Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- dotyczy prawa podatkowego, w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży gminie nieruchomości gruntowych zabudowanych drogami.

sygnatura: PPII/4407-005-2/07

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2007-04-06

słowa kluczowe:działki

Dyrektor Izby Skarbowej, na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25.01.2007 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 16.01.2007 r. znak: USIV/ll/443-71/06, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży gminie nieruchomości gruntowych zabudowanych drogami

 • zmienia przedmiotowe postanowienie i stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zaskarżonym postanowieniem organ I instancji, udzielił interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wnioskodawca wskazał, iż sprzedał działki nr .../.., nr .../.. i nr .../.., które zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi S. są drogami. Decyzją Nr 27/98 z dnia 7.08.1998 r., znak: G-6011/2/98, po rozpatrzeniu wniosku Pana Romana K., Wójt Gminy S. zatwierdził projekt podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem .../. na piętnaście działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, trzy działki oznaczone jako drogi i jedną działkę przeznaczoną na cele rolne. Wnioskodawca dokonywał przed 2005 r. sprzedaży, powstałych w wyniku podziału działek, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Ostatniej sprzedaży dokonał w dniu 20.02.2004 r. i zamierza dokonać sprzedaży innych działek. Obecnie Wnioskodawca sprzedał działki nr .../.., nr .../.. i nr .../.., które zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi S. są drogami.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy sprzedaż działek nr .../.., nr .../.. i nr .../.., które zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi S. są drogami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podatnik twierdzi, że nie jest zobowiązany do zapłacenia podatku od towarów i usług od przedmiotowych sprzedaży, gdyż zgodnie z decyzją Nr 27/98 z dnia 7.08.1998 r., działki nr .../.., nr .../.. i nr .../.. określono jako drogi. Podnosi również, iż na podstawie Uchwały Rady Gminy S. z dnia 28.09.2005 r. Nr XXXI/221/05:

 • działka Nr .../.. oznaczona została symbolem ?23 KD" teren dróg dojazdowych gminnych, stanowi ulicę Dobrą;
 • działka Nr .../.. oznaczona została symbolem ?24 KW" teren dróg wewnętrznych, stanowi ulicę Dobrą;
 • działka Nr .../.. nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, należy do kategorii dróg gminnych i stanowi poszerzenie ul. Piaskowej, nie stanowi nieruchomości rolnej i nie może być przeznaczona na prowadzenie działalności rolniczej.

Dodatkowo podnosi, iż na ulepszenie tych dróg nie poniósł nakładów przekraczających 30% ich wartości początkowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazał, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ponadto, w myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy, pod pojęciem towarów rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Wskazał również, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei działalność gospodarcza, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ww. ustawy, obejmuje zaś wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Organ I instancji uznał tym samym, iż dokonanie sprzedaży przedmiotowych działek, w sytuacji, gdy w wyniku podziału Wnioskodawca sprzedawał i zamierza sprzedać kolejne działki przeznaczone pod zabudowę, wskazuje na zamiar dokonywania sprzedaży działek w sposób częstotliwy, a przez to należy zakwalifikować powyższą czynność jako opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Tym samym czyni to Wnioskodawcę podatnikiem podatku od towarów i usług.

W złożonym zażaleniu Wnioskodawca nie zgadza się z interpretacją przepisów dokonaną przez organ I instancji. Podnosi, iż przedmiotowe działki, które w wyniku decyzji Wójta Gminy Stawiguda z dnia 7.08.1998 r. stały się drogami, są towarem używanym, w stosunku do których nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a w związku z tym, zgodnie z art. 43. ust 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, są towarem zwolnionym od podatku.

Stwierdza dodatkowo, iż przedmiotowa dostawa objęta jest zwolnieniem podmiotowym zgodnie z art. 113 ust. 1 ww. ustawy. Podnosi jednocześnie, iż w związku z jednorazową sprzedażą działek nr .../.., nr .../.. i nr .../.., które zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi S. są drogami, zdaniem Wnioskodawcy, czynność ta nie wskazuje na zamiar jej wykonywania w sposób częstotliwy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie rozpatrując przedmiotowe zażalenie zważył co następuje.

Regulacje zawarte w art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 2 pkt 6, w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przesądzają, że odpłatna dostawa gruntu, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu.

W art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy wprowadzono zwolnienie podatkowe. Zwolnienie to obejmuje wyłącznie dostawę terenów niezabudowanych innych niż budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Podkreślenia wymaga fakt, iż aby czynność dostawy gruntów budowlanych lub przeznaczonych pod zabudowę podlegała opodatkowaniu, musi być dokonana przez podatnika podatku od towarów i usług.

Zgodnie z definicją działalności gospodarczej, zawartą w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami będą również osoby, które wykonały czynność jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania tych czynności w sposób częstotliwy.

O kwestii. częstotliwości nie decyduje czasokres wykonywania czynności (tydzień, miesiąc, rok), decydującym kryterium jest fakt powtarzalności czynności. Powtarzalność ta może odbywać się w sposób nieregularny, czyli niekoniecznie w tych samych odstępach czasowych. Zatem nawet pojedyncza czynność dokonana z zamiarem jej powtarzalności, tj. wykonywania w sposób częstotliwy, stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu ww. przepisu. Dlatego też, aby jednorazową dostawę towarów uznać za działalność gospodarczą w każdym przypadku należy stwierdzić, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było dokonywanie tej czynności wielokrotnie. Jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży w warunkach wskazujących, że działania te nie są czynione z zamiarem ich powtarzania i nie zmierzają do nadania im stałego (zorganizowanego) charakteru, czynności te nie mogą być uznane za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ww. ustawy.

Okoliczności faktyczne niniejszej sprawy wskazują, iż Strona w przeszłości dokonywała i zamierza dokonać dalszych dostawy działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Dodatkowo Strona dokonała dostawy budowlanej trzech działek o numerach .../.., .../.. i .../.., które zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi S. są drogami. Przedmiotowe działki zostały wyodrębnione, na wniosek Strony, decyzją Wójt Gminy S. Nr ../.. z dnia 7.08.1998 r. Strona podkreśla, iż w związku z jednorazową sprzedażą działek nr .../.., nr .../.. i nr .../.., które są drogami, czynność ta nie wskazuje na zamiar jej wykonywania w sposób częstotliwy. Sprzedaż przedmiotowych działek oraz wyrażony przez Stronę zamiar sprzedaży innych nieruchomości o różnym przeznaczeniu, wskazuje na zamiar wykonywania czynności dostawy w sposób częstotliwy. Niewątpliwie działalność ta polega na zarobkowym wykorzystywaniu majątku Strony. Dostawa taka stanowi więc działalność, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie żart. 113 ust 13 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnień podmiotowych przewidzianych w art. 113 ust. 1 i 9, nie stosuje się m.in. do podatników dokonujących dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę. Przepis ten oznacza, że jeżeli osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie, który uprawnia ją do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT, dokona nawet jednorazowej sprzedaży gruntu budowlanego, bez względu na wysokość uzyskanych obrotów, staje się podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem niesłusznie Strona wywodzi, iż w jej przypadku ma zastosowanie art. 113 ust, 1 ustawy o podatku od towarów i usług, albowiem zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez Stronę, przedmiotem dostawy były działki o numerach .../.., .../.. i .../.., które zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi S. są drogami. Są to więc tereny budowlane, w związku z powyższym, w myśl art. 113 ust 13 pkt 1 lit. d) ww. ustawy, sprzedaż taka nie będzie korzystała ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług.

Z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi S. i Uchwały Rady Gminy Stawiguda z dnia 28.09.2005 r. Nr XXXI/221/05, wynika że:

 • działka Nr .../.. oznaczona została symbolem ?23 KD" teren dróg dojazdowych gminnych, stanowi ulicę Dobrą;
 • działka Nr .../.. oznaczona została symbolem ?24 KW" teren dróg wewnętrznych, stanowi ulicę Dobrą;
 • działka Nr .../.. nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, należy do kategorii dróg gminnych i stanowi poszerzenie ul. ... .

Stosownie do art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym, należy przez to rozumieć:

 • budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
 • budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;
 • obiekt małej architektury.

Natomiast w myśl art. 3 pkt 3 ww. ustawy, przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele (...).

W związku z powyższym, Strona dokonując dostawy działek: Nr .../.. (oznaczonej symbolem ?23 KD" będącej terenem dróg dojazdowych gminnych, stanowiącej ulicę Dobrą), Nr .../.. (oznaczonej symbolem ?24 KW" będącej terenem dróg wewnętrznych, stanowiącej ulicę ...) i Nr .../.. (nie mającej obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, należącej do kategorii dróg gminnych, stanowiącej poszerzenie ul. Piaskowej), dokonała dostawy budowli - dróg.

Zgodnie z w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Stosownie do art. 43 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych ?obiektów, minęło co najmniej 5 lat.

Dodatkowo, zgodnie z art. 43 ust, 6, zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w ust. 2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:

 • miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków;
 • użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, przedmiotowe działki, zostały ustanowione w wyniku podziału nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi S. Nr .../., 8 lat temu, a na ich ulepszenie Strona nie poniosła nakładów przekraczających 30% ich wartości początkowych. Stronie nie przysługiwało również prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego tytułu.

Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy, w stanie faktycznym przedstawionym przez Stronę stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie, sprzedaż przedmiotowych działek stanowi działalności gospodarczą w rozumieniu przepisów ww. ustawy, będzie jednak, z uwagi na regulacje art. 43 ust. 1 pkt 2 dostawą zwolnioną od podatku od towarów i usług.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w toku postępowania administracyjnego.

Na decyzję niniejszą przysługuje Stronom skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Skargę wnosi się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY