Na skróty
Money.plFirmaWiadomościKadryTajniki wypowiedzenia umowy o pracę
2008-06-16 10:54

Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę

Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę

Autor: Katarzyna Sarek


Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów na rozwiązanie stosunku pracy. Kodeks pracy szczegółowo reguluje długość okresów wypowiedzenia oraz możliwość ich przedłużania oraz skracania.

Wypowiedzenie umowy o pracę to oświadczenie pracownika bądź pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Powinno ono zostać złożone na piśmie i podpisane przez pracodawcę, (jeżeli jest osobą prawną to przez organ zarządzający) lub osobę wyznaczoną do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy.

ZOBACZ TAKŻE:

Wypowiedzenie musi zostać złożone drugiej stronie, w taki sposób, aby mogła się ona zapoznać z jego treścią. Pracownik lub pracodawca otrzymując wypowiedzenie powinien potwierdzić jego odbiór drugiej stronie. Jeżeli jednak tego nie uczyni albo odmówi przyjęcia oświadczenia o wypowiedzeniu można, korzystając z pomocy osób będących świadkami wręczania wypowiedzenia, udowadniać, iż wypowiedzenia zostało skutecznie doręczone.

Wypowiedzenie może tez zostać wysłane listem poleconym. Jeżeli pracownik odbierze list zawierający wypowiedzenie, to chwila ta jest momentem doręczenia mu wypowiedzenia. Jeżeli jednak pracownik listu nie odbierze, to zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego dwukrotne awizowanie listu poleconego stwarza domniemanie, iż miał on możliwość zapoznać się z treścią takiego listu tzn. z treścią oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Wtedy to pracownik będzie musiał udowadniać, iż takiej realnej możliwości nie miał, bo np. pracodawca mylnie określił jego adres.

Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie i podpisane przez pracodawcę, (jeżeli jest osobą prawną to przez organ zarządzający) lub osobę wyznaczoną do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy.

Oświadczenie pracodawcy powinno ponadto zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się od wypowiedzenia do sądu pracy. Brak takiego pouczenia stanowi usprawiedliwienie przekroczenia terminu do wniesienia odwołania. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika jednak, że jeżeli pracownik został o tym prawie pouczony np. przez Państwową Inspekcję Pracy to przyczyna usprawiedliwienia przekroczenia terminu ustaje.

Rodzaje umów o pracę a wypowiedzenie

Nie każdą umowę o pracę można wypowiedzieć. Umowy na czas określony oraz umowy na czas wykonywania określonej pracy, co do zasady wypowiedziane być nie mogą. Pracodawca i pracownik mogą jednak zawierając umowę na czas określony, na okres przekraczający 6 miesięcy przewidzieć dopuszczalność jej wypowiedzenia za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jeżeli strony nie zawrą takiej klauzuli w samej umowie, mogą ją dodać do umowy na mocy dodatkowego porozumienia w trakcie trwania stosunku pracy. Nie jest jednak możliwe zawarcie klauzuli dopuszczającej wypowiedzenie umowy na czas wykonywania określonej pracy.

Nie każdą umowę o pracę można wypowiedzieć. Umowy na czas określony oraz umowy na czas wykonywania określonej pracy, co do zasady wypowiedziane być nie mogą.

Długość okresów wypowiedzenia

Długość okresu wypowiedzenia jest różna w zależności od rodzaju oraz czasu trwania umowy o pracę. Długość okresu wypowiedzenia może być również modyfikowany przez postanowienia umowy o pracę. Należy jednak pamiętać, iż postanowienia umowy o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Uważa się, iż skrócenie okresów wypowiedzenia w samej umowie o pracę byłoby dla pracownika mniej korzystne w związku, z czym uznać je trzeba za nieważne i z mocy prawa zastąpić przez przepisy prawa pracy.

Okresy wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny uzależnione są od czasu jej trwania. Wynosi on 3 dni, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie oraz 2 tygodnie, jeżeli umowa na czas próbny została zawarta na 3 miesiące.

Długość okresu wypowiedzenia jest różna w zależności od rodzaju oraz czasu trwania umowy o pracę. Długość okresu wypowiedzenia może być również modyfikowany przez postanowienia umowy o pracę.

Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo wynosi 3 dni, bez względu na długość trwania samej umowy. Okres wypowiedzenia umowy na czas określony wynosi 2 tygodnie.

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Jeżeli pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy to wynosi on 2 tygodnie, jeżeli zatrudniony był co najmniej 6 miesięcy to obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia; jeżeli zaś zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata - to okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony okresy wypowiedzenia mogą zostać przedłużone. W przypadku zatrudnienia pracownika na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą przedłużyć okresy wypowiedzenia z 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia na miesięczny oraz z miesięcznego do dwumiesięcznego.

Do okresu zatrudnienia należy wliczyć pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na podstawie tzw. przejścia zakładu pracy oraz jeżeli obecny pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego pracodawcy.

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Jeżeli pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy to wynosi on 2 tygodnie, jeżeli zatrudniony był co najmniej 6 miesięcy to obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia; jeżeli zaś zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata - to okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy może też być krótszy aniżeli wynika to z zasad przedstawionych powyżej. Pracodawca i pracownik mogą zawrzeć w okresie wypowiedzenia, czyli już po złożeniu wypowiedzenia przez jedną ze stron umowy, stosowne porozumienie i ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Zawarcie takiego porozumienia nie zmienia samego trybu rozwiązania umowy.

Okres wypowiedzenia może też być krótszy, jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony następuje w wyniku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracownika. Okres 3 miesięczny wypowiedzenia może w takim przypadku zostać skrócony najwyżej do jednego miesiąca. W takim przypadku jednak pracownik ma prawo do odszkodowania za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszkodowanie wlicza się takiemu pracownikowi do okresu zatrudnienia pod warunkiem, iż pozostawał on w tym okresie bez pracy.

Terminy wypowiedzenia

Zgodnie z zasadami kodeksu pracy terminy wypowiedzenia wyrażone w miesiącach kończą się w ostatnim dniu miesiąca a wyrażone w tygodniach, w sobotę. Oznacza to np., że w wyniku złożenia wypowiedzenia w dniu 10 czerwca, zakładając, iż okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, umowa o pracę rozwiążą się 31 lipca.

Zwolnienie na poszukiwanie pracy


Jeżeli wypowiedzenie zostało złożone przez pracodawcę, pracownik w okresie wypowiedzenia wynoszącym nie mniej niż 2 tygodnie ma prawo do płatnego zwolnienia na poszukiwanie pracy. Zwolnienie to przysługuje w wymiarze 2 dni roboczych, jeżeli wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie albo 1 miesiąc oraz 3 dni roboczych w razie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Niedozwolone skrócenie okresu wypowiedzenia

Strony umowy o prace nie mogą skracać okresów wypowiedzenia jednostronnie za wyjątkiem sytuacji wskazanych powyżej. Jeżeli jednak pracodawca zastosował krótszy okres wypowiedzenia, to umowa rozwiązuje się i tak z upływem okresu, jaki wynika z przepisów prawa a pracownikowi przysługuje wynagrodzenia aż do momentu rozwiązania umowy o prace.

Urlop w okresie wypowiedzenia

W okresie wypowiedzenia pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Pracownik jest zobowiązany urlop wykorzystać we wskazanym przez pracodawcę terminie. Ponadto pracodawca może w okresie wypowiedzenia zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Uznaje się jednak, że pracownik powinien wyrazić na to zgodę. Zgoda ta może jednak być wyrażona w sposób dorozumiany np. poprzez nieprzychodzenie przez pracownika do pracy.

Autorka jest prawnikiem w Kancelarii Bartłomiej Raczkowski Kancelaria Prawa PracyPochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2014-04-11 22:01:37 83.27.1.* | szkut
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
witam.mam pytanie.
otrzymalem wypowiedzenie z pracy od pracodawcy z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.
pracuje w tej firmie 12 miesiecy
wiec ja sie pytam
czy nie przysluguje mi prawo do jednomiesiecznego terminu wypowiedzenia?

czy nalezy mi sie jakas odprawa?

czy to wogole mozliwe ze pracodawca daje mi wypowiedzenie bez jakich kolwiek przyczyn?

licze na odp.na moje pytania.
dziekuje
2014-04-14 14:25:49 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli umowa jest umową na czas określony to:
- wypowiedzenie nie musi mieć podanej przyczyny
- jest w ogóle możliwe, jeśli klauzulę o tej możliwości w Waszej umowie zawarto.

Przy umowie bezterminowej- przyczyna musi być podana- jej brak czyni wypowiedzenie nieprawnym, a więc rodzi prawo do odwołania do sądu pracy. A okres wypowiedzenia powinien być już jednomiesięczny.


Kwestia odprawy jest niezależna:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,404671.html
-1 spadek
2014-01-13 07:23:59 91.228.136.* | kowalsa
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam,
Ma umowę na czas nieokreślony, pracuje juz ponad 2 lata Podpisał tą umowę w którym napisane jest, że obowiązuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Czy to możliwe, skoro kodeks pracy mówi o 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia dla umów na czas nieokreślony?
2014-01-13 10:27:09 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zapis ten należy uznać za niewiążący i w razie wypowiedzenia jasno to drugiej strony uzmysłowić, a w razie oporu sprawę skierować do sądu pracy. Warto w związku z tym, już teraz wskazać na to pracodawcy i wezwać go do aneksowania umowy w tym zakresie tj. po prostu likwidacji tego zapisu.

O ile w przypadku umów na czas określony, albo nieokreślonych, ale z okresem wpisanym dłuższym niż kodeksowy- mogą zdarzyć się sytuacje, gdy zapis jest wiążący, bo zdaniem sądu w momencie zawierania umowy taki okres wypowiedzenia był korzystniejszy dla pracownika, o tyle w tym przypadku- wpisanie okresu minimalnego obowiązującego kodeksowo tylko przez 6 miesięcy trudno za taki uznać.
2014-01-07 14:06:06 195.136.226.* | ania1112
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
witam - dzisiaj zostałam poinformowana o wypowiedzeniu umowy ze strony pracodawcy. Jestem zatrudniona w firmie od ponad 3 lat. Jednakże wiem że w najbliższym czasie będę miała przeprowadzony poważny zabieg a po nim 5 miesięczne zwolnienie chorobowe. Pracodawca chce skrócić mi okres wypowiedzenia do niecałego miesiąca za porozumieniem stron - jaka opcja jest dla mnie korzystna. Iść na zwolnienie chorobowe podczas trwania normalnego okresu wypowiedzenia czy porozumieć się z pracodawcą?
2014-01-07 15:14:45 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie godzić się na skrócenie okresu wypowiedzenia z bardzo prostej przyczyny- maleją wtedy szanse na prawo do zasiłku chorobowego. Jeśli niezdolność do pracy powstanie bowiem PO ustaniu ubezpieczenia, a więc rozwiązania umowy- to by uzyskać w ogóle zasiłek chorobowy niezdolność ta musi trwać min. 30 dni ciągiem i powstać do 14 dni od ustania ubezpieczenia. Może też powstać później ( do 3 mc), ale tylko w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (oznaczonej w zaświadczeniu lekarskim kodem literowym "E").

Tak więc, jeśli nie ma Pani gwarancji, że zabieg odbędzie się do 14 dni od końca okresu skróconego wypowiedzenia- nie będzie zasiłku chorobowego. No chyba, że to owe "E", ale to już pytanie do lekarza.
2013-12-10 23:17:48 89.229.206.* | mania870
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
mam dosc pracowania w obecnej firmie , jestem tam zatrudniona od 2006 roku , jak rozumiem przysluguje mi 3 miesieczny okres wypowiedzenia , kiedy mam je wreczyc jak jestem na zwolnieniu do 16 grudnia czy ma to znaczenie ? Czy powinni mi zaplacic za te 3 miesiace ?
2013-12-11 12:34:08 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Okres wypowiedzenia w miesiącach kończy się na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie złożone przez Panią w jakimkolwiek dniu grudnia- skutkować będzie rozwiązaniem umowy w dniu 31 marca 2014 dopiero.

Może być ono złożone/wysłane w czasie Pani choroby. Ograniczenia w tym zakresie dotyczą wypowiedzeń ze strony pracodawcy.

Okres wypowiedzenia to właściwie normalny okres pracy, więc po prostu po zakończeniu chorobowego pracuje się na dotychczasowych zasadach, a więc i z wynagrodzeniem. Różnica jest taka, że w tym czasie pracodawca może zadecydować o terminie Pani urlopu wypoczynkowego- obecnego ( za rok 2013 ) i zaległego ( za lata poprzednie ), a po 31 grudnia również o urlopie za rok 2014- proporcjonalnym ( w tym przykładzie 3/12 ).

Jeśli Pani chce zakończyć pracę wcześniej- może Pani złożyć pracodawcy ofertę porozumienia stron o rozwiązaniu stosunku pracy w dowolnym terminie, ale pracodawca nie musi się na to zgodzić. Wtedy pozostaje pani wypowiedzenie. Jeśli się zgodzi, a nie ma Pani oferty kolejnej pracy- ten tryb rozwiązania umowy ma negatywny wpływ na prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Można też zastosować rozwiązanie pośrednie tj. po wypowiedzeniu złożyć ofertę (np. już w styczniu )porozumienia stron w zakresie skrócenia biegnącego już okresu wypowiedzenia. Tu też pracodawca nie musi się zgodzić.
2013-12-09 19:16:44 164.126.218.* | tomasz243
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
witam po 2 miesiencznym chorobowym pracodawca mie zwolnil z dwutygodniowym wypowiedzeniem mam pytanie czy mi sie nalezy odprawa pracowalem ponad 2 lata na umowe na czas okreslony
2013-12-09 21:39:05 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To zależy od 'wielkości' pracodawcy i powodu wypowiedzenia umowy, a raczej tego, po czyjej stronie wyłącznie on leżał:


Dużo więcej:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,404671.html
2013-11-28 09:56:50 89.68.101.* | basia1333
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
8stycznia 2013 zostałam przeniesiona z pracy w administracji do pracy o innym charakterze związanej z dźwiganiem, przeniesienie była z dnia na dzień ale nie otrzymałam skierowania na badania kontrolne. Miałam problemy ze zdrowiem ale mój stan zdrowia znacznie się pogorszył przebywałam na 3-miesięcznym zwolnieniu otrzymałam też stopień niepełnosprawności - UMIARKOWANY i właśnie po tym okresie dostałam skierowanie do lekarz medycyny pracy na badania po długotrwałym zwolnieniu oraz jako kontrolne.Lekarz medycyny pracy nie wyraził zgody na pracę na tym stanowisku w związku z tym zakład stwierdził, że nie ma dla mnie innej pracy więc chce rozwiązać umowę. Mam 54 lata i pracuję 20 lat w dużej firmie w chwili obecnej od 03.10.2013 jestem na zwolnieniu lekarskim 18.12.2013 mam operację - wymiana panewki biodrowej. Jestem w sporze sądowym o powrót na poprzednie stanowisko. Z czyjej winy otrzymam wypowiedzenie z pracy, czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za przeniesienie mnie na inne (gorsze) stanowisko pracy bez skierowania na badania kontrolne.
2013-11-28 11:38:34 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zacznijmy od tego, że zmiana stanowiska w styczniu bez wypowiedzenia zmieniającego, a więc i normalnego okresu wypowiedzenia, po którym dochodzi do zmiany była tylko możliwa na zasadzie oddelegowania- a więc maksimum na 3 miesiące, bez obniżenia wynagrodzenia i ZGODNIE z Pani kwalifikacjami ( art. 42 KP ). Tak- w tej sprawie nie było, choćby z tego 3 powodu.

Przy zgodnym z prawem pracy oddelegowaniem więc właściwie nie ma potrzeby badań kontrolnych- ze względu na podobieństwo okoliczności pracy. W Pani przypadku doszło więc do kolejnej nieprawidłowości- braku skierowania na badania stwierdzające możliwość pracy na nowym stanowisku (m.in. dźwiganie).
Obowiązek wykonania ponownie badań lekarskich na nowym stanowisku w momencie zmiany warunków pracy danego pracownika i zagrożeń występujących na nowym stanowisku pracy wynika z art. 229 § 1 KP.

Dalsze losy zależą od zakończenia sprawy w sądzie-jeśli dojdzie do przywrócenia do pracy, pracodawca będzie musiał rozstać się z Panią za porozumieniem stron, albo za normalnym wypowiedzeniem. Skoro brak stanowiska- ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy w czasie wypowiedzenia.
2013-11-05 17:56:09 5.185.159.* | Anka1005
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Umowa o pracę na zastępstwo(wypowiedzenie 3 dni).Obowiązuje 5 dniowy tydzień pracy. Kiedy złożyć wypowiedzenie,aby ostatni dzień
pracy wypadł 13 listopada 2013? 11 listopada nie wliczam-święto.Nie wiem czy sobotę 9.XI doliczać czy nie.
2013-11-05 18:19:43 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Pięciodniowy tydzień może obejmować sobotę- czyli trwać np. wtorek-sobota, więc pytanie jest nieprecyzyjne.

Natomiast zdecydowanie chodzi o 3 dni ROBOCZE, bo wynika to wprost z treści art. 33'1 KP mającego tu zastosowanie.

Zatem przy założeniu, że jednak soboty są w tym zakładzie wolne, a tydzień pracy to pon-piąt. wypowiedzenie musi być złożone we czwartek 7 listopada. Okres wypowiedzenia obejmie więc 8,12 i 13 listopada.
2013-10-28 14:57:43 5.173.65.* | ania8546895
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
zlozylam wypowiedenie droga elektroniczna w piatek 25.10. okazało sie ze żle skonstruowalam zdanie wiec zostalo ono odrzucone z poleceniem poprawy. czy moge zlozyc poprawione pismo nawiazujace do tego z 25.10 (skladam 2 dni pozniej) z data 25.10.?
2013-10-29 10:09:09 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
??? Odrzucone przez 'system', automat czy przez człowieka w drodze maila zwrotnego. CZego konkretnie dotyczył 'zarzut' skutkujący potrzebą korekty. Pomylenia dat, adresata ?

Rozumiem, że chodzi Pani o to, by pierwotnie rozpoczęty bieg okresu wypowiedzenia został zachowany- co ma znaczenie dla wypowiedzenia krótszego niż 1 mc.

Obecnie jedynie tyle można stwierdzić, że jeśli nawet z (np. w określeniu daty ostatecznego rozwiązania niezgodnej z kodeksowym określeniem końca biegu) błędami wypowiedzenie dotarło, to jest to wystarczające dla rozpoczęcia biegu wypowiedzenia i zrozumienia oświadczenia woli.

Pod względem 100% poprawności formalnej bowiem to pracodawca jest związany Kodeksem Pracy- bo przewiduje on szereg uprawnień dla pracownika w związku z nieprawnym rozwiązaniem umowy o pracę.
2013-09-09 10:41:56 37.31.234.* | Łukasz478
Witam.
Ja mam pytanie odnosnie dni wolnych na poszukiwanie pracy... Mianowicie pracodawca wypowiedzial mi umowe o prace ze skutkiem na 30/09/2013. Wypowiedzenie 3 miesieczne. Dni na poszukiwanie pracy wykorzystalem w lipcu. Z koncem sierpnia pracowawca zwrócił sie do mnie z prosbą o zgode na pozostanie w firmie i ma cofniecie wypowiedzenia. Dogafalismy się i wyrazilem zgode. Dzisiaj usłyszalem od prqcodawcy, ze trzeba by coś zrobić z tymi 3 dniami wykorzystanymi na poszukiwanie pracy i zamienic je na zwykly urlop. Czy tak można i czy jest ku temu jakas przesłanka prawna?
2013-09-10 00:13:27 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie można. Nawet zakładając uznanie zasadności takiego pomysłu pracodawcy wymagałoby to przecież sfałszowania dokumentacji pracowniczej- tj. usunięcia istniejącego wniosku o dni wolne z art. 37, podmianę go na antydatowany wniosek urlopowy.
To przestępstwo m.in. z art. 270 KK i wykroczenie przeciw art. 281 KP.

Wracając do meritum- nie ma także takich podstaw. Dnie te zostały wykorzystane zgodnie z prawem, tak zaewidencjonowane, wynagrodzenie wypłacone. W obecnej sytuacji to strata pracodawcy i brak podstaw do domagania się 'oddania' tych dni poprzez zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego.
A urlopu pracownik zrzec się nie może- art.152. par. 2 KP.
2013-09-02 21:51:58 83.9.97.* | sieradzonka
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [5]
Witam!
Dziś 02.09.2013 r szef wręczył mi rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony (umowa z dnia 09.05.2011) z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, który ma upłynąć 30.09.2013r.
Na dokumencie widnieję data 30.08.2013..
Uważam, że szef przeoczył termin wręczenia mi wypowiedzenia i w związku z tym że otrzymałam je 02.09.2013, mój okres wypowiedzenia powinien upłynąć z końcem października.... Kto ma rację? I jak tę sprawę rozwiązać?
2013-09-03 11:03:37 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Oczywiście Pani ma rację, a w sensie formalnym wypowiedzenie jest nieprawne- z dwu powodów:
- zbyt późnego wręczenia dla podanej daty rozwiązania lub błędnej daty rozwiązania w stosunku do dnia wręczenie
- określenia okresu wypowiedzenia jako '30 dni', zamiast 1 miesiąca. (rozumiem, że w podpisanej w 2011 umowie umowie nie ma żadnej wzmianki o tak egzotycznym terminie). Bo w KP jest tu przewidziany właśnie 1 mc, a 30 dni ma inny bieg. Nawet zakładając, że wypoiwedzenie uzyskała Pani 30 sierpnia, to 30 dni oznacza koniec biegu na 28 września.

Ma Pani w zależności od emocji, sił i dotychczasowego charakteru stosunków z pracodawcą dwa rozwiązania;

- polubowne- tj. zwrócenie się o wycofanie tego nieszczęsnego wypowiedzenia (jest potrzebna Pani zgoda). Jeśli pracodawca nadal chce/musi Panią zwolnić- zastąpienie go nowym, prawidłowym, bez 'manewrów' ze wsteczną datą. Czyli np. z dniem 6 września, skuteczne na 31 października.
- odwoławcze- w trybie art. 44 i dalszych ( do 51 KP), w sądzie pracy, w ciągu 7 dni od doręczenia ( mam nadzieję, że pokwitowała pani odbiór z datą rzeczywistą, lub ma świadka ). Żądanie- albo uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, albo odszkodowanie.

Tu KP w tym zakresie:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace

i artykulik:

http://praca.money.pl/poradniki-rynek-pracy/artykul/odwolanie;sie;od;wypowiedzenia,192,0,889792.html
2013-09-03 13:00:03 94.254.197.* | sieradzonka
Witam. Dziekuje za informacje...mam jeszcze pytanie odnośnie tego ze szef w momencie gdy zwróciłam mu uwagę ze dał mi krzywdzące mnie wypowiedzenie...powiedział że jak chce iść z nim na udry...to zwolni mnie dyscyplinarnie...co w tej sytuacji...?
2013-09-03 13:05:37 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Do zw. dyscyplinarnego trzeba mieć podstawy, i od zw. dyscyplinarnego też można się odwołać do sądu i to pracodawca musi wtedy udowodnić jego zasadność. W tym przypadku przecież takich okoliczności NIE ma, i każdy sąd pracy to ustali.

Tu szeroko:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/zwolnienie;dyscyplinarne;-;pracodawco;zastanow;sie,13,-1,356621.html
--------------------------------
No więc ma Pani jasność, że nie ma co bawić się w rozwiązanie polubowne....
2013-09-03 13:35:21 94.254.211.* | sieradzonka
Ja może naswietlę o co chodzi..jestem asystentką projektanta w biurze projektowym...robię projekty od zera, gromadzę dokumentację...szef to potem sprawdza i ewentualnie nanoszę poprawki...szefa często nie ma i nie zawsze zostawia mi coś do zrobienia, a jeśli zostawia to zwykle kończę to zanim wróci....no i w momentach gdy nie mam żadnej pracy czasem rysuję sobie "coś swojego"...i tym właśnie postraszył mnie mój pracodawca, że zwolni mnie dyscyplinarnie za to że w pracy robię swoje projekty...ewentualnie da mi do zrobienia coś o czym nie mam pojęcia i wtedy zwolni mnie za niewywiazywanie się z obowiązków...
2013-09-03 13:52:21 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To po stronie pracodawcy leży takie zorgnizowanie pracy, by pracownik nie miał przestojów, jeśli przestoje pracodawcy przeszkadzają. Jeśli 'swoje rzeczy' wykonuje Pani PO wykonaniu zadań etatowych, nie ich kosztem, to przyczepić się można do wykorzystania sprzętu/materiałów na prywatne potrzeby- jeśli więc np. nie dokonuje Pani wydruków na ploterze, wielostronicowych wydruków kolorowych itd. to 'strata' pracodawcy jest symboliczna.

Zupełnie inaczej wygląda to, jeśli 'swoje rzeczy' wykonuje Pani zarobkowo lub dla konkurencji. Nawet jeśli w umowie brak klauzuli o zakazie konkurencji. Wtedy oczywistym jest, że szkoda pracodawcy znacznie wykracza poza zużycie 1/3 ołówka i 3 stron papieru A-4.....

Na marginesie- takie 'groźby' zwolnienia dyscyplinarnego stanowią....mobbing. Jeśli pracodawca ma zarzut- może zdyscyplinować pracownika pozaformalnie- zwróceniem uwagi, albo formalnie- karą porządkową (nagana, kara finansowa) albo dokonać zwolnienia dyscyplinarnego, jeśli uznaje ciężkie naruszenie obowiązków przez pracownika.

NIE ma prawa zachowywania takich zarzutów na przyszłość, jako karty przetargowej i podstawy groźby.

Najkrócej- kara/zwolnienie - tak, straszenie karą/zwolnieniem- nie.
2013-08-26 22:24:53 193.107.250.* | staszek608
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę dyscyplinarka [1]
Witam mam pytanko pracuje 19lat w jednym zakładzie pracy z dobrom opinią od 2 lat trochę choruje zakład chce mnie zwolnic dyscyplinarnie za opżnione dostarczenie l4 nic mi nie udowodniono twierdzą rze nie muszą a bazują tylko na pomuwieniach rze w dniach chorego wykonuje jakieś fuchy bo twierdzą że mogą się opierac na pomuwieniach
co mam teras robic proszę o pomoc
2013-08-27 08:26:38 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Opóźnienie w dostarczeniu ZLA nie może być podstawa zwolnienia dyscyplinarnego, ani nawet zwykłego wypowiedzenia- są za to sankcje finansowe w postaci obniżenia wysokości zasiłku chorobowego z ub. chorobowego.
Oczywiście mówimy o sytuacji, gdy zwolnienie obejmuje wszystkie dni nieobecności w pracy.

Kwestia nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia jest niezależna od ww. Taka nieprawidłowość może być podstawą dyscyplinarki, ale musi być stwierdzona przez pracodawcę/osobę przezeń upoważnioną/ZUS- a więc udowodniona.
Co więcej- kontrola zwolnienia ma swoją procedurę, protokół i możliwość odwołania się pracownika od jego treści.

http://www.money.pl/forum/kontrola-pracownika-na-zwolnieniu-t3483495.html
2013-07-02 12:04:29 159.205.124.* | Ewa996
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Dzień dobry w marcu tego roku chciałam dostarczyć do pracodawcy wypowiedzenie z 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia ( umowa na czas nieokreslony od 2008 r), nieststy okazało się że pracodawca skrócił w piątek czas pracy - nie informując mnie o tym ( przebywałam na zwolnieniu lekarskim) i zwolnienie dotarło do niego dopiero 2 kwietnia - po świętach. Czas biegu wypowiedzenia oznaczony był od kwietnia do 30 czerwca 2013 r. - pracodawca po otrzymaniu mojego wypowiedzenia nie kontaktował się ze mną (nadal przebywam na l4) - nie sprostował mojego wypowiedzenia więc uznałąm że termin mija w dniu 30 czerwca. W dniu 01 lipca po rozmowie tel. pracodawca stwierdził że zgodnie z moją prośbą od dnia 30 czerwca nie pracuję. W dniu 02 lipca udałam się po świadectwo pracy - pracodawca poinformował mnie że mój termin wypowiedzenia upływa 31 lipca - czy to jest zgodne z prawem pracy? Co w takiej sytuacji zrobić - kontynuować l4 czy uwieżyć na słowo pracodawcy - który raz już okłamał że mogę wykorzystać urlop????
2013-07-02 12:23:09 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Zasadnicze znaczenie ma to, co to znaczy "dotarło ono". Czy w związku z zamknięciem firmy w piątek, zaniosła je Pani w poniedziałek, czy zostawiła je Pani jednak w piątek w kadrach itp.

W przypadku większych firm, przecież pracodawcę reprezentuje pracownik kadrowy, zastępca itd. I dla biegu okresu wypowiedzenia ma znaczenie data dostarczenia do owego przedstawiciela, a nie prezesa/dyrektora.

Niezależnie od tego istnieje kwestia techniczna- dowodowa na potrzeby takich właśnie sytuacji- tj. potwierdzenie odbioru pisma albo istnienie świadka tego zdarzenia.
2013-06-16 15:58:12 84.205.4.* | Jakub2011
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Dzień dobry!
Po 30 latach nienagannej pracy w firmie, bez skarg i upomnień otrzymałem wypowiedzenie z tyt. likwidacji zajmowanego przeze mnie etatu. Firma została przekształcona z państwowej na spółkę podległą lokalnemu urzędowi. W tym momencie zaczęło się zatrudnianie dodatkowych pracowników rekomendowanych przez ten urząd. Przejęli oni część naszych obowiązków, co spowodowało, że ilość wykonywanych przeze mnie obowiązków zmalała. Następnie wprowadzono coś co nazwano "wielozadaniowością" i z tego tytułu musiałem się zapoznać oraz wykonywać pracę z kilku innych etatów. Po tylu latach pracy i znajomości zawodu nie było to dla mnie niemożliwe, więc się dostosowałem. Mój zakres obowiązków obejmował czynności kilku osób z innych stanowisk oraz zastępstwo na moim poprzednim stanowisku. Nedawno wręczono nam wszystkim (pracującym na tych etatach) wypowiedzenia. Praca oczywiście pozostała do wykonania i przeniosą tu innych pracowników lub stażystów. Wiem, że powinenem odwołać się do sądu, ale ze względu na możliwość szykan po ewentualnym powrocie do pracy oraz nerwy jakie to by mnie kosztowało wolałem tego nie robić. Mój problem dotyczy więc czego innego. Pracodawca postanowił nam "pomóc" i znaleźć inną pracę. Jednemu z pracowników zaproponowano pracę na trzy miesiące w innym zakładzie pod warunkiem, że podpisze rozwiązanie umowy za porozumieniem stron bez prawa do odprawy. Umowa może zostać później podpisana na dłuższy okres, ale nie musi. Myślę, że również mi to zaproponują i chciałbym wiedzieć jakie konsekwencje czekają mnie jeśli wyrażę na to zgodę.
Z góry dziękuję za informację i pozdrawiam Adek
2013-06-17 12:40:08 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. a'propos jeszcze odwoływania się i szykan. Odwołujący niekoniecznie musi domagać się przywrócenia do pracy, może dochodzić odszkodowania:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/co;zrobic;gdy;nieslusznie;dostaniemy;wypowiedzenie,46,0,647470.html

2. takie trójstronne porozumienie stron (pracodawca A, pracownik, pracodawca B) o przejściu pracownika to nie przejście (części) zakładu w rozumieniu art. 23'1 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-i-przepisy-ogolne/art-23

Czyli żadne zobowiązania obecnego pracodawcy nie przejdą na nowego z mocy prawa, a tylko w zakresie przewidzianym w porozumieniu.
W związku z tym, u nowego pracodawcy staż zakładowy będzie naliczany od zera, co przekłada się m.in. na:
- okresy wypowiedzenia u nowego pracodawcy
- prawo do świadczenia przedemerytalnego w razie zwolnienia ( dla kilku opcji jest wymagane zatrudnienie min. 6 miesięcy )
- wysokość ewentualnej odprawy u niego ( pracowniczej, pośmiertnej).
2013-05-30 13:40:17 80.239.243.* | Marek78
Pracuje ponad 3 lata mam umowę na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia w umowie to 1 miesiąc, według kodeksu pracy wynosi 3 miesiące, więc ile mam bo chce się zwolnić,
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
-1 spadek
2013-05-22 13:53:37 82.177.168.* | Foremka
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Dzień dobry. Jestem zatrudniona na czas określony (1 rok) z zaznaczeniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Czy wręczenie wypowiedzenia w okresie krótszym niż dwa tygodnie przed wygasnięciem umowy automatycznie oznacza, że umowa zostaje przedłuzona na kolejny rok? Z góry dziękuję. Pozdrawiam. Foremka
2013-05-23 09:46:53 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Moim zdaniem- NIE, termin po ustaniu umowy jest bezprzedmiotowy, przedłużenie umowy jak i zawarcie umowy wymaga zgody dwu stron.
Więc i samo wypowiedzenie uznałby za bezprzedmiotowe. Co ważne zatem- w świadectwie pracy nie może pojawić się tryb rozwiązania za wypowiedzeniem, ale z powodu jej wygaśnięcia- czyli z art. 30, par.1, ust. 4.

Inaczej byłoby gdyby wypowiedzenie zawierało dłuższy niż kodeksowy klauzulowy termin, ale "mieszczący" się w pierwotnym okresie trwania umowy. Wtedy dłuższy termin byłby obowiązujący, gdyby pracownik nie zgodził się na korektę wypowiedzenia tj. jego wycofanie i zastąpienie właściwym.
2013-05-09 21:02:24 franka101
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam i proszę o pomoc
Mam 52lata i za sobą 24 lata pracy w tym 15 lat w jednym zakładzie pracy - administracji. Dowiedziałam się właśnie, że maja zlikwidować moje stanowisko pracy. Pracodawca zaproponował mi pracę na pół etatu (wiadomo ta sama praca którą trzeba wykonać w krótszym czasie i oczywiście mniejsza pensja), prawdopodobnie na rok czasu, bo są cięcia budżetowe i tak będą likwidować stanowiska. To są zagrywki władz żeby za rok jak stanowiska będą likwidować zupełnie, nie będą musieli płacić wysokich odpraw, a pracownik zostanie bez pieniędzy i możliwości brania zasiłku z UP. Nie wiem jaką dostanę umowę do podpisania. I tu mam pytanie czy gdy nie zgodzę się na te warunki pracy dostanę odprawę i będę miała zasiłek z UP. A gdy podpisze te warunki pracy. To co za rok , gdy będę się musiała pożegnać z pracą? Nadmieniam, że mam grupę do pracy.
2013-05-10 10:17:47 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. Nieprzyjęcie obecnie nowych warunków zatrudnienia z wypowiedzenia zmieniającego, co do zasady nie pozbawia prawa do odprawy pracowniczej:

http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/prawo;do;odprawy;w;razie;wypowiedzenia;zmieniajacego,138,0,165514.html

Nie pozbawia - tu już zdecydowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, o ile inne warunki nabycia prawa do zasiłku zostaną spełnione w dniu rejestracji w PUP.

2. w razie kontynuacji pracy i jej zakończenia "za rok" obecna sytuacja będzie bez wpływu na kwestię odprawy i prawa do zasiłku.
Czyli- jeśli będzie to umowa terminowa i po prostu wygaśnie- nie będzie mowy prawie do odprawy. Jeśli zostanie wypowiedziana i żadna przyczyna nie będzie po Pani stronie (zw. indywidualne)- to bez względu czy terminowa czy na czas nieokreślony- prawo do odprawy będzie.

Co do zasiłku- wymiar etatu jest bez znaczenia. Znaczenie ma podstawa wymiaru ub. społecznych- nie niższa niż płaca minimalna. Oczywiście dla znacznej części zatrudnionych oznacza to brak zasiłku po dłuższym okresie pracy na 1/2 etatu, bo znaczna ich część nie ma wynagrodzenia 1600 zł. brutto.
2013-04-30 23:53:43 31.0.200.* | Krzysiek226
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [3]
mam umowę na czas nieokreślony. Złożyłem wypowiedzenie, a po nim wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia do dwóch tygodni, niestety pracodawca zgodził się jedynie o skrócenie tego czasu do 2 miesięcy. W związku z tym jeżeli podpiszę zgodę na skrócenie czasu wypowiedzenia na warunkach pracodawcy a w trakcie wypowiedzenia porzucę pracę to pracodawca może żądać odszkodowania w wysokości 3 krotnośći pensji czy dwu?
2013-05-04 08:31:26 46.170.189.* | viti44
Jeżeli umowa o prace trwała dlużej jak 3 lata to okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące dla obu stron w przypadku skrócenia jej okresu obie strony musza zawrzeć porozumienie o skróceniu okresu wypowiedzenia jak tego nie ma każda ze stron ma prawo wystąpić do sadu o odszkodowanie w wysokości jej skrócenia tj 1,2 lub nawet trzy miesiące.
2013-05-07 11:37:04 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
A co to ma do rzeczy w tym wątku ?

KP nie przewiduje odszkodowania dla pracodawcy za porzucenie pracy, a jedynie w przypadku nieprawnej 'dyscyplinarki" dla pracodawcy z art. 55, par. 1'1 KP.

Za porzucenie pracy pracodawca może dochodzić odszkodowania w ramach art. 119 KP, do wysokości 3-krotnego wynagrodzenia i szkodę taką rzeczywistą musi wykazać.

Przysługujący okres wypowiedzenia NIE ma tu znaczenia.
2013-04-06 08:09:43 81.219.71.* | karina 1281
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
WiTam
Od 2010 r. byłam zatrudniona na umowę stażową, pół roku później na zastępstwo imienne przez rok potem zastępstwo do czasu rozstrzygnięcia naboru. Bęąc na zwolnieniu lekarskim (ciąża) został przeprowadzony nabór do którego ponoc zostałam zgłoszona, niestety nie mogłam do niego przystapić z przyczyn zdrowotnych, zwolnienie przeciągnęło sie do porodu i macierzyński. Teraz chcialam wrócić z macierzyńskiego niestety nie mogę zostałam nieoficjalnie poproszona o wykorzystanie urlopu zaległego bowiem w przygotowaniu jest kolejna dla mnie umowa na zastepstwo tym razem znowu imienna. Czy umowa na zastepstwo do rozstzrygnięcia nabory wygasła w momencie przeprowadzenia naboru, czy w zwiazku z tym że przebywałam na zwolnieniu lekarskim przestała ona obowiazywać w dniu porodu (czy pracodawca powinien mnie o tym poinformować???). A jeżeli tak to czy pracodawca (zatrudnienie powyzej 100 osób) wypłacajac mi nadal wynagrodzenie jako zasiłek + bon mikołajkowy bezposrednio od pracodawcy nie zwarł ze mną domniemanej umowy tj. umowy na czas nieokreślony???????
2013-04-06 10:04:23 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Dokładnie na to wygląda- tj. tu będzie 'mądrze':

#Zawarcie umowy o pracę może być dokonane per facta concludentia, czyli w sposób konkludentny (dorozumiany ). Zezwala na to art. 60 Kodeksu cywilnego w powiązaniu z art. 300 Kodeksu pracy (dalej: K.p.) . W artykule tym ustawodawca podaje: "(...) wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny#

Potwierdza to również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 maja 1976 r. (I PR 79/76), choć zaznaczam, że dotyczy sytuacji, gdy upłynął okres wypoiwedzenia, a praca jest świadczona nadal.

Wracając do Pani sytuacji- umowa na zastępstwo NIE jest z mocy prawa (KP) przedłużana do dnia porodu z art. 177 KP.
Pani umowa powinna była być rozwiązana na skutek owego naboru, kwestią doprecyzowania byłoby to, czy w dniu jego przeprowadzenia, czy w dniu rozpoczęcia pracy, przez osobę która nabór 'wygrała'.

I od tego dnia powinna Pani była przejść na zasiłek chorobowy z ZUS, bez prawa do zasiłku macierzyńskiego- bo poród nastąpiłby po ustaniu stosunku pracy- czyli ub. chorobowego.

Akurat 'mikołajkowym' bym się nie sugerował, bo świadczenie z ZFŚS może być przyznawane również byłemu pracownikowi, za ostatni rok pracy tj. rok, w którym stosunek pracy ustał.

Co więcej o dalszym trwaniu stosunku pracy świadczy zalecenie wykorzystania u. wypoczynkowego. Gdyby umowa ustała- powinna Pani była uzyskać ekwiwalent i św. pracy o czym jeszcze nie wspomniałem.

Pozostaje kwestią, na JAKĄ umowę w tej sytuacji jest Pani zatrudniona. Z przytoczonego wyroku wynika, że na bezterminową i oczywistym jest, że warto o to zawalczyć sugerując tylko pracodawcy albo realnie kierując sprawę do PIP/sądu pracy.

Tak, czy inaczej warto po prostu porozmawiać z pracodawcą- by rozeznać jego zapatrywanie oraz przedstawić to co wyżej napisałem. ważne jest też to, co Pani zamierza- tj. czy chce tam zdecydowanie pracować, czy też np. jednak rozstać się drogą porozumienia za jakiś bonus.
2013-03-20 22:59:28 83.5.136.* | dżejdżej
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam,
planuję złożyć wypowiedzenie o pracę z przysługującym mi miesięcznym okresem wypowiedzenia. Mam 24 dni urlopu do wykorzystania czyli cały ten miesiąc, w którym nie chciałabym być w pracy. Czy pracodawca może mi odmówić jego udzielenia? i czy w takim wypadku byłby zobowiązany wypłacić mi rekompensatę? Dodam, że urlop nie był planowany w żadnym harmonogramie
2013-03-21 09:04:25 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Skoro urlop nie był na ten czas planowany to w żadnym stopniu pracodawca nie jest takim wnioskiem związany, bo w trakcie biegnącego wypowiedzenia to on decyduje o udzieleniu urlopu (dotyczy to wymiaru i konkretnego terminu). Od niego więc zależy, czy udzieli należnego urlopu (bieżącego + ewentualnego zaległego) w całości, czy częściowo i kiedy.
Za część niewykorzystaną urlopu wypoczynkowego należny jest ekwiwalent pieniężny.

Ps. niezależnie od powyższego nadal ma Pan prawo do uzyskania 4 dni urlopu w trybie na żądanie, o ile dotąd ich za ten rok nie wykorzystano.
Ps. zwracam uwagę, że za rok 2013 należny jest urlop proporcjonalny, czyli zakładając Pana wypoiwedzenie złożone w marcu (skuteczne na koniec kwietnia) należny urlop ma wymiar 4/12. Więc może niekoniecznie 24 dni....

Podstawa- art. 171, par. 1, 167'1, 155'1. KP
2013-03-12 18:46:49 89.78.154.* | Zbigniew1203
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam,
Jestem zatrudniony w firmie X. Złożyłem wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron w firmie X. Po tym podpisałem umowę o pracę z firmą Y od 01.06.2013. Co w przypadku gdy fima Y zaproponuje lepsze warunki ? Jak postąpić aby rozwiązać podpisaną umowę z firmą Y ?
Dziękuję za sugestie i porady.
2013-03-12 19:00:03 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Trochę chyba się namieszało Panu z X i Y . Jaki termin rozwiązania umowy z X ?
-1 spadek
2013-02-22 15:04:27 77.114.113.* | Antoni1920
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam, 1 listopada 2012 rozpoczalem pracę na czas nieokreslony z wpisanym w umowie 1-mcznym okresem wypowiedzenia. Wczesniej u tego samego pracodawcy zatrudniony bylem na 3-mczną umowe-zlecenia na tych samych warunkach i stanowisku, co pozniejsza wspomniana umowa o pracę. Kilka dni temu Pracodawca zwabiwszy mnie do hotelu w centrum miasta usiłował wręczyc mi wypowiedzenie nie wiedząc, iż przebywam na urlopie (nie wiedział, bo zmieniło się szefostwo i nie mialo takiej wiedzy). Zapowiedział, że w takim razie wręczy mi wypowiedzenie po moim powrocie z urlopu, tj. 25 lutego 2013r. Kiedy zakończy się okres wypowiedzenia? Kiedy zakończyłby się, gdyby wypowiedzenie zostałoby mi wreczone 1 marca 2013r?
2013-02-22 20:46:36 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jednomiesięczne wręczone w lutym skutkuje na 31 marca, wręczone 1 marca- skutkuje na koniec kwietnia.

Poprzednie zlecenie niczego tu nie zmienia, bo nawet sądowne ustalenie, że jednak był to stosunek pracy nie dałoby łącznie stażu zakładowego skutkującego 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia (staż 3 lat), który mimo zapisu w umowie musiałby być zastosowany.
2013-02-12 17:09:12 83.3.186.* | Nika14
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [0]
Witam.Moja sytuacja wygląda następująco : pracowałam w swojej firmie ok. 4 lat,od ponad roku miałam umowę na czas nieokreślony.w listopadzie otrzymałam wypowiedzenie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.firma zatrudniała w roku ubiegłym 21 osób,natomiast już w styczniu,zostało 18 osób na umowie.w PIP dowiedziałam ze się nabywam prawo do odprawy pieniężnej,z dniem otrzymania wypowiedzenia.jednak księgowa twierdzi że odprawa mi się nie należy.co mam dalej robić? w liście płac także nie mam naliczonej odprawy,tylko swoją wypłatę za poprzedni miesiąc (styczeń).
2013-02-05 09:25:13 olenkar5
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [0]
Witam, u mnie sytuacja wygląda następująco. Pracodawca wyslal mi wypowiedzenie pocztą, w związku z tym, iż listonosz nie zastał nikogo w domu zostawil awizo.mialo to miejsce 17 grudnia.wiedzac ze jest to wypowiedzenie umowy,przesylki nie odebralam i od 19 grudnia przebywam na zwolnieniu lekarskim.do dnia dzisiejszego listu z wypowiedzeniem nie odebrałam.w dniu 01.02.2013 dostarczylam do pracy kolejne zwolnienie lekarskie i tam zostalam poinformowana, ze nie jestem juz zatrudniona w firmie i zwolnienie powinnam dostarczyc do zusu. wiem, że w zwiazku iz nie odebralam wypowiedzenia uważa się i tak je za dostarczone.moje pytanie jednak dotyczy okresu wypowiedzenia, od kiedy jest ono liczone,czy juz od pierwszego awizowania tj od 17 grudnia czy dopiero od dnia drugiego awizowania czyli w momencie przebywania juz na zwolnieniu lekarskim? czy w zwiazku z przebywaniem na l4 okres wypowiedzenia nie powinien byc liczony od momentu zakonczenia l4? prosze o informacje. z gory dziekuje i pozdrawiam
2013-02-05 09:23:05 77.254.139.* | aneczka111
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [0]
dzwoniłam do PIP i liczy sie to co na umowie jest podpisane:D
2013-02-04 23:09:12 77.254.139.* | aneczka111
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [0]
pracuje w firmie od 2010 i mam umowę na czas nieokreslony. Przysługuje mi miesiąc wypowiedzenia. Zalezy mi jednakna jak najszybszym odejsciu z pracy. wiem, ze pracodawca sie nie zgodzi na orozumienie stron. Mam natomiast umowe z 2010 (ostatnia moja umowa), w której okres wypowiedzenia to 2 tygodnie. Wiem, że warunki umowy nie moga byc mniej korytsne niż KP. Przeczytałam gdzieś, że w tym wypadku lepsze jest dla mnie wypowiedzenie 2 tygodniowe i ono jest ważne. Może ktoś wie jak jest w takim przypadku?
2013-01-31 00:58:28 91.237.136.* | kuba999
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Chcę zwolnić pracownicę, umowa na czas nieokreślony. Nie jestem zadowolony z jej pracy, osiąga bardzo słabe wyniki sprzedażowe, jest mało skuteczna w pozyskiwaniu nowych klientów. Nie angażuje się w realizację powierzonych zadań, w godzinach pracy często rozwiązuje krzyżówki, przegląda kolorową prasę.
1)Proszę o podpowiedź jak sformułować przyczynę wypowiedzenia? Jak ją skonkretyzować w jednym zdaniu?
2)Czy w wypowiedzeniu należy wpisać informację o udzieleniu urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia , podać daty od-do i ilość dni?
2013-01-31 09:24:44 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. Argumentacja tu przytoczona brzmi rozsądnie ( może poza krzyżówkami i prasą- nazwać to inaczej- wykorzystywanie godzin pracy na cele z nią niezwiązane ). Dosłownie o krzyżówkach można wspomnieć, gdyby przy wręczaniu wypowiedzenia była zdziwiona, żądała wyjaśnień.
Pracownicy coraz częściej się odwołują- powód podany więc wcale nie powinien się ograniczać do jednego zdania, warto wyrazić wszystkie zastrzeżenia do pracownika.

2. NIE ma takiego obowiązku, można udzielić ten urlop w niezależnym piśmie, w późniejszym terminie. ALE umieszczenie tego w piśmie wypowiadającym jest logistyczne i praktyczne- bardzo często bowiem, co zrozumiałe, są problemy komunikacyjne z pracownikiem, pojawia się np. potrzeba wyjaśniania, że pracodawca ma Kodeksowe prawo wysłać wtedy na urlop.

Warto przytoczyć więc w wypowiedzeniu podstawę prawną wskazania terminu urlopu- art. 167'1 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-siodmy-urlopy-pracownicze/rozdzial-i-urlopy-wypoczynkowe/art-167

Zwracam uwagę, by :
- dobrze obliczyć należny urlop proporcjonalny za obecny rok wliczając oczywiście sam okres wypowiedzenia do okresu zatrudnienia. No i dorzucić u. zaległy jeśli jest.
- by termin wskazanego urlopu przypadał na okres wypowiedzenia. przy dzisiaj złożonym wypowiedzeniu nie ma to znaczenia, bo jego bieg zacznie się jutro, ale gdyby złożył pan wypowiedzenie jutro- jego bieg zacząłby się dopiero 1 marca. Mógłby Pan wskazać termin urlopu dopiero od 1 marca. Nie w lutym.

choć jak to w prawie pracy jest też orzecznictwo mówiące, że bieg wypowiedzenia rozpoczyna się od dnia wręczenia (Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2011 r., SN II PK 302/10, OSNP 2012/17 – 18/215).
-2 spadek
2013-01-28 11:58:37 89.70.74.* | grazia946,
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [2]
Mam umowe na czas nieokreslony 4 lata a pracodzwca chce mnie zwolnic za porozumieniem stron, drugi chce mnie przyjac na trzy miesiace z zastrzezeniem ze po tym czsie moze mnie zwolnic. Czy po tym okresie nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych ?
2013-01-28 12:34:25 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
To jest oferta porozumienia trójstronnego- czyli jednoczesna ze strony obu pracodawców, czy też potencjalny nowy pracodawca nie jest związany z obecnym i oferuje Pani umowę po prostu na czas określony na 3 miesiące, niezależnie od tego, czy jest Pani czy nie gdzieś zatrudniona ?
2013-01-25 17:02:13 109.231.5.* | marbi154
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [2]
Witam,
Chcemy wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę.
Pracownik jest zatrudniony:
- od 01-04-2010 do 30-06-2010 umowa na okres próbny
- od 01-07-2010 umowa na czas nieokreślony.
Proszę o pomoc w następujących kwestiach:
1. Czy do okresu zatrudnienia przy wypowiedzeniu umowy na czas nieokreślony wliczamy również czas zatrudnienia na okres próbny?
2. Czy w tym przypadku możemy zastosować 1 miesięczny okres wypowiedzenia?
3.Czy naszemu pracownikowi należą się wolne dni na poszukiwanie pracy, jeśli tak to ile ?
4. Jeśli wręczymy wypowiedzenie w dniu 31 stycznia (i taka data na wypowiedzeniu) to rozwiązanie umowy nastąpi 28 lutego?
5. Pracownik nie ma urlopu zaległego, ale nie wykorzystał za ten rok ani jednego dnia urlopu - będzie mu więc przysługiwało 5 dni za 01/2013 i 02/2013 (wymiar 26 dni). Chcemy go zwolnić ze świadczenia pracy za jego zgodą i z wynagrodzeniem za ten czas (placówka bankowa więc jest to zasadne).
Czy możemy od 01-07.02.2013 wysłać pracownika na 5 dni urlopu, a bezpośrednio po urlopie dać mu wolne dni (nie wiem ile) na poszukiwanie pracy i po wykorzystaniu przysługujących mu dni wolnych dopiero zwolnic go ze świadczenia pracy. Czyli po samym urlopie zwolnienie z pracy byłoby od 8-28 lutego, jeśli dodatkowe dni na poszukiwanie pracy - to data późniejsza o ilość przysługujących dni wolnych.
Zaproponujemy również porozumienie, ale pracownik może nie chcieć tego podpisać za względu na zasiłek. Można go jakoś przekonać?
Dla nas byłoby to korzystniejsze, a tak musimy podać jeszcze przyczynę wypowiedzenia. Chcemy go zwolnić ponieważ nie osiąga odpowiednich wyników pracy, w zasadzie sama obsługa Klientów jest OK., ale zero sprzedaży kont, kredytów, brak inicjatywy w pozyskiwaniu nowych klientów, Jak ktoś sam przyjdzie to go obsłuży, ale nic poza tym. Wprowadziliśmy ostatnio plany sprzedażowe, ale to nic nie pomogło. Nie stać nas na zatrudnianie takiej osoby. I tak będziemy musieli znów ponieść koszty na wyszkolenie kolejnej osoby, ale spodziewamy się, że zatrudnienie na to miejsce nowego pracownika pozwoli na osiąganie lepszych rezultatów pracy. Jaką przyczynę wypowiedzenia byłoby najlepiej podać w takiej sytuacji.
Troche duzo pytań, ale bardzo proszę o pomoc, aby nie zrobic jakiegoś błędu. Z góry bardzo dziekuję.
2013-01-28 11:18:45 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No trochę dużo.

1. tak, wlicza się okres próbny jak i sam okres wypowiedzenia, co w tej sytuacji i tak nic nie zmienia.
2.tak, wypowiedzenie 1-miesięczne
3.tak, 2 dni wolne, na jego wniosek.
4.tak, na koniec lutego będzie skuteczne wypowiedzenie skutecznie złożone do 31 stycznia włącznie
5. w czasie wypowiedzenia to pracodawca decyduje o terminie urlopu. do porozumienia można przekonać gratyfikacją finansową. podane przyczyny wyglądają na wystarczające do wypowiedzenia, a z pytania wieje obawą, że takowymi nie są i że pracownik będzie się odwoływał. można zastosować po wypowiedzeniu umowy skrócenie o. wypowiedzenia np. do 2 tygodni w trybie art.36.par.6 - czyli też w porozumieniu stron, ale to porozumienie będzie bez wpływu na prawo do zasiłku dla bezrobotnych, bo nie dotyczy trybu rozwiązania umowy.

Podstawa- art. 36 i 37 KP.
2013-01-28 14:06:53 109.231.1.* | marbi154
bardzo dziękuję, pozdrawiam
2013-01-16 14:11:10 mama302
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
witam,
bardzo proszę o pomoc.
Od prawie 4 lat jestem zatrudniona w firmie na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Od kwietnia przebywałam na macierzyńskim, następnie zwolnienie od ortopedy( do 28.11)- ponieważ nie było pieniędzy z NFZ i miejsc- nie miałam możliwości na kontrolę u ortopedy w grudniu więc, cały grudzień wykorzystałam część zaległego urlopu wypoczynkowego
Od 10.01 znów przebywam na zwolnieniu lekarskim od ortopedy (problemy z kręgosłupem, skierowanie na rechabilitację- którą z powodu braku wolnych terminów rozpocznę dopiero za 2 mieisące).
W tym czsie miałam już tel z kadr i pytania typu: czy zamierzam dalej chodzić na zwolnienia, czy szukać sobie pracy, czy iść na wychowawczy i że naślą na mnie kontrolę z ZUSu itp...
Siedzę na tym zwolnieniu jak na szpilkach... moje pytanie:
Czy na zwolnieniu poniżej 33dni może mnie skontrolować ZUS? Co jeśli zastaną mnie w domu samą z dziećmi(2lata i 10 mcy), wiadomo że młodsze nie chodzi więc chcąc nie chcąc muszę go czasami podnieść, a waży 12kg...czy mogą się do tego przyczepić?(mam rtg kręgosłupa, skierowanie na badania)
czy pracodawca może ewentualnie podważyć moje zwolnienie? boję się dyscyplinarki, a wiem że na moje miejsce mają zatrudnioną swoją osobę i jestem dla nich niewygodnym pracownikiem i jako matka- nierentownym(słowa kierownika...)

Dodam, że pracodawca nagminnie spóźniał się z wypłatą wynagrodzenia ( niestety za ostatni miesiąc wypłacił w terminie_ niestety ponieważ myślałam o rozwiązaniu umowy z art55 par1 kp) ale chyba nie mam podstaw skoro ostatnie wypłącił w terminie? To chyba by było najlepsze rozwiązanie dla mnie?Czy dostałabym wtedy odszkodowanie, odsetki za nieterminowe wpłaty i ekwiwalent za zaległy urlop?
Bardzo proszę o radę, czekam na następną wypłatę- jeśli nie będzie w terminie to czy mam szansę na powyższe rozwiązanie?
i jak to się później ma do zasiłku dla bezrobotnych- dostałabym od razu po rozwiązaniu takiej umowy?
z góry dziękuję za pomoc
2013-01-16 16:53:19 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Od końca- ta "dyscyplinarka" dla pracodawcy rzeczywiście nie jest możliwa, gdy wypłata ostatnia była już terminowa- bo zgodnie z art. 55, par. 2 KP jest limit maksymalnie miesiąca do momentu, kiedy pracownik dowiedział się o okoliczności rozwiązanie umowy uzasadniającej.
Taki tryb rozwiązania umowy nie pozbawia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jest bez wpływu na kwestie zasiłku dla bezrobotnych. Odszkodowanie jest automatyczne- równe wynagrodzeniu za przysługujący w danej sytuacji okres wypowiedzenia- czyli dla Pani 3 miesięcznemu.

Kwestia odsetek za spóźnione poprzednie wynagrodzenia jest niezależną od rozwiązania umowy. Można ich dochodzić zawsze.

Kontrola prawidłowości wykorzystania ZLA jest możliwa również przez pracodawcę, co zależy od tego, ile osób zgłasza do ubezpieczenia. Zawsze też może mały pracodawca zwrócić się do ZUS z wnioskiem o kontrolę.

Tu więcej:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kontrola;zasadnosci;zwolnienia;lekarskiego;pracownika,240,0,786416.html

http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/falszywe;zwolnienie;szef;lub;zus;to;sprawdzi,209,0,371921.html
2012-12-03 17:24:49 Basia31
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam jestem zatrudniona w firmie i chcą żebym przeszła do tej samej firmy o innej nazwie. Szef powiedział żebym złożyła wypowiedzenie z dniem 31.11.2012 a umowę mam do końca roku. Jeżeli przejdę do tej firmy to umowa będzie na czas nieokreślony ale na gorszych warunkach co mam robić. Proszę o szybkie odpowiedzi i z góry dziękuję.
2012-12-04 09:58:05 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Trudno decydować za Panią.

Przydałoby się więcej faktów dotyczących sytuacji prawnej.
Mianowicie:
Co oznacza "ta sam firma o innej nazwie".
Czy ;
1. dochodzi do przejęcia obecnej firmy,
2. ten sam właściciel ma dwie firmy jednocześnie
3. dochodzi do likwidacji firmy, a właściciel tworzy nową.
2012-11-20 18:45:22 62.148.84.* | jestem
wymówienie w trybie natychmiastowym [1]
Witam!
Pracuję w firmie X od października. W listopadzie jeszcze nie dostałam wypłaty. Na umowie o świadczeniu usług napisano, że mogę złożyć tygodniowe wypowiedzenie. Moje pytanie brzmi czy mogę zwolnić się z dnia na dzień z tego powodu?
2012-11-20 21:45:00 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli umowa o świadczenie usług- to nie praca i nie wypowiedzenie umowy o pracę.
Nie wchodzi więc też rozwiązanie umowy z art. 55, par.1'1 KP- czyli dyscyplinarka dla pracodawcy.

Umowa taka zgodnie z art. 750 KC jest traktowana jak zlecenie.
I tak jak w umowie zawarto termin jego wypowiedzenia tak też powinien być zawarty termin wypłaty wynagrodzenia. W tym świetle może w ogóle nie ma jeszcze opóźnienia.
2012-11-10 19:04:07 91.94.154.* | abecadłoo
mobbing - jakie wypowiedzenie [1]
Czy z tytułu bardzo trudnej sytuacji w miejscu pracy - zachowanie szefa- można w jakiś sposób skrócić okres wypowiedzenia. Czy po złożeniu wypowiedzenia trzeba się jeszcze 3msce (umowa na nieokreślony, staż powyżej 3 lat ) męczyć z poniżaniem etc. ? Czy jest jakaś forma wypowiedzenia umowy za stroną pracownika analogiczna do dyscyplinarki stosowanej przez pracodawców?
Proszę o odpowiedź
2012-11-12 12:47:20 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Od końca. Tak jest dyscyplinarka dla pracodawcy tj. rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, natychmiastowe z art. 55, par. 1'1 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-55

ALE wymaga to znamion mobbingu, dyskryminacji itp. 'zachowań' szefa. Ewidentnych i możliwych do udowodnienia, gdy pracodawca odwoła się do sądu pracy

http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/czy;pracownik;moze;rozwiazac;umowe;bez;wypowiedzenia,166,0,671142.html.


W innej sytuacji- można po prostu próbować rozwiązać umowę za porozumieniem stron w dowolnym terminie albo PO złożeniu wypowiedzenia, złożyć ofertę skrócenia biegnącego już okresu wypowiedzenia, bez zmiany samego trybu rozwiązania- w myśl art. 36, par. 6 KP.

Oba ww rozwiązania wymagają jednak zgody drugiej strony, do wyrażenia której nie ma żadnego obligu.
2012-11-01 20:42:02 94.42.147.* | bf
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [2]
dzień dobry, w najbliższym czasie chcę złożyć wypowiedzenie umowy o pracę (2 tygodniowy okres wypowiedzenia). do końca roku zostało mi 4 dni urlopu i chciałabym go choć w części wykorzystać w trakcie wypowiedzenia, czy pracodawca może odrzucić mój wniosek urlopowy?
2012-11-05 12:01:25 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Może- w trakcie biegnącego już wypowiedzenia wnioskiem urlopowym pracodawca nie jest związany. Chyba, że termin ten by ustalony już wcześniej w planach urlopowych, albo udzielony po wcześniejszym wniosku. Oczywiście pozostaje możliwość skorzystania z trybu 'na żądanie'.
2012-11-02 13:14:31 dagusia_rak  [ Bywalec forum ]
a co z robić w sytuacji kiedy szef powiedział, ze daje mi 3 dni na przekazanie obowiązków, a jednocześnie nie dostałam wypowiedzenia na piśmie?
2012-10-12 11:00:40 84.205.160.* | domi2
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
witam..pracuje od 04.2009..obecnie mam juz stala umowe podpisana w 07.2011 (moj caly staz pracy to 3lata i 6miesiecy)..chcialam sie upewnic jaki okres wypowiedzenia mnie obowiazuje...3miesieczny?
2012-10-12 11:38:10 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
3-miesięczny jeśli to ciągle ten sam pracodawca albo jego następca prawny.
1-miesięczny jeśli przed lipcem 2011 to był/byli inny/inni pracodawcy.

Długość wypowiedzenia zależy od stażu pracy konkretnego pracodawcy- u tego u którego do rozwiązania umowy dochodzi. czyli od tzw. stażu zakładowego, a nie ogólnego pracowniczego;

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-36
2012-10-10 09:28:50 78.8.163.* | domian
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam
Złożyłem wypowiedzenie z pracy umowa zawarta była na okres próbny
od 03.08.12 do 31.10.12
czy można uważać tę umowę jako trzy miesięczną czy powyżej dwóch tygodni i jaki jest okres jest wypowiedzenia tydzień czy dwa tygodnie ?
2012-10-10 11:27:34 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zgodnie z art. 34 KP

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-34

Jest to tydzień w tym przypadku, umowa nie jest na 3 miesiące.

Ps.
No chyba, że w umowie zawarliście okres inny tj. dłuższy.
2012-10-09 10:38:12 rudarenia
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [4]
Witam, zwracam się z prośbą ponieważ zostałam zaskoczona i nie bardzo wiem co powinnam zrobić. Pracuje w małej firmie (gabinet stomatologiczny) zatrudniona od prawie 5 lat, na początku do moich obowiązków należało "tylko" opieka nad dwoma gabinetami, rejestracja, sterylizacja itp. ponieważ pracodawca dopiero rozwijał praktykę, można powiedzieć że dawałam radę wszystko ogarnąć. Dzięki dobrej pracy nas wszystkich gabinet szybko zdobywał popularność, ilość obowiązków gwałtownie rosła,po dwóch latach poprosiła szefa o zatrudnienie dodatkowej osoby- udało się. Niestety to szczęście nie trwało długo bo w krótkim okresie czasu dołączyła żona szefa ( też stomatolog) i kolejny gabinet do ogarnięcia.
Nowa miotła nowe porządki a na dodatek zatrudniona wcześniej dziewczyna zaszła w ciąże i pracowała w nie pełnym wymiarze . Więc cały obowiązek spadł na mój kark - na co wyraźnie się nie godziłam. Bo gdzie pośpiech tam mogą być błędy - a pracujemy z ludźmi i to my powinniśmy gwarantować bezpieczeństwo. Więc monitowałam by szef znalazł kogoś na zastępstwo zanim ciężarna odejdzie na z.l. Ponieważ nadmiar obowiązków, sprzyjał błędom i nie tylko moim ojciec szefa( też stomatolog) z którym do tej pory miałam bardzo dobre relacje i był zadowolony z mojej pracy - zaczął za wszystko mnie obwiniać, często nawet "obrywałam" za to że coś nie zostało zrobione nawet pod moją nieobecność. Zgłosiła to szefowi, ustaliliśmy że porozmawia z ojcem -byłam zapewniana że jest wszystko w najlepszym porządku, achy i echy na mój temat, obiecał że doczekam się pomocy, żebym wytrzymała. I co cztery miesiące później czyli w zeszłym tygodniu po kolejnym nie uzasadnionym ataku ojca dowiaduje się iż, jest nam nie po drodze i że ma pracować do 31.10 a później .... Zapytałam co jest powodem takiej decyzji - w odpowiedzi : cała trójka nie wie co ja robię przez siedem godzin w pracy- bo to co ja robię można o wiele szybciej i efektywniej. Szef w dobroci swojej zaproponowała mi polubowne rozejście się.
Proszę o pomoc ponieważ jestem bardzo zaskoczona takim obrotem sprawy, wiem że ostatni rok pracy mogłabym określić mobbingiem, ale jestem osobą szukającą łagodnych rozwiązań, tylko przyparta do muru wytoczę wojnę.
Proszę o podpowiedź co powinnam zrobić, nadmieniam iż tego samego dnia po rozmowie z szefem udałam się na L4, ( to jet moje pierwsze L4 w tej firmie) wypowiedzenia jeszcze nie dostałam, ma nie wybrany urlop a jako osoba niepełnosprawna ma 36 dni za ten rok bo tego lata pozwoliłam sobie pierwszy raz pojechać na wakacje i wybrałam zaległy zeszłoroczny urlop.
Na jakie rozwiązanie umowy powinnam się godzić , co pracodawca powinien mi wpisać w przyczynę tak bym nie była bardziej stratna,
bym mogła się zarejestrować PUP i szukać nowej pracy. Na co powinna zwrócić szczególną, proszę o pomoc ponieważ mój szef ma wokół siebie osoby wykształcone w różnych dziedzinach i wiem iż mimo zapewnień że chce się rozejść tak by mi nie zrobić krzywdy- to naprzód zadba o swój interes. Bardzo, bardzo poproszę o pomoc.
Kolejny przykład jak pieniądze zmieniają ludzi :(
Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę

Autor: Katarzyna Sarek


Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów na rozwiązanie stosunku pracy. Kodeks pracy szczegółowo reguluje długość okresów wypowiedzenia oraz możliwość ich przedłużania oraz skracania.

Wypowiedzenie umowy o pracę to oświadczenie pracownika bądź pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Powinno ono zostać złożone na piśmie i podpisane przez pracodawcę, (jeżeli jest osobą prawną to przez organ zarządzający) lub osobę wyznaczoną do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy.
2012-10-10 15:21:15 rudarenia
Dziękuję za odpowiedź i poproszę jeszcze o inf. bo to mnie dotyczy a źle w poprzednim tekście sformułowałam pytanie na co powinnam uważać i czego nie akceptować przy świadectwie pracy,
Dziękuję i pozdrawiam
2012-10-10 20:49:50 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Na to by w podstawie prawnej rozwiązania stosunku pracy ( art. 30, par. 1, pkt. 2 )- rozwiązanie za wypowiedzeniem było podane przez kogo ( pracodawcę ).
Na to, by znalazła się prawidłowa liczba dni urlopu udzielonego i tego, za który należny jest/wypłaca się ekwiwalent- czyli musi być podana łączna liczba dni z urlopu tegorocznego, bez względu na to, czy wykorzystanego w naturze czy wypłaconego.
2012-10-11 20:53:08 rudarenia
Bardzo dziękuję
2012-10-09 11:24:31 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Najkrócej.
1. Nie korzystać przypadkiem z lewych zwolnień lekarskich, bo może to być wykorzystane przeciw Pani.
2. Nie godzić się na porozumienie stron- bo odsuwa ono prawo do zasiłku dla bezrobotnych o 90 dni i o 90 dni skraca jego pobieranie. No chyba, że oferta zawierać będzie również rekompensatę finansową na tyle atrakcyjną.
3. Nie godzić się na skrócony okres wypowiedzenia- umowa jest jak rozumiem na czas nieokreślony, obowiązuje więc już 3 miesięczny okres wypowiedzenia, czyli wypowiedzenie złożone w październiku skutkuje rozwiązaniem umowy dopiero z ostatnim dniem stycznia 2013 r.

4. Mobbing w tak małym kręgu jest nie do udowodnienia i z Pani wpisu wnioskuję, że kwestii dyscyplinarki dla pracodawcy nie będzie Pani podejmować.

5. Powód w wypowiedzeniu (umowa na czas nieokreślony) musi być podany prawdziwy. Nawet gdy jest on niekorzystny dla pracownika- na przyszłość nie ma znaczenia, bo nie wpisuje się go w świadectwo pracy.

Nieprawdziwy powód daje co prawda prawo do uznania wypowiedzenia za nieprawne i zaskarżenia go do sądu pracy w celu uzyskania cofnięcia wypowiedzenia lub przywrócenia do pracy albo odszkodowania.

Tyle, że to nerwy i pierwsza opcja Pani chyba nie interesuje.

W sprawie urlopu bieżącego i ewentualnego zaległego jest tak, że gdy wypowiedzenie zacznie swój bieg- to już pracodawca jednostronnie może decydować czy go udzielić, kiedy go udzielić i ile go udzielić. Oczywiście za część nieudzieloną należny będzie ekwiwalent. Nadal jednak będzie Pani miała prawo do udzielenia urlopu w trybie na żądanie oraz do 3 dni wolnych na poszukiwanie pracy.
2012-10-01 21:11:08 91.189.24.* | menka687
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Pracuję w bibliotece od 21lat. Teraz jest likwidowane moje stanowisko, czy należy mi się odprawa i kiedy mam iśc na urlop? W trakcie wypowiedzenia czy mogę być zmuszona do pójścia na urlop jeszcze przed otrzymaniem wypowiedzenia?
2012-10-01 22:30:25 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
A po co mnożyć wątek ?
1. w trakcie biegnącego już wypowiedzenia może pracodawca udzielić urlopu bez wniosku/zgody pracownika. Przed wypowiedzeniem- dotyczy to tylko urlopu zaległego.
2. prawo do odprawy zależy generalnie od warunków z Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,404671.html

ale może być ono również uregulowane układem zbiorowym, przepisami zakładowymi.

NIE ma zakazu wypłacania odprawy, jeśli pracodawca ma taką fantazję przy braku obowiązku, o ile nie dochodzi do różnego traktowania- tj. zwalnia pracownicę Z i T, ale tylko Z dostaje odprawę.
2012-10-01 21:01:44 91.189.24.* | marzena662
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [0]
Witam. likwidowane jest moje stanowisko pracy i mam zaległy urlop czy pracodawca może wysłać mnie na urlop zanim dostałam wypowiedzenie? czy mogę dostać odprawę jeśli zakład pracy ma mniej niż 20 osób zatrudnionych?
2012-09-25 21:51:08 83.26.221.* | madziucha
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [0]
podczas przebywania na zw. lekrskim pracodawca wezwał mnie i chciał wręczyc mi wypowiedzenie odmówiłem pokazując iż dzien wczesniej z powodu bardzo złego samopoczucia i stanu zdrowia dostałem od lekarza zw. lekarskie bym doszedł do siebie obecnie przebywam nadal na zw.lekarskim i mam nadal firmowe auto telefon laptopa pytanie moje brzmi czy jestem zobowiązana oddać w czasie choroby rzeczy firmowe czy dopiero po skończeniu choroby
2012-09-24 20:09:05 77.253.84.* | Marek1974
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Czy pracodawca może zmienić warunki pracy i płacy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę złożonego uprzednio przeze mnie ?
2 dni temu złożyłem wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem przysługującego mi 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dziś pracodawca wręczył mi wypowiedzenie zmieniające - oddelegował mnie do pracy na innym stanowisku kierowniczym (oczko niżej w hierarchii firmy od mojego aktualnego stanowiska) i w innym mieście
2012-09-25 10:48:34 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wypowiedzenia zmieniającego nie może, a raczej nie ma sensu złożyć- bo ma ono taki sam okres wypowiedzenia, taki sam bieg jak wypowiedzenia zmieniającego. Czyli nowe warunki płacy/pracy - nowe stanowisko miały by miejsce od pierwszego dnia PO zakończeniu obecnej umowy.

Powyższe wynika z art. 42 KP.

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-42

Natomiast MA on prawo do takiego oddelegowania BEZ stosowania wypowiedzenia zmieniającego, jeśli jest ono nie dłuższe niż 3 miesiące ( co tu ma miejsce ) na mocy par. 4 ww artykułu KP. O ile:
- nie powoduje zmniejszenia wynagrodzenia,
- nowe stanowisko i zadania są adekwatne do kwalifikacji pracownika
- jest to wynikiem realnej, szczególnej potrzeby pracodawcy
- pracownik nie jest w ciąży, nie jest matką karmiącą itp.

To, że powyższe dzieje się po złożeniu wypowiedzenia definitywnego przez pracownika rodzi podejrzenie złośliwości i barku uzasadnionej przyczyny do oddelegowania- co może zainteresować PIP.

Ps. Zwracam uwagę na owe 3 miesiące. Wypoiwedzenie złożone np. 15 września będzie skuteczne na ostatni dzień grudnia. Oddelegowanie więc np. od dziś nie może trwać dłużej niż do 25 grudnia, na ostatnie dni musi Pan wrócić na swoje stanowisko. Innymi słowy- termin z art.42 to realnie liczone 3 miesiące od pierwszego dnia oddelegowania, nie liczy się ich tak, jak biegu wypowiedzenia.
2012-09-19 23:18:46 89.151.24.* | natka 44
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Jestem na urlopie wychowawczym. 3 lata mija w styczniu 2013r.
Dzisiaj byłam u szefa aby dowiedzieć się czy będę mogła dalej pracować. Szef oznajmił, że ( w trakcie mojego urlopu zmienił się właściciel) nie chce abym pracowała u niego. Zaproponował rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron bez orzekania o z czyjej winy. Zasugerował także że jeśli jednak wrócę do pracy to on i tak mnie zwolni i zrobi wszystko aby to było zwolnienie dyscyplinarne.
Co w takiej sytuacji mam zrobić. Jak zgodzę się na wypowiedzenie za porozumieniem nie będę miała prawa do zasiłku przez trzy miesiące stracę również możliwość pracy na wypowiedzeniu. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
2012-09-20 00:25:04 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Po prostu wrócić do pracy zgodnie z pierwotnym terminem zakończenia u. wychowawczego i nie godzić się na żadne porozumienie stron w wyniku zastraszenia. Ewentualna dyscyplinarka będzie nieprawna i należy ją zaskarżyć do sądu pracy i uzyskać odszkodowanie, sprostowanie świadectwa pracy. Przywrócenie do pracy w takich klimatach chyba Pani nie będzie interesować.

Nawet zwykłe zwolnienie tj. za wypowiedzeniem musi (przy umowie na czas nieokreślony) być jasno, prawdziwie i rzeczowo umotywowane. Bo od niego też przysługuje odwołanie, i sąd sprawdzi/ pracodawca będzie musiał wykazać ową zasadność i prawdziwość.

Jaki niby ma być powód po powrocie z u. wychowawczego ?

Tak więc stoją za Panią "zabezpieczenia" z art. 44 do 51 oraz 56 do 61 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace
2012-09-19 22:07:49 31.11.253.* | zły szef
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam,
"przeleciałem" przez wątek dość szybko, ale nigdzie nie znalazłem chociażby podobnego problemu, może ktoś pomoże.

Prowadzę niewielką działalność, zatrudniam kilka osób, więc szczególnie zależy mi na tym, by osoby te pracowały wydajnie. Tymczasem mam dwóch gości, w dość młodym wieku, którzy pracują przy komputerach, ale przy tym cały czas są "rozkojarzeni". Siedzą na jakichś stronach sportowych, czasem grają, rozmawiają przez gg (nie służbowo, choć gg używamy też w relacjach służbowych). Parę razy ich upomniałem, zwróciłem uwagę, że w regulaminie pracy dość jasno napisane jest, że nie ma opcji w czasie pracy załatwiania prywatnych spraw przez net. Ostatecznie przyciąłem im premie i wypłaty, na co jeden zareagował zwolnieniem lekarskim, a drugi tez coś osłabł. W końcu znajomy polecił mi zainstalowanie jakiegoś programu typu keylogger-szpieg, żebym miał dowody na ich działania w sieci. Gdy wrócili do pracy mieli oczywiście programy już zainstalowane. Po kilku dniach miałem już wszystko - niemal połowę czasu pracy spędzali na zajęciach z pracą mających niewiele wspólnego. Byłem tuż od wręczenia im zwolnienia dyscyplinarnego, ale inny znajomy ostrzegł mnie, że skoro ich nie poinformowałem, że będę kontrolował, to sobie te dowody mogę wsadzić i jeszcze narażam się na kontrole PIP i kary, gdy to wyjdzie na jaw. Przecież to są jakieś jaja, goście robią mnie w trąbę, a ja nic zrobić nie mogę? Jak to jest naprawdę, mogę się ich pozbyć czy nie, nie narażając się później na jakieś pozwy itd?

Z góry dziękuję za zrozumienie i pomoc.
2012-09-20 00:11:46 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Rzeczywiście znajomy ma rację- pracownik musi być poinformowany o założeniu takiego monitoringu/oprogramowania przed jego uruchomieniem. Informacja o jego stosowaniu i o zasadach (ograniczeniach) korzystania z sieci jak i komputera w ogóle musi być jasno przedstawiona na piśmie/ w intranecie/ regulaminie/umowie o pracę itp, a pracownik potwierdzić podpisem zaznajomienie się z ww informacjami/regulacjami.

Więc pozbycie się owych gamoni będzie możliwe ewentualnie dopiero w przyszłości.

Jednocześnie przypominam, że:
- w przypadku gdy umowę mają na czas określony z klauzulą o możliwości wypowiedzenia- można takowe złożyć bez powoływania się na jakikolwiek powód.
- w przypadku umowy na czas określony- też nie trzeba uciekać się aż do dyscyplinarki, tylko do normalnego wypowiedzenia z powodu niskiej efektywności, brak zaangażowania itd. byle zgodnie z prawdą.
2012-09-19 20:57:08 188.127.7.* | mgd25
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam,
Właśnie wróciłam do pracy po urlopie macierzyńskim, dodam że karmię dziecko piersią. Dowiedziałam się że wg art. 187, par 1, należą mnie się dwie półgodzinne przerwy na karmienie dziecka. Mój pracodawca stwierdził że może przyznać mi jedną przerwę, gdyż z dwiema pracowałabym zbyt krótko (pracuję 7 h/dn). Mam umowę na czas nieokreślony i czy mogę ją zerwać w trybie art. 55, par.1 KP. za naruszenie art 187, par 1 KP. ???
2012-09-19 23:55:11 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zasadniczo tak, bo działanie takie jest penalizowane zgodnie z art. 281 KP, jest określone jako wykroczenie przeciw prawom pracownika.

By jednak w pełni uznać to za ciężkie naruszeni obowiązków pracodawcy uprawniające do wręczenia mu "dyscyplinarki" powinien być spełniony jeszcze warunek umyślności.

W opisanej sytuacji być może mamy do czynienia, z błędną interpretacją przez pracodawcę drugiego zdania par. 2 art. 187. Czyli uznanie, że dwie przerwy skróciłyby czas pracy do 6 godzin, a więc należna jest 1 przerwa.

Proszę pamiętać, że od rozwiązania umowy w tym trybie może on się odwołać, i to Pani będzie musiała wykazać wszystkie aspekty ciężkości naruszenia obowiązków.

Proponowałbym najpierw "ostrzeżenie"/ uświadomienie mu naruszania Pani uprawnienia pracowniczego związanego z rodzicielstwem i dopiero w razie dalszego jego pozostawania przy swoim skorzystania z art.55 KP.
2012-09-18 22:59:15 83.19.58.* | SLH
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam, mam pytanie.

Pracowałem w prywatnym przedszkolu, ale pracodawca zmienił grafik na taki, który mi nie odpowiadał. Nie udało się dogadać i 11 września złożyłem wypowiedzenie. Mam 2 tygodniowy okres wypowiedzenia na umowie o pracę. Czy to oznacza, że pracę kończę 25 września, czy dopiero 14 października?
2012-09-19 11:50:23 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ani tak, ani tak. Umowa rozwiąże się z dniem 29 września. Wypowiedzenie rozpoczęło bieg 16 września.

Wynika to z art. 30, par.2'1 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-30
2012-09-14 10:49:11 212.160.193.* | Tomasz591
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Mój Pracodawca nie wypłaca na czas pensji. Poślizgi sięgają dwóch, trzech tgodni. Czy w związku z tym mogę złożyć wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym? Jak wygląda sprawa wypłacenia odprawy (umowa na czas nieokreślony powyżej 3 lat) i czy przyslguje? Czy w jakiś sposób trzeba udokumentować brak wypłat na czas?
2012-09-14 12:18:06 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie tyle wypowiedzenie- co (natychmiastowe) rozwiązanie umowy w trybie art. 55, par.1'1 KP.

W jego efekcie jest prawo do odszkodowania równe wynagrodzeniu, za obowiązujący tego pracownika okres wypowiedzenia. Czyli dla Pana- 3 miesięczne.

Poza tym na podstawie wyroku SN z 20.11.2008 r. (III UK 57/08) również odpraw pracownicza, o ile pracodawca zatrudnia min. 20 osób, czyli podlega Ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Powód musi być podany w piśmie rozwiązujący. Niby jak można udokumentować BRAK. To pracodawca, gdyby chciał się odwołać musiałby to podważyć przedstawiając dowód na to, że wypłata była (przelew, pokwitowanie odbioru pensji przez Pana.

Co do zasady może Pan jeszcze dochodzić odsetek za dotychczasowe spóźnione wypłaty.
2012-09-10 14:40:13 89.229.214.* | juleczka26
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
witam. obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Do pracy mam wrócić 2 stycznia 2013 r, jednak dowiedziałam się, że moje stanowisko pracy zostało zlikwidowane. Wiem, że pracodawca przygotował dla mnie aneks zmieniający na stanowisko niżej z niższym wynagrodzeniem. Nie chcę go podpisać, więc wiem, że moja współpraca z obecnym pracodawcą się zakończy. Mam jednak pytanie:
- od kiedy zacznie biec wypowiedzenie? Od razu, bo nie podpisałam aneksu czy też dopiero od 1 lutego?
- czy w takim przypadku będzie mi się należała od pracodawcy także odprawa?
2012-09-10 19:50:44 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zacznie biec 1 lutego. Umowa rozwiąże się więc 28 lutego albo 30 kwietnia w zależności od tego, jaki staż zakładowy będzie Pani miała na dzień 28 lutego- co wynika z art. 36, par.1 KP.

Czas na wyrażenie sprzeciwu wobec wypowiedzenia zmieniającego ma Pani aż do połowy biegu wypowiedzenia czyli do 14 lutego( jeśli wypowiedzenie miesięczne) albo do połowy marca ( wypowiedzenie 3 miesięczne ).

Prawo do odprawy zależy w tej sytuacji od wielkości pracodawcy w czasie wręczania wypoiwedzenia:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,404671.html

ALE.
Jeśli nie wykorzystała Pani całego limitu 3 lat urlopu wychowawczego- może złożyć Pani wniosek o obniżenie wymiaru etatu na pozostałą część. Wtedy przez maksimum 12 miesięcy korzystać będzie Pani z ochrony przed wypowiedzeniem czy to zmieniającym, czy definitywnym. Tyle, że trzeba ubiec z tym wnioskiem owo planowane wręczenie wypowiedzenia.

No chyba, że pracodawca jest jednak duży- na mocy ustawy o zwolnieniach grupowych będzie mógł dokonać wypoiwedzenia definitywnego:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/uprawnienia;pracownikow;wychowujacych;dzieci,128,0,604032.html
2012-09-05 16:38:32 195.117.223.* | ewcia59
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
witam! mam problem, który powtórzył się po raz drugi w życiu,gdyż zatrudniona byłam na st.pracownika obsługi na zastępstwo, na czas choroby innej pracownicy.pracowałam 2m-ce w dobrych warunkach,byłam chwalona, każdy z pracowników mnie polubił, a ja nawet słyszałam z ust pracodawcy cenne dla mnie zdania na mój temat i nie tylko od niej.Nagle na koniec m-ca 8.08 dostałam pismo o rozwiązaniu umowy o pracę , dla mnie było to niesamowite,że bez wypowiedzenia?nie miałam odwagi o to pytać, aby nie narazić się na kłopot ze str.pracodawcy, ale mimo to zapytałam,czy mogę starać się w przyszłości tu o pracę?usłyszałam-zobaczymy!obecnie pracownicy jeszcze nie ma za mnie jako powracającą do pracy, a ja czuje się okłamana przez zwalniającą. Nie wiem jak mam sobie poradzić, gdyż przyzwyczaiłam się do wszystkiego i zal mi że nie pracuję,planowałam dorobić do emerytury choć pięć lat,jak nadmieniałam w rozmowie kwalifikacyjnej,po której wyszłam uradowana słysząc słowa,iż marzenia się spełniają,miałam nadzieję,że to prawda sama nie wiem kto zawinił ,nie mam pojęcia jak pracować w dzisiejszych czasach,wśród może innych pracodawców-bezwzględnych,jak się dostosować do prawdy,jakiej oni wymagają-słownie,oby byli otwarci i mówili co im się podoba a co nie, po to aby wiedzieć o co im chodzi, a człowieka zostawiają w niepewności i w zamartwianiu,tak pracodawca powinien się zachowywać? w starszym wieku?po co mam żle myśleć o tym nie chcę cierpieć, pragnę być wśród innych i pracować uczciwie!
2012-09-05 20:08:10 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Umowy na zastępstwo nie wypowiada się, gdy wraca pracownik zastępowany.

W Pani przypadku więc rozwiązanie umowy byłoby nieprawne, gdyby zastępowany pracownik w następnym dniu nie podjął pracy.
Ale należy wykluczyć wcześniej sytuację, w której pracownik ów taki zamiar podjęcia pracy miał, poinformował o końcu zwolnienia pracodawcę i...znów się rozchorował. Innymi słowy- musi być nieobecny bez wcześniejszej wiedzy o tym fakcie pracodawcy. Jeśli pracodawca rozwiązał z Panią umowę z wiedzą, że zastępowana osoba nie wróci do pracy (mając np. dostarczone kolejne zw. lekarskie)- jest to zwolnienie nieprawne. Można dochodzić przywrócenia do pracy z art.44 i dalszych KP (choć traktują o wypowiedzeniu)

Inna rzecz, że przy umowie na zastępstwo okres wypowiedzenia to tylko 3 dni robocze ( art.33'1 KP), więc i tak różnica w odbiorze tej decyzji byłaby niewielka.
2012-09-04 07:27:26 83.23.187.* | kasia090890
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam mam pytanie mialam umowe na rok a dostalam wypowiedzenie po 8 misiacach pracy. Wypowiedzenie dostalam 2 wrezsnia miaolam 12 dni urlopku kierowniczka stwierdzila ze nie zyczy sobie mnie widziec w pracy i oddala mi moj urlop jak to sie ma do mojego zwolnienia dodam ze wypowiedzenie mam na termin 22 wrzesnia czy nie powinnam miec miesiecznego wypowiedzenia? co prawda dokumenty podpisalam bo nie spodziewalam sie zwolnienia ale co moge jeszcze zrobic?
2012-09-05 10:51:53 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Umowa ta mogła być wypowiedziana jedynie, jeśli klauzula o takiej możliwości jest umieszczona w treści tej umowy.

Jeśli zapis taki jest, ale brak zapisu o długości tego wypoiwedzenia- stosuje się termin kodeksowy 2 tygodni.

Powyższe na podstawie art. 33 KP.

Jeśli ww warunki są zachowane to wypowiedzenie złożone 2 wrześnie (niedziela) skutkuje rozwiązaniem umowy na 22 września właśnie.

W czasie wypowiedzenia to pracodawca decyduje o udzieleniu urlopu- tzn. może wysłać bez zgody pracownika.

ALE bieg Pani wypowiedzenie zacznie dopiero 9 września- czyli dopiero od tego dnia można wysłać Panią na urlop bez uzgodnienia tego z Panią. Urlop na obecny tydzień musi być uzgodniony na ogólnych zasadach, chyba że był już uzgodniony przed wręczeniem wypowiedzenia.

Zwolnienie ze świadczenia pracy jest możliwe tylko w nielicznych okolicznościach i nie ma tu zastosowania:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/zwolnienie;z;obowiazku;swiadczenia;pracy,188,0,585660.html

Należałoby ten tydzień traktować jako "postój" z art. 81 KP., a nie urlop.
2012-09-02 21:03:18 DankaPL
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam. Mam umowe na czas nieokreślony, i dostałam wypowiedzenie 3 miesięczne. Od 24.09.2012r. do 05.10.2012r. mam zaplanowany urlop.
Chciałabym się dowiedzieć, czy mogłabym iść na zwolnienie lekarskie już teraz do końca wypowiedzenia. Czy zakład zapłaci mi za niewykożystany urlop i czy dostane odprawę?
2012-09-03 12:37:21 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zwolnienie lekarskie jest kwestią niezależną od wypowiedzenia. Innymi słowy wypowiedzenie nie uniemożliwia skorzystania ze zwolnienia- wynagrodzenie/zasiłek chorobowy będą na ogólnych zasadach.

Oczywiście mówimy o zdarzeniu losowym- chorobie i uzyskaniu z tego powodu ZLA, a nie o szwindlu- zwolnieniu lewym/strategicznym. Jeśli zwolnienie uniemożliwi wykorzystanie urlopu- i nie zostanie on udzielony w innym terminie jeszcze w czasie wypowiedzenia- należny będzie ekwiwalent.

W czasie wypowiedzenia pracodawca może jednostronnie decydować o terminie.

Jeśli zwolnienie będzie długie, wykroczy poza ostatni dzień umowy- z automatu przekształci się w zasiłek z ZUS, kolejne ewentualne zwolnienia przedłużające dostarczać będzie się już do ZUS.

Odprawa znów jest kwestią niezależną- chorobowe nie ma nic do rzeczy:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,404671.html

Zwracam uwagę, że za 2012 rok urlop będzie proporcjonalny- czyli 11/12 jeśli wypoiwedzenie złożono jeszcze w sierpniu.
2012-08-23 20:36:03 89.78.154.* | Klaudia108
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam. Mam umowę na czas nieokreślony - 15.09.2012 miną 3 lata (z zachowaną ciągłością) od podpisania pierwszej umowy (na okres próbny) z tym pracodawcą. Chcę złożyć wypowiedzenie jeszcze w sierpniu br., ale nie potrafię określić, jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje - 1 czy 3 miesięczny? W związku z tym kiedy rozwiąże się umowa o pracę - 30.09.2012 czy dopiero 30.11.2012?
2012-08-24 00:18:47 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Już 3-miesięczny. Bo w czasie 1-miesięcznego staż zakładowy osiągnąłby 3 lata. Więc należy zastosować poniekąd awansem ten dłuższy już termin.
Innymi słowy sam okres wypowiedzenia też wlicza się do stażu z art. 36, par. 1 KP, od którego długość wypowiedzenia zależy.
Rozwiązanie zatem 30 listopada.

Zawsze można jednak próbować porozumienia stron w sprawie rozwiązania umowy z krótszym terminem, czy już tylko skrócenia okresu biegnącego już wypoiwedzenia w trybie art.36, par.6 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-36
Podobne wiadomości
Prawo pracy. Pracownik może być współwinny zwolnieniu Prawo pracy. Pracownik może być współwinny zwolnieniu
Wyrok dotyczył jednego z wydawnictw, w którym po ponad dziewięciu latach pracy szef wręczył redaktorce propozycję zmiany warunków pracy za porozumieniem stron.
Total Immersion® to unikalny program szybkiej nauki języka obcego dla wymagających ludzi biznesu.
link spons.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI