Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy świadczone przez spółdzielnię mieszkaniową usługi wynajmowania pomieszczeń dodatkowych w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność spółdzielni podlegają zwolnieniu czy opodatkowaniu 22 % podatku VAT?

sygnatura: IS.II/2-4430/147/05

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2007-01-12

słowa kluczowe:czynsz, najem, opodatkowanie, spółdzielnie mieszkaniowe, zwolnienia z podatku od towarów i usług

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ? Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 2.05.2005 r., znak: US.PP/443-10/1/05, i uznaje stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 14.03.2005 r. za nieprawidłowe.

Wnioskiem z dn. 14.03.2005 r., spółdzielnia mieszkaniowa wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w budynkach mieszkalnych, będących własnością spółdzielni, występują dodatkowe pomieszczenia, które nie stanowią części składowych ani przynależnych do lokali mieszkalnych. Pomieszczeniami tymi są piwnice (wózkownie, suszarnie itp.). Wykorzystanie ich związane jest z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych przez użytkowników, jako druga piwnica. Z użytkownikami dodatkowych pomieszczeń Spółdzielnia zawiera umowy najmu.

W związku z tym Jednostka zwróciła się z pytaniem ?czy świadczone przez spółdzielnię mieszkaniową usługi wynajmowania pomieszczeń dodatkowych w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność spółdzielni podlegają zwolnieniu czy opodatkowaniu 22 % podatku VAT??

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone usługi mają podporządkowany symbol PKWiU ex 70.20.11-00.00, i jako wymienione w poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, podlegają zwolnieniu od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Postanowieniem z dn. 2.05.2005 r., znak: US.PP/443-10/1/05, wydanym w trybie art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach dokonał interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, uznając stanowisko Spółki za prawidłowe. Rozstrzygnięcie organu I instancji nie zostało przez Stronę zaskarżone.

Dyrektor tut. Izby Skarbowej, postanowieniem z dn. 18.12.2006r., znak: IS.II/2-443/147/w/05, wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany pisemnej interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 2.05.2005 r., znak: US.PP/443-10/1/05, po przeprowadzeniu którego zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 4 załącznika nr 4 ? ?Wykaz usług zwolnionych od podatku?, wymienione zostały usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe.

Z analizy tejże regulacji prawnej wynika, iż zakresem zwolnienia od podatku nie są objęte usługi wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe. Zatem norma ta nie ma zastosowania do wynajmu przez Spółdzielnię, na rzecz jej członka, pomieszczeń dodatkowych, takich jak druga piwnica, wózkownia, suszarnia, niebędących pomieszczeniami przynależnymi do lokali mieszkalnych, jak również niebędący ich częścią składową. Usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem 22% stawki, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Wobec tego stanowisko Podatnika zaprezentowane we wniosku z dnia 14.03.2005r. w tej kwestii należy uznać za nieprawidłowe. W świetle art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji z urzędu zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 tej ustawy, jeżeli rażąco narusza ono prawo. Rażącym naruszeniem prawa jest naruszenie oczywiste, gdy rozstrzygnięcie organu I instancji jest ewidentnie sprzeczne z wyraźnym lub nie budzącym wątpliwości przepisem prawnym. Mając na względzie, iż interpretacja dokonanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 02.05.2005r., znak: US.PP/443-10/1/05, narusza regulację art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, Dyrektor tut. Izby orzeka jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY