Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy świadczone usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane korzystają ze zwolnienia z podatku VAT.

sygnatura: PP/077-1059/06/SIP

autor: Izba Skarbowa w Bydgoszczy

data: 2007-01-22

słowa kluczowe:usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, zwolnienia z podatku od towarów i usług

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

- zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu z dnia 28 listopada 2006r. Nr PP/443-52/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej uzasadnienia.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 26 września 2006r., uzupełnionym pismem z dnia 23 października 2006r. wystąpił Pan o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług w Dziale ... Szpitala Miejskiego w ..., które polegają na zabezpieczeniu funkcjonowania punktu dystrybucji materiału skażonego i sterylnego, sterylizacji tlenkiem etylenu, dezynfektorni. Oświadczył Pan , że usługi te są zaklasyfikowane do PKWiU 85.14.18 jako "Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane". Ponadto wskazał Pan, że od momentu przekroczenia limitu tj. w miesiącu listopadzie 2006r. będzie obowiązany zarejestrować się jako podatnik VAT czynny i stosować właściwą stawkę VAT, dla świadczonych usług, które są zwolnione od podatku od towarów i usług. Wnioskował Pan o potwierdzenie swojego stanowiska przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu postanowieniem z dnia 28 listopada 2006r. Nr PP/443-52/06 uznał, że stanowisko zaprezentowane przez Pana we wniosku jest prawidłowe.

W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego, powołał art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz pozycję 9 załącznika nr 4 do cyt. ustawy.

Na powyższe postanowienie nie złożył Pan zażalenia, zatem stało się ono ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, po zapoznaniu się z Pana wnioskiem stwierdził, iż Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu w przedmiotowym postanowieniu nie ustosunkował się do przedstawionego przez Pana stanu faktycznego w zakresie rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz wystawiania faktur.

Z tego względu Dyrektor Izby Skarbowej postanowił zmienić z urzędu postanowienie, o którym mowa w części dotyczącej uzasadnienia.

Zgodnie z art. 14a § 1 i 3 Ordynacji podatkowej interpretacja naczelnika urzędu skarbowego co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa. Natomiast zgodnie z art. 14 a § 2 powołanej ustawy podatnik jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. W związku z powyższym należy podkreślić, że podany we wniosku stan faktyczny stanowi jedyną faktyczną podstawę udzielonej interpretacji i tym samym wyznacza granice, w jakich interpretacja może wywołać określone w ustawie skutki prawne.

W uzasadnieniu powinna znaleźć się również informacja wynikająca z art. 96 ust. 3 i 4 powołanej ustawy. W myśl tego przepisu "podmioty wymienione w art.15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako VAT czynnego lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako podatnika zwolnionego."

W myśl § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz.798) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".

W świetle powyższego, wykonując wyłącznie usługi zwolnione od VAT nie miał Pan obowiązku dokonania rejestracji i nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT. Stosownie do § 20 pkt 5 cyt. rozporządzenia, może Pan wystawiać rachunki, o których mowa w art. 87 - 90 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, które uznawane są za faktury. Wystąpienie powyższych okoliczności skutkuje zmianą przedmiotowego postanowienia w trybie art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej zmiana postanowienia naczelnika urzędu skarbowego wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ul. Dr. E. Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY