Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaką stawkę podatku zastosować przy wykonywaniu usłuług w zakresie autorskiej realizacji materiałów filmowych?

sygnatura: IS.II/1/4430-144/06

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2006-11-27

słowa kluczowe:materiały filmowe, realizacja materiałów filmowych

Na podstawie przepisów: art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 16.08.2006 r., znak: I US II-443/73/06 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika.

Wnioskiem z dnia 17.05.2006 r., sprecyzowanym w pismach z dnia 27.06.2006 r. oraz 20.07.2006 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Zapytanie dotyczyło kwestii opodatkowania podatkiem VAT usług w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej o symbolu PKWiU 92.31.22.Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż B B od 26.04.2006 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie autorskiej realizacji materiałów filmowych. Do procesu twórczego materiału filmowego zalicza: zbieranie i dokumentację informacji, utrwalanie obrazu przy pomocy kamery, utrwalanie dźwięku, autorskie opracowanie materiału filmowego (montaż materiału filmowego), stworzenie autorskiego tekstu lektorskiego umieszczonego w materiale filmowym. Strona wyjaśnia, iż jako twórca materiału filmowego przekazuje odbiorcy, na zasadach wyłączności, autorskie prawa majątkowe pozwalające na korzystanie, rozporządzanie i wykorzystywanie dzieła, którym jest materiał filmowy. Dodatkowo wskazuje, cyt. " <...> w niektórych przypadkach przekazuję odbiorcy nośnik, na którym zarejestrowany jest materiał filmowy".W swoim stanowisku Wnioskujący prezentuje pogląd, iż ww. usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg 7% stawki, gdyż są wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, pozycja 162.Po rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wydał postanowienie z dnia 16.08.2006 r., znak: I US-II/443/73/06, w którym uznał przedstawione przez podatnika stanowisko za prawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia organ I instancji stwierdził, iż świadczone przez Podatnika usługi są opodatkowane 7% stawką podatku, gdyż mieszczą się w wykazie usług zaszeregowanych pod pozycją 162, załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z weryfikacją interpretacji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po wszczęciu postępowania, postanowieniem z dnia 26.10.2006 r., znak: IS.II/1/4430-144/06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, wyznaczył Stronie, siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. W protokole z dnia 6.11.2006 r. Podatnik złożył dodatkowe wyjaśnienia, w których podtrzymał uzasadnienie złożone we wniosku z dnia 20.07.2006 r., zwłaszcza co do stosowania 7% stawki podatku VAT na wykonywane usługi. Zwrócił uwagę na fakt, cyt. " <...> iż zawarty we wniosku z dnia 20.07.2006 r. symbol PKWiU 92.31.22 nie odpowiada w pełni charakterowi wykonywanej pracy".

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując oceny zgodności z prawem wydanego przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanowienia z dnia 16.08.2006 r., znak: I US II-443/73/06 stwierdził, iż zachodzą przesłanki określone przepisem art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, co skutkuje koniecznością zmiany przedmiotowego postanowienia.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535; ze zm.) - zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 11 tego załącznika wymieniono usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem (z wyłączeniem określonych rodzajów usług). Z powołanego przepisu wynika, że chodzi tutaj o usługi związane z kulturą w rozumieniu klasyfikacji statystycznej. Nie ma, zatem znaczenia poziom dzieła, ani jego zakres tematyczny, lecz to, czy klasyfikacja grupuje czynność jego wykonania jako usługę związaną z kulturą, czy też nie. Zatem klasyfikowane w dziale 92 PKWiU usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, podlegają zwolnieniu od podatku, jako wymienione w załączniku nr 4 poz. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem wskazanych tam wyłączeń. Usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 7% (co wynika z poz. 162 załącznika nr 3 do ustawy, w związku z art. 41 ust 2 ), wyłącznie wtedy, jeżeli nie mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92, tj. są usługami niezwiązanymi z kulturą w rozumieniu klasyfikacji statystycznej. Odnosząc te uwagi do sytuacji scharakteryzowanej w niniejszej sprawie stwierdzić należy, iż świadczone usługi, zaliczone przez podatnika do grupowania PKWiU 92.31.22 są zwolnione od podatku VAT, bowiem zaliczają się do usług wymienionych pod poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy i nie podlegają wymienionym tam wyłączeniom. Dodatkowo organ odwoławczy wyjaśnia, że za prawidłową klasyfikację usług i towarów ponosi odpowiedzialność wyłącznie podmiot świadczący usługi.

Stosownie do przepisu art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w przedmiotowej sprawie, zmiana postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona Stronie.Decyzja niniejsza nie jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY