Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy czynność ustanowienia własnościowego prawa do lokalu użytkowego (będącego towarem używanym) należy obciążyć podatkiem od towarów i usług, czy też czynność ta podlega zwolnieniu od tego podatku?

sygnatura: P1-P-443/0081/07

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile

data: 2008-01-30

słowa kluczowe:lokal użytkowy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, towar używany, zwolnienia z podatku od towarów i usług

DECYZJA

Na podstawie art.14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.Dz.U. z 2005r. Nr 8,poz.60 ze zm.) w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 217, poz.1590) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 25.06.2007r. nr PP/443-14/07 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług i stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 20.04.2007r. zwrócono się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.).

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza ustanowić na rzecz członka spółdzielni spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego mieszczącego się w obiekcie wolnostojącym wybudowanym w 1987roku. Lokal ten od dnia przejęcia obiektu przez Spółdzielnię w eksploatację, tj. od dnia 4.06.1987r. do 30 09.2006r. był przedmiotem najmu na rzecz podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność handlową (sklep spożywczy).
Spółdzielnia Mieszkaniowa od 1993r. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art.43 ust.1 pkt 2 i ust.2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług czynność ustanowienia ww. prawa jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

Postanowieniem z dnia 25.06.2007r. nr PP/443-14/07 Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe wskazując, iż ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zgodnie z art.7 ust.1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi dostawę i w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie stanowi jednakże, jak stwierdził Naczelnik Urzędu Skarbowego, czynności polegającej na dostawie budynków i budowli lub ich części, która w myśl art.43 ust.1 pkt 2 ustawy o VAT korzysta z przedmiotowego zwolnienia jako dostawa towarów używanych.
Jednocześnie w uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż definicja towaru używanego zawarta w art.43 ust.2 pkt 1 ww. ustawy nie odnosi się do ?ustanowienia spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego?. Czynność ta została bowiem jedynie dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług zrównana z dostawą, co jednak nie oznacza, iż dla czynności tej można zastosować szczególną procedurę, jaką jest przedmiotowe zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług jako dostawa towarów używanych. Tym samym Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, iż czynność ustanowienia spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego na rzecz członka spółdzielni nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Ustanowienie wskazanego prawa podlega opodatkowaniu wg stawki 22%.

Dokonując analizy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Stosownie do art.7 ust.1 pkt 5 ww. ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

W świetle powyższego ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zostało zrównane ? dla celów podatku od towarów i usług ? z prawem do rozporządzania towarem jak właściciel, stanowiąc dostawę towarów.

Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 2 i ust.2 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004r. zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
Przez towary używane, w myśl art.43 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się:
1.budynki i budowle lub ich części ? jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat;
2.pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

W myśl art.43 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. zwolnienia, o którym mowa powyżej nie stosuje się jednak do dostawy towarów wymienionych w ust.2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem towaru do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:
1.miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków,
2.użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika, że budynek, w którym znajduje się lokal użytkowy został nabyty przez Spółdzielnię w 1987 r., tym samym spełniona zostaje definicja towaru używanego, o której mowa w art.43 ust.2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Ponadto, z uwagi na fakt, iż wskazany lokal użytkowy został nabyty w okresie przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług, zostają spełnione także warunki zwolnienia dostawy tego lokalu od podatku od towarów i usług, o których mowa w art.43 ust.1 pkt 2 ww. ustawy (w stosunku do obiektu nie przysługiwało wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego).
Jednocześnie z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż w przedmiotowej sprawie nie zachodzą łącznie przesłanki, o których mowa w art. 43 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wskazał bowiem, iż lokal użytkowy w okresie od 4.06.1987r do 30.09.2006r. był przedmiotem najmu (dla podmiotu gospodarczego prowadzącego sklep spożywczy). Najem lokali użytkowych zarówno pod rządami nieobowiązującej już ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 11, poz.50 ze zm.), jak i ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.) nie został objęty przedmiotowym zwolnieniem od podatku od towarów i usług.
Ponadto pytający nie wskazał, aby w trakcie użytkowania nieruchomości ponosił wydatki na jej ulepszenie.
W konsekwencji ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego spełniającego definicję towaru używanego, o której mowa w art.43 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r., w stosunku do którego podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w sytuacji gdy nie zostały spełnione łącznie przesłanki zawarte w przepisie art.43 ust.6 ww. ustawy - będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY