Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy sprzedaż maszyny rolniczej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i wg jakiej stawki ?

sygnatura: PP-I-005/461/TŁ/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2006-12-05

słowa kluczowe:maszyny rolnicze, podatek od towarów i usług, towar używany

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z 23 września 2005 r., Nr PP/443-88-1-BS/05, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Pismem z 1 lipca 2005 r., znak FK.1/33/05, X Sp. z o.o. zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie. Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że podatnik sprzedaje używane maszyny rolnicze, zakupione przed 1 maja 2004 r., na które obowiązywała wówczas stawka 0%. Zdaniem Jednostki sprzedaż taka będzie opodatkowana stawką 22%, gdyż Spółka przy zakupie tych maszyn miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, chociaż podatek ten wyniósł 0 zł.

Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu, postanowieniemz 23 września 2005 r., Nr PP/443-88-1-BS/05, uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu stwierdził, iż zakupione przez podatnika w latach 1994-2004 maszyny rolnicze, na które wówczas obowiązywała stawka 0%, spełniają przesłanki do zakwalifikowania ich do towarów używanych, wymienionych w art. 43 ust. 2 ustawy o VAT, ponieważ - w ocenie organu podatkowego pierwszej instancji - Spółce z tytułu zakupu tych maszyn nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego, gdyż podatek ten był równy zeru. W związku z powyższym, wskazana we wniosku sprzedaż maszyn rolniczych jest zwolniona od podatku VAT.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Od 1 maja 2004 r. dostawa maszyn rolniczych podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT (22%). Jednakże, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przez towary używane rozumie się - w myśl art. 43 ust. 2 pkt 2 - m.in. pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku. Zatem, aby dostawę towarów można było zwolnićz opodatkowania podatkiem od towarów i usług, spełnione być muszą łącznie dwie przesłanki:

1) okres używania przez podatnika dokonującego dostawy tych towarów wynosi co najmniej pół roku oraz

2) w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Należy przy tym zaznaczyć, że ustawodawca odnosi się do obiektywnie istniejącego prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego, a nie rzeczywistego odliczenia tego podatku. Natomiast z opisanego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, żew momencie zakupu maszyn rolniczych przysługiwało jej prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W ocenie tut. organu nie ma znaczenia okoliczność, że podatek naliczony był równy zeru. W związku z tym, że opisana przez Spółkę dostawa maszyn rolniczych nie spełnia warunków niezbędnych do zastosowania zwolnienia od podatku VAT, stanowisko podatnika należy uznać za prawidłowe.

Powyższej interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawionyw zapytaniu oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY