Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podatnik ma obowiązek wykazać na fakturze lub paragonie kwotę opłaty pocztowej jako usługę zwolnioną z VAT, tak jak ta usługa jest zaklasyfikowana, gdy wykonuje ją poczta państwowa?

sygnatura: PP-II/44071-0031/07/IW

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2007-11-06

słowa kluczowe:internet, podatek od towarów i usług, podstawa opodatkowania, usługi pocztowe, zwolnienia podmiotowe, zwolnienia przedmiotowe

D E C Y Z J A

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007r. w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 217, poz. 1590), Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu nr PP/443/IN/22/EŚ/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r., którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług, nie uwzględnia zażalenia i odmawia zmiany ww. postanowienia.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 25 czerwca 2007r. (wpłynęło dnia 27 czerwca 2007r.) podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami biurowymi, piśmiennymi oraz zabawkami. Co do zasady, podatnik dokonuje sprzedaży na rzecz firm, co dokumentuje fakturami VAT. Obecnie podatnik zamierza rozpocząć sprzedaż za pośrednictwem internetu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, co będzie dokumentowane przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Sprzedaż na rzecz przedsiębiorców nadal będzie dokumentowana fakturami VAT. Podatnik po otrzymaniu na konto bankowe zapłaty za towar, opakowanie oraz koszty przesyłki (np. 10 zł) przesyła towar wraz z paragonem bądź fakturą, które jednak nie zawierają w sobie kwoty opłaty pocztowej (np. 10 zł). Strona wskazuje, że kwota przeznaczona na opłatę pocztową wpłynęła na jej konto od klienta, który zlecił wykonanie usługi nadania paczki w jego imieniu.

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy ma obowiązek wykazać na fakturze lub paragonie kwotę opłaty pocztowej jako usługę zwolnioną z VAT, tak jak ta usługa jest zaklasyfikowana, gdy wykonuje ją poczta państwowa. Zdaniem podatnika ma on prawo ewidencjonować tylko wartość sprzedaży towaru bez uwzględniania na fakturze VAT kosztów przesyłki, gdyż ta czynność dokonywana jest w imieniu i na rachunek klienta, a z tytułu tej czynności strona nie ma żadnych korzyści bo uiszcza na poczcie kwotę, którą przesłał podatnikowi kupujący na ten cel.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu postanowieniem Nr PP/443/IN/22/EŚ/2007 z dnia 20 sierpnia 2007r. uznał stanowisko podatnika wyrażone we wniosku za nieprawidłowe. Organ podatkowy I instancji uznał, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. W przypadku sprzedaży wysyłkowej, poza należnością za towar, na cenę składają się koszty związane z przesyłką (opłata pocztowa), które w rozumieniu ww. przepisu stanowią podstawę opodatkowania. Dalej w uzasadnieniu organ I instancji wskazał, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zwalnia od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 poz. 2 do ustawy, tj. usługi świadczone przez pocztę państwową, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 64.11. Zwolnienie to ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Oznacza to, że tylko usługi pocztowe wykonywane przez pocztę państwową korzystają ze zwolnienia, dlatego podatnik nie może wykazać na paragonie usługi pocztowej ze stawką zwolnioną.

W piśmie zatytułowanym zażalenie, złożonym przez Podatnika dnia 30 sierpnia 2007 r. strona, uzupełniając wniosek podkreśliła, iż dopiero zamierza rozpocząć sprzedaż internetową. Wniosła o potwierdzenie, czy niżej przedstawiony sposób dokonywania opłaty pocztowej spowoduje brak konieczności włączenia kosztów wysyłki do podstawy opodatkowania. Strona wskazała, że kupujący z chwilą dokonania zakupu od podatnika na aukcji jednocześnie udziela mu pełnomocnictwa, którego koszt wliczony jest w cenę towaru, na zawarcie umowy o świadczenie usług pocztowych z Pocztą Polską w imieniu i na rzecz kupującego. Zdaniem podatnika kwota przekazana na poczet opłaty pocztowej nie stanowi dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ani nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Strona załączyła również wydruk ze strony internetowej dotyczący kosztów przesyłki przy sprzedaży wysyłkowej. Ponadto strona zapytała, czy właściwym jest wpisanie na dowodzie nadania adnotacji ?z upoważnienia odbiorcy? albo ?w imieniu odbiorcy?.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej decyzji stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z późn.zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 poz. 2 do ustawy. Zwolnienie to dotyczy "Usług świadczonych przez pocztę państwową" (PKWiU 64.11). Zwolnienie to ma więc charakter przedmiotowo ? podmiotowy. Aby usługi pocztowe mogły korzystać ze zwolnienia muszą być świadczone przez pocztę państwową. Zatem brak jest podstaw do stosowania ww. zwolnienia w dalszych fazach obrotu usługami (na zasadzie refaktury).Podatnik dokonując sprzedaży wysyłkowej przenosi koszty usług pocztowych na kupujących jako bezpośrednio związane ze sprzedażą w tym przypadku materiałów biurowych. Usługi pocztowe nie stanowią bowiem odrębnej sprzedaży, gdyż podatnik nie świadczy takich usług. W świetle powyższego Podatnik dokonując obciążenia swoich kontrahentów kosztami przesyłek pocztowych winien, opierać się na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o VAT i doliczać podatek od towarów i usług według właściwej stawki. Rozliczenie opłat pocztowych może nastąpić w dwojaki sposób:

1. opłaty pocztowe mogą stanowić składnik ceny za towar i w tym przypadku podlegają one opodatkowaniu według stawki właściwej dla danego towaru;

2. bądź poprzez odsprzedaż usług pocztowych i w tym przypadku podlegają one opodatkowaniu stawką 22%.

Podatnik nie ma również podstaw do wykazywania na fakturze usługi pocztowej jako zwolnionej, gdyż to zwolnienie przysługuje tylko poczcie polskiej w myśl z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Nadto jak wynika z wniosku podatnika z dnia 25 czerwca 2007r. ?klient, który wygrywa aukcje internetową na konkretny towar, przesyła na konto podatnika wylicytowaną kwotę, która zawiera cenę towaru z wliczoną ceną nadania towaru, pakowania oraz dodatkową kwotę opłaty za przesyłkę pocztową.? W zażaleniu również stwierdzono, że koszt umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu i na rzecz kupującego ?jest wliczony w cenę towaru?. Zatem jeśli podatnik otrzymał całość zapłaty za dostarczony towar łącznie z kosztami opakowania i przesyłki i ?jest ona wliczona w cenę towaru?, to podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi całość otrzymanej kwoty od kupującego. Wobec tego stanowisko strony przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

Odnośnie jednak kwestii pełnomocnictwa należy wskazać, że w przedmiotowym wniosku strona nie wskazała zasad na jakich będzie realizowała usługę pocztową dla klienta. Stwierdzono, że kwota otrzymana od klienta jest przeznaczona na wykonanie usługi nadania paczki w imieniu klienta. W zażaleniu strona rozszerzyła zapytanie w tym zakresie stwierdzając, że otrzymuje od kupującego pełnomocnictwo do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych z pocztą polską w imieniu i na rzecz kupującego.

W myśl art. 14a § 2 Op składając wniosek podatnik obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Mając na uwadze fakt, że we wniosku podatnik wskazał, że ?ma prawo ewidencjonować tylko wartość sprzedaży towaru bez uwzględniania na fakturze VAT kosztów przesyłki, gdyż dokonuje tego w imieniu i na rachunek klienta?, nie wskazując jednocześnie na jakiej podstawie będzie tej czynności dokonywał, organ podatkowy I instancji prawidłowo uznał, iż otrzymana kwota stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż podatnik nie ma prawa do refakturowania kosztów usług pocztowych na rzecz kupującego ze stawką zwolnioną.

Wskazać jednak należy, że jedynym przypadkiem, w którym kupujący towar nie poniesie kosztu usługi pocztowej z podatkiem VAT - jest przypadek, gdy podatnik zlecając Poczcie wykonanie usługi, działa w imieniu i na rzecz odbiorcy w oparciu o udzielone przez nabywcę pełnomocnictwo do dokonania tej czynności.

Co do kwestii adnotacji umieszczanych na pocztowym dowodzie nadania organ odwoławczy stwierdza, iż kwestia ta nie jest regulowana przez przepisy prawa podatkowego dlatego organ podatkowy w myśl art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym udzielnie pisemnej interpretacji dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, nie jest uprawniony do udzielenia odpowiedzi w tym zakresie. Niniejsza interpretacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i obowiązującego stanu prawnego na dzień złożenia wniosku.

Biorąc powyższe pod uwagę, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu orzekłjak w sentencji. Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. ? Prawoo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn.zm.) na decyzję przysługuje stronie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, którą wnosi się (wraz z jej odpisem) za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY