Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy firma sprzedająca nieruchomość tj. budynki i prawo wieczystego użytkowania gruntów mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT ?

sygnatura: PP2-443/64/2006

autor: Izba Skarbowa w Kielcach

data: 2006-07-27

słowa kluczowe:grunt zabudowany, nabycie nieruchomości, sprzedaż gruntów, sprzedaż nieruchomości, stawki podatku, towar używany, użytkowanie wieczyste, zwolnienia z podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 5 maja 2006 roku, znak: OG-005/44/2006/PP/443/19/2006 w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dla podatniczki, dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z dostawą budynków.

Wnioskiem z dnia 15.02.2006 r., uzupełnionym w dniu 13.04.2006 r. podatniczka zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej zagadnienia prawidłowości skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przy sprzedaży "gruntów zabudowanych budynkami z prawem wieczystego użytkowania gruntu".

Podatniczka przedstawiła stan faktyczny sprawy, z którego wynikało, że w miesiącu styczniu dokonała zakupu "nieruchomości z prawem wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 5.326m2 w Kielcach oraz 1/2 części zabudowanej działki budowlanej o powierzchni 364,5m2" także w Kielcach. Nieruchomość została zakupiona jako towar używany i sprzedawca zastosował zwolnienie z VAT.

Zdaniem wnioskującej firma sprzedająca nieruchomość wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu niesłusznie skorzystała ze zwolnienia z podatku VAT, na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zmianami) i od sprzedaży nieruchomości oraz zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu powinna naliczyć podatek VAT.

W dniu 5 maja 2006 roku Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wydał postanowienie znak: OG-005/44/2006/PP/443/19/2006, w którym stwierdził, iż przedstawione przez stronę we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

Organ pierwszej instancji stwierdził, że dostawa budynku gospodarczego pod warunkiem, iż budynek ten można uznać za towar używany (zgodnie z przepisem art. 43 ust.2 ustawy o VAT) jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług natomiast oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przy zastosowaniu stawki VAT w wysokości 22%.

Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza, iż postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 5.05.2006 r., znak: OG-005/44/2006/PP/443/19/2006 zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa tj. przepisu § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) w części dotyczącej prawidłowości opodatkowania zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z tym gruntem związanych, jeżeli budynki te są zwolnione z podatku VAT.

W postanowieniu organ pierwszej instancji nieprawidłowo określił przedmiot transakcji uznając, że firma sprzedająca nieruchomość podatniczce dokonała czynności oddania w wieczyste użytkowanie gruntu.

Zgodnie z przepisem art. 232 Kodeku Cywilnego z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym.

Przepis art. 233 w/w ustawy stanowi, iż w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać. Zgodnie zaś z art. 237Kodeksu cywilnego do przeniesienia użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości.

Powyższe przepisy oznaczają, iż wyłącznie organy administracji państwowej lub samorządowej mogą oddać grunt w wieczyste użytkowanie. Wieczysty użytkownik może natomiast rozporządzać prawem wieczystego użytkowania tych gruntów, a więc może m.in. zbyć to prawo.

Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, iż firma sprzedająca podatniczce prawo wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami jest podatnikiem VAT, a będące przedmiotem dostawy budynki posadowione na tym gruncie spełniają kryterium towaru używanego. Sprzedawca nie jest organem administracji państwowej lub samorządowej, lecz użytkownikiem wieczystym, który zbywa swoje prawo.

W przedmiotowej sprawie nie mamy, zatem do czynienia z oddaniem gruntu w wieczyste użytkowanie (gdyż grunt ten jest już w wieczystym użytkowaniu), lecz ze zbyciem prawa wieczystego użytkowania przez Firmę sprzedającą na rzecz kolejnego użytkownika tj. podatniczki.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 12 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku lub opodatkowane stawką podatku w wysokości 0%.

Jak wskazano powyżej, budynek gospodarczy będący przedmiotem sprzedaży spełnia warunki towaru używanego, o który` mowa w art. 43 ust. 2 ustawy o VAT, co oznacza, że przy jego zbyciu firma miała prawo zastosować zwolnienie z VAT.

W związku z powyższym zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z dostawą budynku trwale z tym gruntem związanego, do którego ma zastosowanie zwolnienie z podatku VAT, jest czynnością zwolnioną z VAT na podstawie przepisu § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie tut. organ podatkowy podkreśla, iż w przypadku zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego, innego aniżeli przeznaczonego na cele rolnicze bądź zabudowanego obiektami, których dostawa opodatkowana jest stawką VAT 22% - zastosowanie znajduje stawka podstawowa wskazana w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT czyli 22%.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY