Rozliczenia gotówkowe

Kwota graniczna rozliczeń gotówkowych:
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1807) dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
  • stroną transakcji, z której wynika płatność - jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 złotych

Wartość ta została zmieniona z 15 tysięcy euro na 15 tysięcy złotych 1 stycznia 2017 roku. Transakcje na takie i wyższe kwoty zawarte od tego czasu muszą być opłacone za pośrednictwem rachunku płatniczego. Dotyczy to transakcji pomiędzy przedsiębiorcami tak krajowymi, jak i zagranicznymi.

Transakcje w walutach obcych przeliczane są na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Money.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI