Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 151, poz. 1711 z dnia 2001-12-27

Wydany przez:Minister Finansów
Data ogłoszenia:2001-12-27
Tytuł aktu:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie kas rejestrujących.
Status aktu prawnego:Uchylony
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2001-12-20
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2002-01-01
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 151, poz. 1711 z dnia 2001-12-27
Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwany dalej "ewidencjonowaniem", dotyczy podatników, którzy nie byli przed tym okresem zobowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania i jednocześnie u których wysokość obrotów osiągniętych z działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", w ciągu 2001 r. przekroczyła kwotę 40.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 8 ust. 2.
2. Obowiązek ewidencjonowania bez względu na osiągniętą wielkość obrotu dotyczy podatników:
  1)  kontynuujących po dniu 1 stycznia 2002 r. działalność, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, którzy byli obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania przed tą datą, z uwzględnieniem obowiązujących w tym okresie przepisów o terminach instalowania poszczególnych kas przez podatników,
  2)  kontynuujących albo rozpoczynających po dniu 30 września 2002 r. działalność mieszczącą się w zakresie usług przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.
3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są do rozpoczęcia ewidencjonowania od dnia 1 marca 2002 r., z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2 i § 4.

§ 2. Podatnicy, o których mowa w art. 29 ust. 2c ustawy, osiągnięty obrót ewidencjonują jako obrót zwolniony od podatku.

§ 3. W przypadku podatników, którzy nie byli obowiązani przed dniem 1 stycznia 2002 r. do rozpoczęcia ewidencjonowania i jednocześnie nie przekroczyli w 2001 r. kwoty obrotu, o której mowa w § 1 ust. 1, a którzy w trakcie 2002 r. przekroczą tę kwotę, obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania powstaje po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty obrotu w wysokości 40.000 zł z działalności, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 pkt 2.

§ 4. 1. Podatników opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej:
  1)  w zakresie działalności wymienionej:
a)    w części I w poz. 1, 10, 12, 26, 29-34, 40-45, 47-50, 54, 58-59, 65, 67, 74, 77-78, 84, 92-95, w części V w poz. 3, 4 - usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w poz. 1-2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509), wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka,
b)    w części I w poz. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w lit. a)
- zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w okresie do dnia 31 grudnia 2002 r., z wyłączeniem wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1,
  2)  niewymienionych w pkt 1 objętych obowiązkiem ewidencjonowania na podstawie § 1 ust. 1 - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w okresie do dnia 30 czerwca 2002 r., z zastrzeżeniem § 8 .
2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku:
  1)  rezygnacji z opodatkowania w podatku dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie, lub
  2)  niedotrzymania warunków zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a)
- mają obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w roku podatkowym obrotów z działalności, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, w wysokości 40.000 zł.

§ 5. Podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. są obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem przekroczenia kwoty obrotu z działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy, w wysokości 20.000 zł, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 1, § 6-8.

§ 6. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników świadczących :
  1)  usługi łączności,
  2)  usługi komunalne materialne, z wyłączeniem:
a)    sprzedaży gazu płynnego,
b)    usług w zakresie prania, chemicznego czyszczenia i farbowania oraz prasowania i maglowania,
c)    przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi,
  3)  usługi niematerialne, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych.
2. Zwolnienie określone w ust. 1 stosuje się, jeżeli udział wartości tych usług w 2001 r. był wyższy od 70% ogólnego obrotu podatnika z tytułu działalności wymienionej w art. 29 ust. 1 ustawy.

§ 7. Podatnicy prowadzący sprzedaż gazu płynnego, świadczący usługi przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji podmiejskiej i międzymiastowej są obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania od momentu dokonania pierwszej sprzedaży, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.

§ 8. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania czynności wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania usług przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9. W terminach wynikających z § 1 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, § 3-5, § 7 i § 8 ust. 2 podatnicy są obowiązani rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas, która została zgłoszona przez podatnika w urzędzie skarbowym, we wszystkich miejscach sprzedaży i świadczenia usług, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy obowiązani są wprowadzić do ewidencjonowania kolejne kasy, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas zainstalowanych w pierwszym miesiącu ewidencjonowania.

§ 10. 1. Odliczenie, o którym mowa w art. 29 ust. 2b ustawy, zwane dalej "odliczeniem", może być dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiące następujące po miesiącu, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie. Podstawą do odliczenia jest dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.
2. Kwota dokonanego w danym miesiącu odliczenia, z tytułu nabycia kas rejestrujących, nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a naliczonym, w rozumieniu art. 19 ust. 1, 2 i 2a ustawy. W przypadku określonym w art. 21 ust. 2 ustawy, gdy podatnik wykazuje różnicę podatku do zwrotu, kwota odliczenia zwiększa kwotę tej różnicy podatku w trzech częściach miesięcznych, różniących się miedzy sobą nie więcej niż o 1 zł.

§ 11. 1. Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika w urzędzie skarbowym, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania.
2. Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym ich terminie, przy użyciu kas rejestrujących spełniających, określone odrębnymi przepisami, kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunki stosowania tych kas przez podatników.
3. Podatnicy obowiązani są do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
  1)  zaprzestaną ich używania,
  2)  zaprzestaną działalności,
  3)  nastąpi otwarcie likwidacji,
  4)  zostanie ogłoszona upadłość,
  5)  nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans,
  6)  nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis.
Obowiązek zwrotu dotyczy tylko tych kas, z którymi związane są zdarzenia wymienione w pkt 1-6.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu, i należy go spełnić nie później niż w terminie rozliczenia podatku od towarów i usług za ten miesiąc, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 29 ust. 2c ustawy - nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

§ 12. Przepis § 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio do zwrotu kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 2c ustawy.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem § 11 ust. 3 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ CZYNNOŚCI ZWOLNIONYCH DO DNIA 31 GRUDNIA 2002 R. Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH

1. Sprzedaż towarów i świadczenie usług na rzecz pracowników podatnika.
2. Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:1)
  1)  każda sprzedaż usługi dokonana przez podatnika jest dokumentowana fakturą, w której zawarte są m. in. dane identyfikujące odbiorcę oraz jego podpis,
  2)  liczba wszystkich dokonanych operacji sprzedaży usług, o których mowa w pkt 1, w 2001 r. nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.2)
3. Sprzedaż nieruchomości, sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) oraz świadczenie usług, za które to czynności zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, z wyłączeniem płatności dokonywanych czekiem, bankową kartą płatniczą lub kredytową, przy czym z dowodów tych jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.1) 3)
4. Świadczenie usług niematerialnych, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych.
5. Sprzedaż dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży towarów, z wyjątkiem sprzedaży paliw płynnych.
6. Przyjmowanie przez rewizorów należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób, a w przypadku transportu kolejowego - również przez konduktorów.
7. Świadczenie usług finansowych, pocztowych i kurierskich, telekomunikacyjnych, dostaw wody i ciepła, gazu przewodowego, energii elektrycznej, usług odprowadzania i oczyszczania ścieków, usuwania śmieci i nieczystości, usług kominiarskich, a także innych usług komunalnych materialnych, z wyłączeniem sprzedaży gazu płynnego oraz usług w zakresie prania, chemicznego czyszczenia i farbowania, prasowania i maglowania oraz przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.
8. Usługi weterynaryjne oraz usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt.
9. Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej.
10. Czynności wymienione w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy.
______
1)  Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2002 r.
2)  Dotyczy również podatników rozpoczynających w 2002 r. wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ustawy, jeżeli do końca roku 2001 podatnik spełni warunki, o których mowa w pkt 2 załącznika, z tym że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w drugiej połowie 2002 r., jeżeli liczba operacji sprzedaży tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług 10.
3)  W zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia możliwe jest tylko przez podatników, którzy, niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z ewidencjonowania, prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w formie indywidualnego gospodarstwa rolnego, na rzecz której dokonano wysyłki towarów.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

TERMINY ROZPOCZĘCIA EWIDENCJONOWANIA USŁUG PRZEWOZU OSÓB I ŁADUNKÓW TAKSÓWKAMI
 
Lp.Termin od dniaPodatnicy, których NIP kończy się cyfrą
1od 1.10.2002 r.0
2od 1.11.2002 r.1
3od 1.12.2002 r.2
4od 1.01.2003 r.3
5od 1.02.2003 r.4
6od 1.03.2003 r.5
7od 1.04.2003 r.6
8od 1.05.2003 r.7
9od 1.06.2003 r.8
10od 1.07.2003 r.9

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 151 z 2001 roku - pozostałe dokumenty:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI