Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- dotyczy usług instruktorów tańca (PKWiU 92.34.12) i usług organizowania turniejów tańca towarzyskiego (PKWiU 92.34.13)

sygnatura: PPII/005-1-87/06

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-11-20

słowa kluczowe:instruktorzy, usługi rekreacyjne, usługi rozrywkowe

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2006r., znak: USIV/I/443-3/06 w części dotyczącej udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług - usług instruktorów tańca (PKWiU 92.34.12) i usług organizowania turniejów tańca towarzyskiego (PKWiU 92.34.13), i stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy zawarte w piśmie z dnia 9.01.2006r. w tym zakresie jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 ww. ustawy z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Wnioskiem z dnia 9.01.2006r., Pan Marek B. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie o dokonanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Wskazał, że świadczy usługi instruktorów tańca (PKWiU 92.34.12) i usługi organizowania turniejów tańca towarzyskiego (PKWiU 92.34.13). Wyraził stanowisko, iż świadczone przez niego usługi (sklasyfikowane w dziale 92)znajdują w załączniku 4 do ustawy i nie są wymienione w katalogu wyłączeń. Wyłączone ze zwolnienia, jego zdaniem, są sklasyfikowane w tym samym ugrupowania PKWiU 92.34.12 jedynie usługi świadczone przez dyskoteki, sale balowe, a nie instruktorów tańca.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie w postanowieniu z dnia 4 kwietnia 2006r., działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w w/w zakresie. Z uzasadnienia przedmiotowego postanowienia wynika, że usługi instruktora tańca (zaklasyfikowane wg PKWiU do grupowania 92.34.12) i usługi organizowania turniejów tańca (zaklasyfikowane wg PKWiU do grupowania 92.34.13) nie są zwolnione od podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, usługi te podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym pod poz. 11 wymienione są usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem 1) - z wyłączeniem:

1. usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,
2. usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,
3. usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),
4. wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe,
5. wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5),
5a) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmowi nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,
5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72),
6. działalności agencji informacyjnych,
7. usług wydawniczych,
8. usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12.

Z analizy powołanych wyżej przepisów wynika, że usługi instruktorów tańca, świadczone przez Wnioskodawcą, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 92.34.12, nie zostały wymienione w katalogu czynności wyłączonych ze zwolnienia usług związanych z kulturą. Tym samym korzystają ze zwolnienia określonego w przepisie art 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Także usługi organizowania turniejów tańca towarzyskiego sklasyfikowane według PKWiU do grupowania 92.34.13, jako usługi należące do PKWiU ex 92, są zwolnione od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem ?rażące naruszenie prawa" zachodzi w przypadku naruszenia przepisu niepozostawiającego wątpliwości co do jego bezpośredniego rozumienia. Rażące to więc oczywiste, wyraźne, bezsporne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie stwierdza zatem, że w niniejszej sprawie zaistniały przesłanki do stwierdzenia naruszenia prawa w sposób rażący, bowiem rozstrzygnięcie zawarte w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2006r., znak: USIV/l/443-3/06 , w części dotyczącej udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług - usług instruktorów tańca (PKWiU 92.34.12) i usług organizowania turniejów tańca towarzyskiego (PKWiU 92.34.13), pozostawało w wyraźnej sprzeczności z przepisami art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Z tego też względu zaistniała konieczność zmiany przedmiotowego postanowienia z urzędu.

Na niniejszą decyzję służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY