Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 89, poz. 972

Wydany przez:Sejm
Tytuł aktu:Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji.
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2001-06-22
Data wejscia w życie:2001-09-12
Data obowiązywania:2001-09-12
Ujednolicona treść aktu prawnego: Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 89, poz. 972
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 89, poz. 972

Art. 1. 1. Ustanawia się wieloletni program "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe", zwany dalej "programem".
2. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499 i Nr 88, poz. 961).

Art. 2. 1. Celem programu jest wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe, stosownie do zadań wynikających z systemu obronnego oraz przyjętych zobowiązań sojuszniczych.
2. Program obejmuje wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 60 samolotów wielozadaniowych, w tym 44 nowych, do końca 2006 r. w drodze:
  1)  zakupu, najmu lub użyczenia 16 samolotów do końca 2003 r. oraz zakupu 44 nowych samolotów w latach następnych,
  2)  zakupu zestawu logistycznego oraz lotniczych środków bojowych,
  3)  szkolenia personelu.
3. Realizację programu powierza się Ministrowi Obrony Narodowej.

Art. 3. 1. Program będzie finansowany z budżetu państwa.
2. W latach 2002-2010 wydatki budżetu państwa na realizację programu nie mogą przekraczać rocznie 0,05% PKB. W latach 2011-2015 wydatki te zostaną poniesione zgodnie z ustawą budżetową.
3. Rozpoczęcie realizacji programu nastąpi w 2001 r., natomiast wyposażanie w samoloty Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zakończy się do dnia 31 grudnia 2006 r.
4. Na sfinansowanie realizacji poszczególnych etapów programu może zostać udzielona zaliczka, stosownie do wysokości wydatków zaplanowanych na dany rok.

Art. 4. 1. Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii ministrów właściwych do spraw gospodarki oraz do spraw finansów publicznych, określi szczegółowy plan zadaniowo-finansowy programu.
2. Minister Obrony Narodowej po upływie każdego roku realizacji programu składa Radzie Ministrów sprawozdanie z jego realizacji.

Art. 5. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802) w art. 190 w § 1 dodaje się pkt 38a w brzmieniu:
"38a)       sprzęt lotniczy, zestawy logistyczne oraz lotnicze środki bojowe wynikające z realizacji programu wieloletniego

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 89 z 2001 roku - pozostałe dokumenty:

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje"
Przedsiębiorcy zauważają potrzebę posiadania urzędu, który będzie ich reprezentować w bezpośredniej konfrontacji z administracją państwową. Stąd pomysł na powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma być on pomocą w rozmowach z rządem.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Mają 25 lat i chcą zarabiać 10 tys. zł miesięcznie. Nie są bezczelni, mają do tego prawo Mają 25 lat i chcą zarabiać 10 tys. zł miesięcznie. Nie są bezczelni, mają do tego prawo
Zapatrzeni w siebie, roszczeniowi, nielojalni - tacy według obiegowej opinii są milenialsi. - Milenialsi są zajebi*** - twierdzi Mateusz Kurleto, szef firmy IT, która zatrudnia niemal same takie "łachudry". Dzięki nim jest jedną z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w naszej części Europy.