Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dostawa lokali mieszkalnych znajdujących się w obiekcie budownictwa mieszkaniowego, który Podatnik zakupił od podmiotu będącego wykonawcą budynku, korzysta ze zwolnienia od podatku?

sygnatura: II-1/4430-153/06

autor: Izba Skarbowa w Zielonej Górze

data: 2006-08-07

słowa kluczowe:lokal mieszkalny, pierwsze zasiedlenie, sprzedaż mieszkania

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Podatnika: A z dnia 24 maja 2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żaganiu z dnia 27 kwietnia 2006r., nr III/443/8/P-9/06 w przedmiocie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze:

- zmienia ww. postanowienie i stwierdza, że stanowisko zawarte we wniosku jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 6 lutego 2006r. do Urzędu Skarbowego w Żaganiu wpłynął wniosek "A" Sp. z o. o. z dnia 3 lutego 2006r. o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług. Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

"A" Sp. z o. o. została powołana w celu realizacji i komercjalizacji inwestycji mieszkaniowych zlokalizowanych w miejscowości Ż. Wykonując swoje zadania statutowe, Spółka zamierza nabyć wszystkie lokale mieszkalne w budynku mieszkaniowym wielorodzinnym o łącznej powierzchni około 4.700 m2, które będą lokalami samodzielnymi, posiadającymi pozwolenie na użytkowanie. Spółka poinformowała, że zamierza nabyć ww. lokale mieszkalne od sprzedającego będącego osobą prawną a następnie przeprowadzić ich komercjalizację poprzez sprzedaż mieszkań potencjalnym nabywcom lub ich wynajem.

Mając na uwadze ww. stan faktyczny Spółka zaprezentowała stanowisko, iż dalsza sprzedaż potencjalnym nabywcom mieszkań, znajdujących się w ww. budynku, powinna podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Jako uzasadnienie powyższego Podatnik powołał treść art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy oraz definicję pierwszego zasiedlenia sformułowaną w art. 2 pkt 14 cyt. ustawy, według której przez pierwsze zasiedlenie rozumie się wydanie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Ponadto w ww. wniosku z dnia 3 lutego 2006 r. Podatnik poinformował, że aktualny właściciel budynku zakupił cały ww. budynek jako środek trwały w budowie wraz z prawem użytkowania wieczystego działki, na której budynek jest usytuowany od innej osoby prawnej i w związku z tą transakcją została wystawiona faktura VAT a zobowiązanie wynikające z ww. faktury zostało między stronami rozliczone i aktualny właściciel przejął przedmiotowy budynek do użytkowania. Zdaniem Spółki, ww. transakcją nastąpiło pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 cyt. ustawy.

Jak wynika z informacji podanej przez Spółkę we wniosku, zgodnie z uzyskaną przez aktualnego właściciela budynku opinią Urzędu Statycznego w Łodzi, Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych "(...) obiekty budowlane klasyfikowane są do pozycji obejmującej obiekty gotowe, które zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną na podstawie decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku w określonym miejscu, zgodnie z zatwierdzonym obiektem budowlanym. Budynki mieszkalne wielorodzinne mieszczą się w grupowaniu: PKOB grupa 112, klasa 1122 - budynki mieszkalne o trzech i więcej mieszkaniach". W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku, iż przedmiotowy obiekt w momencie jego zakupu przez aktualnego właściciela spełniał warunki definicji obiektów budownictwa mieszkaniowego z art. 2 pkt 12 cyt. ustawy. Potwierdzeniem tego poglądu, zdaniem Wnioskodawcy, jest również fakt, iż w poz. 161 załącznika nr 3 do cyt. ustawy ustawodawca przewidział "dostawę, budowę, remont lub przebudowę budynków mieszkalnych (PKOB 11) i ich części (...)", co - jak twierdzi Spółka, rozstrzyga o tym, że przejęcie do użytkowania obiektów budownictwa mieszkaniowego będących środkami trwałymi w budowie, spełnia definicję pierwszego zasiedlenia z art. 2 pkt 14 cyt. ustawy.

W związku z powyższym Wnioskodawca wystąpił z zapytaniem, czy dalsza sprzedaż przez "A" Sp. z o. o. przedmiotowych lokali mieszkalnych potencjalnym nabywcom, będzie zwolniona od podatku od towarów i usług.

Pismem z dnia 13 lutego 2006 r., Nr III/446/W-117/06 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu wezwał Stronę do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego tj. do wyjaśnienia:

  • czy Spółka zamierza nabyć wykończony budynek mieszkalny (jeśli tak, to kiedy nastąpiło zakończenie budowy), czy też jest to budynek mieszkalny w budowie,
  • czy w chwili zakupu przez Spółkę budynku mieszkalnego znajdujące się w nim poszczególne lokale mieszkalne będą zasiedlone przez lokatorów,
  • czy osoba prawna, od której Podatnik zakupi przedmiotowy budynek, odliczyła podatek naliczony przy zakupie budynku mieszkalnego w budowie i przy realizacji inwestycji.

W odpowiedzi na powyższe, pismem z dnia 20 lutego 2006 r. Podatnik poinformował, że zamierza nabyć lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym, wykończone w standardzie deweloperskim, który w zakresie wykończenia lokalu mieszkalnego nie przewiduje: drzwi wewnętrznych, białego montażu, osprzętu elektronicznego i wykładzin lub parkietu na posadzce. Ponadto w ww. piśmie z dnia 20 lutego 2006 r. Strona podała, że ww. lokale będą lokalami samodzielnymi i będą miały pozwolenie na użytkowanie a w chwili obecnej Sprzedający prowadzi prace wykończeniowe powyższych lokali.

Jednocześnie, jak wynika z ww. pisma z dnia 20 lutego 2006 r., w momencie zakupu przedmiotowych lokali mieszkalnych Spółka nie będzie ich sprzedawała, natomiast przewiduje dwie formy zasiedlenia lokali mieszkalnych: "poprzez wynajem lub/i sprzedaż" a moment sprzedaży (zasiedlenia) będzie uzależniony od indywidualnych preferencji przyszłych najemców i lokatorów.

Ponadto ww. pismem z dnia 20 lutego 2006 r. Spółka wyjaśniła, że w związku z wnioskiem podmiotu sprzedającego przedmiotowe lokale o zwrot różnicy podatku naliczonego nad należnym wynikającej z transakcji zakupu ww. nieruchomości, Urząd Skarbowy przeprowadził kontrolę, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości i podatek z tytułu ww. transakcji został w całości zwrócony Sprzedającemu.

Pismem z dnia 21 lutego 2006 r. Strona poinformowała, że w momencie zakupu przedmiotowych lokali mieszkalnych, lokale nie będą zasiedlone przez lokatorów lub najemców.

Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2006 r., Nr III/443/8/P-9/06 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu uznał, że stanowisko Wnioskodawcy zaprezentowane we wniosku z dnia 3 lutego 2006 r., iż dostawa lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku mieszkaniowym, który Spółka zakupi, wykończonych w standardzie deweloperskim, winna korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jest nieprawidłowe. W ww. postanowieniu Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu uznał, że zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy, dotyczy wyłącznie dostawy obiektów budownictwa mieszkaniowego na tzw. rynku wtórnym i tylko na cele mieszkaniowe, natomiast każda pierwsza dostawa budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b cyt. ustawy, opodatkowana będzie według stawki 7%. Według Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żaganiu, ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że skoro Spółka zakupi mieszkania znajdujące się w budynku wielomieszkaniowym od podmiotu, który ten budynek wybudował oraz lokale te w chwili ich zakupu nie będą zasiedlone przez lokatorów lub najemców, pierwsze zasiedlenie przedmiotowych lokali mieszkalnych, w rozumieniu art. 2 pkt 14 cyt. ustawy, nastąpi w chwili dokonania ich dostawy przez Spółkę. W związku z powyższym, zdaniem organu I instancji, dostawa przez Spółkę lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym nabytym od podatnika, który wybudował ten budynek, podlegać będzie do dnia 31 grudnia 2007 r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 7%.

Od ww. postanowienia "A" Spółka z o. o. złożyła zażalenie z dnia 24 maja 2006 r., wnosząc o ponowne rozpatrzenie sprawy, które umożliwi potwierdzenie stanowiska Spółki, że po nabyciu przez Spółkę przedmiotowych lokali mieszkalnych, dalsza sprzedaż przez Spółkę tych lokali będzie zwolniona od podatku od towarów i usług.

W ww. zażaleniu Podatnik zarzuca Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Żaganiu nieprecyzyjne stawianie pytań, rzutujące na dokonaną ww. postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2006 r., Nr III/443/8/P-9/06 interpretację a także pominięcie oraz "rozszerzanie" w uzasadnieniu ww. postanowienia wybranych fragmentów zapisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem Podatnika, planowana transakcja nabycia lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od aktualnego właściciela spełnia wszystkie przesłanki definicji pierwszego zasiedlenia zapisanej w ustawie, gdyż jest ona dostawą obiektów budownictwa mieszkaniowego, poprzez ustanowienie aktem notarialnym odrębnej własności lokali i ich sprzedaż Spółka stanie się pierwszym nabywcą poszczególnych lokali i Spółka zostanie wpisana do ksiąg wieczystych poszczególnych lokali oraz zostaną jej wydane do użytkowania nabyte lokale mieszkalne. Ponadto, zdaniem Spółki, fakt, iż w chwili zakupu lokali nie będzie lokatorów zamieszkujących nabywane lokale, nie może być rozumiany jako brak zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 cyt. ustawy.

Organ odwoławczy po rozpatrzeniu zebranych w sprawie dokumentów stwierdza, że:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b cyt. ustawy, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.

Art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy stanowi natomiast, iż zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe.

Definicja "pierwszego zasiedlenia", o którym mowa w ww. art. 43 ust. 1 pkt 10, sformułowana została przez ustawodawcę w art. 2 pkt 14 cyt. ustawy, według którego przez pierwsze zasiedlenie rozumie się wydanie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług do obiektów budownictwa mieszkaniowego - rozumie się przez to budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W zażaleniu Strona podnosi, iż w uzasadnieniu postanowienia z dnia 27 kwietnia 2006 r., Nr III/443/8/P-9/06 organ I instancji dokonał rozszerzonej interpretacji ww. definicji pierwszego zasiedlenia sformułowanej w art. 2 pkt 14 cyt. ustawy jako "zasiedlenia przez lokatorów i najemców", natomiast wybrane fragmenty ww. definicji, tj. "pierwsze zasiedlenie jako wydanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu" zostały przez organ I instancji pominięte.

Mając na uwadze powyższe, organ odwoławczy zauważa, iż przez pierwsze zasiedlenie, w rozumieniu art. 2 pkt 14 cyt. ustawy, należy rozumieć objęcie we władanie obiektu budownictwa mieszkaniowego lub jego części (lokalu mieszkalnego) przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowy obiekt (lokal) nie musi zostać faktycznie zamieszkały przez nabywcę lecz winien być przejęty przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowych obiektów nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Z przedstawionego w zażaleniu z dnia 24 maja 2006 r., a także we wniosku z dnia 3 lutego 2006 r., uzupełnionego pismem z dnia 20 lutego 2006 r. oraz z dnia 21 lutego 2006 r. stanu faktycznego wynika, że Strona zakupi obiekt budownictwa mieszkaniowego od podmiotu, który nabył przedmiotowy obiekt jako środek trwały w budowie oraz dokonał na nim nakładów inwestycyjnych. W momencie zakupu przedmiotowych lokali przez Stronę, lokale nie będą zamieszkałe przez lokatorów lub najemców. Nabycie przedmiotowych lokali nastąpi w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu (dostawa przedmiotowych lokali). Lokale mieszkalne, które zamierza nabyć Spółka, będą lokalami samodzielnymi, posiadającymi pozwolenie na użytkowanie, co oznacza, że Spółka, w wyniku transakcji zakupu przedmiotowych lokali mieszkalnych stanie się ich właścicielem. W myśl art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 ze zm.), właściciel lub zarządca lokalu mieszkalnego obowiązany jest użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym, co potwierdza, iż od momentu nabycia obiektu budownictwa mieszkaniowego Spółka, jako właściciel przedmiotowego obiektu, staje się jego użytkownikiem.

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku z dnia 3 lutego 2006 r., uzupełniony pismami z dnia 20 i 21 lutego 2006 r., w zażaleniu z dnia 24 maja 2006 r., a także stan prawny obowiązujący na dzień wydania postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żaganiu z dnia 27 kwietnia 2006 r., nr LUS/I-2/443/30/06/KW, organ odwoławczy zauważa, iż w przypadku spełnienia dyspozycji art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług i nie wystąpienia przesłanek wyłączających zwolnienie, o których mowa ww. artykule, dalsza odsprzedaż lokali mieszkalnych będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Przed wydaniem niniejszej decyzji organ odwoławczy, zawiadomieniem z dnia 7 lipca 2006 r., Nr II-1/4430-153/06, wyznaczył Stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego oraz poinformował o o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

Strona, po zapoznaniu się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym (protokół z dnia 11 lipca 2006r., nr II-1/4430-153/06), pismem z dnia 18 lipca 2006 r. podtrzymała swoje stanowisko zawarte w zażaleniu z dnia 24 maja 2006 r.

Decyzja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Na decyzję niniejszą przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY