Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Bank przy sprzedaży samochodu przejętego za niespłacony redyt może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT?

sygnatura: PP-3/449/14/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-05-11

słowa kluczowe:towar używany, użytkowanie (używanie), wyroby akcyzowe, zwolnienia podmiotowe

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 30.11.2005 r. nr DP3/443-98/05/KH/86225 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu przedmiotowe postanowienie.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej wnioskiem z dnia 5.10.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 7.10.2005 r.) Bank zwrócił się do Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynikało, iż Bank świadcząc usługi finansowe korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku od towarów i usług wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Sporadycznie występuje sprzedaż opodatkowana i w takim przypadku Bank korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust 1 ustawy o VAT, gdyż jej wartość nie przekracza kwoty 10 000 euro. W 2005 r. wystąpiły przypadki przejęcia przez Bank samochodów z powodu niespłacenia kredytu przez klienta.

Przedmiotem zapytania było rozstrzygnięcie, czy sprzedaż przedmiotowych samochodów jest zwolniona z podatku VAT, tzn.
? czy samochody te można uznać za towar używany w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o VAT w sytuacji, gdy Bank jest wpisany jako ich współwłaściciel w dowodzie rejestracyjnym,
? czy Bank może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w sytuacji, gdy nie jest wpisany jako współwłaściciel w dowodzie rejestracyjnym.
W ocenie Banku sprzedaż do kwoty 10 000 euro korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Natomiast w przypadku, gdy sprzedawany jest samochód, którego współwłaścicielem jest Bank, pojazd taki należy uznać za używany i zastosować przy jego dostawie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 2 ustawy o VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 30.11.2005 r. nr DP3/443-98/05/KH/86225 uznał stanowisko Banku za nieprawidłowe. Uznał, iż Bank nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT w odniesieniu do sporadycznie dokonywanej sprzedaży pojazdów w zamian za niespłacony kredyt. Przedmiotem działalności banku nie jest bowiem handel pojazdami.
Dodatkowo poinformował, iż sam fakt wpisania Banku jako współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym nie oznacza, że Bank jest użytkownikiem samochodu. Aby dany pojazd mógł być uznany w tej sytuacji za używany w rozumieniu ww. przepisu, Bank musiałby go użytkować przez co najmniej pół roku w okresie od dnia przejęcia go za niespłacony kredyt do momentu jego dostawy.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast ust. 2 tego artykułu definiuje, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.
W świetle powyższych przepisów należy uznać, iż ocena prawna dokonana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego nie jest prawidłowa.
Bank prowadzi działalność polegająca na świadczeniu usług finansowych z tytułu której jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem w sytuacji, gdy wykonana jakąkolwiek czynność mieszczącą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług określonym w art. 5 ustawy o VAT, będzie z jej tytułu podatnikiem podatku VAT. Dostawa samochodów jest czynnością podlegająca opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
Zgodnie z art. 113 ust. 1 ww. ustawy zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Jednocześnie z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b wynika, iż powyższego zwolnienia nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Pojazdy samochodowe są towarami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
W związku z powyższym Bank jest podatnikiem, który nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym dostawa samochodów przejętych w zamian za niespłacony kredyt będzie opodatkowana 22% stawką podatku. W przedmiotowej sytuacji nie znajdzie bowiem zastosowania, jak prawidłowo poinformował Naczelnik Urzędu Skarbowego, zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 2 ustawy o VAT.
W świetle powyższego ocena prawna Naczelnika Urzędu Skarbowego, w myśl której Bank nie jest podatnikiem podatku VAT z tytułu dostawy samochodów przejętych w zamian za niespłacony kredyt ? narusza postanowienia art. 15 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 2 ww. ustawy.
Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika (płatnika/ inkasenta) następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY