Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak prowadzić firmę i nie płacić podatków

0
Podziel się:

Kwartalne rozliczanie, wakacje podatkowe albo uproszczona forma płacenia daniny - Money.pl radzi, jak oddać fiskusowi mniej.

Jak prowadzić firmę i nie płacić podatków
(PAP/Piotr Polak)

Skoro można płacić fiskusowi mniej, to trzeba z tego korzystać. Money.pl przedstawia kilka sposobów na odroczenie terminu zapłaty, obniżenie, a nawet całkowite wyeliminowanie konieczności zapłaty podatku. I wszystko legalnie.

Analiza i planowanie przyszłych zdarzeń gospodarczych to podstawowe czynności, jakie powinien wykonać zapobiegliwy podatnik. Właściwy wybór dostępnych mechanizmów, zwolnień i uproszczeń to klucz do niskich podatków i sporych oszczędności w firmowym budżecie.

Tajemnica tkwi w odpowiednim dopasowaniu modelu działania podatnika do sytuacji, w której się znajduje. Jest to tzw. optymalizacja podatkowa, czyli legalny sposób na niższe podatki.

PIT płać raz na kwartał

Bardzo prostą metodą na przesunięcie w czasie terminu zapłaty podatku jest wydłużenie okresu rozliczeniowego w PIT z jednego *do trzech miesięcy. *Taką możliwość przedsiębiorcy uzyskali dopiero w tym roku._ Zamiast płacić zaliczki co miesiąc - można przejść na kwartalny sposób rozliczeń i zasilać konto US tylko 4 razy w roku _

Co ważne, umiejętne sterowanie poziomem kosztów oraz terminem realizowania przychodów może odwlec datę zapłaty podatku na kolejne kwartały, maksymalnie - do dnia rocznego rozliczenia z fiskusem.

Przykładowo, gdy dochód do opodatkowania (zasady ogólne) w pierwszym kwartale zmieści się w kwocie wolnej (3013 zł w 2007 roku) - przedsiębiorca zyska kolejne 3 miesiące odroczonego podatku. W ten sposób pierwsza zaliczka na podatek "wyjdzie" z konta firmowego dopiero 20 lipca.

W tym czasie przedsiębiorca może swobodnie obracać "zaoszczędzonymi" kwotami, kupując np. środki trwałe i księgując je bezpośrednio w koszty. A taka operacja nie tylko odroczy, ale również obniży należny podatek.

Dla kogo kwartał

Z omawianego uproszczenia skorzystać mogą mali oraz początkujący przedsiębiorcy, którzy w odpowiednim terminie złożą w US zawiadomienie w tej sprawie.

Kwartalny sposób rozliczania podatku jest dostępny zarówno dla podatników opłacających PIT wg skali, jak i dla tych, którzy wybrali podatek liniowy.

Poinformuj US

Do 20 lutego roku podatkowego mali podatnicy muszą zawiadomić swój US o wyborze omawianego sposobu wpłacania zaliczek.

_ Mały podatnik - osoba, u której wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 800 tys. euro (3 180 tys. zł w 2007 roku) _

Natomiast osoby rozpoczynające swój biznes w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Płać stałą zaliczkę przez cały rok

Jeśli spodziewasz się większych dochodów niż w latach minionych - skorzystaj z mechanizmu uproszczonej zaliczki PIT. Odsuniesz moment podzielenia się z fiskusem dodatkowymi zyskami, aż do dnia złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Ustawa o PIT umożliwia osobom prowadzącym działalność gospodarczą zastosowanie tzw. uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Mechanizm ten polega na ustaleniu stałej, miesięcznej zaliczki na podstawie historycznych danych o dochodach uzyskanych przez podatnika w latach ubiegłych.

Dla kogo uproszczenie

Przedsiębiorcy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 kwoty obliczonej:

  • - przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w bieżącym roku podatkowym - dla podatników rozliczających się wg skali podatkowej
    • - przy zastosowaniu stawki podatku w wys. 19 proc. - dla podatników rozliczających się liniowo.

Podstawę do ustalenia stałej miesięcznej zaliczki stanowi dochód z działalności gospodarczej, który podatnik wykazał w zeznaniu rocznym, złożonym w minionym roku albo 2 lata wcześniej.

_ *Podatnik rozpoczynający działalność *- osoba, która w pierwszym roku tej działalności, a także w okresie 2 lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadziła działalności gospodarczej samodzielnie ani jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa _

Np. do obliczenia kwoty zaliczek na 2007 rok podatnicy brali pod uwagę dochód wykazany w zeznaniu złożonym w 2006 roku - a więc dotyczącym de facto roku 2005, bądź w zeznaniu złożonym w 2005 roku - rozliczającym rok 2004.

Kto nie skorzysta

Z uproszczonej formy wpłacania zaliczek nie mogą skorzystać podatnicy, którzy w latach poprzednich nie wykazali dochodu z działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej kwoty wolnej od podatku.

Omawianego uproszczenia nie zastosuje również przedsiębiorca, który *rozpoczął prowadzenie działalności *gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku.

Zawiadomienie o wyborze

Decyzja o zastosowaniu uproszczonej formy opłacania zaliczek musi być podjęta najpóźniej *do 20 lutego *roku podatkowego. Do tego dnia podatnicy, którzy po raz pierwszy wybrali taką formę rozliczeń mają obowiązek zawiadomić o swojej decyzji właściwy urząd skarbowy.

A może kredyt podatkowy?

Ta instytucja dostępna jest jedynie dla rozpoczynających przygodę z prowadzeniem własnej firmy. Polega na rozłożeniu należnego PIT na raty, które zainteresowany płaci przez 5 kolejnych lat. Jest to po prostu darmowy kredyt podatkowy.

Podatku nie zapłacisz w roku podatkowym następującym:

  1. bezpośrednio po roku, w którym otworzyłeś firmę, jeżeli w roku rozpoczęcia działalność gospodarcza była prowadzona przez co najmniej 10 pełnych miesięcy albo
  2. dwa lata po roku rozpoczęcia działalności, jeżeli nowa firma działała krócej niż 10 miesięcy.

Barierą w wykorzystaniu kredytu podatkowego mogą być warunki , jakie stawia przed zainteresowanym przedsiębiorcą ustawa o PIT.

| Warunki uzyskania kredytu podatkowego |
| --- |
| Zainteresowany podatnik musi zagwarantować, że: 1. w roku poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia firma osiągnęła przychód, który średniomiesięcznie wynosił co najmniej 1 000 euro, 2. od dnia rozpoczęcia prowadzenia firmy do dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik rozpoczyna korzystanie ze zwolnienia - był małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, 3. w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniał, na podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty, 4. nie korzystał ze środków trwałych *oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku (art. 24 ust. 3) - o znacznej wartości - udostępnionych nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej, wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowiących ich własność, 5. w roku korzystania ze zwolnienia są opodatkowani na *zasadach ogólnych (skala
podatkowa)
|

Mechanizm rozliczeń

Dochód osiągnięty w roku korzystania z kredytu podatkowego dzieli się na 5 równych części *i każdą z nich dolicza do dochodów (strat) wykazanych w rocznych zeznaniach podatkowych składanych *za 5 kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia.

Tak samo postępują osoby, które po roku korzystania z kredytu przeszły na liniowy PIT.

Oświadczenie

Kredyt podatkowy zostanie „uruchomiony" po złożeniu w US oświadczenia o korzystaniu z tego zwolnienia. Pismo składa się *do 31 stycznia *roku podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał z kredytu podatkowego.

Nie łam warunków przez 5 lat

Zanim zdecydujesz się na kredyt podatkowy, weź pod uwagę konsekwencje niedotrzymania stawianych przez fiskus warunków - konieczność korekty zeznań oraz zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia albo w 5 następnych latach podatkowych:

  1. *zlikwidowali działalność *gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość obejmująca likwidację majątku lub upadłość obejmująca likwidację majątku spółki, której są wspólnikami, lub
  2. osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż *1 000 euro *lub
  3. w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10%, w stosunku do
  4. najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub
  5. mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Wakacje podatkowe

Firmy, które płacą PIT w systemie miesięcznym, mogą pod koniec roku skorzystać z 3-miesięcznych podatkowych wakacji. *Natomiast osoby rozliczające się kwartalnie, wydłużą wolne od podatków aż do *9 miesięcy!

Wszystko zależy od odpowiedniego zaplanowania kosztów i przychodów osiągniętych w listopadzie lub w III kwartale roku podatkowego.

Przepisy podatkowe obligują przedsiębiorców do rozliczenia zaliczki za grudzień w wysokości i terminie właściwym dla podatku z listopada. W ten sposób fiskus jednorazowo pobiera od firm zaliczkę za dwa ostatnie miesiące roku. Na kolejną płatność US poczeka aż do 20 lutego.

Taka sama zasada obowiązuje przy zaliczkach płaconych kwartalnie - w grudniu należy rozliczyć podatek za IV kwartał, przelewając do US podatek w wysokości zaliczki za III kwartał. Następna płatność dopiero 20 kwietnia.

Mając na uwadze powyższe zasady warto właśnie na listopad lub na III kwartał przesunąć wszelkie planowane wydatki. Zadbamy w ten sposób o wysoki poziom kosztów, co przy podobnej bądź niższej niż zwykle sprzedaży spowoduje obniżenie podstawy opodatkowania i w rezultacie zmniejszy bądź wyeliminuje zaliczkę na podatek. Od 20 listopada do 20 lutego lub od 20 lipca do 20 kwietnia będą trwały wakacje podatkowe.

"Zaoszczędzoną" w ten sposób gotówkę przeznaczyć można na pokrycie zwiększonych listopadowych(kwartalnych) wydatków.

| Co w koszty? |
| --- |
| Podczas kolekcjonowania kosztów warto wziąć pod uwagę: 1. leasing operacyjny z ratą inicjalną zafakturowaną w listopadzie/III kwartale 2. zakupy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości netto do 3500 zł *- wydatki poniesione na nabycie ww. dóbr stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania 3. zakupy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości netto powyżej 3500 zł - przy założeniu, że środek trwały będzie użytkowany *nie dłużej niż rok, całą kwotę zalicza się jednorazowo w koszty 4. zakupy środków trwałych i ekspresowa ich amortyzacja (do 50 tys. euro) 5. spłata odsetek od kredytów, pożyczek, za zaległe faktury- zaliczane w koszty metodą kasową, czyli w momencie zapłaty 6. remontnp. biura, innych pomieszczeń służących działalności gospodarczej |

Korzystaj z ekspresowej amortyzacji

By wyeliminować konieczność zapłaty podatku, przedsiębiorca może posłużyć się ekspresową amortyzacją. Zakup środków trwałych wlicza się od razu w koszty, obniżając w ten sposób podstawę opodatkowania i należny podatek.

Przy wysokich nakładach inwestycyjnych ekspresowa amortyzacja może spowodować stratę, którą przedsiębiorca odliczy sobie w ciągu kolejnych 5 lat podatkowych.

Od początku 2007 roku mali podatnicy mogą wrzucić bezpośrednio w koszty wydatki poniesione na zakup środków trwałych, zarówno nowych jak i używanych. Łączna wartość takich odpisów (niezależnie od ilości środków trwałych) nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 50 tys. euro (199 tys. zł w 2007 roku).

Większe firmy mają prawo do szybkiej amortyzacji jedynie w roku podatkowym, w którym rozpoczną działalność.

Warto pamiętać, że ustawodawca nie zezwolił na jednorazowe amortyzowanie samochodów osobowych oraz nieruchomości.

Do 3500 zł odliczaj jednorazowo

Przedsiębiorcy mogą zaliczać bezpośrednio w koszty zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 3500 zł.

Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania do używania.

Suma takich odliczeń nie wpływa na limit określony dla amortyzacji ekspresowej.

Pamiętaj o odliczaniu straty

Strata w zeznaniu rocznym to najlepsza gwarancja „wolności" podatkowej. Pamiętaj, że stratę podatkową można odliczyć od dochodu uzyskanego w najbliższych, kolejnych 5ciu latach podatkowych.
Wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 % kwoty tej straty.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)