Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, przy zbyciu nieruchomości gruntowej.

sygnatura: IS.IX/3-443/182/06

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie

data: 2006-10-26

słowa kluczowe:nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, syndycy, zwolnienia przedmiotowe

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie, z dnia 25.08.2006r. znak: PP/443-2/2/06 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy podatku od towarów i usług w kwestii zwolnień przedmiotowych od podatku uregulowanych w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy i uznaje stanowisko Syndyka, przedstawione we wniosku z dnia 24.07.2006r. za prawidłowe.

W dniu 28.07.2006 r. do Urzędu Skarbowego w Brzozowie wpłynął wniosek (z dnia 24.07.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, złożony w imieniu P. S.A. w upadłości w B. przez Syndyka Masy Upadłości Pana Ryszarda L. Wniosek uzupełniony został pismem Syndyka z dnia 16.08.2006r., które do US wpłynęło 17.08.2006r. Z pisma tego wynika, iż przedmiotem zapytania jest możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, przy zbyciu nieruchomości gruntowej.

Z przedstawionego przez Syndyka stanu faktycznego wynika, że "W." S.A. w B. nabyło poprzez wniesienie aportem przez Firmę "W." Spółka z o.o. nie wydzieloną połowę nieruchomości położonej w miejscowości Ł. gmina S. W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzą działki o nr 96 i 97 o łącznej pow. 28,94ha, które nie są zabudowane i nie będą przeznaczone pod zabudowę. Stanowią one bowiem złoże kruszywa naturalnego. Dla obszaru, na którym położone są działki brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak z planu zagospodarowania przestrzennego, który utracił moc po 31.12.2002 r. wynika, że przedmiotowe działki położone są w terenie oznaczonym symbolem "W" - projektowany zalew "N." i złoża żwirów, a część jednej z działek leży w terenie oznaczonym "PE" - tereny eksploatacji powierzchniowej. Działki te objęte są koncesją na eksploatację występujących w nich złóż kruszywa. Z załączonej kopii wypisu z rejestru gruntów wynika, że działki te stanowią użytki rolne, w skład których wchodzą grunty orne, pastwiska i łąki trwałe. W stosunku do obu działek nie została wydana żadna decyzja o warunkach zabudowy.

Wyrażając swoje stanowisko co do możliwości zastosowania przy zbyciu przedmiotowych działek zwolnienia z podatku od towarów i usług, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, Strona uważa, że z uwagi na charakter przedmiotowych gruntów, faktyczny brak możliwości przeznaczenia ich pod zabudowę, na ich charakter (wyrobiska żwirowe), brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz brak decyzji o warunkach zabudowy, dostawa ich korzystać winna ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Wydając postanowienie, z dnia 25.08.2006 r. znak: PP/443-2/2/06, w sprawie przedmiotowej interpretacji Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie stwierdził, że wyrażone przez Syndyka we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe, bowiem przedmiotowe działki uznać należy za grunty zabudowane (stanowią złoża kruszywa naturalnego), a zatem ich dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Stanowisko takie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie zajął w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) oraz o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454), z których wynika, że przedmiotowe działki kwalifikowane są jako grunty zabudowane i zurbanizowane, o czym przesądza fakt, posiadania koncesji na eksploatację występujących w nich złóż kruszywa oraz wydobywania na nich żwiru.

Działając w oparciu o przepis art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje z urzędu zmiany przedmiotowej interpretacji i uznaje za prawidłowe stanowisko Strony. Podstawą takiego rozstrzygnięcia są następujące okoliczności faktyczne i prawne:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

    1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
    2) eksport towarów,
    3) import towarów,
    4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
    5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, zgodnie z art. 2 pkt 6 przytoczonej ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Z powyższego wynika zatem, że dostawa gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów. Jednakże zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 9 omawianej ustawy zwalnia się od podatku, dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Z powyższego wynika zatem że generalnie dostawa gruntów podlega opodatkowaniu wg 22% stawki podatku VAT (zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy). Zwolniona jest jedynie sprzedaż gruntu nie zabudowanego, ale takiego, który nie jest terenem budowlanym, bądź przeznaczonym pod zabudowę. Z uregulowań powyższych wynika, iż to, czy dostawa gruntu będzie podlegała opodatkowaniu, czy korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy, zależy od przeznaczenia gruntu, przy czym opodatkowaniu podlegają również grunty, które nawet potencjalnie będą traktowane jak tereny budowlane.

W przepisach podatkowych brak jest jednak definicji gruntu przeznaczonego pod zabudowę oraz wytycznych, jakimi należy się kierować przy ocenie danego gruntu. W związku z powyższym charakter gruntu ustalić należy w oparciu o przepisy prawa miejscowego, tj. lokalne przepisy zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji, gdy dla danego terenu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT zależeć będzie także od obecnego charakteru działki, przy uwzględnieniu polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Dla określenia charakteru gruntu wykorzystać należy zatem informacje dotyczące danego terenu, takie jak np.: przeznaczenie gruntu, projekt opracowywanego planu przeznaczenia, informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, fakt wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czy też uregulowania w kwestii przeznaczenia gruntu zawarte w umowie sprzedaży.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że grunty będące przedmiotem dostawy nie są terenami budowlanymi oraz nie są przeznaczone pod zabudowę. Oceny takiej dokonać można w oparciu o dane zawarte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego, który de facto utracił swoją moc, ale zawiera kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy (wg którego przedmiotowe działki nie znajdują się w terenach przeznaczonych pod zabudowę), o wypis z rejestru gruntów (zgodnie z którym działki maja charakter rolny, tj. stanowią łąki trwałe, pastwiska trwałe i grunty orne), o fakt, że dla przedmiotowych działek nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz o fakt, iż brak jest możliwości przeznaczenia ich pod zabudowę, z uwagi na ich charakter (wyrobiska żwirowe).

Dlatego też stwierdzić należy, że przedmiotowe grunty nie należy traktować jako tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę, a tym samym ich dostawa może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY