Money.plFirmaAkty prawne

Monitor Polski - rok 2017, nr 0 z dnia 2017-01-02

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 1

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 2

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 3

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 4

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o transporcie lotniczym, podpisana w Kijowie dnia 12 marca 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 5

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 października 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o transporcie lotniczym, podpisaną w Kijowie dnia 12 marca 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 6

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 7

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 8

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 9

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych  / Minister Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 10

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 11

  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2017 r.  / Minister Cyfryzacji /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 12

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 13

  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 14

  Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 15

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 16

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 17

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. w 100. rocznicę śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 18

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 19

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 20

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 21

  Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 22

  Zarządzenie nr 184 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 23

  Zarządzenie nr 183 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych zniesionego Ministerstwa Gospodarki oraz przekształconego Ministerstwa Rozwoju  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 24

  Umowa gwarancyjna między Państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotycząca pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w Krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w krajach i na terytoriach zamorskich, oraz Umowa o zarządzaniu zaległymi należnościami między Państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulująca procedury obsługi płatności i refundacji na podstawie Umowy gwarancyjnej dotyczącej pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w Krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w krajach i na terytoriach zamorskich 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową gwarancyjną między Państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącą pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w Krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w krajach i na terytoriach zamorskich, oraz Umową o zarządzaniu zaległymi należnościami między Państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulującą procedury obsługi płatności i refundacji na podstawie Umowy gwarancyjnej dotyczącej pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w Krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w krajach i na terytoriach zamorskich 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 26

  Komunikat Nr 01/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 27

  Postanowienie nr 115.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 28

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 29

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego  / Prezes Urzędu Patentowego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 30

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego  / Prezes Urzędu Patentowego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 31

  Postanowienie nr 112.71.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 32

  Postanowienie nr 1130.19.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 33

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2016 r. nr 1130.21.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 34

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2016 r. nr 1130.20.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 35

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 36

  Postanowienie nr 1130.18.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 37

  Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 38

  Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 39

  Zarządzenie nr 1/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół"  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 40

  Postanowienie Nr 115.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 41

  Postanowienie nr 115.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 42

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 43

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 44

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 45

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 46

  Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Albanii na lata 2016-2019, podpisany w Tiranie dnia 9 grudnia 2016 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 47

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Albanii na lata 2016-2019, podpisanym w Tiranie dnia 9 grudnia 2016 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 48

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2016 r. z podziałem na województwa  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 49

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisane w Warszawie dnia 20 lipca 2016 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 50

  Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisanym w Warszawie dnia 20 lipca 2016 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 51

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 52

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 53

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 54

  Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 55

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 56

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Rafała Piotra Wójcikowskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 57

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 58

  Uchwała nr 2 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Uniwersytet Warszawski 2016-2025"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 59

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2016 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 60

  Postanowienie nr 110.71.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 61

  Postanowienie nr 110.74.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 62

  Postanowienie nr 110.75.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 63

  Postanowienie nr 110.77.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 64

  Postanowienie nr 110.78.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 65

  Postanowienie nr 110.79.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 66

  Postanowienie nr 110.80.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 67

  Postanowienie nr 110.81.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 68

  Postanowienie nr 110.82.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 69

  Postanowienie nr 110.83.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 70

  Postanowienie nr 110.84.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 71

  Postanowienie nr 110.85.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 72

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 73

  Postanowienie nr 110.86.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 74

  Postanowienie nr 110.87.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 75

  Postanowienie nr 110.88.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 76

  Postanowienie nr 110.89.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 77

  Postanowienie nr 110.90.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 78

  Postanowienie nr 110.91.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 79

  Postanowienie nr 110.92.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 80

  Postanowienie nr 110.93.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 81

  Postanowienie nr 110.94.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 82

  Postanowienie nr 110.95.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 83

  Postanowienie nr 110.96.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 84

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego  / Minister Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 85

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2017 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 86

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 87

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 88

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 89

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 stycznia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 90

  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2016 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2017 r.  / Minister Energii /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 91

  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2016 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2017 r.  / Minister Energii /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 92

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 stycznia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 93

  Postanowienie nr rej. 425/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 94

  Postanowienie nr rej. 435/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2016 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 95

  Postanowienie nr rej. 456/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 96

  Postanowienie nr rej. 482/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 97

  Postanowienie nr rej. 496/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 98

  Postanowienie nr rej. 514/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 99

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 100

  Postanowienie nr rej. 522/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 101

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 102

  Postanowienie nr rej. 524/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2016 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 103

  Postanowienie nr rej. 525/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 104

  Postanowienie nr rej. 526/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 105

  Postanowienie nr rej. 527/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 106

  Postanowienie nr rej. 528/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 107

  Postanowienie nr rej. 529/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 108

  Postanowienie nr rej. 530/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 109

  Postanowienie nr rej. 531/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 110

  Postanowienie nr rej. 532/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 111

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 112

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 113

  Postanowienie nr rej. 533/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 114

  Postanowienie nr rej. 534/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 115

  Postanowienie nr rej. 535/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 116

  Postanowienie nr rej. 539/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 117

  Postanowienie nr rej. 540/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 118

  Postanowienie nr rej. 544/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 119

  Postanowienie nr rej. 545/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 120

  Postanowienie nr rej. 546/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 121

  Postanowienie nr rej. 547/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 122

  Postanowienie nr rej. 548/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 123

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 124

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 125

  Postanowienie nr rej. 549/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 126

  Postanowienie nr rej. 550/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 127

  Postanowienie nr rej. 551/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 128

  Postanowienie nr rej. 552/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 129

  Postanowienie nr rej. 553/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 130

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie stosowania na terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu, Porozumienia w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 131

  Postanowienie nr rej. 556/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 132

  Postanowienie nr rej. 557/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 133

  Postanowienie nr rej. 558/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 134

  Postanowienie nr rej. 560/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 135

  Postanowienie nr rej. 563/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 136

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana w 140. rocznicę urodzin i w 80. rocznicę śmierci  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 137

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie upamiętnienia generała Mariusza Zaruskiego w 150. rocznicę urodzin  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 138

  Postanowienie nr rej. 566/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 139

  Postanowienie nr rej. 567/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 140

  Postanowienie nr rej. 569/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2016 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 141

  Postanowienie nr rej. 571/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 142

  Postanowienie nr rej. 574/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 143

  Postanowienie nr rej. 577/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 144

  Postanowienie nr rej. 579/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 145

  Postanowienie nr rej. 580/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 146

  Postanowienie nr rej. 581/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 147

  Postanowienie nr rej. 585/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 148

  Postanowienie nr rej. 586/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 149

  Postanowienie nr rej. 587/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 150

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 151

  Postanowienie nr rej. 592/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 152

  Postanowienie nr rej. 596/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 153

  Postanowienie nr rej. 597/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 154

  Postanowienie nr rej. 600/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 155

  Postanowienie nr rej. 601/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 156

  Postanowienie nr rej. 602/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 157

  Postanowienie nr rej. 603/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 158

  Postanowienie nr rej. 604/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 159

  Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego  / Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 160

  Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 161

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2017 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 162

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego we Wrocławiu na kadencję w latach 2017-2022  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 163

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 164

  Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 165

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 166

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 167

  Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 168

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 169

  Zarządzenie nr 4/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii ,,Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Żołnierze Niezłomni  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 170

  Zarządzenie nr 5/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii ,,Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Danuta Siedzikówna ,,Inka"  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 171

  Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 172

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 173

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 174

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 175

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 176

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2017 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 177

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 178

  Uchwała nr 3/2017 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego  / Zarząd Nbp /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 179

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 180

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 181

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji  / Minister Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 182

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2017 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 183

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 184

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie kwoty bazowej w 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 185

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r. w stosunku do 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 186

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 187

  Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r.  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 188

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 189

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy powstania Armii Krajowej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 190

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. stawek opłat lotniczych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 191

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie uczczenia 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół"  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 192

  Komunikat Nr 02/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 193

  Postanowienie nr 110.97.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 194

  Postanowienie nr 110.98.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 195

  Postanowienie nr 110.99.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 196

  Postanowienie nr 110.100.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 197

  Postanowienie nr 110.101.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 198

  Postanowienie nr 110.102.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 199

  Postanowienie nr 110.103.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 200

  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2014-15  / Minister Energii /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 201

  Postanowienie nr 115.1.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 202

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 203

  Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Polskiej Strategii Kosmicznej  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 204

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 205

  Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej  / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 206

  Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego  / Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 207

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 208

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2016 r. i w drugim półroczu 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 209

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lutego 2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą ,,Wsparcie udziału w inicjatywach EIT - Climate-KIC, EIT Raw Materials, EIT Health"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 210

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2016  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 211

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2017-2026  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 212

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 213

  Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 214

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 215

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 216

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 217

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 218

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz świadczenia pieniężnego przysługującego działaczom opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 219

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2017 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 220

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 221

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2016 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 222

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 223

  Postanowienie nr 7 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 224

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 225

  Postanowienie nr 1130.3.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2017 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 226

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. nr 1130.1.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 227

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 228

  Postanowienie nr 1130.2.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 229

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 230

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2017 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego  / Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 231

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lutego 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 232

  Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw systemu CEPiK 2.0  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 233

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. nr 112.79.2016 o mianowaniu Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 234

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego  / Prezes Urzędu Patentowego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 235

  Postanowienie nr 112.1.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania na stopień generała dywizji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 236

  Postanowienie nr 112.3.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania na stopień generała dywizji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 237

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Jurgiela  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 238

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym, sporządzona w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 239

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym, sporządzoną w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 240

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy obronnej, podpisana w Bratysławie dnia 16 maja 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 241

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy obronnej, podpisaną w Bratysławie dnia 16 maja 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 242

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 lutego 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 243

  Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 244

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upamiętnienia ks. Franciszka Blachnickiego w 30. rocznicę śmierci  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 245

  Postanowienie nr 112.78.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o mianowaniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 246

  Postanowienie nr 112.9.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o zwolnieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 247

  Postanowienie nr 112.10.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o zwolnieniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 248

  Postanowienie nr 112.12.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 249

  Postanowienie nr 112.13.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2017 r. o mianowaniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 250

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kuwejt o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 251

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kuwejt o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 252

  Zarządzenie nr 8/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 500 zł  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 253

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych  / Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 254

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uczczenia 160. rocznicy powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 255

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego  / Prezes Urzędu Patentowego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 256

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie Unii Europejskiej)  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 257

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 258

  Komunikat Nr 3/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 259

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 marca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 260

  Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 261

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2017 r.  / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 262

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 263

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uczczenia pamięci profesora Mariana Raciborskiego w 100. rocznicę śmierci  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 264

  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 265

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2017 r. sygn. akt Kp 1/17  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 266

  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2016 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2017 r.  / Minister Energii /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 267

  Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 3 marca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie dokończenia reformy administracji publicznej oraz zasad prowadzenia prac w tym zakresie  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 268

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Patryka Jakiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 269

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2016 r.  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 270

  Postanowienie nr 115.2.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 271

  Postanowienie nr 110.1.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 272

  Postanowienie nr 110.2.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 273

  Postanowienie nr 110.3.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 274

  Postanowienie nr 110.4.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 275

  Postanowienie nr 110.5.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 276

  Postanowienie nr 110.6.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 277

  Postanowienie nr 110.7.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 278

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych Męskich na Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 279

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 280

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Rzeszowie na kadencję w latach 2017-2022  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 281

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zwiększenia troski o trzeźwość Narodu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 282

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 283

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 284

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego  / Prezes Urzędu Patentowego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 285

  Zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 286

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 287

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 288

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na II kwartał 2017 r.  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 289

  Porozumienie z dnia 17 grudnia 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Budomierz-Hruszew 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 290

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 17 grudnia 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Budomierz-Hruszew 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 291

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 292

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 293

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 294

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie wykazu aktów delegowanych wydanych na podstawie art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 295

  Postanowienie nr rej. 610/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2016 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 296

  Postanowienie nr rej. 2/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 297

  Postanowienie nr rej. 3/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 298

  Postanowienie nr rej. 5/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 299

  Postanowienie nr rej. 7/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 300

  Postanowienie nr rej. 11/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 301

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 302

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 marca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 303

  Postanowienie nr rej. 14/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 304

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 305

  Postanowienie nr rej. 17/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 306

  Postanowienie nr rej. 18/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 307

  Postanowienie nr rej. 19/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 308

  Postanowienie nr rej. 20/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 309

  Zarządzenie nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 310

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Patryka Jakiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 311

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. w 60. rocznicę zapoczątkowania procesu integracji europejskiej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 316

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 317

  Postanowienie nr rej. 26/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 318

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 319

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego biskupa Grzegorza Chomyszyna w 150. rocznicę jego urodzin  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 320

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2017 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 321

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 322

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Światową Organizacją Turystyki (UNWTO) w sprawie organizacji III Międzynarodowego Kongresu Etyki w Turystyce, podpisana w Warszawie dnia 14 grudnia 2016 r. oraz w Madrycie dnia 19 grudnia 2016 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 323

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Światową Organizacją Turystyki (UNWTO) w sprawie organizacji III Międzynarodowego Kongresu Etyki w Turystyce, podpisaną w Warszawie dnia 14 grudnia 2016 r. oraz w Madrycie dnia 19 grudnia 2016 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 324

  Postanowienie nr rej. 29/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 325

  Postanowienie nr rej. 30/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 326

  Postanowienie nr rej. 31/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 327

  Postanowienie nr rej. 32/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 328

  Postanowienie nr rej. 33/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 329

  Postanowienie nr rej. 34/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 330

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 331

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie rolnictwa, podpisane w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 332

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie rolnictwa, podpisanym w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 333

  Postanowienie nr rej. 36/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 334

  Postanowienie nr rej. 37/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 335

  Postanowienie nr rej. 38/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 336

  Postanowienie nr rej. 41/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 337

  Postanowienie nr rej. 42/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 338

  Postanowienie nr rej. 43/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 339

  Postanowienie nr rej. 44/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 340

  Postanowienie nr rej. 45/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 341

  Postanowienie nr rej. 46/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 342

  Postanowienie nr rej. 47/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. o nadaniu orderu i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 343

  Postanowienie nr rej. 49/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. o nadaniu orderów i odznacze  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 344

  Postanowienie nr rej. 69/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2017 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 345

  Postanowienie nr rej. 52/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 346

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Ciechanowie na kadencję w latach 2017-2022  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 347

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu na kadencję w latach 2017-2022  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 348

  Postanowienie nr rej. 53/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 349

  Postanowienie nr rej. 55/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 350

  Postanowienie nr rej. 56/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 351

  Postanowienie nr rej. 57/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 352

  Postanowienie nr rej. 60/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 353

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 354

  Postanowienie nr rej. 62/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 355

  Postanowienie nr rej. 63/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 356

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 357

  Postanowienie nr rej. 65/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 358

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 359

  Postanowienie nr rej. 68/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 360

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 361

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 362

  Postanowienie nr rej. 76/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 363

  Postanowienie nr rej. 78/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 364

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 365

  Postanowienie nr rej. 80/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 366

  Zarządzenie nr 10/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii ,,Wielcy polscy ekonomiści" - Mikołaj Kopernik  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 367

  Postanowienie nr rej. 4/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 368

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2017 r. w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987)  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 369

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 4 kwietnia 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 370

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 371

  Komunikat Nr 04/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 372

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie uczczenia pamięci Ludwika Zamenhofa w 100. rocznicę śmierci  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 373

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2016 r. z podziałem na województwa  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 374

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2017 r. nr 1130.6.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 375

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 376

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2017 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 377

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 378

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2011-2016  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 379

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie upamiętnienia 140. rocznicy urodzin Bolesława Biegasa  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 380

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2013-2016  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 381

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Luandzie dnia 6 marca 2017 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 382

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Luandzie dnia 6 marca 2017 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 383

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2017 r. w stosunku do marca 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 384

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2017 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 385

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. nr 1130.4.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 386

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. nr 1130.5.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 387

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.9.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 388

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.10.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 389

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.7.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 390

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.8.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 391

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2017 r. nr 1130.14.2017 zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 392

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2017 r. nr 115.3.2017 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 393

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 394

  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.  / Minister Energii /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 395

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej: gospodarka i rozwój regionalny  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 396

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie uczczenia objawień fatimskich w ich 100. rocznicę  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 397

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2013-2016  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 398

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 399

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 400

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2017 r. nr 112.15.2017 w sprawie mianowania na stopień generała brygady  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 401

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2017 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 402

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 403

  Zarządzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi)  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 404

  Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 405

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2017 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 406

  Uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 407

  Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 408

  Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 409

  Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 410

  Uchwała nr 31 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 411

  Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 412

  Uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 413

  Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 414

  Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 415

  Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 416

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Senatu  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 417

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 418

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 419

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 420

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 421

  Zarządzenie nr 11/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii ,,Odkryj Polskę" - Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 422

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2017 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 423

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 424

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół"  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 425

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2017 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą ,,Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 426

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 427

  Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej Europolu  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 428

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie uczczenia 90. rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 429

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 430

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 431

  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 432

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2017 r. o wskazaniu wystawy dającej pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego  / Prezes Urzędu Patentowego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 433

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 434

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 435

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 436

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 437

  Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji ,,Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020"  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 438

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 439

  Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 440

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 441

  Komunikat nr 05/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 442

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w czterdziestą rocznicę powstania Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 443

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 maja 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 444

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2016 r.  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 445

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania ,,Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019"  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 446

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2017 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 447

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 448

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 449

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 450

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2017-2022  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 451

  Zarządzenie nr 12/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Polskie Termopile" - Zadwórze  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 452

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 453

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 454

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 455

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych, w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 456

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Pawła Łapińskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 457

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 458

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 459

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 460

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Central Europe  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 461

  Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 462

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) za niezgodny z zasadą pomocniczości  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 463

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 38 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 464

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 maja 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 465

  Zarządzenie nr 13/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, upamiętniających 200-lecie istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 466

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 467

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 468

  Postanowienie nr rej. 39/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 469

  Postanowienie nr rej. 58/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 470

  Postanowienie nr rej. 73/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 471

  Postanowienie nr rej. 77/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 472

  Postanowienie nr rej. 81/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 473

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie uznania zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie urodzin  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 474

  Postanowienie nr rej. 108/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 475

  Postanowienie nr rej. 109/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2017 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 476

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 477

  Postanowienie nr rej. 116/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 478

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 479

  Postanowienie nr rej. 103/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 480

  Postanowienie nr rej. 104/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 481

  Postanowienie nr rej. 106/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 482

  Postanowienie nr rej. 107/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 483

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 484

  Postanowienie nr rej. 82/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 485

  Postanowienie nr rej. 87/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 486

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 487

  Postanowienie nr rej. 90/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 488

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 489

  Postanowienie nr rej. 92/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 490

  Postanowienie nr rej. 95/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 491

  Postanowienie nr rej. 96/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 492

  Postanowienie nr rej. 97/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2017 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 493

  Postanowienie nr rej. 98/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 494

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 495

  Postanowienie nr rej. 120/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 496

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 497

  Postanowienie nr rej. 122/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 498

  Postanowienie nr rej. 126/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 499

  Postanowienie nr rej. 127/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2017 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 500

  Uchwała nr 2/2017 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2016  / Rada Polityki Pieniężnej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 501

  Uchwała nr 3/2017 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2016  / Rada Polityki Pieniężnej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 502

  Postanowienie nr 112.21.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 503

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2017 r. nr 1130.11.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 504

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2017 r. nr 1130.13.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 505

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 506

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. nr 1130.12.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 507

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2017 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 508

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 509

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 510

  Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 511

  Postanowienie nr 112.25.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2017 r. o nadaniu stopnia generała brygadiera Państwowej Straży Pożarnej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 512

  Postanowienie nr 112.26.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 513

  Postanowienie nr 112.27.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 514

  Postanowienie nr 112.28.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 515

  Postanowienie nr 112.29.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 516

  Postanowienie nr 112.30.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 517

  Postanowienie nr 112.22.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 518

  Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 519

  Zarządzenie nr 14/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 35-lecie powstania Solidarności Walczącej  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 520

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 521

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2017 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 522

  Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 523

  Uchwała nr 56 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 524

  Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 525

  Uchwała nr 66 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 526

  Postanowienie nr 112.19.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie mianowania na stopień generała brygady  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 527

  Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 528

  Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 529

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 530

  Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 531

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 532

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 533

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 534

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 535

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 536

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 537

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 538

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 539

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie uznania zasług profesora Zbigniewa Brzezińskiego dla Państwa Polskiego  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 540

  Uchwała nr 77 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 541

  Uchwała nr 73 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 542

  Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 543

  Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 544

  Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 545

  Uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 546

  Postanowienie nr rej. 128/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 547

  Postanowienie nr rej. 129/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 548

  Postanowienie nr rej. 130/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 549

  Postanowienie nr rej. 131/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 550

  Postanowienie nr rej. 132/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 551

  Postanowienie nr rej. 133/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 552

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2017 r.  / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 553

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 maja 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego  / Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 554

  Postanowienie nr rej. 134/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 555

  Postanowienie nr rej. 135/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 556

  Postanowienie nr rej. 136/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 557

  Postanowienie nr rej. 137/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 558

  Postanowienie nr rej. 138/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 559

  Postanowienie nr rej. 139/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 560

  Postanowienie nr rej. 140/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 561

  Postanowienie nr rej. 148/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 562

  Postanowienie nr rej. 149/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 563

  Postanowienie nr rej. 150/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 564

  Postanowienie nr rej. 151/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 565

  Uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 566

  Postanowienie nr rej. 152/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 567

  Postanowienie nr rej. 153/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 568

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 569

  Postanowienie nr rej. 162/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 570

  Postanowienie nr rej. 163/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 571

  Umowa między Ministrem Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej a Narodową Komisją Kultury Fizycznej i Sportu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie sportu, podpisana w Meksyku dnia 24 kwietnia 2017 r.  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 572

  Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej a Narodową Komisją Kultury Fizycznej i Sportu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie sportu, podpisaną w Meksyku dnia 24 kwietnia 2017 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 573

  Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Dobrostanu Rolników Republiki Indii o współpracy w dziedzinie rolnictwa, podpisana w Warszawie dnia 27 kwietnia 2017 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 574

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Dobrostanu Rolników Republiki Indii o współpracy w dziedzinie rolnictwa, podpisaną w Warszawie dnia 27 kwietnia 2017 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 575

  Komunikat Nr 06/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 576

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 577

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 578

  Umowa między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Nauki, Technologii i Innowacji Republiki Argentyńskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, podpisana w Buenos Aires dnia 27 lipca 2007 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 579

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Nauki, Technologii i Innowacji Republiki Argentyńskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, podpisaną w Buenos Aires dnia 27 lipca 2007 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 580

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, podpisane w Paryżu dnia 19 kwietnia 2017 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 581

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, podpisanym w Paryżu dnia 19 kwietnia 2017 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 582

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 583

  Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Związku Mjanmy, podpisana w Nay Pyi Taw dnia 11 kwietnia 2017 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 584

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Związku Mjanmy, podpisaną w Nay Pyi Taw dnia 11 kwietnia 2017 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 585

  Postanowienie nr 110.11.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 586

  Postanowienie nr 110.12.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 587

  Postanowienie nr 110.13.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 588

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. nr 110.14.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 589

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.15.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 590

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.16.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 591

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.18.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 592

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 593

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 594

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2017 r.  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 595

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 1130.16.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 596

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 1130.19.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 597

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.19.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 598

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.20.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 599

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.21.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 600

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.22.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 601

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.23.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 602

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.24.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 603

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.25.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 604

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.26.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 605

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.27.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 606

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.28.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 607

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.29.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 608

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.30.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 609

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Praw Kobiet  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 610

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 611

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 612

  Uchwała nr 59 Rady Ministrów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 613

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 614

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 615

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 616

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 617

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 618

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 619

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 620

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 621

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 622

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 623

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 624

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 625

  Postanowienie nr rej. 181/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 626

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 627

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 czerwca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 628

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia umorzenia postępowania wobec byłego Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 629

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 630

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 czerwca 2017 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 631

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 czerwca 2017 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 632

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2016 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 633

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2017 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 634

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 635

  Zarządzenie nr 15/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii ,,Skarby Stanisława Augusta" - Zygmunt I Stary  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 636

  Zarządzenie nr 16/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Historia Monety Polskiej" - 100 dukatów Zygmunta III  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 637

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 638

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Konfederacji Barskiej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 639

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie uczczenia 80. rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 640

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 641

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 642

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2016 r. przypadających na jednego mieszkańca  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 643

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 644

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2017 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego  / Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 645

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 646

  Zarządzenie nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 647

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele  / Zarząd Nbp /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 648

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE za niezgodny z zasadą pomocniczości  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 649

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 650

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2017 r.  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 651

  Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 652

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2017 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w działaniach Globalnej Koalicji w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim oraz Państwie Kuwejt  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 653

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 654

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 655

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji INHERENT RESOLVE w Państwie Kuwejt, Republice Iraku oraz Państwie Katar  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 656

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2016 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 657

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 658

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. nr 1131.5.2017 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 659

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. nr 1131.7.2017 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 660

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 661

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2017-2022  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 662

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie listy państw uczestniczących objętych obowiązkiem raportowania za lata 2016 i 2017  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 663

  Postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego, w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych, w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 664

  Postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego, w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych, w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 665

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. nr 1130.15.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 666

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. nr 1130.17.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 667

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. nr 1130.18.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 668

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. nr 112.31.2017 o wskazaniu osoby przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 669

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2017 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Niepodległa" na lata 2017-2021  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 670

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 671

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 672

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.8.2017 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 673

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.9.2017 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 674

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.10.2017 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 675

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. nr 110.31.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 676

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.32.2017 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 677

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. nr 110.33.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 678

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. nr 110.34.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 679

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.35.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 680

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.36.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 681

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 26 czerwca 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 682

  Uchwała nr 95 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej CEPOL-u  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 683

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. w 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego - genialnego polskiego fizyka  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 684

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2017 r. nr 1131.10.2017 o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 685

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dobijaka określonej dla podobszarów 22-32 Morza Bałtyckiego na 2017 r.  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 686

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 687

  Komunikat Nr 07/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 688

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 689

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 690

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2017 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 691

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 692

  Zarządzenie nr 17/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej rzeź Woli i Ochoty  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 693

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 694

  Zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 695

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 lipca 2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą ,,Polski MOOC"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 696

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2017 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 697

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 698

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 699

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 700

  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 701

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 702

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 703

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2017 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 704

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej ,,Montowanie stolarki budowlanej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 705

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 706

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2017 r. z podziałem na województwa  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 707

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2017 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 708

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2017 r  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 709

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.37.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 710

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.38.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 711

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.39.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 712

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.40.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 713

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.41.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 714

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2017 r. nr 110.42.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 715

  Zarządzenie nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania projektu Rządowego Programu wsparcia dla rodzin ,,Za życiem"  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 716

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 717

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 718

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 719

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 720

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 721

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 722

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 723

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2017 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 724

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 725

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 726

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 727

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 728

  Zarządzenie nr 18/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 70-lecie Kultury Paryskiej  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 729

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2017 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego  / Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 730

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2017 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 731

  Postanowienie nr rej. 203/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 732

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 733

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 734

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 735

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 736

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 737

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 738

  Postanowienie nr rej. 214/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 739

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 740

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 741

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 742

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 743

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 744

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2017 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 745

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 746

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 747

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 748

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 749

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 750

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2017 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 751

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 752

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 753

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2017 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 754

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 755

  Zarządzenie nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 756

  Zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 757

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. w setną rocznicę utworzenia Komitetu Narodowego Polskiego  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 758

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 759

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 760

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie upamiętnienia polskich Ofiar zbrodni NKWD z lat 1937-1938  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 761

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 762

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 763

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 lipca 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 764

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego  / Prezes Urzędu Patentowego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 765

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 766

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 767

  Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego  / Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 768

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 769

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r.  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 770

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lipca 2017 r. o konieczności przeprowadzenia przetargu  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 771

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 772

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 773

  Zarządzenie nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Rewitalizacji ,,Krajowy Komitet Rewitalizacji"  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 774

  Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 775

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 776

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 777

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 778

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 779

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 780

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 781

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 782

  Postanowienie nr rej. 266/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 783

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 784

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 785

  Zarządzenie nr 19/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 786

  Zarządzenie nr 20/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 35. rocznicę zrywu antykomunistycznego w Lubinie  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 787

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego  / Prezes Urzędu Patentowego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 788

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 789

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 790

  Postanowienie nr rej. 270/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 791

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 792

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 793

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 794

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 795

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 796

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 797

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 798

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 799

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 800

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 801

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 802

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 803

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 804

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 805

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 806

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 sierpnia 2017 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Szlakami Polski Niepodległej"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 807

  Komunikat Nr 08/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 808

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 809

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 810

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 811

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2017 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 812

  Zarządzenie nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 813

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Panamy o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 2016 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 814

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Panamy o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Warszawie dnia 29 lipca 2016 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 815

  Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2017 roku, podpisana w Kijowie dnia 12 czerwca 2017 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 816

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2017 roku, podpisaną w Kijowie dnia 12 czerwca 2017 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 817

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 818

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych  / Polski Komitet Normalizacyjny /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 819

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 sierpnia 2017 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 820

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 821

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 822

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 823

  Zarządzenie nr 22/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie objawień fatimskich  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 824

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 825

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 826

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2017 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 827

  Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu  / Marszałek Senatu /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 828

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 829

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Peru o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 8 maja 2017 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 830

  Oświadczenie Rządowe dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Peru o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 8 maja 2017 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 831

  Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.  / Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 832

  Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 833

  Zarządzenie nr 23/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii ,,Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Witold Pilecki ,,Witold"  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 834

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR)  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 835

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 836

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2017 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 837

  Zarządzenie nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 838

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.43.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 839

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.44.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 840

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.45.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 841

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.46.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 842

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.47.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 843

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 844

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 845

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.48.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 846

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.49.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 847

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.50.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 848

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.51.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 849

  Zarządzenie nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 850

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 sierpnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 851

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i specjalnych, podpisana w Warszawie dnia 5 maja 2017 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 852

  Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i specjalnych, podpisaną w Warszawie dnia 5 maja 2017 r. 

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 853

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 854

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2017 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 855

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.52.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 856

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.53.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 857

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.54.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 858

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.55.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 859

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2017 r.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 860

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 861

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 862

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2017 r.  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 863

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji ,,Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020"  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 864

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 865

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej  / Minister Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 866

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 867

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia maksymalnych stawek opłat obowiązujących w 2018 r. za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 868

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie stawek opłat na rok 2018 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 869

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 870

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2017 r.  / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 871

  Komunikat Nr 09/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 872

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI