Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

w/s zwolnienia od podatku od towarów i usług przy pobieraniu opłat od odbiorcy za usługi pocztowe dotyczące wysyłki sprzedawanego towaru.

sygnatura: 1401/PV-I/4407/14-125/06/MZ

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-11-07

słowa kluczowe:koszt przesyłki, usługi pocztowe

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a w związku z art. 14b § 2 oraz § 5 pkt. 2 ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz z art. 41 ust. 1w związku z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 05.10.2006 r. Wydawnictwa D Sp. z o.o. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa ? Wola z dnia 20.09.2006 r. znak: US40/VAT/1666/2006/ADB uznająceza nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pisemnej interpretacji dotyczącej zwolnienia od podatku od towarów i usług przy pobieraniu opłat za usługi pocztowe przy wysyłkowej sprzedaży towarów - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


p o s t a n a w i a


odmówić zmiany zaskarżonego postanowienia.


U Z A S A D N I E N I E


W dniu 08.09.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola wpłynął wniosek Wydawnictwa D sp. z o.o. w sprawie interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący zwolnienia od podatku od towarów i usług przy pobieraniu opłat od odbiorcy za usługi pocztowe dotyczące wysyłki sprzedawanego towaru.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę wynika, że zajmuje sięona sprzedażą książek i czasopism. Wysyłka do klientów odbywa się za pośrednictwem poczty(za zaliczeniem pocztowym lub po dokonaniu przedpłaty), za co pobierana jest zryczałtowana opłata. Zdaniem Strony, pobrane od odbiorców koszty przesyłki stanowią opłatę za usługi poczty państwowej i wykazywane są na dokumentach sprzedaży w odrębnej pozycji ? jako zwolnione od podatku.

Rozpatrując powyższy wniosek Strony, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa ? Wola, postanowieniem z dnia 20.09.2006 r. znak: US40/VAT/1666/2006/ADB uznał jej stanowiskoza nieprawidłowe i stwierdził, iż Podatnik nie ma prawa do zastosowania zwolnienia od podatkuod towarów i usług przy pobraniu opłat od odbiorcy usługi pocztowej, dotyczącej wysyłki sprzedawanych przez niego towarów.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła w ustawowym terminie zażaleniedo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w którym wnosi o zmianę zaskarżonego postanowienia i uwzględnienie przedstawionej poprzez nią interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Strona zarzuca Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Warszawa Wola naruszenie prawa poprzez dokonanie błędnej interpretacji i sprzecznych ustaleń. Strona stoi na stanowisku, że zgodnie z warunkami umowy między nią a osobą dokonującą zakupów w sprzedaży wysyłkowej, kwota z tytułu opłaty pocztowej stanowi odrębny składnik od ceny ksiązki, co wyszczególnione zostaje na doklumencie księgowym ? "zaliczeniu". Ponadto Strona uważa, iż przyjęcie, że świadczy ona usługi pocztowe i pobiera z tego tytułu opłaty, oznaczałoby prowadzenie działalności sprzecznej z prawem, a w szczególności art. 6 ustawy prawo pocztowe (Dz.U. 2003, Nr 130, poz. 1188 ze zm.). Na poparcie swojego stanowiska Podatnik przytacza interpretację Urzędu Skarbowego w Wyszkowie z dnia 24.11.2005 r., znak: 1443/PO/443/50/05/PD.


Po analizie akt i rozpatrzeniu odwołania w sprawie Dyrektor Izby Skarbowejw Warszawie stwierdza, co następuje:


Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa właściwy organ podatkowy jest obowiązany udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi na ich pisemne zapytanie, w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowelub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 199 oraz art. 120 ust. 4 i 5.

Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększasię o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zwalnia się od podatku od towarówi usług, usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 2 załącznika nr 4, w wykazie usług zwolnionych figurują usługi świadczone przez pocztę państwową. (PKWiU 64.11).

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie podziela stanowisko organu I instancji,że zwolnione jest jedynie świadczenie usług wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Poczta Polska i zwolnienie to nie może być stosowane przez inne podmioty.

Strona prowadząc działalność gospodarczą, dokonując dostawy towarów (np. publikacji książkowych) za pośrednictwem poczty państwowej i obciążając odbiorcę kosztami przesyłkiz tytułu zakupionej usługi poczty państwowej, nie może stosować zwolnienia od podatkuod towarów i usług do opłaty za tę usługę. Koszty te stanowią jeden z elementów kalkulacyjnych ceny i w rezultacie kształtują kwotę, którą sprzedawca żąda od nabywcy. W związku z tym koszty przesyłki towarów zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów ? czyli podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług obejmuje również koszty przesyłki.

Ponadto organ podatkowy I instancji w swej interpretacji nie stwierdził, że podatnik świadczy usługi pocztowe. Sprzedawca towarów dostarczając je nabywcy dokonuje wyłącznie sprzedaży towarów, natomiast koszty dodatkowe które ponosi, wchodzą w skład podstawowej jego czynności, jaką jest sprzedaż towarów. Podmiot nie mający prawa do świadczenia usług pocztowych nie ma także prawa do zwolnienia przy pobieraniu opłat za "usługę pocztową", której faktycznie nie wykonuje.

Tym samym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko organu I instancjiza prawidłowe i postanowił jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY