Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1)Czy w ustalonej wysokości opłaty rocznej mieści się należny podatek VAT, czy też należy go doliczyć do ustalonej opłaty?
2)Czy sprzedaż gruntów, o których mowa, na własność dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu, powinna być opodatkowana 22% stawką VAT?

sygnatura: P1-P-443/31/05

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile

data: 2007-10-10

słowa kluczowe:grunt zabudowany, grunty rolne, opłata za użytkowanie wieczyste, sprzedaż gruntów, stawki podatku, zwolnienia z podatku od towarów i usług

DECYZJA

Na podstawie art.14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.Dz.U. z 2005r. Nr 8,poz.60 ze zm.) w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 217, poz.1590) Dyrektor Izby Skarbowej zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 25.03.2005r. Nr PP/443/8/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług i stwierdza, że :
-stanowisko podatnika w stosunku do dostawy gruntu rolnego jest prawidłowe;
-stanowisko podatnika w odniesieniu do sprzedaży nieruchomości, będącej terenem zabudowanym oraz w stosunku do opłat rocznych uiszczanych z tytułu ustanowienia przed dniem 1.05.2004r. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 12.01.2005r. (uzupełnionym pismem z dnia 17.02.2005r.) zwrócono się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.).

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że dnia 3.03.1992r. Gmina na podstawie decyzji administracyjnej ustanowiła prawo wieczystego użytkowania dwóch działek o powierzchni 2,12 ha i 0,81 ha na rzecz Spółdzielni O.-P.
Dnia 21.07.1992r. Spółdzielnia zawarła notarialną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości z Przetwórnią Owoców i Warzyw Sp. z o.o., która zajmuje sie przetwórstwem owoców i warzyw oraz ich skupem.
W umowie wskazano, że na nieruchomości znajduje się przetwórnia owoców i warzyw oraz punkt skupu, przy czym wnioskodawca zaznaczył, że działka o pow. 2,12 ha jest zabudowana budynkami stanowiącymi własność Spółki, natomiast działka o powierzchni 0,81 ha jest działką niezabudowaną użytkowaną rolniczo.
W ewidencji gruntów obydwie działki sklasyfikowane są jako rola kl.IVb i kl.V.
Na powyższy teren nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, w dotychczasowym planie, obowiązującym do końca 2003r., był to teren przemysłowo-składowy oraz usługowo-produkcyjny.
Z tytułu użytkowania wieczystego Spółka uiszcza na rzecz gminy opłatę roczną w wysokości 3% wartości gruntu.

Zdaniem wnioskodawcy opłata roczna za wieczyste użytkowanie przedmiotowych gruntów, jako że stanowią one grunty rolne, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Również sprzedaż wskazanych gruntów dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu jest zwolniona z opodatkowania tym podatkiem.

Postanowieniem nr PP/443/8/05 z dnia 25.03.2005r. Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał przedstawione we wniosku stanowisko za nieprawidłowe wskazując, iż oddanie nieruchomości gruntowej w wieczyste użytkowanie należy zakwalifikować jako odpłatne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.
Odnosząc się natomiast do czynności sprzedaży przedmiotowego gruntu Naczelnik Urzędu Skarbowego zauważył, iż w przypadku braku planu zagospodarowania i niezgodności zapisów w ewidencji gruntów ze stanem faktycznym zasadnym jest przyjęcie charakteru gruntu wg wskazań stanu faktycznego. Wzniesienie budynków przemysłowych, wybetonowanie placu itp., jak zauważył Naczelnik Urzędu Skarbowego, świadczy o innym niż rolny charakterze gruntu. Dodano przy tym, że w przypadku dostawy terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę obowiązuje stawka podatku VAT w wysokości 22%.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, po dokonaniu weryfikacji przedmiotowego postanowienia z uwzględnieniem stanowiska Ministra Finansów wyrażonego w piśmie z dnia 27 marca 2007r. nr PT10-812-167/2007/MR/429 w związku z uchwałą NSA z dnia 8 stycznia 2007r. sygn. akt I FPS I/06 stwierdza, iż opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, ustanowionego przed dniem 1 maja 2004r., gdy taka czynność nie podlegała podatkowi od towarów i usług, po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. w sprawie podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.) ani nie zawiera w sobie należnego podatku, ani też nie powinna być powiększona o taki podatek na podstawie przepisów tej ustawy.
W sytuacji bowiem gdy ustanowienie prawa wieczystego użytkowania miało miejsce przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. tj. przed tym dniem dokonano wpisu użytkowania wieczystego w księdze wieczystej, w momencie ustanowienia wieczystego użytkowania czynność ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 11, poz.50 ze zm.). Zatem opłaty dotyczące ww. czynności realizowane zarówno przed, jak i po dniu 1 maja 2004r. nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Wejście w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w stosunku do ustanowionych praw wieczystego użytkowania przed dniem 1 maja 2004r. (wobec których dokonano wpisu w księdze wieczystej) pozostaje neutralne dla sposobu opodatkowania. Skoro ustanowienie użytkowania wieczystego miało miejsce w czasie gdy czynność ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (przed 1.05.2004r.), to opłaty wnoszone na poczet uiszczenia należności za ustanowienie nie będą również objęte opodatkowaniem tym podatkiem.

Dyrektor Izby Skarbowej zauważa jednocześnie, że powyższa zasada nie będzie miała zastosowania wobec praw użytkowania wieczystego ustanowionych po dniu 30 kwietnia 2004r. ? czynności te, jako objęte, co do zasady, katalogiem art.5 ustawy z dnia 11 marca 2004r., będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według zasad ogólnych ? niezależnie od okoliczności, czy czynność ta wypełniać będzie dostawę czy też świadczenie usług.

Ze stanu faktycznego podanego przez wnioskodawcę wynika, że przedmiot sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego ? Przetwórni Owoców i Warzyw spółka z o.o. stanowić ma nieruchomość ? działka o powierzchni 2,12 ha zabudowana budynkami stanowiącymi własność Spółki (przetwórnia owoców i warzyw oraz punkt skupu) oraz działka o powierzchni 0,81 ha, która zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy jest działką niezabudowaną użytkowaną rolniczo. Z wniosku wynika także, iż na wymieniony teren nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, a w dotychczasowym planie obowiązującym do końca 2003r. był to teren przemysłowo ? składowy oraz usługowo ? produkcyjny. W ewidencji gruntów obydwie działki sklasyfikowane są jako rola kl.IVb i V.

Z powyższego wynika zatem, że przedmiotem dostawy towarów, w rozumieniu art.7 ust.1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, będzie teren zabudowany (budynkami stanowiącymi własność Spółki, na rzecz której dokonywana jest dostawa) oraz teren rolniczy, a więc niezabudowany i nieprzeznaczony pod zabudowę.

Zgodnie z art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust.2-12, art.83, art.119 ust.7, art.120 ust.2 i 3, art.122 i art.129 ust.1.

W myśl art.43 ust.1 pkt 9 ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, że w przypadku dokonania przez Gminę sprzedaży gruntu zabudowanego ? dostawa ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%. Natomiast dostawa gruntów rolnych nieprzeznaczonych pod zabudowę i niebędących gruntami budowlanymi jest zwolniona z opodatkowania tym podatkiem. /Ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu w posiadanej przez dostawcę decyzji o warunkach zabudowy ? art.4 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717 ze zm.). Natomiast kategoria gruntu wskazana w ewidencji gruntów nie ma bezwzględnego wpływu na potencjalne przeznaczenie gruntu. Ewidencja gruntów może mieć jednak charakter pomocniczy, szczególnie w sytuacji gdy grunt będący przedmiotem sprzedaży nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, a sprzedający nie posiada decyzji o warunkach zabudowy dla sprzedawanej nieruchomości./
Takiej też oceny stanowiska wnioskodawcy odnośnie dostawy nieruchomości, o których mowa we wniosku, dokonał Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 25.03.2005r.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, że Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał niewłaściwej oceny prawnej w wydanym postanowieniu z dnia 25.03.2005r. nr PP-443/8/05 w zakresie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionego przed 1 maja 2004r. Taki stan obliguje organ drugiej instancji do podjęcia rozstrzygnięcia w oparciu o art.14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa /w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 217, poz.1590)/, z którego wynika, iż organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia lub uchyla postanowienie naczelnika urzędu skarbowego z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY