Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy zachodzi konieczność naliczenia podatku VAT przy sprzedaży prawa własności gruntu niezabudowanego, wykazanego w ewidencji gruntów jako grunty orne R IVb, użytki rolne zabudowane B-Ps IV oraz lasy Ls IV, przy istniejącym stanie faktycznym braku zabudowań, wynikającym z operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego sporządzonego w dniu 6.07.2006 r.?

sygnatura: IS.II/2-443/260/06

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2007-06-15

słowa kluczowe:ewidencja gruntów, nieruchomości, opodatkowanie, podatek naliczony, sprzedaż nieruchomości

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 29 ust. 1 i ust. 5, art. 43 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 25.09.2006 r. znak: US.PP/443/20/06, w sprawie interpretacji prawa podatkowego dot. podatku od towarów i usług, i uznaje stanowisko strony przedstawione we wniosku z dnia 9.08.2006 r. za nieprawidłowe.

Wnioskiem z dnia 9.08.2006 r., uzupełnionym pismem z dnia 13.09.2006 r. Gmina zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Z treści złożonego wniosku wynika, iż Gmina zamierza dokonać sprzedaży gruntu niezabudowanego, znajdującego się na terenie, dla którego z dniem 31.12.2003 r. stracił ważność Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy grunt ten leży w obszarze preferowanym na cele mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe. Natomiast, zgodnie z ewidencją gruntów ? grunt będący przedmiotem umowy oznaczony jest jako: grunty orne RIVb, użytki rolne zabudowane B-Ps IV oraz lasy Ls IV. Wnioskodawca podkreśla także, iż dla tego gruntu nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz, iż ?W obecnej chwili na przedmiotowej nieruchomości znajdują się tylko dwie studnie (...)? będące pozostałością po niegdyś znajdujących się na tej posiadłości zabudowaniach, rozebranych około 20 lat temu.

W związku z zaistniałym stanem faktycznym, Gmina postawiła pytanie ?Czy zachodzi konieczność naliczenia podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (...) przy sprzedaży prawa własności gruntu niezabudowanego, wykazanego w ewidencji gruntów jako grunty orne R IVb, użytki rolne zabudowane B-Ps IV oraz lasy Ls IV, przy istniejącym stanie faktycznym braku zabudowań, wynikającym z operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego sporządzonego w dniu 6.07.2006 r.?.

Zdaniem strony ?(...) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT tj. będzie zwolniona cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, z uwagi na fakt, że jest to dostawa gruntu niezabudowanego innego niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę, oznaczonego w ewidencji gruntów na podstawie § 68 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 ze zm.) niezgodnie ze stanem faktycznym.?

Postanowieniem z dnia 25.09.2006 r. znak: US.PP/443/20/06, wydanym w trybie art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach uznał stanowisko strony za prawidłowe. Rozstrzygnięcie to nie zostało przez wnioskodawcę zaskarżone.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, postanowieniem z dnia 21.05.2007 r. znak: IS.II/2-443/260/p/06, wszczął z urzędu postępowanie w sprawie wzruszenia pisemnej interpretacji organu podatkowego I instancji, po przeprowadzeniu którego zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ? zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Pojęcie towaru zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Znaczenie pojęć ?budynek? i ?budowla? zawarte zostało w Zarządzeniu Nr 70 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25.10.1989 r. w sprawie Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego z 15.11.1989 r. Nr 32, poz. 77). Zgodnie z wyjaśnieniami wstępnymi zarządzenia, budynek jest to obiekt budowlany, stanowiący pomieszczenie naziemne, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowane ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryte dachem, podpiwniczone lub nie podpiwniczone wraz z wbudowanymi instalacjami i meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie domu, natomiast budowlą jest każdy odrębny obiekt budowlany, nie będący budynkiem, np. ujęcie wody, zapora, linia i sieć elektroenergetyczna.

Z przedstawionego przez Gminę stanu faktycznego wynika, iż grunt, który ma być przedmiotem dostawy jest zabudowany ? znajdują się na nim dwie studnie. Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy zwolnieniem od podatku objęta została dostawa towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy, przez towary używane o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się budynki i budowle lub ich części ? jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat. Z przepisu art. 43 ust. 6 ustawy wynika, iż zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do dostawy towarów jeżeli przed ich wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych lub w trakcie ich użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:

1) miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków;

2) użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Stosownie do przepisu art. 29 ust. 5 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych, albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że w przypadku dostawy nieruchomości złożonej z budowli trwale związanej z gruntem, podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest łączna wartość tej budowli oraz gruntu na którym została ona usytuowana.

Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji z urzędu zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej, jeżeli rażąco narusza ono prawo. Rażącym naruszeniem prawa jest naruszenie oczywiste, gdy rozstrzygnięcie organu I instancji jest ewidentnie sprzeczne z wyraźnym lub nie budzącym wątpliwości przepisem prawnym.

W ocenie tut. organu Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach w postanowieniu z dnia 25.09.2006 r. pominął fakt posadowienia na gruncie będącym przedmiotem dostawy dwóch studni. Skoro grunt będący przedmiotem dostawy jest gruntem zabudowanym (znajdują się bowiem na nim dwie studnie), jego dostawa podlega zwolnieniu, w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy tj. w sytuacji, gdy znajdujące się na nim studnie stanowią towar używany; do dostawy tej nie będzie miało zastosowanie wyłączenie z art. 43 ust. 6 ustawy.

Stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach zaprezentowane w analizowanym postanowieniu z dnia 25.09.2006 r., poprzez nieuwzględnienie w nim regulacji art. 43 ust 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy, zdaniem Dyrektora tut. Izby, wyczerpuje dyspozycję zawartą w art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, zobowiązującą organ odwoławczy do eliminacji z obrotu prawnego postanowienia rażąco naruszającego prawo.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY