Money.plFirmaGrupa pl.soc.prawo

Działalność ISP na łączach DSL

poprzedni wątek | następny wątek pl.soc.prawo
2007-02-07 19:19 Działalność ISP na łączach DSL KT
Witajcie,
Czy legalne jest prowadzenie malutkiej, sąsiedzkiej działalności
dostarczania Internetu na łączach DSL od TPSA? Chodzi o usługę DSL TP nie
Neostradę.

Pozdr.
2007-02-07 20:27 Re: Działalność ISP na łączach Garvey
KT napisał(a):
> Witajcie,
> Czy legalne jest prowadzenie malutkiej, sąsiedzkiej działalności
> dostarczania Internetu na łączach DSL od TPSA? Chodzi o usługę DSL TP nie
> Neostradę.
>
> Pozdr.

a co jest napisane w umowie DSL TP?
2007-02-07 20:31 Re: Działalność ISP na łączach KT
Dnia Wed, 07 Feb 2007 20:27:52 +0100, Garvey napisał(a):

>> Czy legalne jest prowadzenie malutkiej, sąsiedzkiej działalności
>> dostarczania Internetu na łączach DSL od TPSA? Chodzi o usługę DSL TP nie
>> Neostradę.

> a co jest napisane w umowie DSL TP?

jeśli Ci napiszę w skrócie, to będzie moja interpretacja tej umowy -- w
takim wypadku nie ma sensu pytać innych. ;)

jeśli bym Ci nie napisał w skrócie, to musiałbym tu wkleić całą umowę, czy
też raczej regulamin usługi, bo o ile wiem takie rzeczy sa raczej w
regulaminie.

stąd pytanie raczej kieruję do osób, które znają ów regulamin i jego
wykładnię.

:)
2007-02-07 20:42 Re: Działalność ISP na łączach Czarek Daniluk
Użytkownik KT napisał:


> stąd pytanie raczej kieruję do osób, które znają ów regulamin i jego
> wykładnię.
>
> :)

Z tego co było ze 2 lata temu to Neostrady nie mogłeś udostępnić poza
lokal zainstalowania ( i nadal nie możesz ), z DSL TP mogłeś robić co Ci
sę podobało ( a jak jest teraz to nie wiem ;) ).

Pozdro !!
2007-02-07 20:45 Re: Działalność ISP na łączach DSL Michał
> a co jest napisane w umowie DSL TP?

W umowie DSL TP pisze tak: (MSPANC)


Spis treści
Dział I. Definicje ..........................................3
Dział II. Zakres i warunki świadczenia usługi
dostęp do Internetu DSL tp...........................5
Dział III. Umowa o świadczenie usługi
dostęp do Internetu DSL tp...........................6
Dział IV. Odpowiedzialność
.................................11
Dział V. Opłaty ...........................................13
Dział VI. Zakres obsługi serwisowej Usługi .....................14
Dział VII. Reklamacje .......................................15
Dział VIII. Dokumenty niezbędne do podpisania Umowy..........18
Dział IX. Postanowienia przejściowe i końcowe ................19
Dział I. Definicje
§1
Użyte w "Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Internetu DSL tp
świadczonej przez TP S.A.", pojęcia oznaczają:
1) Abonent - podmiot, który zawarł z Telekomunikacją Polską S.A. umowę w
formie pisemnej o świadczenie usługi dostęp do Internetu DSL tp,
2) Cennik - "Cennik usługi dostęp do Internetu DSL tp",
3) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - protokół komunikacyjny
umożliwiający komputerom automatyczne uzyskanie danych konfiguracyjnych
sieci IP,
4) DSL (Digital Subscriber Line) - technologia transmisji danych
wykorzystywana w Usłudze pozwalająca na jednoczesny dostęp do Internetu
oraz korzystanie z usług telefonicznych w oparciu o analogowe łącze
telefoniczne zakończone Urządzeniami,
5) Ethernet - technologia wykorzystywana do budowy sieci LAN obejmująca
specyfikację kabli, interfejsów i przesyłanych nimi sygnałów,
6) Internet - sieć komputerowa o zasięgu globalnym składająca się
ze wzajemnie połączonych ze sobą sieci działających w oparciu o zbiór
protokołów TCP/IP,
7) IP (Internet Protocol) - protokół komunikacyjny używany do transmisji
danych w sieciach rozległych, np. sieci Internet,
8) Komórka organizacyjna - komórka organizacyjna TP, zaangażowana
bezpośrednio w obsługę klientów i Abonentów, jak również komórka
organizacyjna TP uprawniona do podpisywania Umowy,
9) LAN (Local Area Network) - lokalna sieć komputerowa wykonana w
technologii Ethernet, Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet łącząca
komputery użytkowników działających na stosunkowo niewielkim obszarze,
10) Lokal - określone w Umowie miejsce świadczenia usługi dostęp do
Internetu DSL tp,
11) NAT (Network Address Translation) - funkcjonalność routera
pozwalająca na translację adresów z prywatnej podsieci adresowej na
jeden publiczny adres IP,
12) Okno Serwisowe - występujące w godzinach 23.00-4.00 w każdą noc z
soboty na niedzielę działania podejmowane przez TP mające na celu
wykonanie niezbędnych prac, w szczególności związanych z modernizacją
sieci TP oraz polepszeniem świadczonej usługi dostęp do Internetu DSL
tp, mogących skutkować brakiem dostępu Użytkownika do usługi dostęp
do Internetu DSL tp przez maksymalnie 15 minut,
13) Okres rozliczeniowy - okres jednego miesiąca będący podstawą
rozliczenia należności Abonenta wobec TP, rozpoczynający się i kończący
we wskazanych na fakturze dniach miesiąca,
14) Regulamin - "Regulamin korzystania z usługi dostęp do Internetu DSL
tp świadczonej przez TP S.A.",
15) Sieć - wszystkie urządzenia i łącza tworzące infrastrukturę
techniczną TP do przesyłania informacji na odległość ,
16) TP - Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(kod: 00-105) przy ul. Twardej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681,
17) Umowa - "Umowa o świadczenie usługi dostęp do Internetu DSL tp przez
Telekomunikację Polską S.A." zawarta pomiędzy TP a Abonentem,
18) Urządzenia - stanowiący własność TP komplet urządzeń
udostępnianych Użytkownikowi w celu świadczenia usługi dostęp do
Internetu DSL tp,
w skład którego wchodzi modem lub router, splitter oraz niezbędne
okablowanie,
19) Usługa - usługa dostępu do Internetu DSL tp świadczona przez
Telekomunikację Polską S.A.,
20) Użytkownik - Abonent lub inny podmiot uprawniony przez Abonenta do
korzystania z Usługi w Lokalu określonym w Umowie,
21) Zamawiający - podmiot, który złożył zamówienie na usługę dostęp do
Internet DSL tp.
Dział II. Zakres i warunki świadczenia usługi dostęp do Internetu DSL tp
§2
1. Usługa świadczona jest przez Telekomunikację Polską S.A. w oparciu o
usługi telefoniczne świadczone przez TP, na podstawie Umowy, w zakresie
i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu
i uiszczania opłat określonych w Cenniku oraz zobowiązuje się zapewnić
przestrzeganie Regulaminu przez Użytkownika.
3. Usługa jest świadczona wyłącznie w oparciu o łącze telefoniczne w
sieci TP. Instalacja Usługi, na wniosek Abonenta, może zostać dokonana
na wskazanym przez Abonenta łączu telefonicznym sieci TP (łącze
Użytkownika),
przy czym TP świadczy Usługę jedynie na łączu telefonicznym,
którego numer urządzenia końcowego (numer telefoniczny Użytkownika)
został wskazany w Umowie.
§3
1.W ramach Usługi TP zapewnia:
1) stały i nieograniczony dostęp do sieci Internet w technologii DSL
z maksymalną prędkością transmisji do / od Abonenta w zależności od
wybranej przez Abonenta opcji,
2) korzystanie z Urządzeń zakończonych interfejsem Ethernet,
3) korzystanie z usług dodanych:
a) stałej 4 lub 8 adresowej (w zależności od opcji) podsieci publicznych
adresów IP na interfejsie LAN modemu,
b) podstawowego pakietu bezpieczeństwa sieciowego realizowanego na
platformie TP - E-security.
c) indywidualnego profilu usługowego,
d) przestrzeń dyskową na konta poczty elektronicznej i serwer www w
domenie internetdsl.pl.
2. Usługa jest świadczona w opcjach wskazanych w Cenniku i wybieranych
przez Abonenta.
3. Na wniosek Abonenta TP świadczy usługi dodatkowe:
1) funkcjonalność routera z translacją adresów NAT,
2) utrzymanie serwera DHCP dla funkcjonalności routera z translacją
adresów NAT,
3) zaawansowany pakiet bezpieczeństwa realizowany w oparciu o wirtualny
Firewall realizowany na platformie TP,
4) inne, wymienione w Cenniku.
§4
1 .Użytkownik zobowiązany jest:
1) korzystać z Urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami
prawidłowej eksploatacji,
2) udostępnić pracownikom TP lub jej przedstawicielom bezzwłocznie
Lokal w celu zainstalowania Urządzeń i dokonania konserwacji Urządzeń,
oraz w przypadku napraw Urządzeń (w czasie gotowości służb technicznych
TP, o której mowa w § 28); czas opóźnienia w udostępnieniu Lokalu nie
wlicza się do terminu uruchomienia Usługi lub naprawy Urządzeń
3) powiadomić TP o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub
uszkodzeniach Urządzeń w momencie ich stwierdzenia,
4) nie dokonywać samodzielnie napraw i modernizacji Urządzeń;
wszelkich zmian, konserwacji oraz usuwania uszkodzeń Urządzeń dokonuje
wyłącznie TP lub jej upoważniony przedstawiciel,
5) zapewnić zasilanie niezbędne do funkcjonowania Usługi.
2. TP ma prawo obciążyć Abonenta kosztami naprawy udostępnionych
Użytkownikowi przez TP Urządzeń w przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie
powstało na skutek:
1) samowolnej naprawy lub modernizacji dokonanej przez Użytkownika,
2) samowolnej zmiany konfiguracji Urządzeń,
3) uszkodzeń mechanicznych, które nie mogły powstać w trakcie
prawidłowej eksploatacji Urządzeń,
4) uszkodzeń spowodowanych działaniami urządzeń będących własnością
Użytkownika,
5) świadomego zniszczenia.
3. W przypadku, gdy uszkodzenie Urządzeń spowoduje uszkodzenie urządzeń
będących własnością Użytkownika, wówczas koszty naprawy tych urządzeń
ponosi TP, jeśli uszkodzenie to nie jest wynikiem złej konstrukcji lub
też złej obsługi urządzeń będących własnością Użytkownika.
Dział III. Umowa o świadczenie usługi dostęp do Internetu DSL tp
§5
Umowa jest zawierana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,
po dostarczeniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych dokumentów
i spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
§6
1. W imieniu TP Umowę zawiera osoba należycie do tego umocowana, na
podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
2. Zamawiający może zawrzeć Umowę osobiście bądź przez należycie
umocowanego przedstawiciela.
§7 Umowa może być zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony.
§8
TP zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadkach gdy:
1) nie istnieją warunki techniczne do świadczenia Usługi,
2) Zamawiający zalega z opłatami na rzecz TP.
§9
1. Wszelkie zmiany w Umowie muszą być dokonywane, pod rygorem
nieważności, w formie pisemnego aneksu do Umowy.
2. Zmiany w Regulaminie oraz w Cenniku następują w trybie określonym w §
22 ust. 6 oraz w § 26.
§10
Abonent Usługi, którego dane zawarte w Umowie ulegają zmianie, bądź
wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub inne postępowania
sądowe, mogące mieć wpływ na Umowę, jest zobowiązany:
1) poinformować właściwą Komórkę organizacyjną o okolicznościach, o
których mowa powyżej, w terminie do 30 dni kalendarzowych od zaistnienia
takich zmian lub wszczęcia postępowań,
2) w przypadku przejęcia praw i obowiązków Abonenta wynikających z Umowy
- wskazać podmiot przejmujący jego prawa i obowiązki wynikające z
Umowy,
3) doręczyć na żądanie TP dokumenty potwierdzające zaistnienie zmian
lub wszczęcie postępowania.
§11
1. Umowa może być rozwiązana przez Strony za 30-dniowym okresem
wypowiedzenia przez:
1) pisemne oświadczenie złożone przez Abonenta do Komórki
organizacyjnej, określonej w Umowie, przy czym za dzień rozpoczęcia
biegu okresu wypowiedzenia przyjmuje się dzień wpłynięcia oświadczenia
Abonenta
0 wypowiedzeniu do Komórki organizacyjnej TP,
2) z zastrzeżeniem postanowienia § 12 ust. 1 - pisemne oświadczenie TP
przekazane listem poleconym na adres Abonenta określony w Umowie, przy
czym za dzień rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia przyjmuje się dzień
doręczenia Abonentowi oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.
2. TP może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu
wypowiedzenia w przypadku nieistnienia, ustania lub istotnego
pogorszenia się technicznych możliwości świadczenia Usługi. W takim
przypadku Abonent nie ponosi miesięcznej opłaty abonamentowej za okres
wypowiedzenia.
3. Umowa może być rozwiązana przez Abonenta ze skutkiem
natychmiastowym, jeżeli z przyczyn leżących po stronie TP Użytkownik nie
mógł korzystać z Usługi w sposób ciągły przez okres 30 dni.
4. TP może, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3, w każdym czasie ograniczyć lub
zawiesić świadczenie Usługi lub wypowiedzieć Umowę bez zachowania
okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania
przez Abonenta lub Użytkownika postanowień Umowy, naruszenia postanowień
Regulaminu lub przepisów prawa, w zakresie związanym z korzystaniem z
Usługi, a w szczególności:
1) nieuregulowania opłat na rzecz TP za jeden Okres rozliczeniowy jeżeli
Abonent pozostaje w opóźnieniu z zapłatą dłużej niż jeden Okres
rozliczeniowy,
2) nielegalnego uzyskania lub podjęcia prób nielegalnego uzyskania
dostępu do zasobów informatycznych będących w posiadaniu innych osób
albo podejmowania lub umożliwiania podejmowania osobom trzecim innych
działań utrudniających albo uniemożliwiających świadczenie
lub korzystanie z usług telekomunikacyjnych,
3) nieprzestrzegania przez Użytkownika, w zakresie jakim go dotyczą,
przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
nr 171, poz. 1800), z pózn. zmianami.
4) powodowania zjawiska przeciążenia, w tym przepełniania, blokowania
lub powodowania natłoku w sieci Internet lub innych sieciach transmisji
danych lub ich elementach,
5) przesyłania lub umożliwiania przesyłania informacji nie zamówionej
przez jej odbiorcę, a także udostępniania innym osobom zasobów (m.in.
określonego obszaru pamięci dysku twardego, pamięci dynamicznej oraz
konfiguracji programów) lub informacji (w tym danych tekstowych
1 skryptów programowych zapisanych w ww. pamięciach) w celu
wykorzystywania ich do działań związanych z przesyłaniem informacji
niezamówionej przez jej odbiorcę, a w szczególności naruszających
Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami),
6) wszelkich działań Użytkownika, które mogą uszkodzić infrastrukturę
sieciową TP lub zakłócą poprawne funkcjonowanie systemu TP służącego
udostępnieniu i monitorowaniu Usługi, szkieletu i punktów stykowych
Sieci oraz innych elementów Sieci.
5. Ograniczenie lub zawieszenie przez TP świadczenia Usługi trwa do
czasu poinformowania TP przez Abonenta o usunięciu przyczyny będącej
podstawą ograniczenia lub zawieszenia usług i potwierdzenia tej
okoliczności przez TP.
6. Ograniczenie lub zawieszenie świadczenia Usługi nie pozbawia TP prawa
do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
7. Przez okres ograniczenia lub zawieszenia Usługi z przyczyn
określonych w ust. 4, Abonent jest zobowiązany do zapłaty miesięcznych
abonamentowych opłat w wysokości wynikającej z Cennika.
8. W przypadku istotnego pogorszenia się parametrów technicznych
uniemożliwiającego świadczenie Usługi z prędkością transmisji wskazaną
w Umowie, TP może, za zgodą Abonenta, świadczyć Usługę o zmniejszonej
prędkości. Zmniejszenie prędkości wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
9. Od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 8, Abonent uiszcza
miesięczne opłaty abonamentowe w wysokości odpowiadającej możliwej do
realizacji opcji określonej w treści Umowy.
§12
1. W przypadku gdy Abonent, będący osobą fizyczną, zawarł Umowę w celu
bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością
gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, rozwiązanie Umowy może nastąpić w
sposób i w przypadkach określonych w § 11 Regulaminu, z tym wyjątkiem,
że TP nie będzie mogła wypowiedzieć Umowy zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2
Regulaminu.
2. Wyłączenie zastosowania § 11 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, o którym mowa
w ust. 1, będzie wiązało Abonenta i TP do czasu, w którym Abonent,
będący osobą fizyczną, zacznie korzystać z Usługi w celu bezpośrednio
związanym z prowadzoną przez Abonenta działalnością gospodarczą lub
wykonywaniem zawodu.
3. W przypadku, gdy zajdą okoliczności wskazane w § 11 ust. 4, TP może
wypowiedzieć Umowę zawartą z Abonentem, będącym osobą fizyczną, który
zawarł Umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną przez siebie
działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, z zachowaniem 2
tygodniowego okresu wypowiedzenia.
§13
Umowa wygasa wskutek:
1) upływu okresu, na który została zawarta.
2) ustania bytu prawnego osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej, utworzonej zgodnie z przepisami
prawa, będącej Abonentem Usług, z zastrzeżeniem §10,
3) śmierci osoby fizycznej będącej Abonentem Usług,
4) rozwiązania albo wygaśnięcia umowy o świadczenie usług powszechnych
przez TP lub odstąpienia przez Użytkownika od ww. umowy.
§14
1. Na pisemny wniosek Abonenta TP zawiesza świadczenie Usługi na okres
nie krótszy niż jeden miesiąc, ale nie dłuższy niż 12 miesięcy. Abonent
może złożyć wniosek o zawieszenie nie wcześniej niż po upływie 1
miesiąca od daty uruchomienia Usługi.
2. TP zawiesza świadczenie Usługi w pierwszym dniu miesiąca
kalendarzowego. Abonent powinien złożyć wniosek o zawieszenie
świadczenia Usługi nie później niż na 2 dni robocze przed zakończeniem
miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma nastąpić zawieszenie
świadczenia Usługi.
3. Ponowne rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje w pierwszym dniu
miesiąca kalendarzowego, jeżeli w poprzednim miesiącu, na 2 dni robocze
przed zakończeniem miesiąca, Abonent złożył wniosek o ponowne
rozpoczęcie świadczenia Usługi
4. Przez okres zawieszenia Usługi Abonent jest zobowiązany do zapłaty
miesięcznych abonamentowych opłat w wysokości wynikającej z Cennika. Za
ponowne rozpoczęcie świadczenia Usługi opłaty dodatkowej
nie pobiera się.
§15
1. W ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od
Umowy, Użytkownik zobowiązany jest udostępnić swoje pomieszczenia
pracownikowi TP lub jej upoważnionemu przedstawicielowi w celu demontażu
umieszczonych w tych pomieszczeniach Urządzeń wyszczególnionych
w protokole zdawczo-odbiorczym. W chwili dokonywania demontażu Urządzeń,
powinny one znajdować się w stanie nienaruszonym, a ich zużycie nie
powinno wykraczać ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.
2. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub zużycia ponad
normalną eksploatację Urządzeń zamontowanych w pomieszczeniach
Użytkownika,
TP ma prawo do odszkodowania od Abonenta w wysokości poniesionej szkody.
10
3. Jeżeli Abonent nie umożliwi odbioru Urządzenia w terminie wskazanym w
ust. 1, zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 1/30
opłaty instalacyjnej za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Urządzenia,
chyba że opóźnienie nastąpiło z winy TP.
Dział IV. Odpowiedzialność
§16
Abonent ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przez Użytkownika
postanowień Regulaminu i Umowy.
§17
TP ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a w przypadkach
w nim nieuregulowanych na zasadach określonych w Prawie
telekomunikacyjnym i Kodeksie cywilnym.
§18
TP nie ponosi odpowiedzialności:
1) w przypadku uszkodzenia, z przyczyn nieleżących po stronie TP,
urządzeń i łączy stanowiących własność Abonenta lub osoby trzeciej,
2) za awarie w pracy Urządzeń będących następstwem uszkodzeń urządzeń
lub łączy niestanowiących własności TP lub przerw wynikających z działań
lub zaniechań Abonenta,
3) w przypadku niedotrzymania wartości parametrów technicznych urządzeń
lub łączy stanowiących własność Abonenta lub osoby trzeciej,
4) w przypadku działania lub zaniechania osób trzecich, których
następstwem jest brak możliwości świadczenia Usługi,
5) w przypadku uniemożliwienia pracownikom TP lub jej przedstawicielom
dostępu do Urządzeń i łączy stanowiących własność TP i znajdujących
się w lokalizacjach Abonenta lub pomieszczeniach osoby trzeciej,
niezależnie od tytułu prawnego Abonenta do tych pomieszczeń,
6) za awarie będące następstwem ingerencji przez Abonenta w Urządzenia
lub przewody stanowiące własność TP,
7) za nieprawidłowe funkcjonowanie dostarczonego oprogramowania, jeśli
jego instalacja i użytkowanie nie przebiegała zgodnie z zaleceniami
producenta,
11
8) za blokadę świadczonych usług i/lub utratę informacji spowodowaną
rozwinięciem się wirusa lub robaka dostarczonego do sieci Abonenta na
skutek połączenia komputerów Abonenta z siecią Internet,
9) za treści przekazywane podczas korzystania przez Abonenta z Usługi,
10) za zabezpieczenie danych i oprogramowania komputera Użytkownika,
podłączonego do Urządzeń, przed ingerencją osób trzecich,
11) za rejestrację domen dokonywaną przez Abonenta w trakcie korzystania
z Usługi,
12) za niezależne od TP następstwa przerw w świadczeniu Usługi w trakcie
występowania Okna Serwisowego,
13) następstwa oraz szkody powstałe na skutek ograniczenia lub
zawieszenia Usługi,
14) skutki naruszenia przez Abonenta zobowiązań wskazanych w § 4 ust. 1.
§19
1.TP i Abonent nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą
wyższą lub decyzjami władz państwowych lub samorządowych. Siła wyższa
oznacza zdarzenie zewnętrzne niezależne od danej Strony, któremu dana
Strona nie mogła zapobiec.
2. Strona podlegająca działaniu siły wyższej zawiadomi drugą Stronę tak
szybko jak to będzie możliwe o wystąpieniu siły wyższej.
§20
1. TP zapłaci na rzecz Abonenta karę umowną:
1) w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) miesięcznej opłaty
abonamentowej - za każdy dzień niedotrzymania z winy TP terminu
rozpoczęcia świadczenia Usługi w danej lokalizacji,
2) w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) miesięcznej opłaty
abonamentowej dla danej lokalizacji - za każde 24 godziny przerwy w
świadczeniu Usługi na łączu w danej lokalizacji.
2.O ile przerwa w świadczeniu Usługi nastąpiła z winy Użytkownika,
Abonent zobowiązany jest pokryć koszty związane z przywróceniem
możliwości jej świadczenia przez TP.
3. Suma zapłaconych przez TP kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie
może przekroczyć w danym Okresie rozliczeniowym, wysokości miesięcznych
opłat abonamentowych przewidzianych w Cenniku.
12
§21
1. TP zapewnia należytą staranność , w zakresie uzasadnionym względami
technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń
telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych oraz zbiorów danych przed
ujawnieniem tajemnicy telekomunikacyjnej.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze
świadczonymi przez siebie usługami TP podejmuje środki techniczne i
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa
świadczonych usług.
Dział V. Opłaty
§22
1. Wysokość opłat za Usługę określa Cennik.
2. Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat za Usługę zgodnie
z otrzymanymi fakturami VAT. Termin płatności faktury VAT jest
każdorazowo określony na fakturze VAT.
3. Jeżeli okres świadczenia Usługi na podstawie Umowy nie obejmuje
pełnego miesiąca kalendarzowego, wówczas opłatę abonamentową ustala się
w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień
świadczenia Usługi.
4. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry. Opłaty z tytułu
świadczenia Usługi pobierane są od dnia uruchomienia Usługi w danej
lokalizacji wskazanego w protokole zdawczo-odbiorczym Usługi.
5. Miesięczna opłata abonamentowa obejmuje: stały dostęp do sieci
Internet, korzystanie, konserwację i utrzymanie Urządzeń, dostęp do
wsparcia telefonicznego Użytkownika oraz usługi dodane.
6. Z zastrzeżeniem postanowień § 26 Regulaminu, zmiany wysokości opłat
abonamentowych miesięcznych wynikające ze zmiany Cennika, nie powodują
konieczności zmiany w formie aneksu zawartej Umowy. TP wykaże nową
stawkę opłat w kolejnej wystawianej fakturze po zmianie Cennika.
W przypadku zmian opłat polegających na wprowadzeniu nowych opłat, które
Abonent zobowiązany jest uiszczać lub skutkujących podwyższeniem
dotychczasowych opłat stosuje się § 26 Regulaminu.
§23
Za nieświadczenie Usługi będące następstwem działań podjętych przez TP w
ramach Okna Serwisowego nie ulegają zmniejszeniu opłaty ponoszone przez
Abonenta na rzecz TP z tytułu świadczenia Usługi.
13
§24
1. Opłata za Usługę powinna zostać wniesiona w terminie wskazanym w
fakturze VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na
rachunek TP.
2. Abonent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować TP o fakcie
nieotrzymania faktury VAT za dany Okres rozliczeniowy.
3. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat TP pobiera odsetki ustawowe.
§25
TP zastrzega sobie prawo dochodzenia od Abonenta niezapłaconych
należności oraz zwrotu Urządzeń nawet pomimo rozwiązania lub wygaśnięcia
Umowy.
§26
1.O zmianach w Regulaminie lub zmianach w Cenniku skutkujących
podwyższeniem opłat lub polegających na wprowadzeniu nowych opłat, które
Abonent zobowiązany jest uiszczać oraz terminach ich wprowadzenia, TP
powiadamia Abonentów z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu
rozliczeniowego. Informacje o zmianach będą dołączane do faktur
miesięcznych oraz zamieszczane na stronach internetowych TP lub Abonent
zostanie powiadomiony o nich odrębnym pismem - przed doręczeniem faktury
obliczonej według zmienionych opłat.
2. Jeżeli Abonent nie dokona wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od
dnia doręczenia mu zmian Regulaminu lub zmian Cennika polegających na
wprowadzeniu nowych opłat, które Abonent zobowiązany jest uiszczać lub
skutkujących podwyższeniem opłat dotychczasowych, przyjmuje się, że
wyraża on zgodę na zmianę warunków Umowy.
Dział VI. Zakres obsługi serwisowej Usługi
§27
W ramach obsługi serwisowej TP zapewnia:
1) usuwanie nieprawidłowości w pracy Urządzeń,
2) konserwację, naprawę lub wymianę uszkodzonego Urządzenia,
3) usuwanie awarii Sieci,
4) możliwość zgłaszania problemów pracy z Siecią na specjalnie do tego
celu wydzielony bezpłatny numer telefoniczny 0 800 120 810, lub 9393
lub 9330 dostępny bez przerw - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
365/6 dni w roku.
14
§28
1.W ramach serwisu Usługi TP zapewnia gotowość służb technicznych. Do
usunięcia awarii od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy, w godzinach od 8 do 18.
2.TP zobowiązuje się do usunięcia awarii, w czasie gotowości służb
technicznych, o których mowa w ust. 1, w terminie 24 godzin od momentu,
w którym TP wykryje awarię lub awaria zostanie zgłoszona przez Abonenta
na numer 0 800 120 810 lub 9393 lub 9330
Dział VII. Reklamacje
§29
1. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy:
1) od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się
przerwa w świadczeniu Usługi,
2) od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być
wykonana,
3) od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie
opłat z tytułu Usługi.
2. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1,
pozostawia się bez rozpoznania, o czym komórka organizacyjna TP
rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia Abonenta.
§30
1. Reklamacja powinna zawierać :
1) imię i nazwisko, firmę albo nazwę oraz adres zamieszkania albo
siedziby Abonenta,
2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
4) numer bilingowy wskazany na fakturze VAT lub adres miejsca instalacji
Urządzenia,
5) datę zawarcia Umowy i termin rozpoczęcia świadczenia Usługi
- w przypadku reklamacji dotyczącej opóźnienia określonego w Umowie
terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi,
6) wysokość zwrotu uiszczonych miesięcznych opłat abonamentowych lub
wypłaty kar umownych - w przypadku żądania ich wypłaty,
15
7) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty kwot
podlegających zwrotowi lub wypłaty kar umownych - w przypadku, o którym
mowa w pkt 6,
8) podpis Abonenta - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
2. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się datę wpływu reklamacji
do Komórki organizacyjnej.
§31
1. Reklamacja może zostać złożona w każdej Komórce organizacyjnej.
2. Abonent może złożyć reklamację pisemnie, telefonicznie pod numerem
0 800 120 810 lub 9393 lub 9330, ustnie do protokołu sporządzonego
w komórce organizacyjnej TP
3. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w
komórce, o której mowa w ust. 1, pracownik TP lub osoba upoważniona
przez TP przyjmująca reklamację niezwłocznie potwierdza jej przyjęcie w
formie pisemnej.
4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub telefonicznie pod
numerem 0 800 120 810 lub 9393 lub 9330, TP w terminie 14 dni od dnia
złożenia reklamacji, potwierdza jej przyjęcie w formie pisemnej, chyba
że udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej
złożenia.
W potwierdzeniu TP określa nazwę, adres i numer telefonu Komórki
organizacyjnej rozpatrującej reklamację.
§32
1.W przypadku, gdy złożona reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych
elementów określonych w Regulaminie, za wyjątkiem § 30 ust. 1 pkt 6
Regulaminu, TP niezwłocznie informuje Abonenta o konieczności jej
uzupełnienia, wzywając jednocześnie Abonenta do uzupełnienia braków
reklamacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Po
bezskutecznym upływie ww. terminu reklamację pozostawia się bez
rozpoznania.
2. W wezwaniu TP wskazuje konieczny zakres uzupełnienia reklamacji oraz
pouczenie, iż nieuzupełnienie reklamacji w 7 dniowym terminie spowoduje
pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
§33
1. Zgłoszenie przez Abonenta reklamacji nie zwalnia Abonenta z obowiązku
uregulowania faktury VAT we wskazanym terminie.
2. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłat,
TP wystawia fakturę korygującą. Kwoty przysługujące Abonentowi w związku
z uwzględnieniem reklamacji w pierwszej kolejności zostaną zaliczone
16
na poczet zadłużenia Abonenta wobec TP,a w przypadku braku zadłużenia,
zgodnie z wnioskiem Abonenta wyżej wymienione kwoty zwracane są
przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez niego rachunek
bankowy albo zaliczone na poczet przyszłych należności.
§34
1. Komórka organizacyjna rozpatrująca reklamację jest obowiązana zbadać
wyczerpująco okoliczności faktyczne i prawne sprawy.
2. Przy rozpatrywaniu reklamacji stosownie do jej przedmiotu Komórka
organizacyjna rozpatrująca reklamację zobowiązana jest uwzględnić :
1) prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację,
2) dokumenty i inne dowody przedstawione przez reklamującego,
3) wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwe
służby TP,
4) badania techniczne i obserwacje urządzeń telekomunikacyjnych w sposób
przewidziany dla Usługi.
§35
Komórka organizacyjna rozpatrująca reklamację udziela w formie pisemnej
odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
§36
1. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać :
1) nazwę Komórki organizacyjnej rozpatrującej reklamację,
2) powołanie podstawy prawnej,
3) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji,
4) w przypadku przyznania zwrotu miesięcznych opłat abonamentowych lub
kar umownych - określenie wysokości kwoty i terminu jej wypłaty,
5) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie
dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a w przypadku
gdy reklamującym jest Abonent będący osobą fizyczną, który zawarł Umowę
w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością
gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, także o prawie dochodzenia roszczeń
przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Prezesie
Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty lub przed Prezesem Urzędu
Regulacji Telekomunikacji i Poczty w ramach postępowania mediacyjnego,
17
6) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego TP, z podaniem
zajmowanego przez niego stanowiska.
2. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie została uznana w całości lub
części, odpowiedź na reklamację powinna zawierać uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz zostać doręczona Abonentowi przesyłką
poleconą.
Dział VIII. Dokumenty niezbędne do podpisania Umowy
§37
Zamawiający ma obowiązek doręczyć TP tytuł prawny do Lokalu (np.
wyciąg z księgi wieczystej, przydział lokalu, umowa najmu itp.), w
którym będzie zainstalowana Usługa.
§38
Jeżeli Zamawiający nie jest stroną umowy o świadczenie usług
powszechnych przez TP świadczonych w Lokalu, w którym ma zostać
dokonana instalacja Usługi, zobowiązany jest doręczyć TP zgodę
abonenta usług powszechnych, wyrażoną w formie pisemnej, na instalację
Usługi w Lokalu przy wykorzystaniu istniejącego łącza telefonicznego
sieci TP.
§39
Zamawiający przedstawia pisemną zgodę osoby posiadającej tytuł prawny do
Lokalu na świadczenie Usługi zgodnie z Regulaminem w Lokalu.
§40
Zamawiający obowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający
tożsamość lub status prawny. TP zastrzega sobie prawo żądania
dodatkowych dokumentów i informacji przewidzianych w przepisach prawa.
18
Dział IX. Postanowienia przejściowe i końcowe
§41
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy Prawa telekomunikacyjnego oraz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w
sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna
odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz.U. Nr 226 poz.
2291).
§42
1. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy, Strony poddają
pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla miejsca wykonania
Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Spory, o których mowa w ust. 1 pomiędzy TP a Abonentem, będącym osobą
fizyczną, która zawarła Umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym
z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub wykonywaniem
zawodu, mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania
mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji
i Poczty. Spory o prawa majątkowe wynikłe z Umowy zawartej pomiędzy TP a
Abonentem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym mogą zostać poddane pod
rozstrzygnięcie stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie
Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.
§43 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2006 r.
1
2007-02-07 20:48 Re: Działalność ISP na łączach DSL Michał
Jak widać, regulamin jest jasny, czytelny i nie ma problemu, żeby się z
nim zapoznać bezpośrednio w Telepunkcie - przed podpisaniem umowy.
2007-02-07 21:43 Re: Działalność ISP na łączach DSL Gab
KT spod adresu <.invalid> wysłał(a):
> Witajcie,
> Czy legalne jest prowadzenie malutkiej, sąsiedzkiej działalności
> dostarczania Internetu na łączach DSL od TPSA? Chodzi o usługę DSL TP
> nie Neostradę.
>
> Pozdr.

DSL bez promocji można dzielić i zarabiać na tym.
DSL w promocjach zależy od konkretnej promocji ale reg promocji ma zwykle
2 strony więc się zorientujesz.

--
Gabriel
[pisząc do mnie popraw adres]
2007-02-07 23:07 Re: Działalność ISP na łączach Maciej Bebenek
Gab napisał(a):

>> Czy legalne jest prowadzenie malutkiej, sąsiedzkiej działalności
>> dostarczania Internetu na łączach DSL od TPSA? Chodzi o usługę DSL TP
>> nie Neostradę.
>>
>
> DSL bez promocji można dzielić i zarabiać na tym.
> DSL w promocjach zależy od konkretnej promocji ale reg promocji ma
> zwykle 2 strony więc się zorientujesz.

Tę legalność można rozłożyć przynajmniej na 3 częsci:

1. legalność z punktu widzenia umowy z dostawcą (to co Ty tu piszesz)
2. legalność z punktu widzenia Prawa telekomunikacyjnego - osoba
dzieląca łącze de facto staje się dostawcą usług
3. legalność z punktu widzenia przepisów podatkowych

Pewnie można jeszcze kilka płaszczyzn znaleźć...

M.
2007-02-08 05:24 Re: Działalność ISP na łączach DSL Gab
Maciej Bebenek spod adresu wysłał(a):
>
> Tę legalność można rozłożyć przynajmniej na 3 częsci:
>
> 1. legalność z punktu widzenia umowy z dostawcą (to co Ty tu piszesz)
> 2. legalność z punktu widzenia Prawa telekomunikacyjnego - osoba
> dzieląca łącze de facto staje się dostawcą usług
> 3. legalność z punktu widzenia przepisów podatkowych
>
> Pewnie można jeszcze kilka płaszczyzn znaleźć...
>
na pewno mozna jeszcze kilka i zawsze znajdzie się następna gdzie mijamy
się z prawem.
Ponieważ w pytaniu padło porównanie DSL do NEO rozumiem że chodzi tylko o
pkt 1.


--
Gabriel
[pisząc do mnie popraw adres]
2007-02-09 10:03 Re: Działalność ISP na łączach DSL Gotfryd Smolik news
On Wed, 7 Feb 2007, KT wrote:

> Witajcie,
> Czy legalne jest prowadzenie malutkiej, sąsiedzkiej działalności
> dostarczania Internetu na łączach DSL od TPSA?

Chodzi Ci o to, czy trzeba koniecznie mieć DG albo stowarzyszenie?
Wychodzi że tak :], bo inaczej AFAIK zostanie odrzucone zgłoszenie,
a bez zgłoszenia jest nielegalnie (znaczy narusza prawo, przepis).

> Chodzi o usługę DSL TP nie Neostradę.

Czy ew. naruszanie zasad umowy przez czynności które nie byłyby
zabronione prawem można nazwać "nielegalnością"? :)

pzdr, Gotfryd
nowsze 1 starsze

Podobne dyskusje

Tytuł Autor Data

umowa na dsl z tpsa odstapienie - pomocy!!!

irek 2005-11-17 20:50

zialalnosc isp i sposob rozliczania z us

ds 2005-12-17 15:35

Działalność gospodarcza - data

Martinez 2006-04-09 10:01

Fundacja a działalność gospodarcza

Fungio 2006-03-17 20:19

działalność gospodarcza i pytania...

REDark 2006-04-01 11:28

Działalność gospodarcza - data

Martinez 2006-04-09 10:01

Zgoda Wspólnoty na działalność

dwaka 2006-09-05 18:36

Działalność gospodarcza

Łukasz 2006-10-27 18:22

dzielenie DSL a prawo ?

Bartosz Kowalski 2006-12-30 22:40

działalność gospodarcza

darek 2007-04-05 14:36