Na skróty
Money.plFirmaWiadomościKadryTajniki wypowiedzenia umowy o pracę
2008-06-16 10:54

Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę

Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę

Autor: Katarzyna Sarek


Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów na rozwiązanie stosunku pracy. Kodeks pracy szczegółowo reguluje długość okresów wypowiedzenia oraz możliwość ich przedłużania oraz skracania.

Wypowiedzenie umowy o pracę to oświadczenie pracownika bądź pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Powinno ono zostać złożone na piśmie i podpisane przez pracodawcę, (jeżeli jest osobą prawną to przez organ zarządzający) lub osobę wyznaczoną do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy.

ZOBACZ TAKŻE:

Wypowiedzenie musi zostać złożone drugiej stronie, w taki sposób, aby mogła się ona zapoznać z jego treścią. Pracownik lub pracodawca otrzymując wypowiedzenie powinien potwierdzić jego odbiór drugiej stronie. Jeżeli jednak tego nie uczyni albo odmówi przyjęcia oświadczenia o wypowiedzeniu można, korzystając z pomocy osób będących świadkami wręczania wypowiedzenia, udowadniać, iż wypowiedzenia zostało skutecznie doręczone.

Wypowiedzenie może tez zostać wysłane listem poleconym. Jeżeli pracownik odbierze list zawierający wypowiedzenie, to chwila ta jest momentem doręczenia mu wypowiedzenia. Jeżeli jednak pracownik listu nie odbierze, to zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego dwukrotne awizowanie listu poleconego stwarza domniemanie, iż miał on możliwość zapoznać się z treścią takiego listu tzn. z treścią oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Wtedy to pracownik będzie musiał udowadniać, iż takiej realnej możliwości nie miał, bo np. pracodawca mylnie określił jego adres.

Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie i podpisane przez pracodawcę, (jeżeli jest osobą prawną to przez organ zarządzający) lub osobę wyznaczoną do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy.

Oświadczenie pracodawcy powinno ponadto zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się od wypowiedzenia do sądu pracy. Brak takiego pouczenia stanowi usprawiedliwienie przekroczenia terminu do wniesienia odwołania. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika jednak, że jeżeli pracownik został o tym prawie pouczony np. przez Państwową Inspekcję Pracy to przyczyna usprawiedliwienia przekroczenia terminu ustaje.

Rodzaje umów o pracę a wypowiedzenie

Nie każdą umowę o pracę można wypowiedzieć. Umowy na czas określony oraz umowy na czas wykonywania określonej pracy, co do zasady wypowiedziane być nie mogą. Pracodawca i pracownik mogą jednak zawierając umowę na czas określony, na okres przekraczający 6 miesięcy przewidzieć dopuszczalność jej wypowiedzenia za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jeżeli strony nie zawrą takiej klauzuli w samej umowie, mogą ją dodać do umowy na mocy dodatkowego porozumienia w trakcie trwania stosunku pracy. Nie jest jednak możliwe zawarcie klauzuli dopuszczającej wypowiedzenie umowy na czas wykonywania określonej pracy.

Nie każdą umowę o pracę można wypowiedzieć. Umowy na czas określony oraz umowy na czas wykonywania określonej pracy, co do zasady wypowiedziane być nie mogą.

Długość okresów wypowiedzenia

Długość okresu wypowiedzenia jest różna w zależności od rodzaju oraz czasu trwania umowy o pracę. Długość okresu wypowiedzenia może być również modyfikowany przez postanowienia umowy o pracę. Należy jednak pamiętać, iż postanowienia umowy o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Uważa się, iż skrócenie okresów wypowiedzenia w samej umowie o pracę byłoby dla pracownika mniej korzystne w związku, z czym uznać je trzeba za nieważne i z mocy prawa zastąpić przez przepisy prawa pracy.

Okresy wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny uzależnione są od czasu jej trwania. Wynosi on 3 dni, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie oraz 2 tygodnie, jeżeli umowa na czas próbny została zawarta na 3 miesiące.

Długość okresu wypowiedzenia jest różna w zależności od rodzaju oraz czasu trwania umowy o pracę. Długość okresu wypowiedzenia może być również modyfikowany przez postanowienia umowy o pracę.

Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo wynosi 3 dni, bez względu na długość trwania samej umowy. Okres wypowiedzenia umowy na czas określony wynosi 2 tygodnie.

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Jeżeli pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy to wynosi on 2 tygodnie, jeżeli zatrudniony był co najmniej 6 miesięcy to obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia; jeżeli zaś zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata - to okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony okresy wypowiedzenia mogą zostać przedłużone. W przypadku zatrudnienia pracownika na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą przedłużyć okresy wypowiedzenia z 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia na miesięczny oraz z miesięcznego do dwumiesięcznego.

Do okresu zatrudnienia należy wliczyć pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na podstawie tzw. przejścia zakładu pracy oraz jeżeli obecny pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego pracodawcy.

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Jeżeli pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy to wynosi on 2 tygodnie, jeżeli zatrudniony był co najmniej 6 miesięcy to obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia; jeżeli zaś zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata - to okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy może też być krótszy aniżeli wynika to z zasad przedstawionych powyżej. Pracodawca i pracownik mogą zawrzeć w okresie wypowiedzenia, czyli już po złożeniu wypowiedzenia przez jedną ze stron umowy, stosowne porozumienie i ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Zawarcie takiego porozumienia nie zmienia samego trybu rozwiązania umowy.

Okres wypowiedzenia może też być krótszy, jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony następuje w wyniku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracownika. Okres 3 miesięczny wypowiedzenia może w takim przypadku zostać skrócony najwyżej do jednego miesiąca. W takim przypadku jednak pracownik ma prawo do odszkodowania za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszkodowanie wlicza się takiemu pracownikowi do okresu zatrudnienia pod warunkiem, iż pozostawał on w tym okresie bez pracy.

Terminy wypowiedzenia

Zgodnie z zasadami kodeksu pracy terminy wypowiedzenia wyrażone w miesiącach kończą się w ostatnim dniu miesiąca a wyrażone w tygodniach, w sobotę. Oznacza to np., że w wyniku złożenia wypowiedzenia w dniu 10 czerwca, zakładając, iż okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, umowa o pracę rozwiążą się 31 lipca.

Zwolnienie na poszukiwanie pracy


Jeżeli wypowiedzenie zostało złożone przez pracodawcę, pracownik w okresie wypowiedzenia wynoszącym nie mniej niż 2 tygodnie ma prawo do płatnego zwolnienia na poszukiwanie pracy. Zwolnienie to przysługuje w wymiarze 2 dni roboczych, jeżeli wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie albo 1 miesiąc oraz 3 dni roboczych w razie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Niedozwolone skrócenie okresu wypowiedzenia

Strony umowy o prace nie mogą skracać okresów wypowiedzenia jednostronnie za wyjątkiem sytuacji wskazanych powyżej. Jeżeli jednak pracodawca zastosował krótszy okres wypowiedzenia, to umowa rozwiązuje się i tak z upływem okresu, jaki wynika z przepisów prawa a pracownikowi przysługuje wynagrodzenia aż do momentu rozwiązania umowy o prace.

Urlop w okresie wypowiedzenia

W okresie wypowiedzenia pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Pracownik jest zobowiązany urlop wykorzystać we wskazanym przez pracodawcę terminie. Ponadto pracodawca może w okresie wypowiedzenia zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Uznaje się jednak, że pracownik powinien wyrazić na to zgodę. Zgoda ta może jednak być wyrażona w sposób dorozumiany np. poprzez nieprzychodzenie przez pracownika do pracy.

Autorka jest prawnikiem w Kancelarii Bartłomiej Raczkowski Kancelaria Prawa PracyPochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2015-03-31 23:20:39 31.174.224.* | muniek146
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [0]
Witam. Przebywam na L4 od lutego b.r. do chwili obecnej. Dnia 27.03 otrzymałam listem poleconym rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (umowa była na czas nieokreślony). W uzasadnieniu pracodawca napisał że wypowiada umowę w związku z likwidacją oddziału placówki, w której pracowałam (nie jest to likwidacja całego zakładu tylko oddziału). Czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy?
2015-03-27 12:17:04 danaipiotr
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Pracownik 20 marca br złożył wypowiedzenie( 2 tygodnie ) Złożył również wniosek o 5 dni przysługującego mu urlopu za 2015 oraz wniosek na 2 dni opieki nad dzieckiem.
Wcześniej nic nie wspominał,że będzie korzystał z tego przywileju tzn 2 dni opieki. Czy Musze mu zapłacić za te 2 dni opieki czy też nie ?
2015-03-27 13:18:09 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Okres wypowiedzenia zakończy się 4 kwietnia. Wnioskiem urlopowym nie jest Pan/Pani związany/a, bo pracodawca ma tu wolną decyzję, czy woli wypłacić ekwiwalent.

Nie wspominał sam z siebie, czy też oświadczył to w odpowiedzi pytanie pracodawcy/sam z siebie o oświadczenia dotąd nie zmienił ?

Jeśli w aktach pracowniczych jest jego oświadczenie o braku zamiaru korzystania z uprawnienia z art. 188 i 189'1 KP- można moim zdaniem odmówić wolnego 'na dziecko'
2015-03-27 12:01:09 danaipiotr
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam
Chcę rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych praw pracodawcy wobec pracownika. Kiedy powinnam ją złożyć. Od 7 kwietnia zaczynam nową pracę i chcę by była zachowana ciągłość pracy. jednak ze względu na wypadające święta nie wiem jak powinno to wyglądać. Umowę mam na czas nieokreślony
Pozdrawiam
2015-03-27 13:05:39 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Rozwiązanie w trybie art. 55, par. 1'1 KP następuje w dniu wręczenia takiego oświadczenia pracodawcy, albo w dniu dostarczenia do niego, kiedy mógł się z nim zapoznać. W tej drugiej sytuacji chodzi po prostu o datę pokwitowania odbioru np. listu poleconego.

Powyższe- jeśli w oświadczeniu pracownik nie podaje daty przyszłej rozwiązania. Może jednak np. wręczyć oświadczenie np. w dniu 4 kwietnia podając datę rozwiązania stosunku na 6.

Co do ciągłości pracy- jest różnica, czy 'zaczynam nową pracę' oznacza początek stosunku pracy, czy pierwszy dzień fizycznego jej świadczenia.
2015-03-25 11:54:26 89.65.135.* | krzysiek1407
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam

Dostałem wypowiedzenie z pracy, ale brak jest tam informacji na jakiej podstawie , z jakiego paragrafu. Na wypowiedzeniu jest tylko adnotacja o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem i gdzie można odwoływać się. Czy to jest poprawne wypowiedzenie, bo według mnie nie
2015-03-25 16:09:14 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jaki rodzaj umowy został wypowiedziany, jak duży to pracodawca (liczba zatrudnionych) ?
2015-03-24 13:33:23 89.70.35.* | wicia2015
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Dziękuję, że tak szybko Pani odpisała. Tzn. jeśli pracodawca odebrał poleconym listem mój wniosek za urlop wychowawczy tzn., że ja nadal na nim jestem? Tylko co z tymi 21 dniami? Ponieważ fizycznie odebranie poleconego przez pracodawcę było 22 stycznia. Rozumiem, że tego typu rozliczenie to jest wewnętrzny bełkot firmy tylko, że Urząd Skarbowy nakazuje mi rozliczyć PIT-a. Co ja mam dalej robić? Proszę o pomoc.
2015-03-24 18:12:58 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Odebranie listu świadczy o odebraniu. Jeśli napisze Pani do mnie i odbiorę, to nie znaczy że jestem Pani pracodawcą.

Po prostu należy skontaktować się z pracodawcą i zapytać na jakie przychody opiewają owe PIT 11.
Kwoty do niczego nie pasują ?
Przecież w PIT 11 nie ma informacji 'ekwiwalent'- tylko jest podane źródło- ze stosunku pracy, inne źródła itd.

ps. Nie jestem panią :)
2015-03-23 15:55:08 89.70.35.* | wicia2015
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam, Mam umowę na czas nieokreślony. Od czerwca 2012 roku przebywałam na urlopie macierzyńskim a od 01.01.2013 na urlopie wychowawczym. W grudniu 2014r. wysłałam pismo z wnioskiem o przedłużenie urlopu wychowawczego od 01.01 do 31.12. 2015r.(ostatni wniosek). Wysłałam je nie poleconym i w styczniu zadzwoniłam do firmy czy dotarło-usłyszałam, że nie. Wysłałam jeszcze raz tym razem poleconym i wiem, że 22.01.2015 pracodawca odebrał pismo. Parę dni temu dostałam od pracodawcy PIT-11 z rozliczonym ekwiwalentem za 2 lata urlopu wychowawczego( na marginesie do dziś nie dostałam fizycznie ani złotówki). Pracodawca postanowił się ze mną rozliczyć ale nie wysłał mi żadnego wypowiedzenia. Czy ja dalej zgodnie z prawem jestem na urlopie wychowawczym? Czy można rozliczać się po 2 latach a później jeszcze za skończony rok 2015? Proszę o odpowiedź.
2015-03-24 08:37:14 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ekwiwalent to może być za u. wypoczynkowy, a nie wychowawczy. No i pojawia się dopiero przy rozwiązaniu umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy bez inicjatywy pracownika- wymaga też oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez okresu wypowiedzenia no i świadectwa pracy. Pomijam kwestię ochrony stosunku pracy w czasie u. wychowawczego.

Czyli jakiś niezły bełkot kadrowy u Was panuje. Również dlatego, że przecież pracownik, który przebywa na u. wychowawczym pełny rok kalendarzowy nie nabywa za ten rok u. wypoczynkowego.
2015-03-14 11:11:00 renka123
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Jeszcze jedno pytanie: czy będąc na zwolnieniu lekarskim w okresie wypowiedzenia, przedłuża nam się okres 7 dni, kiedy możemy odwołać się do sądu pracy?
2015-03-16 13:13:53 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Termin z art. 264 KP jest terminem zawitym, czyli bardzo stanowczym i oddalającym pozew. Jego przywrócenie ( w razie niedochowania ) z art. 265 dotyczy raczej sytuacji nieprzewidywalnych. Na pewno nie ma tu żadnej automatyki, że termin na odwołanie jest dłuższy. Mimo choroby, można przecież wysłać pozew za pomocą np. sąsiada.
2015-03-13 22:22:11 renka123
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam, w dniu 6 marca, w piątek pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę, zawartą na czas określony, z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia, zobowiązując mnie, abym wykorzystała 10 dni zaległego urlopu. Okres wypowiedzenia kończy się 20 marca, w piątek. W związku z trudną sytuacją zdrowotną i przebytym wypadkiem otrzymałam w dniu 9 marca 2 tygodniowe zwolnienie lekarskie do 24 marca. W związku z tym mam pytanie i bardzo uprzejmie proszę o pilną odpowiedź:
1. Czy mogę mimo przebywania na zwolnieniu lekarskim zwrócić się z wnioskiem do pracodawcy o dwa dni urlopu na poszukiwanie pracy? Czy to zmieni datę mojego wypowiedzenia, tzn. czy przesunie ją o 2 dni? Czy taki wniosek można wysłać mailem, czy listem poleconym, aby był skutecznie doręczony?
2015-03-16 13:05:37 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pani okres wypowiedzenia zakończy się w sobotę 21 marca, a nie w piątek 20 marca.
Zwolnienie lekarskie nie zmienia biegu owego wypowiedzenia. Po prostu część chorobowego przypadnie już po ustaniu stosunku pracy, a ewentualne kolejne zwolnienia kontynuujące obecną niezdolność będą już musiały być dostarczana do ZUS.
Moim zdaniem nie może Pani wnioskować o dni wolne na poszukiwanie pracy, bo orzeczenie lekarskie sprawia, że nie nie mogłyby one być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane- przepadają, tj. bez prawa do jakiegoś ekwiwalentu.
2015-03-12 23:24:18 188.146.122.* | dziewczyneczkaa
Witam mam problem :( czy pracodawca może mnie zwolnić jeśli mam umowę na czas nieokreślony jako jedyna pracując. z osobami które mają umowę na czas określony podając tylko powód zastanawia mnie to czy nie ma takiego prawa ze najpierw musi zwolnić osoby z umowa na czas określony jeśli zmniejsza etaty a dopiero później mnie
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-03-13 12:47:17 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie ma takiej regulacji prawa pracy wskazującej na pierwszeństwo do zwolnień. Raczej są regulacje przeciwne tj. obdarzające różne grupy pracowników ochroną przed zwolnieniem- pracownic w ciąży, w wieku przedemerytalnym, związkowców itd.

Owszem w praktyce szybciej zwalnia się z umów terminowych, ale dlatego że mają krótsze okresy wypowiedzenia i nie ma wymogu podawania ich powodu. Zatem jest też mniej odwołań.
2015-03-10 22:48:27 217.99.32.* | kachainn
Witam! Czy jeśli w trakcie wypowiedzenia omijanie 3 lata zatrudnienia(umowa na czas nieokreślony) zmieni to długość wypowiedzenia do 3 miesięcy?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-03-11 10:30:28 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
"omijanie" ???

Jeśli miała Pani na myśli "mija" w znaczeniu "osiąga" to TAK.
Okres wypowiedzenia to też okres zatrudnienia, wlicza się do okresu od którego zależy długość okresu wypowiedzenia- więc składając wypowiedzenie w 'okolicach' 3 lat stażu zakładowego należy to uwzględnić przy wypowiedzeniu. Innymi słowy wypowiedzenie jednomiesięczne można zastosować wtedy, gdy do ostatniego dnia jego biegu nie zostanie osiągnięty staż zakładowy 3 lat.
2015-03-11 11:09:11 83.9.7.* | kachainn
Bardzo dziękuję, dokładnie to miałam na myśli.Dziękuję za szybką odpowiedź.
2015-03-04 16:06:26 94.254.144.* | rundirridim
Witam otrzymalam wypowiedzenie umowy o prace z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia ktory uplynie 07.03 w tym czasir jestem zobowiazaba do wykorzystania urlopu wypoczynkowego jaki mi przysluguje . W moim przypadku stalo sie tak ze w pierwszym tygodniu wypowiedzenia bylam na l4 bo mialam probleny zdrowotne a w drugim tygodniu rozchorowalo mi sie dziecko i mam opieke do 09.03 . Moje pytanie brzmi czy otrzymam ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop i jezeli tak to kiedy on bedzie wyplacony biorac pod iwage fakt ze pensja przychodzi do 10 kazdego miesiaca


Dziekuje za odpowiedz
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-03-04 17:52:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Skoro nie udało się ze względu na ww okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy odebrać urlopu wypoczynkowego w naturze to jest należny ekwiwalent pieniężny.

Co do zasady datą jego wypłaty jest ostatni dzień zatrudnienia- niezależnie od dnia wypłaty wynagrodzenia.
2015-03-06 12:05:09 94.254.144.* | rundirridim
To jeszcze jedno mam pytanie :-) co w przypadku kiedy nie otrzymam ekwiwalentu badz otrzymam go ale nie w terminie? Jakie sa moje prawa?


Pozdrawiam
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-03-06 14:54:49 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak zawsze w kwestiach nie tylko finansowych w razie konfliktu z pracodawcą- pozew do sądu pracy o zapłatę, z możliwością uzyskania odsetek za zwłokę.

Wcześniej ewentualnie ostateczne wezwanie przedsądowe.

Zwracam uwagę, że za rok 2015 ma Pani prawo z tej umowy do urlopu proporcjonalnego 3/12.

Inna rzecz, że zawsze warto po prostu w sytuacji, która wskazuje na brak/opóźnienie świadczenia po prostu zapytać o przyczynę.
2015-02-27 22:37:41 31.61.136.* | Damian9090
Chodzi o to ze poprostu pracodawca mi powiedział ze ja mi się skończy urlop to sugeruje żebym poszedł na zwolnienie lekarskie bo on nie ma dla mnie miejsca w pracy.. I nie wiem co mam zrobić bo nie chce iść na zwolnienie lekarskie. Proszę o szybką odpowiedź
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-03-02 14:02:00 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Miejsce nagle znikło ? Jeśli tak, to do końca okresu wypowiedzenia zwalania Cię z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem wynagrodzenia i tyle.
2015-02-27 18:37:07 31.61.136.* | Damian9090
Witam dostałem wypowiedzenie i pracodawca mi powiedział ze jak wybiorę cały urlop który mi przysługuje to żebym poszedł na zwolnienie lekarskie (L-4) czy to zgodne z prawem?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-27 20:39:00 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
NIE- oczywiście w zakresie fikcyjnego chorobowego. Przy czym dużo bardziej niezgodne z prawem będzie owego lewego ZLA uzyskanie przez Pana.
W zakresie wysłania na urlop w czasie wypowiedzenia- jak najbardziej tak.
2015-02-25 20:03:51 78.10.114.* | Slawek7878
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam
Mam pytanie . Miałem pierwszą umowe podpisaną na czas określony który się skończył drugą umowę mam też na czas określony która trwa. Jaką mam wpisać datę na na wypowiedzeniu rozpoczęcia pracy z pierszej umowy czy z drugiej?
2015-02-25 21:08:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wypowiadasz aktualnie trwającą umowę, a więc "...mowę o pracę zawartą dniu X..", gdzie X to data zawarcia drugiej umowy.

Zwracam uwagę na konieczność istnienia w tej umowie klauzuli o możliwości jej wypowiedzenia.
2015-02-23 14:17:53 katarzyna_duda22
Dostalam dnia 07.02.15 wypowiedzenie byla to sobota a dokument został wydany 02.02.15 czy jest to zgodne z prawem? ?? Ponadto czy pracodawca może odbierac nasze dni wypoczynkowe kiedy chce? ? Pomóżcie, czy to wszystko zgodne z prawem? ? I gdzie zgłosić brak dostania świadectwa pracy? ?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-24 09:26:04 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. Tak, jak najbardziej może być taka rozbieżność dat, byle:
- daty były rzeczywiste
- nie wpływało to na inny bieg okresu wypowiedzenia niż wskazany w wypowiedzeniu.

W tej sytuacji wypowiedzenie czy to wręczone 2 czy 7 litego nie zmienia biegu tego okresu- jeśli jest on wyrażony w tygodniach albo miesiącach. Miałoby to znaczenie dla biegu okresu wyrażonego w dniach.

2. Co dla Pani oznacza 'odbierać dni wypoczynkowe' ?

3. Kiedy zakończył się okres wypowiedzenia, czy w ostatnim dniu pracy była w niej Pani, czy na urlopie, zwolenieniu ?
2015-02-25 10:55:51 katarzyna_duda22
20 lutego się skonczyla umowa takze wypowiedzenie , odbierac ? Wstawiać bez zgody pracownika dnia urlopu tam gdzie pracodawcy pasuje. ..
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-25 19:30:35 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Rozumiem, że było to wypowiedzenie dwutygodniowe. Zatem umowa miała skończyć się nie 20 lutego, ale 21 lutego- w sobotę. I na taki okres zatrudnienia ma opiewać świadectwo pracy. Jeśli wskazuje datę 20 lutego jako ostatni dzień zatrudnienia należy zażądać jego sprostowania- termin- 7 dni od jego otrzymania.

Jeśli chodzi o wysłanie na urlop w czasie wypowiedzenia to jak najbardziej właśnie w tym czasie pracodawca może uczynić to jednostronnie- bez zgody/wniosku pracownika. Wynika to z art. 167'1 KP i związane jest z obowiązkiem ekwiwalentu.
2015-02-22 13:05:20 213.238.100.* | ola963
Witam.w piątek dalam mojej szefowej moje wypowiedzenie z 2tygodnowym wypowiedzeniem,szefowa moja go jednak nieprzyjela argumentują ze musi sobie to przemyśle. poszlam w sobotę bo dostalam od niej smsa ze mi jednak podpisze. Jak zaszlam to stwierdzila ze moje wypowiedzenie jest źle i mam je poprawic .bo ona juz mnie niechce w pracy,i mam napisać wypowiedzenie z okresem 2-tygodni bez możliwości wykonywania pracy. Nie wiem co mam zrobić,czy cos takiego mam jej napisać pidkreslam ze szefowa moja nie dala mi jeszcze wyplaty z czym zawsze miala problem;( i jeszcze jedna kwestia boje sie ze niewyplaci mi calosci bo pracowalam na caly etat a zatrudnienie mialna na 3/4.nie wiem co mam zrobić;+
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-23 13:02:22 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ja też nie wiem. Zwracam uwagę na okoliczności prawne.
1. Wypowiedzenie to jednostronne oświadczenie woli. Nie ma tu żadnej procedury zgody drugiej strony. Podpis na wypowiedzeniu nie oznacza zgody, a jedynie dokumentuje fakt i datę jego otrzymania- co ma znaczenie dowodowe w razie nieporozumień.
Zatem powinna byłą szefowa pokwitować odbiór, skoro je otrzymała i nie ma się nad czym zastanawiać.
2. Nie miała prawa też zmuszać do 'poprawiania' wypowiedzenia- bo Pani wcale o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie wnioskowała.
3. Pracodawca może sam zwolnić z tego obowiązku o ile zachodzi kilka przesłanek takich jak utrata zaufania. Dotyczy to głównie stanowisk kierowniczych. W zwykłych okolicznościach- ja ta, tj. że pracodawca nie chce pracownika- wymaga to zgody pracownika albo po prostu pracodawca może wysłać go na urlop zaległy i bieżący.

4. Co znaczy praca na cały etat, a zatrudnienie na 3/4 ? Miała więc Pani stale godziny ponadwymiarowe, ale zredukowane urlopy.

5. Co do zasady w ostatnim dniu zatrudnienia należny będzie ekwiwalent za urlop, jeśli jakiś nieodebrany pozostanie. Za 2015- urlop proporcjonalnie pomniejszony.
2015-02-17 16:58:03 193.0.192.* | Ewela821
Witam!
Złożyłam wypowiedzenie 2 tygodnie przed końcem miesiąca i tez takie wypowiedzenie 2 tygodniowe mnie obowiązuje czy w takim czasie przysługuje mi urlop np.2 tygodniowy bo za resztę niewykorzystanego wiem, ze dostanę ekwiwalent.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-17 21:22:42 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
W czasie okresu wypowiedzenia właśnie ze względu na ewentualny obowiązek wypłaty ekwiwalentu to pracodawca decyduje, czy na urlop wysyła, czy w całym należnym wymiarze, czy nie i w jakiej części okresu wypowiedzenia.
Powyższe z art. 167'1 KP.
Zwracam uwagę, że wypowiedzenie dwutygodniowe nie oznacza wypowiedzenia czternastodniowego. Jeśli złożyła je Pani dziś, to umowa rozwiąże się z dniem 7 marca.

Zwracam uwagę też na to, że w tej sytuacji za rok bieżący prawo do urlopu jest proporcjonalne- czyli jeśli rozwiązanie w marcu- to urlop 3/12. Przy 'podstawie' 26 dni i 1/1 etatu daje to 7 dni.
2015-02-01 16:12:32 wanda_c
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam,
Taka sytuacja : jestem pracownikien Baku, ktory zostaje przejety przez inny bank . W zawiazku z tym kazdy z nas liczy sie z mozliwoscia utraty pracy . Ostatnio doszly mnie takie informacje , ze pracodawca zamiast zwolnienia moze zaproponowac prace w miescie do 300 km. I w ten sposob jesli ,,propozycji,, nie przyjmę , to nie musi mi wypłacic odprawy . Czy takie rozwiazanie ze strony pracodawcy jest zgodnie z prawem?
2015-02-02 12:47:14 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli 'zaproponować', to nieprzyjęcie oferty porozumienia stron nie skutkuje przecież rozwiązaniem stosunku pracy. Nie ma więc w tedy kwestii odprawy.

Raczej chodzi Pani o wypowiedzenie zmieniające warunki pracy/płacy. Ich nieprzyjęcie przez pracownika NIE pozbawia go z automatu prawa do odprawy pracowniczej z ustawy o tzw. o zwolnieniach grupowych, zwłaszcza- że w Pani sytuacji będzie to proces zwolnień grupowych, a więc dopuszczalna jest sytuacja, gdy przyczyna rozwiązania stosunku pracy jest też częściowo po stronie pracownika. Jak zawsze w sprawach spornych- tu w razie niewypłacenia odprawy- można wnieść pozew do sądu pracy, który rozstrzygnie- czy nowe warunki są na tyle nieatrakcyjne, czy wręcz niemożliwe do przyjęcia przez pracownika, że trudno mówić o przyczynie po jego stronie. 300 km zdecydowanie na takie wyglądają.
2015-01-29 21:58:05 89.66.199.* | bea1976
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam
Mam pytanie pracuje w firmie która ma ok.300 sklepów w Polsce dowiedziałyśmy się przypadkiem że nasz zamykają. Chodzi o to co nam przysługuje jakie odprawy i jakie wypowiedzenie najstarszy pracownik pracuje 13 lat w tej firmie najmłodszy 9lat.
pozdrawiam i dziękuje
2015-01-30 10:12:25 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. od pracodawcy:
- co do zasady normalny okres wypowiedzenia który zależy zarówno od stażu 'zakładowego' jak i rodzaju umowy.
- likwidacja upoważnia też do jednostronnego skrócenia tego okresu do min. 1 mc, za wypłatą odszkodowania za pozostały okres- czyli w praktyce dotyczy to pracownika na umowie na czas nieokreślony ze stażem 'zakładowym' min. 3 lat
- może być wypowiedzenie zmieniające warunki pracy zmierzające do przeniesienia do innego sklepu
- możecie rozstać się na zasadzie porozumienia stron- wtedy koniecznie w świadectwie pracy musi być zapis o tej likwidacji- ma to wpływ na zasiłek dla bezrobotnych
- dni wolne (płatne) na poszukiwanie pracy

- odprawa pracownicza- zależna od stażu zakładowego. O ILE pracodawca jest duży, tj. zatrudnia min. 20 osób. To, że sklepów jest 300, nie oznacza że jest to ten sam pracodawca. Co do zasady pracodawcą jest ten podmiot,który widnieje na umowie o pracę. Jeśli są to sklepy w tzw. franczyzie- to pracodawca ma ten tylko jeden czy kilka sklepów....
2. od 'systemu'
- status bezrobotnego, i wszystko co się z tym wiąże (ub. zdrowotne,zasiłek o ile są spełnione warunki, staże, przekwalifikowania, bony szkoleniowe, dodatek aktywizacyjny, dofinansowanie własnej DG ...
- świadczenie przedemerytalne dla pracowników z grubsza po 50

To tak najogólniej.
2015-01-29 12:43:06 86.128.179.* | magda 890
Witam. Jestem obecnie na urlopie macierzyńskim do 27.lutego. Czy jeżeli złoże wypowiedzenie z pracy ponieważ musze zostać w domu i opiekować się synem będę mogła liczyć na jakiś zasilek z JC?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-29 12:55:40 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Co to jest JC ? Dziecko jest niepełnosprawne ?
2015-01-16 17:26:48 wanda510
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam,13.01 wręczyłam w firmie wypowiedzenie.Jednak od 19.01 chciałabym w okresie wypowiedzenia wziąść zaległy urlop.Czy firma może mi odmówić?Tak,czy inaczej wyjeżdzam, więc 19 w pracy się nie pojawię,rozumiem że skutkiem tego (jeżeli firma nie zgodzi się na urlop) będzie zwolnienie dyscyplinarne.Czy w związku z tym wynikną dla mnie jakieś konsekwencje?Chciałabym się również dowiedzieć w jakim okresie pracodawca jest zobowiązany wypłacić mi za zaległy urlop i przepracowane dni?
2015-01-16 19:51:25 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Od końca.
Ekwiwalent za urlop- co do zasady w ostatnim dniu stosunku pracy.
Ostatnie wynagrodzenie- tu już większe wątpliwości i różne wykładnie ministerstwa, prawników. Bo są składniki wynagrodzenia, albo taki cykl okresów rozliczeniowych w firmie, że nie zawsze w ostatnim dniu zatrudnienia jest możliwe naliczenie wszystkich składników. Takie składniki- mogą być wypłacone w terminie takim, jakby były wypłacone gdyby nie było wypowiedzenia.

Zatem przyjętą praktyką jest- że ostatnie wynagrodzenie w terminie dotychczasowych wypłat, a jakieś premie kwartalne, półroczne- wtedy kiedy pozostałym pracownikom.

Okres wypowiedzenia to przecież nadal trwanie stosunku pracy. Zatem pracownik NIE udziela sam sobie urlopu, nawet tryb na żądanie- ma swoje procedury. W czasie wypowiedzenia to pracodawca decyduje o udzieleniu urlopu, bo ma wybór, czy rozliczy to ekwiwalentem.

Dyscyplinarka z powodu porzucenia pracy- jak najbardziej. Taki tryb ustania stosunku pracy będzie w świadectwie i przekłada się b. niekorzystnie na zasiłek dla bezrobotnych.
2015-01-09 18:25:37 193.218.176.* | Załamana544
Witam, Znalazłam się w takiej sytuacji: 26 listopada złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę i w wypowiedzeniu tym zawarłam informacje o zachowaniu dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W umowie nie było informacji o wypowiedzeniu. Szef podpisał mi ten dokument wraz z datą i powiedział, że przyjmuje. Następnego dnia stwierdził, że jednak go nie przyjmuje. Tego dnia byłam w pracy, a potem wykorzystywałam urlop wypoczynkowy. 10 grudnia poszłam po wypłatę i powiedziałam, że chcę świadectwo pracy bo podtrzymuje swoje wypowiedzenie. Szef powiedział, że będziemy w kontakcie, a potem przysłał pismo, że albo wracam do pracy, albo idę na l4. Prawnik wysłał mu wniosek o świadectwo pracy, a on nie odpisał. Teraz napisał SMSa bym jutro przyszła po wypłatę. Czy nie mogę odejść z tej pracy? co robić? Przecież jego podpis jest równoznaczny z porozumieniem stron. Prawda?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-12 14:32:30 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jego podpis przede wszystkim jest pokwitowaniem otrzymania, co ma wpływ np. na bieg wypowiedzenia.
Nie oznacza moim zdaniem żadnej zgody na porozumienie stron.
Pani wypowiedzenie w kategoriach prawnych jest ...bezprawne, ale skuteczne- skoro pracodawca nie podjął kroków prawnych (sądowych) zmierzających do wzruszenia tej czynności prawnej, jakiej Pani dokonała.

Dwie kwestie mnie interesują:
- urlop- w czasie owego wypowiedzenia- został Pani udzielony, czy sama sobie Pani go udzieliła.
- termin rozwiązania umowy- czy poza podaniem jego długości- czyli tego, że jest dwutygodniowe wskazała Pani datę jego zakończenia- bo wedle KP zakończyłoby ono bieg 13 grudnia, a nie 10.
2014-12-26 12:28:29 83.19.6.* | mexx
Re: Tajniki wypowiedzeia umowy o pracę [1]
mam.pytanie.czy.moge.zlozyc.wypowiedzenie.po,dniu.swiatecznym.czy.musze.czekac.do.piatku,3.1.2015
2014-12-28 20:46:47 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Kim Pan/Pani jest- pracodawcą, czy pracownikiem ?
Pracodawca nie może co do zasady składać wypowiedzenia pracownikowi w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. urlop), ale może w dniu harmonogramowo wolnym dla tego pracownika.
2014-12-19 12:21:50 178.235.240.* | adam442
Dzień dobry. Ponownie zwracam się do Pani tymi. Tym razem szerokość przysłał mailem grafik urlopów, w którym odwołał w dniu 23 grudnia mój urlop z tytułu opieki nad dzieckiem. Jeden z pracownuków poszedł na zwolnienie chorobowe, są jeszcze inni. Czy może tak zrobić bezkarnie ?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-12-19 12:33:17 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jakiej pani ? Jakie 'tym razem' ?
2014-12-19 12:43:09 178.235.240.* | adam442
Przepraszam, ten tablet postawią mi słowa i nie mogę tego edytować żeby poprawić. Tym razem, ponieważ pisałem już na tym forum.jestem na wypowiedzeniu i szef anulować mi bez podania przyczyny urlop z tytułu opieki nad dzieckiem.po prostu przysłał nowy grafik. Może tAK zrobić ?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-12-19 13:16:01 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Oj, no trzeba było po prostu dokleić pytanie do tamtej dyskusji.

Jak rozumiem, jest owo wolne z art. 188 KP, z tyt. po prostu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat, a nie zwolnienie na chore dziecko (na podstawie ZLA) lub zdrowe w wieku do 8 lat (bo zamknięto szkołę, przedszkole).

Nie ma tu regulacji moim zdaniem tak jak np. w przypadku u. okolicznościowego. Możliwość odwołania dotyczy urlopu wypoczynkowego, a i wtedy tylko w sytuacji awaryjnej, takiej której nie dało się przewidzieć,w czasie przyjmowania wniosku o urlop czy jego udzielania.

Tym bardziej więc chyba, jeszcze trudniej uzasadnić odwołanie z wolnego na dziecko- musiałaby to być okoliczność awarii, wypadku w zakładzie, nagłego zastępstwa pracownika, którego nikt inny nie może zastąpić.

Tyle, że jeśli Pana zdaniem nie ma podstaw, czy nawet nie ma tych podstaw obiektywnie- to jest to polecenie służbowe- i ...pracownik musi je wykonać.
2014-12-19 13:27:54 178.235.240.* | adam442
Czyli może odwołać bez podania przyczyny traktując to jako polecenie służbowe. Ja po prostu nie wierzę że można być tak bezkarnie. Bardzo dziękuję za informacje i pozdrawiam
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-12-19 13:38:39 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No taka specyfika KP- odmówić wykonania polecenia służbowego można w kilku sytuacjach- gdy polecenie obejmuje dokonanie przestępstwa, gdy polecenie dotyczy delegacji albo pracy w nocy dla pracownicy w ciąży...

To, żadna pociecha dla pracownika że np. nieuzasadnione odwołanie z urlopu rodzi możliwość złożenia wniosku do PIP i ukaranie pracodawcy albo wniosku do sądu o pokrycie kosztów, albo o odszkodowanie, gdy uda się wykazać, że był to objaw mobbingu.

Niestety wszystko wskazuje, że pracodawca infantylnie po prostu stara się ukarać Pana, za to wypowiedzenie.
Wolne na dziecko nie przechodzi na kolejny rok, nie ma też ekwiwalentu za niewykorzystane takie dni....
2014-12-19 14:47:19 178.235.240.* | adam442
Udało mi się dodzwonić do pip. Nie można tego odwołać bo nie jest to urlop. SkontaktowaLem się też z działem kadr i wygląda na to, że szef zostal pouczony, bo napisał maila z prośbą o zmianę daty dnia opieki nad dzieckiem, dodając ze byłby za to wdzięczny. I podał w mailu, że w dniach 29-31 grudnia moge sobie wziąć dzien wolny. Tak czy inaczej wygląda na to, że trzeba wytrzymać jeszcze parę dni a potem siedzieć na zwolnieniu do końca wypowiedzenia. I w ten sposób nadużywa się l4, ale trzeba jesli mam nie zwariować. Dziękuję bardzo za pomoc. Pozdrawiam
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-12-16 21:05:48 89.79.218.* | Ania 114
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [10]
Dobry wieczór, mam pytanie? Mój tato dostał wypowiedzenie umowy o pracę do domu listem poleconym, sprawa wyglądała następująco, pracodawca wysłał wypowiedzenie dnia 10 grudnia, tato mój rano 11 grudnia został wezwany do pracy o podpisanie urlopu wypoczynkowego od 11 grudnia do 24 grudnia. w pracy nic mu nie powiedzieli o wypowiedzeniu, kiedy wrócił około 13 tej do domu po podpisaniu urlopu, listonosz wręczył mu wypowiedzenie z dniem 15 grudnia, czy art 41 kp bedzie tu skuteczny, że nie mozna wypowiadać umowy podczas urlopu, ? pozdrawiam Ania
2014-12-17 09:35:28 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Co do zasady w czasie urlopu nie można wypowiedzieć umowy o pracę (przez pracodawcę). Jest to możliwe w razie likwidacji/upadłości zakładu/pracodawcy.

Zatem byłaby podstawa do uznania wypowiedzenia za nieprawne.
A co z 10 grudnia ? Było zwolnienie lekarskie, dzień grafikowo wolny. Udzielony urlop (jak rozumiem bez wniosku ojca) był u. zaległym ?
2014-12-17 09:49:52 31.61.138.* | ania114
Dzień dobry ,10 grudnia był w pracy,pismo odebrał 11,czy nie jest tak,że liczy się data odbioru?Urlop jest zaległy.Pozdrawiam Ania.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-12-17 10:01:54 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Po prostu dziwiło mnie samo wezwanie- bo zrozumiałem, że 11 grudnia był już wcześniej ustalony (np. jako chorobowe) na dzień usprawiedliwionej nieobecności. Czyli bez wezwania i tak ojciec do pracy by poszedł.

Nie zmienia to sytuacji, że otrzymał wypowiedzenie w czasie urlopu.
U. zaległy mógł być udzielony jednostronnie przez pracodawcę.
2014-12-17 21:07:07 89.79.218.* | Ania 114
Dziękuję serdecznie za odpowiedź,sprostuję swój komunikat, tata 11 grudnia poszedł do pracy ale jej nie rozpoczął, bo został wezwany do biura o podpisanie urlopu od 11-24 grudnia.
Przy okazji chciałam zapytać o dwie sprawy z związku z wypowiedzeniem: 1.Czy tata jest w okresie chronionym przedemerytalnym( czy w ogóle mógł mieć wypowiedzianą umowę?)
2.Czy należy się odprawa i odszkodowanie?
Przedstawie krótko 41 lat pracy taty:
-urodzony jest w maju 1955 r ,
-20 08 1973 rozpoczęcie pracy, na świadectwie pracy ok 91 r -stanowisko operator sprzętu ciężkiego, nie posiadamy żadnego zaświadczenia o warunkach szkodliwych , gdyż w tamtych latach nie wydawali kategorii warunków szkodliwych, mamy uprawnienia na sprzęt ciężki lata 70-tei zaświadczenia o ukończonych kursach.
Ma około 18 lat pracy w warunkach szkodliwych.(praca gł asfalt-walec drogowy)
-91-97- zatrudnienie brygadzista , potem pracownik budowlany
-Do roku obecnego jest nadal zatrudniony w przedsiębiorstwie,przez szereg lat zmieniały się nazwy firm ale właściciele Ci sami,zmieniały się umowy o pracę ,(czas nie określony),były to przeniesienia z firmy do firmy,ojciec posiada ciągłość zatrudnienia, bez ani jednego dnia przerwy.
-w około 2000 roku dostał tato aneks do umowy zmieniające pracę na czas określony do 2020 roku z możliwością wypowiedzenia 2 tyg.
-firma zatrudniała więcej niż 20 pracowników,
-firma nie ogłosi upadłości(przypuszczalnie) w VI 2015 roku ma otrzymać z funduszu gwarancyjnego sporą gotówkę.
-w krótkim czasie zwolnionych sporo pracowników budowy.
-kłopoty finansowe firmy w ostatnim roku były odczuwalne, opóźnione pensje, bez premii, brak zleceń, przegrywane przetargi, przymusowe urlopy.
- po 41 latach pracy uczciwy i oddany sercem i duszą człowiek dostaje wypowiedzenie do domu.
Czy z takim doświadczeniem tato ma szansę wygrać sprawę Sądownie? Pozdrawiam serdecznie Anna K.
2014-12-18 09:35:31 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Powszechny wiek emerytalny Pani ojca to już 67 lat. Owszem ochrona stosunku pracy dotyczy też pracowników młodszych, jeśli spełniają lub spełnią w ciągu najbliższych 4 lat warunki uzyskania emerytury wcześniejszej lub pomostowej.

Tyle, że w tym drugim przypadku pracodawca musi mieć wiedzę o tym. Bez świadectw pracy w war. szczególnych, zaświadczeń o pracy w war. szczególnych tego formalnie nie wie. Więc w tym zakresie przed sądem trudno będzie wykazać nieprawność wypowiedzenia, a jeśli sąd uzna, że jednak ojciec korzysta już z ochrony przedemerytalnej- to winy pracodawcy w tym zakresie nie będzie.

O odprawie trochę za wcześnie mówić- bo przecież ojciec może wnioskować o przywrócenie do pracy. Wielkość pracodawcy generalnie prawo do odprawy daje nawet przy zwolnieniu indywidulanym- byle tylko po stronie pracodawcy leżały wszystkie powody.
"sporo pracowników" może też oznaczać, że jest to zwolnienie grupowe.

Na odwołanie do sądu pracy jest 7 dni tylko od dnia otrzymania wypowiedzenia.

Ps. z datą 15 grudnia też pracodawca w wypowiedzeniu nieco namieszał, jeśli tak oznaczył początek biegu okresu wypowiedzenia.
2014-12-18 17:46:01 89.79.218.* | Ania 114
Dziękuję bardzo za informacje, jeżeli dobrze zrozumiałam, to może się starać o pomostówkę? Od maja 2015 roku, ukończy wówczas 60 lat, z relacji taty, pracownicy tej firmy którzy odchodzili na pomostówkę, zakładali sprawę do Sądu Pracy o przyznanie warunków szkodliwych, wystarczył świadek i są już na pomostówce.
Jeżeli chodzi o zwrot "sporo" pracowników zwolnionych, to w sumie około 9 osób w ciągu tygodnia,przypuszczam ,że też te osoby zostały zwolnione podczas urlopu, ale to już wiemy z art 41 kp.Reasumując, 16 grudnia złożyliśmy pozew do Sądu Pracy, dzięki Panu wyjaśnieniom już wiem ,że nie wszystko będzie po naszej myśli, na pewno odezwę się jak sprawa się zakończy.
Poproszę jeszcze o wyjaśnienie, jakie będą skutki gdy np 22 grudnia tata by przebywał na chorobowym?, czyli chorował by w okresie wypowiedzenia i po nim, ma spore szanse na l4, bo ma przewlekły stan zapalny zatok i ucha środkowego, chorował ostatnio około 5 miesięcy, wrócił do pracy na jesień. Pozdrawiam Anna K.
2014-12-18 18:04:45 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pytanie o emeryturę pomostową czy wcześniejszą- to na ten dział forum:

http://www.money.pl/forum/katalog,7,0,0,40,0,emerytury.html

Przy braku odpowiednich 'papierów' oczywiście trzeba sprawę oddawać do sądu tj. odwoływać się od decyzji odmownej ZUS, która zresztą odmowną w takich okolicznościach być musi.
---------------------------
Definicja zw. grupowych:

gdy:

a) w ciągu 30 dni zostało dokonanych ich:

co najmniej 10, w przedsiębiorstwach, których liczba pracowników wynosi więcej niż 20, a mniej niż 100;
co najmniej 10% liczby pracowników, gdzie liczba zatrudnionych sięga powyżej 100, a poniżej 300;
co najmniej 30, w zakładach pracy, w których zatrudnionych jest więcej niż 300 pracowników;

b) w ciągu 90 dni liczba zwolnień wynosiła co najmniej 20 niezależnie od ilości pracowników.

------------------------------------

Chorobowe przerywa u. wypoczynkowy, nie przerywa wypowiedzenia. Czyli po prostu za nieodebrany urlop należny byłby ekwiwalent, a to, że niezdolność do pracy powstała w czasie trwania stosunku pracy sprawiłaby, że zasiłek chorobowy i tak byłby należny, mimo ustania tego stosunku, a więc i ubezpieczenia. Czyli dalsze kolejne ZLA przedłużające niezdolność musiałyby już trafiać do ZUS.

Jeśli w pozwie wnioskowaliście przywrócenie do pracy i tak orzeknie sąd- to choroba ojca nie będzie w tym żadną przeszkodą.
2015-01-14 20:46:46 89.79.218.* | Ania 114
Witam, chciałam tylko umieścić informację, że po złożeniu pozwu do Sądu, pracodawca poprosił tatę o wycofanie pozwu, został przywrócony do pracy z anulacją wcześniejszego wypowiedzenia pisemnie.Tata przebywa obecnie na L4. Pozdrawiam Ania.
2015-01-14 20:54:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No proszę, sąd pracy jako straszak i to skuteczny :-)
2014-12-14 13:38:15 178.235.240.* | adam442
Witam. Złożyłem wypowiedzenie umowy o pracę po 13 latach a następnie wniosek o skrócenie okresu wypowieden i. Czy pracodawca ma określony termin na podjęcie decyzji ? Cały czas mnie z wodzie i nie wiem na czym stoję.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-12-15 10:07:23 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Stoi Pan na razie na tym, że ma 3 miesięczny okres wypowiedzenia, a więc stosunek pracy zakończy 31 marca 2015 r.

Skrócenie okresu wypowiedzenia w takiej sytuacji odbywa się na zasadzie porozumienia stron. Jeśli w swej ofercie nie zawarł Pan terminu, w którym prosi o udzielenie odpowiedzi na ofertę- to terminem tym jest termin, na jaki zaproponował Pan samo rozwiązanie umowy. Jeśli takiego też Pan nie wskazał- to decyzja pracodawcy powinna nastąpić 'niezwłocznie' po otrzymaniu oferty, bo oferta oznacza, że proponuje Pan rozwiązanie umowy w dniu wręczenia oferty.

Przydatne orzecznictwo:

Sąd Najwyższy z 14 września 1998 r,. I PKN 315/98
2014-12-16 18:34:59 178.235.240.* | adam442
Dziękuję za odp. Sytuacja jest beznadziejna dla pracownika. Jeśli pracodawca odpowie mi w dniu , w którym zaproponowałem skrócenie, to jak ja wyglądam wobec nowego pracodawcy mówią mu w ostatniej chwilk. STWIERDZENIE NIEZWŁOCZNIE w mojej obecnej firmie nie istnieje. Niestety to jest kolejny przepis dla szefów z wysoką kulturą osobistą. Moj obecny, wkrótce były nie zna tego pojęcia. Jeszcze raz dziękuję.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-12-17 09:26:20 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Szkoda, że nie zajrzał Pan na forum przed decyzją. Byłaby oferta porozumienia z podanym terminem wyrażenia akceptacji. I w ogóle od porozumienia stron w sprawie samego rozwiązania umowy by się zaczęło....
2014-12-12 10:14:35 81.190.114.* | Rivona
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [7]
Mam pytanie czy przy wypowiedzeniu umowy fakt uzyskania odprawy powinien być zawarty na tym wypowiedzeniu?
2014-12-12 10:47:31 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie musi być podana taka informacja w tekście wypowiedzenia. A jej (informacji) brak nie ma żadnego wpływu na to, czy odprawa będzie przysługiwać, czy nie.
2014-12-12 10:58:13 81.190.114.* | Rivona
Jeszcze jedno pytanie, dostałam wypowiedzenie z 3 m-cznym okresem wypowiedzenia z powodu zmniejszenia zatrudnienia, okres wypowiedzenia został skrócony do m-ca, za pozostałe dwa m-ce otrzymam odszkodowanie. Pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników, nie są to zwolnienia grupowe. Z tego co sie dowiedziałam to są to przesłanki do otrzymani 3 m-cznej odprawy, gdyz rozwiązanie umowy o pracę nie nastąpiło z mojego powodu. Czy mam rację?
2014-12-12 11:23:39 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, są. Indywidualność zwolnienia nie jest tu przeszkodą. Różnica generalnie podlega na tym, że przy zwolnieniu indywidualnym by uzyskać odprawę pracowniczą- przyczyny muszą leżeć wyłącznie po stronie pracodawcy. W przypadku pracownika zwalnianego grupowo dopuszczalne jest, by część 'winy' była też po jego stronie.

Więcej:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,404671.html
2014-12-16 10:47:48 81.190.114.* | Rivona
A czy jeżeli w czasie 3 m-cznego okresu wypowiedzenia okaże sie, ze jestem w ciąży, to czy pracodawca musi przywrócić mnie do pracy na poprzednich warunkach?
2014-12-16 11:28:33 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wypowiedzenie w takiej sytuacji staje się bezskuteczne- oczywiście podstawą jest zaświadczenie lekarskie.
Powrót albo na stanowisko dotychczasowe, albo jeśli w międzyczasie zostanie zlikwidowane - na inne zgodne z Pani kompetencjami oraz niewykluczone ze względu na ciążę. Jeśli nowe stanowisko jest mniej płatne- to powstaje obowiązek wypłacania dodatku wyrównawczego.

Stanowisko dotychczasowe- nawet jeśli je Pani odzyska- nie musi być trwałe- bo skoro pracodawca podlega ustawie o zw. grupowych- może pracownicy w ciąży wręczyć wypowiedzenie zmieniające warunki pracy/płacy. Tyle, że nadal z obowiązkiem ww dodatku.
2014-12-19 20:48:59 81.190.114.* | Rivona
Jako datę rozwiązania umowy mam wpisany 31 styczeń, tzn mam skrócony okres wypowiedzenia, a za luty i marzec firma zapłaci mi odszkodowanie. Czy w związku z tym, jeżeli w ciąże zajdę np. w lutym to czy zakład pracy również musi mnie przywrócić do pracy?
2014-12-19 21:29:32 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie. Bo nie będzie sytuacji, w której umowa rozwiązała się w czasie ciąży.
2014-12-01 22:10:45 83.6.232.* | Konfucjusz1986
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Dziękuję za informację. O ile dobrze zrozumiałem nie muszę więc podpisać wypowiedzenia i nie poniosą z tego tytułu żadnych konsekwencji tak ?
Termin dzisiaj oznacza niedzielę zgadza się czy to jest ważne dla mnie ? Mam jeszcze jedno pytanie bo nie bardzo zrozumiałem napisałem wcześniej że w umowie mam zapis że firma może wypowiedzieć mi umowę bez podania przyczyny czy to nie jest to samo co zapis o możliwości jej rozwiązania za wypowiedzeniem?
2014-12-01 22:41:18 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie musi Pan- jest to po prostu pokwitowanie faktu otrzymania dla celów dowodowych, nie ma też powodu, by tego...nie zrobić- jeśli treść się zgadza zwłaszcza z datą jego otrzymania.

Moja wina z tym zamieszaniem z tym zapisem- tak, oznacza to klauzulę o możliwości wypowiedzenia. Zafiksowałem się na tym sformułowaniu "bez podania przyczyn"- czego w ogóle pracodawca nie musiał deklarować, bo to normalne dla umowy terminowej.
Jeśli w zapisie tym nie pojawia się jeszcze długość okresu wypowiedzenia- to obowiązuje okres dwutygodniowy.

Tu pojawia się kwestia niedzieli właśnie- otrzymanie wypowiedzenia w niedzielę 30 listopada skutkuje rozwiązaniem umowy ( z 2 tygodniowym okresem ) w sobotę 20 grudnia. Z kolei info o dniach wolnych wskazuje, że raczej pracodawca uważa, że nastąpi to 13 grudnia, albo że spóźnił się z wręczeniem wypowiedzenia tj. nie zdążył w sobotę 29 listopada.

Tu powraca kwestia podpisania- byłby jasny dowód, kiedy wypowiedzenie wręczono, a więc kiedy na 100% ma rozwiązać się stosunek pracy.
2014-11-30 19:56:15 83.6.230.* | Konfucjusz1986
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam mam pytanie: pracowałem w jednej firmie przez 6 lat. pierszwsza umowa była na okres próbny 3 miesiące, następna umowa była na czas określony 5 lata i trzecia umowa podpisana w tym roku na kolejne 5 lat. dzisiaj firma wręczyła mi wypowiedzenie ( w umowie mam zapis że firma może wypowiedzieć mi umowę bez podania przyczyny) nie podpisałem jednak wypowiedzenia. bo też nigdy nie byłem wcześniej w takiej sytuacji. na wypowiedzeniu mam infomację że firma rozwiązuje ze mną umowę mam 2 dni na szukanie pracy oraz 8 dni urlopu oraz jakieś 35 dni urlopu ( za roko 2013/2014)
teraz nie wiem jak mam się zachować podpisać czy nie ? czy to że nie podpisałem wypowedzenia i tak oznacza ze umowa została wypowiedziana, co dalej robić? czy w związku z tym mam pójść do pracy czy już nie muszę i jak dalej załatwić tą sprawę tak abym nie miał potem nieprzyjemności
2014-12-01 09:05:46 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Najważniejsze w tej kwestii jest to, czy w tej obecnej umowie znajduje się w ogóle zapis o możliwości jej rozwiązania za wypowiedzeniem. Brak takiej klauzuli czyni owo wypowiedzenie nieprawnym, a więc podlegającym procedurze odwołania się od niego do sądu pracy.

Sam fakt niepodpisania jest bez wpływu na ważność oświadczenia woli pracodawcy- służy jedynie pokwitowaniu i jako środek dowodowy9 głównie daty tego zdarzenia) w razie dalszych nieporozumień.

PS. 'dzisiaj" oznacza niedzielę 30 listopada ?
2014-11-13 20:34:36 79.186.154.* | Maliniak
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam,
pracuję na umowę o pracę na czas określony (2lata), która kończy się w przyszłym roku wraz z końcem listopada 2015. z tego roku (2014) zostało mi 12dni urlopu wypoczynkowego, z powodu natężenia pracy mam pewność iż nie wykorzystam go do końca tego roku. w przyszłym roku z powodu zaliczenia sesji na studiach zaocznych planuje wykorzystać urlop za rok 2014 i rok 2015, czy istnieje taka możliwość jeżeli zaległy urlop będę chciała wykorzystać po upływie I kwartału roku? Jeżeli pracodawca nie będzie chciał udzielić mi urlopu np w maju 2015 czy po natychmiastowym złożeniu wypowiedzenia (okres wypowiedzenia wynosi w moim przypadku dwa tygodnie) mam prawo wykorzystać urlop za 2014 i 2015 rok? Czy jeżeli pracodawca nie udzieli mi urlopu do końca I kwartału to do kiedy ma obowiązek wypłacić zaległy ekwiwalent?
2014-11-13 21:20:17 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ekwiwalent za urlop pojawia się tylko w sytuacji niewykorzystania urlopu w naturze na skutek rozwiązania umowy o pracę, a nie na skutek upływu jakiegoś kwartału. Termin zapłaty to co do zasady dzień rozwiązania umowy.

W czasie wypowiedzenia to pracodawca decyduje o tym czy udzieli urlopu, czy woli rozliczyć się ekwiwalentem.
2014-11-01 15:27:11 83.1.252.* | Sadi
Witam. Mam umowę na 3 miesiące która kończy się 30 listopada. Mam pytanie, jakiś czas temu uleglem wypadkowi w pracy i czy dostane odszkodowanie za wypadek z ubezpieczenia które mialem w pracy jeśli nie przedluze umowy z firma ?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-11-03 11:06:43 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Ustanie stosunku pracy nie wpłynie na prawodo odszkodowania, czy inne świadczenia z ub. wypadkowego skoro sam wypadek nastąpił w czasie trwania umowy tj. ubezpieczenia.
2014-10-21 21:10:43 89.72.132.* | tonia128
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam

Będąc na umowie czasowej, mialam 2 tygodniowy okres wypowiedzenia. Złożylam wypowiedzenie 17 pazdziernika i konczy się ono w sobotę 1 listopada. Czy w związku z tym że tak jakby napoczęłam nowy miesiąc u tego pracodawcy, na poczet mojego urlopu zaliczone będzie jeszcze 2,16 dnia urlopu za listopad?

Czy w przypadku gdy te 2,16dnia z listopada zaliczone zostanie u tego pracodawcy , oznaczać to będzie że u nowego pracodawcy pracując w listopadzie i grudniu będę miała jedynie 2,16 dnia wolnego za grudzień (mam staż pracy w sumie ponad 10 lat)?
2014-10-22 10:38:49 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Przy nabywaniu prawa do u. wypoczynkowego (gdy nie ma już kwestii tzw. pierwszego urlopu z art.153 KP) stosujemy przecież zaokrąglenia w górę do pełnych dni.
Zatem trwanie stosunku pracy w listopadzie (nieważne, że 1 dzień) oznacza prawo do urlopu również za ten miesiąc. Łącznie więc z owej umowy nabywa pani prawo do urlopu proporcjonalnego obejmującego listopad. Np. jeśli umowa zaczęła się 1 marca- do urlopu 9/12 x 26 = 20 dni (przy 1/1 etatu).

Jeśli w listopadzie będzie kolejny pracodawca to urlopu za ten miesiąc już nie udziela. Udzieli tylko za grudzień, czyli 1/12, czyli 3 dni (przy 1/1 etatu) o ile z obecnej umowy urlop udzielony nie będzie nadmiarowy.
2014-10-17 10:29:43 164.61.210.* | Janusz 2014
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
witam

05.11 minie okres trzech lat od kiedy zacząłem pracę w danej firmie. Od kiedy liczy mi sie trzymiesięczny okres wypowiedzenia? Czy gdybym zlożył wypowiedzenie pod koniec października, to mam jeszcze miesiąc wypowiedzenia, czyli do końca listopada?
2014-10-17 10:47:46 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Rozumiem, że umowa na czas nieokreślony.

Długość okresu wypowiedzenia z art. 36, par. 1 KP jest uzależniona nie od stażu 'zakładowego' w dniu składania wypowiedzenia, ale w dniu rozwiązania umowy. Innymi słowy należy uwzględnić ten staż awansem.
Obowiązuje Pana już trzymiesięczny okres- ostatnim dniem, w którym mógł Pan złożyć wypowiedzenie 1 miesięczne był ostatni dzień września, bo umowa zakończyłaby się 31.10, czyli jeszcze przed osiągnięciem owych 3 lat.
-1 spadek
2014-10-01 17:49:11 46.238.231.* | Elwis 21
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam,
Wręczyłem pracodawcy moje wypowiedzenie z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia (o długości okresu poinformowała mnie telefonicznie kadrowa), u danego pracodawcy pracowałem od 2001-2009 r. następnie była przerwa i ponowne zatrudnienie na czas nieokeślony od lipca 2013r. Więc powinno być wypowiedzenie 3 miesięczne. Czy pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie za dwa miesiące, moje miesięczne wypowiedzenie skończyło się 30 lipca.
2014-10-09 11:30:26 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
NIE- przecież praca przez owe 2 miesiące nie była wykonywana, stosunek pracy uległ rozwiązaniu. Czy to świadomie, czy nieświadomie pracodawca zaakceptował niekodeksowy bieg okresu wypowiedzenia- skoro ani nie zgłosił zastrzeżeń, ani nie zwolnił dyscyplinarnie za porzucenie pracy i jak rozumiem wystawił św. pracy w ostatnim dniu tego krótszego wypowiedzenia.

Tu umocowanie pracodawcy jest słabsze niż pracownika z art. 49 KP
-2 spadek
2014-09-28 19:52:45 Bastheth
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [0]
maecin802 - porownac sytuacje z tym co masz w umowie. o podstawa do jakichkolwiek roszczeń potem
2014-09-28 15:16:16 78.9.114.* | Wiola59
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [5]
Zlikwidowano moje stanowisko pracy.Do konca września 2014r. jestem juz na wypowiedzeniu. W świadectwie pracy wpisano mi "likwidacja stanowiska art.30 par.1 pkt.2. W uzasadnieniu które otrzymałam napisano "wypowiedznie umowy o pracę na czas określony" art.33. Moja umowa była zawarta na okres od 1.07.2013r. do 30.09.2016r. Mam ponad 35 lat stazu pracy i teraz nie wiem czy dostanę świadczenie przedemerytalne, jak umowa była zawarta na czas określony i w uzasadnieniu mam wpisay art.33? Bardzo proszę o pomoc w wyjasnieniu mi tej kwestii
2014-10-12 12:49:16 78.8.19.* | Wiola59
czy może mi ktoś pomóc??
2014-10-13 10:31:10 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Art. 33 informuje o tym, że w ogóle możliwe było wypowiedzenie, bo umowa była dłuższa niż 6 mc i zapis o wypowiedzeniu niej się znalazł.
To, że umowa była na czas określony jest bez znaczenia dla prawa do świadczenia przedemerytalnego.
Co do świadczenia, to poza ww warunkiem utraty pracy konieczne są warunki stażowo- wiekowe. Jeśli rzeczywiście staż ubezpieczeniowy wyniósł min. 35 lat- spełniła je Pani. Konieczne będzie jeszcze uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych i jego utrzymanie przez min. 180 dni.

Czy warunki uzyskania zasiłku Pani spełnia - nie wiem- chodzi o wynagrodzenie z owej umowy w 2014 jak i w 2013 r.
2014-10-13 13:27:35 78.8.17.* | Wiola59
Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Tak, warunki spełniam. Obecnie jestem zarejestrowana w UP. od 1 październia 2014r.
2014-10-13 13:33:36 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No więc prawo do zasiłku jest od 8.10, a więc musi Pani utrzymać go do 5.04.2015.

Czy PUP nie znajdzie w tym czasie oferty 'odpowiedniej' pracy to już inna kwestia.
2014-10-14 14:17:17 78.9.112.* | Wiola59
Tak, wiem o tym. Bardzo dziękuję za informację.
2014-09-23 13:46:29 194.28.190.* | grzegorz275
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [2]
Witam serdecznie. Mam pytanie co do rozwiązania umowy za porozumieniem stron art 30-1 pkt1 kp. tylko że pod spodem jest zawarta klauzula "rozwiązanie nastąpiło z powodu zmiejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy"
umowa była na czas określony od 01.01.2012r do 01.01.2022r. a skończyła się 12.09.2014r.
Nadmienię jeszcze że na świadectwie pracy jest błąd - nie zgadza się data rozpoczęcia pracy mianowicie miesiąc różnicy. Próby wytłumaczenia pracodawcy że jest tam błąd kończyły się jego wymówką że dopiero od lutego mnie zarejestrował. Co w takim razie mam zrobić i co mi się należy? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
2014-09-23 13:59:11 grzegorz275
zapomniałem dodać z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia
2014-10-13 10:39:50 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Świadectwo pracy winno być sprostowane- błędne nie może 'kryć' nieprawidłowości jakiej pracodawca dopuścił się jako płatnik ubezpieczeń. W konsekwencji również skorygowane zgłoszenie do ubezpieczeń i opłacone zaległe składki. Przecież ów brak miesiąca składkowego może mieć czasem ogromne znaczenie- np. zupełnego braku prawa do renty z tyt. niezdolności do pracy, gdyby odpukać coś się Panu przydarzyło, albo braku renty rodzinnej dla żony/dzieci w razie Pana śmierci.

Ów dopisek, że porozumienie w takich okolicznościach ma dwa pozytywy;
- nie wpływa na opóźnienie/skrócenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych jak 'zwykłe' porozumienie stron
- daje podstawę uzyskania odprawy pracowniczej, jeśli jest duży pracodawca :

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,404671.html
2014-09-18 20:53:08 90.156.65.* | Annnaaaaaaaaaaaa
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Czy jesli w danym dniu została rozwiązana umowa za porozumieniem stron - to czy mogę w tym samym dniu podpisac nowa umowe o prace z innym pracodawca??
2014-09-18 21:11:39 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, o ile z dotychczasowym (byłym) pracodawcą nie wiąże Pani umowa o zakazie konkurencji PO ustaniu stosunku pracy, a nowa praca takową konkurencją by była.
2014-09-15 19:53:07 31.174.133.* | kibicII
W poniedzialek dostalem wypowiedzenie z pracy, ktore mialo biegnac od soboty.We wtorek i srode mialem urlop na poszukiwanie pracy.Od czwartku mam chorobowe.Czy wypowiedzenie biegnie
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-09-15 21:34:48 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak.
ZLA jego nie przerywa, ani nie zawiesza.
2014-09-10 20:55:50 95.160.135.* | Mama Maji
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam!
Dostałam wypowiedzenie z zachowaniem 2 tyg. okresu wypowiedzenia, mam do wybranie jeszcze 2 dni urlopu wypoczynkowego i 1 dz. opieki nad dzieckiem. W firmie pracuje od 28 lutego 2014 roku wypowiedzenie kończy się 27 września 14r, czy przysługują mi dni na poszukiwanie pracy? Wyczytałam, że 2 ale czy na pewno?
2014-09-10 21:46:08 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, 2 dni z art. 37 KP.

http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/dni;wolne;na;poszukiwanie;pracy;w;okresie;wypowiedzenia,134,0,667270.html
2014-09-04 14:18:18 31.61.140.* | Malika815
Witam,
Przebywam n urlopie urlopie wychowawczym do lutego 2015r, chcę złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, w firmie jestem zatrudniona 10 lat, firma zatrudnia ponad 20 osób. Jak złożyć wypowiedzenie aby ten okres był dka mnie płatny?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-09-04 19:42:57 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Złożyć wniosek o przerwanie u. wychowawczego i ....wrócić do pracy, tak by świadczyć pracę w trakcie biegu owych 3 miesięcy. I jednocześnie* złożyć wypowiedzenie.

Wniosek o przerwanie bez dogadywania z pracodawcą- tj. na zasadzie zawiadomienia na min. 30 dni przed rozpoczęciem pracy. Za zgodą pracodawcy- może być to okres krótszy.

powyższe z art. 186'3 KP.

* oczywiście nie dosłownie, ale skoro chce Pani wynagrodzenia, i chce go jak najdłużej, a jednocześnie jak rozumiem jak najkrócej po urlopie być w pracy to wniosek o przerwanie urlopu musi być złożony najpóźniej 2 lub 3 dnia miesiąca kalendarzowego, w zależności od jego długości (30/31 dni), wskazywać datę rozpoczęcia pracy na 1 dzień kalendarzowy kolejnego miesiąca, a wypowiedzenie najpóźniej w jego (miesiąca poprzedzającego 1 miesiąc pracy) ostatnim dniu.
2014-09-04 20:41:36 31.61.136.* | Malika815
Dzięki za odpowiedź, najgorszy w tym wszystkim jest powrót w miejsce z którego wyszłam z depresją. Nawet na te kilka dni. A czy pracodawca może odmówić nie świadczenia pracy w trakcie trwania wypowiedzenia umowy o pracę?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-09-04 20:52:38 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No na coś trzeba się zdecydować. Albo pieniądze, albo brak powrotu. Skoro nie chce Pani wracać- złożyć wypowiedzenie BEZ składania wniosku o skrócenie urlopu. Jeśli chce Pani korzystać jak najdłużej z urlopu- musiałoby więc być złożone w listopadzie najpóźniej.

W specyficznych układach pracodawca może zwolnić w czasie wypowiedzenia z obowiązku świadczenia pracy, raczej dotyczy to wypowiedzeń przez niego złożonych. Może wysłać też na u. wypoczynkowy- bo wtedy to on o nim decyduje.
2014-09-04 21:12:29 31.61.136.* | Malika815
Jasne rozumiem wszystko. Bardzo dziękuję.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-08-25 19:54:32 89.68.11.* | marta31499
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [7]
Witam ,mam takie pytanie, obecnie przebywam na urlopie wychowawczym ale już zostałam poinformowana przez pracodawcę o zmniejszeniu etatu z 3/4 na 1/4 gdy tylko wrócę do pracy. Nie chcę się zgodzić na zaproponowane warunki, i chodzi mi konkretnie o to czy mam prawo do 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia i odprawy?? czy jedno wyklucza drugie?? Dodam, że pracuję w firmie 5 lat,mam umowę na czas nieokreślony, a firma zatrudnia więcej niż 20 pracowników.
2014-08-26 10:28:22 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Gdy tylko oznacza, że wrócić musi Pani na pierwotny wymiar etatu i dopiero może być złożone wypowiedzenie zmieniające warunki pracy/płacy. No oczywiście może pracodawca próbować, ale z tego Pani pisze nieskutecznie, oferować porozumienie stron w tym zakresie.

Wypowiedzenie zmieniające ma ten sam okres wypowiedzenia, co definitywne, a więc w Pani przypadku 3 miesięczny i dopiero po jego upływie weszłoby w życie zmniejszenie wymiaru etatu.

Co do odprawy pracowniczej- co do zasady nieprzyjęcie warunków zaproponowanych przez pracodawcę nie implikuje braku prawa do odprawy, ale w razie nieporozumień, to jest braku odprawy i zaskarżenie tego do sądu pracy będzie zbadane, czy odmowa pracownika nie jest strategiczna, służąca jedynie rozwiązaniu stosunku pracy itd, co ma znaczenie przy zwolnieniach indywidualnych. Jak również to, czy nowe warunki nie są szykaną mającą na celu pozbycie się pracownika, bo wiadomo że ich nie przyjmie.

Zwracam uwagę, że może się Pani już teraz w pewnym stopniu obronić- jeśli nie wykorzystała i nie wykorzysta Pani pełnych 35/36 miesięcy u. wychowawczego może Pani przed powrotem do pracy złożyć wniosek o zmniejszenie wymiaru etatu, nawet symboliczne (np. o 1/8) na czas tej 'resztki' u. wychowawczego, nie dłużej jednak niż na 12 mc. Jest wtedy Pani chroniona przed wypowiedzeniem ( w tym zmieniającym ) przez ten okres. Chodzi o regulację z art. 186'7 i 186'8 KP.

Zmierzam do tego, że lepiej zostać z 5/8 etatu niż z 1/4 ....
2014-08-29 19:38:53 89.68.11.* | marta31499
Bardzo dziękuję za odpowiedź, a mam jeszcze takie drugie pytanie, ponieważ kierowniczka o zmianie warunków pracy i płacy informowała mnie słownie, czy teraz jak wrócę do pracy 4 września może być taka sytuacja, że pominie wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i od razu wręczy mi takie normalne wypowiedzenie stosunku pracy?? I czy byłoby to dla mnie mniej korzystne??
2014-08-29 21:29:31 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zapowiedź w czasie urlopu wychowawczego należy traktować jako tylko zapowiedź właśnie, a nie ustne wypowiedzenie zmieniające. Bo w trakcie urlopu wychowawczego jest możliwe tylko w okolicznościach zwolnień grupowych.
Po powrocie do pracy zatem może to być zarówno wypowiedzenie zmieniające jak i od razu definitywne- .
No chyba, że jest możliwy 'manewr' ze zmniejszeniem wymiaru etatu na Pani wniosek na ewentualny pozostający należny czas u. wychowawczego, o czym już pisałem. Tyle, że wniosek ten składa się na min. 2 tygodnie przed powrotem, zatem te ok. 10 dni byłoby jeszcze na 3/4 etatu.

Co do korzyści w razie jednak wypowiedzenia- to rzecz względna- jeśli nie ma zamiaru Pani absolutnie pracować na 1/4 etatu- to właściwie żadna dla Pani różnica. Jeśli jednak nie ma Pani alternatywy zarobkowej itd. no to jednak wypowiedzenie zmieniające daje jednak jakieś zatrudnienie.
2014-08-30 11:40:44 89.68.11.* | marta31499
Dziękuję za pomoc, pracować już tam nie chcę, kierowniczka wiedziała, że proponując mi nowe warunki czyli tą 1/4 etatu , pewnie zrezygnuję i myślę,że o to jej konkretnie chodziło. Chciałam tylko upewnić się, że w obu przypadkach wypowiedzeń jest tak samo, jeszcze raz serdecznie dziękuję za pomoc, pozdrawiam
2014-09-01 11:43:18 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Skutek praktyczny okres wypowiedzenia, treść świadectwa pracy, prawo do zasiłku dla bezrobotnych- jednakowe jeśli pracownik nie przyjmuje nowych warunków pracy/płacy z wyp. zmieniającego. Może być różnica w kwestii prawa do odprawy.
2014-08-31 20:59:09 89.68.11.* | marta31499
Witam jeszcze raz, mam nadzieję, że ostatni i już więcej nie będę zawracać głowy. Chciałam spytać o to, czy jeśli pracodawca będzie chciał mi skrócić okres wypowiedzenia to czy ja muszę się zgodzić??
I jeszcze, czy wypowiedzenie muszę podpisać tego samego dnia, którego zostanie mi wręczone??
2014-09-01 11:53:09 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Może skrócić ten okres jednostronnie, do min. 1 miesiąca jeśli są przyczyny po stronie pracodawcy- redukcje, upadłość, reorganizacja.

W innych okolicznościach- tylko na zasadzie porozumienia stron, czyli już za zgodą pracownika.

Nie ma prawnego wymogu podpisania wypowiedzenia przez stronę je otrzymującą. Ma to znaczenie dla strony wręczającej jako dowód zapoznania się z nim w konkretnym dniu- bo ma to wpływ na rozpoczęcie a więc i koniec biegu samego wypowiedzenia, jak i na bieg terminu, w którym można się odwołać. Takie pokwitowanie po prostu w razie nieporozumień jest dowodem, że wypowiedzenie zostało dostarczone. Równie dobrze może to być świadek wręczenia, albo odebranie awiza z poczty.

W przypadku wyp. zmieniającego, przy którym jest termin wyrażenia braku zgody na nowe warunki warto więc dla jasności podpisać z adnotacją- 'kwituję/potwierdzam odbiór pisma'. Tak, by nie było wątpliwości, że nie oznacza to od razu zgody na samą treść, a jedynie odbiór.
2014-08-22 20:15:22 jarmis13
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [4]
Witam czy mając umowę na czas nieokreślony pracodawca może nakazać mi przejście na urlop bezpłatny?
2014-09-05 20:01:12 jarmis13
DZIEKUJE BARDZO ZA ODPOWIEDZ MAM JESZCZE JEDNO PYTANIE CZY W TAKIM UKLADZIE MUSZE UTRZYMAC TRZY MIESIECZNY OKRES WYPOWIEDZENIA?
2014-09-05 20:04:02 jarmis13
CZY PRACODAWCA MOZE ZADAC ODEMNIE BEDAC NA URLOPIE BEZPLATNYM OKRES TRZY MIESIECZNEGO WYPOWIEDZENIA?
2014-09-05 20:56:04 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Okres wypowiedzenia zależy od stażu zakładowego zgodnie z art. 36 KP:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-36

Okres ten obowiązuje obie strony, tj. niezależnie od tego, kto komu wypowiada.

Tyle, że w czasie u. bezpłatnego pracodawca ma ograniczone możliwości wypowiedzenia. Pracownik nie ma tych ograniczeń.
2014-08-25 11:32:46 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie. I rodzaj umowy nie jest tu ważny. Urlop taki jest udzielany na wniosek pracownika, a przepisy regulują jedynie kwestię, czy w danych okolicznościach pracodawca musi go udzielić czy jedynie może.

Jeśli pracodawcy chodzi o łagodzenie czasowe złej kondycji firmy- może pracownika prosić o to, by ten z takim wnioskiem pisemnym wystąpił. Ma też formułę przestoju czy po prostu redukcję etatów, wypowiedzenia ( w tym zmieniające).
2014-08-15 16:22:13 188.146.137.* | Sarek Katarzyna
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Mój czas pracy wynosił 5 godz.Od lipca wynosi 7.35.Czy na wypowiedzeniu 3-miesięcznym mam pracować po staremu czy po nowemu.Nowej umowy nie dostałam.
2014-08-18 11:38:51 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jakie to wypowiedzenie- definitywne, czy zmieniające (właśnie wymiar godzin). Kiedy złożone ?
Czy zmiana wymiaru godzin wynika ze zmiany wymiaru etatu, czy po prostu ze zmian w ramach tego samego okresu rozliczeniowego ?
2014-08-06 13:47:26 78.8.28.* | andrzej k
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
dziękuję szklarkowi że jest wyrozumiały ale czy te wypowiedzenie z powodu nie przyjęcie nowych stanowisk będzie skutkowało z mojej winy czy otrzymamy zasiłek dla bezrobotnych od momentu zarejestrowanie dzięki pozdrawiam
2014-08-06 20:07:39 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Bez przesady z tą wyrozumiałością :-) np. apeluję o pisane w tym samym wątku chronologicznie....

Gdyby zostało złożone Panu wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy- brak akceptacji można oświadczyć do połowy biegu tego wypowiedzenia.
Skutki formalno-prawne są w takiej sytuacji takie, jakby od początku było to wypowiedzenie złożone przez pracodawcę- i taki tryb rozwiązania ( art. 30, par.1, pkt. 2 z dopiskiem-'przez pracodawcę' )umowy ma się znaleźć w świadectwie pracy- a co za tym idzie nie ma to negatywnego wpływu na prawo do zasiłku dla bezrobotnych.


Ps. Zasiłek nigdy nie jest od momentu zarejestrowania- w przypadku zwykłego zwolnienia, jak i nieprzyjęcia wyp. zmieniającego- od 8 dnia posiadania statusu bezrobotnego.
2014-08-04 18:54:02 78.9.114.* | andrzej k
Re: Tajniki wypowiedzeń [1]
dziękuję szklarek my pracujemy obecnie 7 godzin i po zmianie na nowym stanowisku mówi nam że warunki umowy nie zmienią się jego obowiązkiem jest przez 3 miesiące ale czy później nie dopisze aneksów do umowy i czy może mnie zwolnić że nie przyjąłem nowego stanowiska pracy bo jak nas przymusi do 8 godzin to jest zagadka co wymyśli mam pytanie upierać się przy 7 godzinach bo nas jest trochę ludzi teraz mamy urlopy i po nich będzie pytał abyśmy się określili czy przejdziemy tam do drugiego zakładu pozdrawiam i proszę o podpowiedź
2014-08-04 20:52:04 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak napisałem- wydłużenie ponad ustawowy czas pracy uprawnionego pracownika nie może być przedmiotem jednostronnej zmiany przez pracodawcę. Tak, jak nie może pracownicy w ciąży złożyć wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy na pracę w nocy.

Zmiana warunków pracy może iść w kierunku zmniejszenia wymiaru etatu, zmiany stanowiska, obniżenia wynagrodzenia.

I tu są ogólnokodeksowe zasady, że nieprzyjęcie nowych warunków pracy przez pracownika (termin- do połowy biegu wypowiedzenia) skutkuje rozwiązaniem umowy- na koniec owego biegnącego już wypowiedzenia. Czyli wypowiedzenie zmieniające staje się definitywnym.
2014-08-04 17:49:16 83.25.143.* | angelika1988
Witam. Chcialam zapytac o kwestie ubezpieczenia grupowego. Po uplywie wypowiedzenia jest Ono wazne jeszcze 30dni tak? A czy mozna je samemu oplacac? Czy to ubezpieczenie jest tylko wazne kiedy sie pracuje U danego pracodawcy?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-08-04 20:40:54 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To kwestia ubezpieczeniowa, zależna od konkretnego ubezpieczyciela i niezależna od kwestii wypowiedzenia, bo zatrudnienie ustaje też w innych okolicznościach.

http://www.money.pl/forum/ubezpieczenie-grupowe-a-zwolnienie-z-pracy-t3758496.html

http://www.money.pl/forum/kontunuacja-ubezpieczenia-w-pzu-t2531445.html
2014-08-23 12:52:55 83.25.191.* | angelika1988
Witam. A kiedy pracownik powinien otrzymać odprawę? Pracowałam w firmie 6lat, na umowę o prace na czas określony do 2027roku. Wypowiedzenie 2tygodniowe.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-08-25 11:34:57 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To zależy od "wielkości" pracodawcy i tego, czy po Pani stronie leży współprzyczyna tego zwolnienia oraz tego, czy jest to zwolnienie indywidualne, czy grupowe.

Więcej:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,404671.html
2014-08-04 11:43:00 78.9.114.* | andrzej k
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
jestem osobą z umiarkowanym stopniem niepełosprawności mamy profil produkcji który pracodawca wygasza i chce przenieść nas do swojego innego zakładu zapewnia nam przez 3 miesiące te same warunki pracy bo musi a póżniej chce nas zmusić do 8 godzinnego dnia pracy prawdopodobnie mamy sami wystąpić z wnioskiem jak to skutkuję co do wypowiedzenia jak się nie zgodzę na 8 godzinny dzień pracy czy może mnie zwolnić z mojej winy jako nie przyjęcie nowego stanowiska pracy ktore mi proponuje jest to zakład pracy chronionej i dalej będzie korzystał z dopłat do nas .ja nie czuję się zdrowotnie i czy mogę odmówić nowej pracy ale niech mi da wypowiedzenie i czy urzędzie pracy będzie należało się prawo do wypłaty zasiłku .bardzo dziękuję i proszę o poradę pozdrawiam proszę o szybką podpowiedź bo czujemy ,że chcą nas oszukać
2014-08-04 12:06:16 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zapewne Pan wie o tegorocznym wyroku TK i licowej nowelizacji Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych- nawet brak zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania obniżonego wymiaru czasu pracy przez pracowników z dwoma wyższymi st. niepełnosprawności nie upoważnia do stosowania wymiaru 8/40. Co więcej oznacza to obowiązek zmniejszenia tego wymiaru do 7/35.

Nie może więc być utrzymanie wymiaru 8/40 przedmiotem wypowiedzenia zmieniającego czy definitywnego.

Owszem wymiar normalny może być efektem wniosku pracownika, w którym rezygnuje ze swego uprawnienia ( i ma zgodę lekarza na to ) w trybie art. 16, ust. 2 owej ustawy.

Norma czasu obniżonego jak zawsze nie dotyczy pracy przy pilnowaniu (dozorca, ochroniarz).

Nie można do takiego wniosku być zmuszanym- to kwestia dla PIP.
2014-07-28 15:47:32 31.61.129.* | Justyna M.
Zlozylam wypowiedzenie w lipcu a w sierpniu mija 3 lata mojego zatrudnienia. Myslalam ze w zwiazku z tym ze wypowiedzenie skladam przed uplywem owych 3 lat bedzie mi przyslugiwac 1miesieczny okres wypowiedzenia czyli od 1 wrzesnia bede mogla podjac nowa prace. Jednak pracodawca stwierdzil ze lapie sie juz na 3miesieczny okres wypowiedzenia. Kto ma racje?!
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-07-29 19:05:23 83.25.127.* | angelika1988
Witam. W dniu 18/07/2014r. otrzymałam od pracodawcy wypowiedzenie dwutygodniowe. Pracuje w danej firmie prawie 6lat. Nurtuje mnie okres wypowiedzenia nie powinien on być dłuższy i trwać 3miesiace? Bardzo proszę o podpowiedź co mam z tym faktem uczynić?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-07-29 19:55:26 83.25.127.* | angelika1988
Dodam że w sumie podpisane więcej niż 3umowy o prace w tej firmie. A kodeks pracy wyjaśnię zaznacza,ze 3 umowa powinna być na czas nieokreślony.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-07-29 21:46:56 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Bez konkretnych dat tych umów i ich statusu (tj. czy nie była pierwsza z nich umową próbną) nie można stwierdzić, czy ma zastosowanie do obecnej art.25'1 KP. Mieliśmy przecież w tym czasie ustawę tzw. antykryzysową, która stosowanie art.25'1 KP zawiesiła...
2014-07-30 09:04:47 83.25.144.* | angelika1988
Pierwsza 01.09.2010-31.08.2010 druga 01.09.2010-31.08.2011 trzecia 01.09.2011-31.08.2013 czwarta 01.09.2013-31.08.2025 na okresie probnym bylam na umowe zlecenie od 01.08.2009-31.08.2009r.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-07-30 10:23:14 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wspomniany okres 'ustawy antykryzysowej' to 22.09.2009-31.12.2011.

Umowa 'pierwsza' jak rozumiem zaczęła się 1.09.2009 ?

Jeśli tak, to umowa 'trzecia' przekroczyła limit 24 mc łącznego trwania umów. Ale jej uznanie w konsekwencji za umowę bezterminową- tylko za obopólną zgodą, albo przed sądem pracy. Jeśli tego nie uczyniono- mimo, że naruszała ona ówczesne zapisy- została w mocy jako terminowa, a w konsekwencji w dniu 1.01.2012 stała się umową ...pierwszą z art.25'1 KP, a umowa 'czwarta' mogła być zawarta na czas określony, jako umowa druga.

By teraz zastosować termin dłuższy wypowiedzenia niż 2 tygodniowy można:
- zawrzeć porozumienie stron z pracodawcą stosując argument, że radosne ingerowanie przez ustawodawcę w prawo pracy bez wyczerpujących przepisów przejściowych Panią bardzo dotknęło, że pracodawca naruszył ówczesne prawo i po prostu już umowa trzecia powinna była być bezterminową. Tu technicznie musiałby wycofa wypowiedzenie, albo porozumienie stron powinno dotyczyć już nie trybu rozwiązania, ale wydłużenia okresu wypowiedzenia.
- wystąpić do sądu pracy o uznanie umowy trzeciej za bezterminową i bezprzedmiotowość umowy czwartej. Siłą rzeczy wyrok byłby już po upływie dwutygodniowego wypowiedzenia, więc w pozwie należałoby zdecydować, czy wnioskuje się przy okazji o przywrócenie do pracy, czy o odszkodowanie.


Bez żadnych działań- umowa rozwiąże się 2 sierpnia.


Regulacje z 'ustawy a.' w zakresie naruszenia zasady 24 mc, była mniej restrykcyjna, niż zapis art.25'1 KP, stąd potrzeba orzeczenia sądu, nie ma tu zasady bezprawności, jak w KP.

"u.a"= Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
2014-07-30 11:59:36 83.25.144.* | angelika1988
jezeli napisala bym Pismo do sadu jams jest szansa wygeania sprawy?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-07-30 12:15:34 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie wiem. Z jednej strony oczywiste złamanie zapisów ustawy, z drugiej np. taki wyrok:

-Sądu Najwyższego z 13 listopada 2013 r., sygn. akt I PK 111/13, który sprowadza się do tego, że choć 2 sądy niższej instancji uznały taką 'przeterminowaną' umowę za bezterminową, to SN uznał, że w ogóle powinna była ona zostać po prostu rozwiązana. Dalsze dopuszczanie przez pracodawcę oznaczało dorozumiane zawarcie nowej umowy...

Może jednak zacząć od rozmowy z pracodawcą w kwestii porozumienia. W praktyce zostały 2 dni....
2014-07-30 12:20:46 83.25.144.* | angelika1988
I co mi takie porozumienie da? Bo chce starac sie o zasilek dla bezrobotnych. Ale tez chciala bum aby pracodawca byl swiadomy ze zlamal zapisy ustawy.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-07-30 12:34:24 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Fakt. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę odracza i skraca okres pobierania zasiłku o 90 dni, chyba że jest wynikiem 'upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy'.

Porozumienie w zakresie samego wydłużenia okresu wypowiedzenia już złożonego- nie zmienia trybu rozwiązania umowy, jest bez wpływu na prawo do zasiłku- po prostu umowa rozwiąże się później.

Zresztą możecie po prostu porozumieć się w zakresie wycofania pierwotnego wypowiedzenia i zastąpienia go nowym z dłuższym okresem wypowiedzenia.

Dla PUP znaczenie ma św. pracy- tj. jego treść + ewentualne zaświadczenie uzupełniające okoliczności podane w świadectwie.
2014-07-30 12:39:49 83.25.144.* | angelika1988
A jak powinno brzmiec Pismo odnosnie naruszenia przepisow ustawy I chciala bum sie starac o oszkodowanie z tytulu zmiejszenia czasu wypowiedzenia?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-07-30 12:42:46 83.25.144.* | angelika1988
I czy moge takie Pismo jeszcze zlosyc do sadu bo z tego co wyczytalam mialam na to 7dni:(
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-07-30 13:05:35 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
7 dni na odwołanie od obecnego wypowiedzenia. Pozew o naruszenie ustawy antykryzysowej moim zdaniem niemożliwy dopiero po 3 latach od zawarcia naruszającej umowy- czyli przedawnienie ogólne w KP. Ale nie jestem prawnikiem...

Pozew- jak zawsze- oznaczenie stron tj. pracownika, pracodawcy. Wskazanie roszczenia o uznanie umowy (data zawarcia, numer) za bezterminową, ze względu na to, że wraz z umowami poprzednimi (daty zawarcia, numery) został przekroczony limit, o którym mówi art. 13 ustawy już tu przytoczonej.

Jej tekst:
http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/ustawa;z;dnia;1;lipca,dziennik,ustaw,2009,125,1035.html

Zastanawiam się nad kwestią taką, czy obecny brak odwołania od wypowiedzenia nie oznacza w sensie prawnym akceptacji zapisów umowy, a więc i tego że jest terminową. Czy aby nie można stąd wywodzić też akceptacji, że umowa a poprzednia była terminowa....

Roszczenie drugie- w związku z rozwiązaniem obecnej umowy- o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres równy różnicy wynikającej z zastosowanego okresu wypowiedzenia, a tego jaki wynikłaby z art. 36, par. 1 dla umowy bezterminowej. Czyli za 3 mc- 2 tygodnie- na podstawie art. 47'1.

Mam obawę, czy i tu kwestia jednak owych przekroczonych 7 dni nie będzie grała roli...
2014-07-30 13:10:06 83.25.144.* | angelika1988
A jak wyglada sprawa zwolnienia lekarskiego? Czy moge chorowac po terminie wypowiedzenia wtedy przejmuje to zus?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-07-30 13:29:49 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Przecież to kwestia stricte ubezpieczeniowa...
Jak zawsze mówimy o faktycznej niezdolności do pracy, a nie lewym ZLA.
Jeśli niezdolność powstała przed ustaniem ubezpieczenia chorobowego, a trwa po nim (jest ciągła) to jest prawo do zasiłku chorobowego z ZUS na ogólnych zasadach.

czyli dotyczyłoby w Pani sytuacji niezdolności powstałej do soboty włącznie.

Jest niuans dotyczący wysokości podstawy, a więc i zasiłku- po ustaniu ubezpieczenia nie może ona przekraczać 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od 3. miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych.

Jeśli niezdolność powstanie po ustaniu ubezpieczenia- u Pani po sobocie 2 sierpnia- prawo do zasiłku jedynie jeśli niezdolność do pracy trwała będzie bez przerwy co najmniej 30 dni i powstanie nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, albo nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, jeśli okres jej wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby (kod E na ZLA).
2014-07-28 18:48:16 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pracodawca. Do stażu zakładowego, od którego zależy długość wypowiedzenia umowy wlicza się również czas samego wypowiedzenia, a więc decyduje data rozwiązania umowy, a nie złożenia wypowiedzenia. Jak rozumiem umowa jest na czas nieokreślony. Wypowiedzenie jednomiesięczne złożone w lipcu skutkuje na 31 sierpnia. Jeśli do tego dnia włącznie staż ów osiągnie 3 lata- wypowiedzenie obowiązuje już trzymiesięczne.

Oczywiście ów okres może być skrócony porozumieniem stron w trybie art. 36, par. 6 KP.
2014-07-14 21:11:05 89.71.166.* | Ola365
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [3]
Witam ,
07.07. Otrzymałam od pracodawcy wypowiedzenie umowy, które skończy sie dnia 26.07 , pracodawca wysłał mnie na przymusowy urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia ( żeby wypłacić mi mniejszy ekwiwalent ) nadmienię iż miesiąc wcześniej złożyłam wniosek o urlop, na którym nie byłam od 2 lat - pracodawca mi tego nie umożliwił zasłaniając sie małą ilością pracowników, więc mam zaległy urlop za ostanie 3 lata i dostałam odmowę, czy jeśli dostarczę L4 to uratuje ono chociaż część mojego urlopu , za który mi się należy ekwiwalent ? i który pracodawca zobowiązał się wypłacić umieszczając taką informację na wypowiedzeniu ?
2014-07-14 21:46:54 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wypowiedzenie jak rozumiem dwutygodniowe.
W okresie wypowiedzenia to pracodawca decyduje o wysłaniu na u. wypoczynkowy- czy to zaległy, czy za bieżący rok- tu złamania prawa nie ma. Skoro u. jest z aż takiego długiego okresu to i tak nie ma szans na odebranie go w całości w naturze, więc i tak ekwiwalent będzie należny, kwestia tylko za ile dni.

ZLA przerywa u. wypoczynkowy. Oczywiście mówimy o ZLA prawdziwym i stwierdzającym prawdę. Nieprawidłowości w udzielaniu urlopu po stronie pracodawcy tj. takie nagromadzenie u. zaległego nie usprawiedliwia lewego chorobowego teraz.
Dlaczego już dawno nie walczyła Pani o swoje prawo do corocznego urlopu ?
2014-07-15 09:54:15 89.71.166.* | Ola365
Walczyłam , skończyło się wręczeniem mi wypowiedzenia , najwidoczniej byłam "zbyt świadomym" swoich praw pracownikiem. Z kolei kwestia ile pracodawca wypłaci mi ekwiwalentu jest dla mnie b.ważna gdyż z mojego punktu widzenia jest to próba oszukania mnie . Zwolnienie lekarskie nie będzie "lewe" gdyż od dwuch lat pracuję bez przerwy czy to chora czy zdrowa ,(nawet chora przychodziłam do pracy , nigdy w życiu nie byłam na L4) więc jestem zwyczajnie zacharowana . Dziękuję za odpowiedź .
2014-07-15 10:18:16 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak sama Pani pisze to odczucie subiektywne. W sensie prawnym gdy dochodzi do wypowiedzenia urlop mą tę samą wartość co ekwiwalent, stąd zresztą jego nazwa. Wypłaca się go za każdy dzień/godzinę urlopu należnego tj. bieżącego oraz zaległego (nieprzedawnionego), który nie został udzielony w naturze. No i w okresie wypowiedzenia to pracodawca decyduje. Wynika to z art. 167'1 i 168. Pracownik może w tym czasie dużo skuteczniej wnioskować o urlop w trybie na żądanie (do 4 dni) oraz ma prawo do 2 dni wolnego na poszukiwanie pracy z art. 37.

Kończąc - jeśli ma Pani np. 47 dni u. zaległego i 12 bieżącego (u. proporcjonalny 7/12), czyli 59 dni, to nie ma oszustwa w tym, że pracodawca udzieli 10 dni w naturze, a za 49 wypłaci ekwiwalent, czy 5 w naturze + za 54 ekwiwalent czy nie udzieli w ogóle urlopu i wypłaci za 59 dni ekwiwalent.

Oszustwo wtedy, gdyby owe 59 to było mniej, niż rzeczywiste prawo do urlopu. Jeśli z wyliczeń by tak Pani wyszło- pozostaje roszczenie o wypłatę wyższego ekwiwalentu- przecież w dokumentacji pracowniczej są precyzyjne dane o liczbie dni urlopu udzielonego, o stażu pracowniczym (20 czy 26 dni) itd.

No nie mówimy o sytuacji fałszowania dokumentacji pracowniczej.
Podobne wiadomości
Umowy o pracę na czas określony maksymalnie na trzy lata. Rząd przyjął nowe prawo Umowy o pracę na czas określony maksymalnie na trzy lata. Rząd przyjął nowe prawo
Maksymalnie będzie można przepracować w ten sposób trzy lata. Później pracownik musi dostać umowę na czas nieokreślony.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Umowy o pracę i jej rodzaje. Jakie informacje muszą zawierać? Umowy o pracę i jej rodzaje. Jakie informacje muszą zawierać?
Według prawa pracy istnieje 5 rodzajów umów o pracę. Zobacz, który jest najbardziej korzystny.