Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościKadryTajniki wypowiedzenia umowy o pracę
2008-06-16 10:54

Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę

Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę

Autor: Katarzyna Sarek


Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów na rozwiązanie stosunku pracy. Kodeks pracy szczegółowo reguluje długość okresów wypowiedzenia oraz możliwość ich przedłużania oraz skracania.

Wypowiedzenie umowy o pracę to oświadczenie pracownika bądź pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Powinno ono zostać złożone na piśmie i podpisane przez pracodawcę, (jeżeli jest osobą prawną to przez organ zarządzający) lub osobę wyznaczoną do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy.

ZOBACZ TAKŻE:

Wypowiedzenie musi zostać złożone drugiej stronie, w taki sposób, aby mogła się ona zapoznać z jego treścią. Pracownik lub pracodawca otrzymując wypowiedzenie powinien potwierdzić jego odbiór drugiej stronie. Jeżeli jednak tego nie uczyni albo odmówi przyjęcia oświadczenia o wypowiedzeniu można, korzystając z pomocy osób będących świadkami wręczania wypowiedzenia, udowadniać, iż wypowiedzenia zostało skutecznie doręczone.

Wypowiedzenie może tez zostać wysłane listem poleconym. Jeżeli pracownik odbierze list zawierający wypowiedzenie, to chwila ta jest momentem doręczenia mu wypowiedzenia. Jeżeli jednak pracownik listu nie odbierze, to zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego dwukrotne awizowanie listu poleconego stwarza domniemanie, iż miał on możliwość zapoznać się z treścią takiego listu tzn. z treścią oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Wtedy to pracownik będzie musiał udowadniać, iż takiej realnej możliwości nie miał, bo np. pracodawca mylnie określił jego adres.

Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie i podpisane przez pracodawcę, (jeżeli jest osobą prawną to przez organ zarządzający) lub osobę wyznaczoną do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy.

Oświadczenie pracodawcy powinno ponadto zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się od wypowiedzenia do sądu pracy. Brak takiego pouczenia stanowi usprawiedliwienie przekroczenia terminu do wniesienia odwołania. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika jednak, że jeżeli pracownik został o tym prawie pouczony np. przez Państwową Inspekcję Pracy to przyczyna usprawiedliwienia przekroczenia terminu ustaje.

Rodzaje umów o pracę a wypowiedzenie

Nie każdą umowę o pracę można wypowiedzieć. Umowy na czas określony oraz umowy na czas wykonywania określonej pracy, co do zasady wypowiedziane być nie mogą. Pracodawca i pracownik mogą jednak zawierając umowę na czas określony, na okres przekraczający 6 miesięcy przewidzieć dopuszczalność jej wypowiedzenia za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jeżeli strony nie zawrą takiej klauzuli w samej umowie, mogą ją dodać do umowy na mocy dodatkowego porozumienia w trakcie trwania stosunku pracy. Nie jest jednak możliwe zawarcie klauzuli dopuszczającej wypowiedzenie umowy na czas wykonywania określonej pracy.

Nie każdą umowę o pracę można wypowiedzieć. Umowy na czas określony oraz umowy na czas wykonywania określonej pracy, co do zasady wypowiedziane być nie mogą.

Długość okresów wypowiedzenia

Długość okresu wypowiedzenia jest różna w zależności od rodzaju oraz czasu trwania umowy o pracę. Długość okresu wypowiedzenia może być również modyfikowany przez postanowienia umowy o pracę. Należy jednak pamiętać, iż postanowienia umowy o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Uważa się, iż skrócenie okresów wypowiedzenia w samej umowie o pracę byłoby dla pracownika mniej korzystne w związku, z czym uznać je trzeba za nieważne i z mocy prawa zastąpić przez przepisy prawa pracy.

Okresy wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny uzależnione są od czasu jej trwania. Wynosi on 3 dni, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie oraz 2 tygodnie, jeżeli umowa na czas próbny została zawarta na 3 miesiące.

Długość okresu wypowiedzenia jest różna w zależności od rodzaju oraz czasu trwania umowy o pracę. Długość okresu wypowiedzenia może być również modyfikowany przez postanowienia umowy o pracę.

Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo wynosi 3 dni, bez względu na długość trwania samej umowy. Okres wypowiedzenia umowy na czas określony wynosi 2 tygodnie.

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Jeżeli pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy to wynosi on 2 tygodnie, jeżeli zatrudniony był co najmniej 6 miesięcy to obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia; jeżeli zaś zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata - to okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony okresy wypowiedzenia mogą zostać przedłużone. W przypadku zatrudnienia pracownika na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą przedłużyć okresy wypowiedzenia z 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia na miesięczny oraz z miesięcznego do dwumiesięcznego.

Do okresu zatrudnienia należy wliczyć pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na podstawie tzw. przejścia zakładu pracy oraz jeżeli obecny pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego pracodawcy.

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Jeżeli pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy to wynosi on 2 tygodnie, jeżeli zatrudniony był co najmniej 6 miesięcy to obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia; jeżeli zaś zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata - to okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy może też być krótszy aniżeli wynika to z zasad przedstawionych powyżej. Pracodawca i pracownik mogą zawrzeć w okresie wypowiedzenia, czyli już po złożeniu wypowiedzenia przez jedną ze stron umowy, stosowne porozumienie i ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Zawarcie takiego porozumienia nie zmienia samego trybu rozwiązania umowy.

Okres wypowiedzenia może też być krótszy, jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony następuje w wyniku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracownika. Okres 3 miesięczny wypowiedzenia może w takim przypadku zostać skrócony najwyżej do jednego miesiąca. W takim przypadku jednak pracownik ma prawo do odszkodowania za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszkodowanie wlicza się takiemu pracownikowi do okresu zatrudnienia pod warunkiem, iż pozostawał on w tym okresie bez pracy.

Terminy wypowiedzenia

Zgodnie z zasadami kodeksu pracy terminy wypowiedzenia wyrażone w miesiącach kończą się w ostatnim dniu miesiąca a wyrażone w tygodniach, w sobotę. Oznacza to np., że w wyniku złożenia wypowiedzenia w dniu 10 czerwca, zakładając, iż okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, umowa o pracę rozwiążą się 31 lipca.

Zwolnienie na poszukiwanie pracy


Jeżeli wypowiedzenie zostało złożone przez pracodawcę, pracownik w okresie wypowiedzenia wynoszącym nie mniej niż 2 tygodnie ma prawo do płatnego zwolnienia na poszukiwanie pracy. Zwolnienie to przysługuje w wymiarze 2 dni roboczych, jeżeli wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie albo 1 miesiąc oraz 3 dni roboczych w razie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Niedozwolone skrócenie okresu wypowiedzenia

Strony umowy o prace nie mogą skracać okresów wypowiedzenia jednostronnie za wyjątkiem sytuacji wskazanych powyżej. Jeżeli jednak pracodawca zastosował krótszy okres wypowiedzenia, to umowa rozwiązuje się i tak z upływem okresu, jaki wynika z przepisów prawa a pracownikowi przysługuje wynagrodzenia aż do momentu rozwiązania umowy o prace.

Urlop w okresie wypowiedzenia

W okresie wypowiedzenia pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Pracownik jest zobowiązany urlop wykorzystać we wskazanym przez pracodawcę terminie. Ponadto pracodawca może w okresie wypowiedzenia zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Uznaje się jednak, że pracownik powinien wyrazić na to zgodę. Zgoda ta może jednak być wyrażona w sposób dorozumiany np. poprzez nieprzychodzenie przez pracownika do pracy.

Autorka jest prawnikiem w Kancelarii Bartłomiej Raczkowski Kancelaria Prawa PracyPochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2015-07-28 00:38:37 77.254.198.* | Basia239
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Czy jest mozliwosc ze pracownik nie wypowie umowy a umowa po prostu się skonczy?czy powinien nas powiadomić że przedluża umowę lub nie.
2015-07-28 09:27:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nas - czyli pracodawcę ?

Umowa terminowa po prostu dobiega końca w dniu wynikającym z umowy. Wzajemne informowanie się o chęci przedłużenia zależy od chęci właśnie. O braku chęci przedłużenia - wynika raczej z kultury korporacyjnej czy stosunków w trakcie umowy. Sprawy te nie są prawem pracy regulowane.

Bardziej trzeba mieć na uwadze, że jest pojęcie dorozumianego nawiązania/przedłużenia stosunku pracy tj. np. umowa kończy się w piątek, pracodawca nie wydaje świadectwa pracy, nie żegna się w inny sposób (rozliczenie materiałów, zdanie narzędzi, kluczy itd.), pracownik przychodzi w poniedziałek- a pracodawca nie protestuje- wpuszcza go do zakładu, na stanowisko pracy itd.
2015-07-11 14:23:04 skonsternowana
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [4]
Dzien dobry,
postaram sie krotko i czytelnie.

Firma corka - rozwiazanie umowy z dniem 30 czerwca za porozumieniem stron bez swiadczenia obowiazku pracy (przy 3miesiecznym okresie wyp.)
wyplacony ekwiwalent za urlop (13 dni biezacego + 2014)
wydane swiadectwo pracy

Firma matka - zatrudnienie od 1 lipca
wszystkie dokumenty podpisane, oddane pracodawcy
nowy okres wypowiedzenia 2 tygodnie

I teraz:

powrot do firmy corki - na jakich zasadach?
wg mnie normalnie rozwiazanie umowy w matce i zawiazanie nowej umowy w corce (przy 2 tyg okresie wypowiedzenia, tak by mi teraz bardziej pasowalo)
poprzedni prezes wczoraj mi powiedzial, ze bedziemy "odkrecac" i ze bede miala ciaglosc w firmie corce (???)
chyba niekoniecznie ma racje (?)

Bede wdzieczna za podpowiedz co w tej sytuacji.
2015-07-13 13:03:47 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
"Powrót" tak jak Pani napisała- za wypowiedzeniem ALBO za porozumieniem stron.

"Odkręcanie" wygląda tu na antydatowane oddelegowanie ze spółki-córki do spółki matki- czyli trwałość i ciągłość stosunku pracy w spółce-córce, a jedynie czasowa zmiana miejsca świadczenia fizycznie pracy.

Tak, czy siak - na moje oko nielegalne.

Odkręcać można owszem w prawie pracy- za zgodą drugiej strony oświadczenia woli, które jeszcze nie doszły do skutku. Czyli jest formuła np. wycofania wypowiedzenia, zanim upłynął jego okres. Albo porozumienie stron, odkręcające wypowiedzenie (ale jest to jednoznaczne z jego wycofaniem) czy poprzednie porozumienie stron- o ile nie jest już po skutku właśnie- czyli np. już po rozwiązaniu umowy w tym trybie.
2015-07-13 20:18:38 skonsternowana
Dzien dobry,
dziekuje za informacje.
Jestem po rozmowie z poprzednim pracodawca i wyglada to tak.
Mam wrocic do poprzedniej firmy z ciagloscia pracy, porozumienie rozwiazujace umowe oraz swiadectwo pracy traktujemy jako niebyle, ekwiwalent w praktyce nie zostal wyplacony, urlop zalegly mam miec do wykorzystania. Pensje mam miec ta, ktora uzgodnilam w firmie matce.
Nowy pracodawca (to wiem z dzisiejszej rozmowy z poprzednim prezesem) ma zglosic do ZUS korekte mojego zarejestrowania.
Czekam tez na oficjalne info od obecnego pracodawcy, umowe (2 egz) mielibysmy zniszczyc.
Prosze jeszcze o kilka slow czy to tak moze wygladac w rzeczywistosci.
Ogolnie pomieszane to wszystko, dodam jeszcze, ze z poprzednim pracodawca mam dobry kontakt (jestem na Ty) i nie robi on wiekszych problemow. Problem powstal po stronie firmy matki poniewaz zatrudnienie mialam miec na x obowiazkow a po podpisaniu umowy okazalo sie, ze tych obowiazkow bede miala mniej :/
Stad ten caly galimatias.
2015-07-14 08:59:24 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No o to chodzi, że nie może to tak wyglądać, bo 'odkręcanie' w tej sytuacji oznacza ...fałszowanie dokumentacji pracowniczej, ubezpieczeniowej.

To, że Pani jako pracownik nic na tym nie straci, że mało prawdopodobne jest tego wykrycie i że nie takie rzeczy robi się nie tylko u tego pracodawcy- jest tu kwestią trzeciorzędną.

Nic innego w prawno-merytorycznym dziale forum nie wypada napisać.
2015-07-14 18:01:29 skonsternowana
Dziekuje za informacje.
Tak, zdaje sobie sprawe, ze tak wygladac to nie powinno.
2015-06-28 13:37:28 93.179.231.* | MaBro
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Pierwsza umowa z obecnym pracodawcą (na czas określony - 6mcy) obowiązywała od 03września 2012. Potem od razu podpisałam umowe na czas nieokreślony. Gdybym złożyła wypowiedzenie w sierpniu tego roku, to jego okres będzie wynosił 1 miesiąc, a jak we wrześniu, to 3 miesiące? Mam rację?
2015-06-29 09:31:02 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie. Ostatnim miesiącem na złożenie wypowiedzenia jeszcze jednomiesięcznego jest lipiec. Wypowiedzenie jednomiesięczne złożone w sierpniu, skutkowałoby na koniec września a więc już po uzyskaniu 3 letniego stażu u tego pracodawcy. Stąd musi być już trzymiesięczne.

Staż 3 lat upływa 2 września 2015.
2015-06-24 23:26:31 5.173.115.* | lukasvala1
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
witam, mam pytanie, chce zlozyc wypowiedzenie o prace wg umowy mam 1 miesiac , mam 34 dni urlopu wypoczynkowego, i chcialbym przepracowac do polowy lipca i isc na urlop ojcowski, ale jesli pracodawca wysle mnie na urlop po wypowiedzeniu moge isc tylko na 2 tyg a pozniej na ojcowski ?
2015-06-25 11:21:08 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. Jaki rodzaj umowy o pracę Pan ma i jaki staż zakładowy (tj. zatrudnienia u tego pracodawcy). Chodzi o to, czy rzeczywiście może być zastosowany ten okres wypowiedzenia.

2. Rzeczywiście w okresie wypowiedzenia to pracodawca decyduje o u. wypoczynkowym- tj. terminie i udzieleniu- bo ma wybór czy załatwić to ekwiwalentem.
Ps. Czy przy tych 34 dniach uwzględnił Pan proporcjonalnosc wymiaru za 2015 r. ?

3. termin wniosku o u. ojcowski to min. 7 dni wyprzedzenia. Urlop ten nie musi cały 'mieścić się' w okresie wypowiedzenia. Musi się zacząć w czasie trwania stosunku pracy. Ustanie stosunku pracy w jego czasie nie przerywa prawa do zasiłku.
2015-06-23 16:32:14 79.191.199.* | klaudiia
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam
Ktoś podpowiedział mi kiedyś , ze odpowiednio składając wypowiedzenie umowy o pracę mogę otrzymać wynagrodzenie za 4mce a nie 3 mce tak jak mi się należy. Dodam, ze jestem na urlopie wychowawczym i nie mam zamiaru powrócić do pracodawcy nawet na jeden dzień. Urlop wychowawczy kończy mi się w dniu 27.10.2015. Proszę o podpowiedź jak najkorzystniej złożyć wniosek o rozwiązanie umowy o pracę
Pozdrawiam
2015-06-23 20:50:12 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wypowiedzenie 3-miesięczne kończy swój bieg w ostatnim dniu trzeciego pełnego miesiąca kalendarzowego po jego złożeniu. Stąd złożone np. 1 dnia miesiąca daje rzeczywisty okres 4 miesięcy bez jednego dnia, złożone w połowie miesiąca- daje 3,5 miesiąca.

Tyle, że ma się to nijak do u. wychowawczego, który jest bezpłatny.
Skoro nie chce Pani wracać do pracy to właściwie powinna :
- złożyć wypowiedzenie jeszcze w czerwcu, ale byłoby to jednoznaczne ze skróceniem u. wychowawczego do 30 września
- złożyć je w lipcu, a na ostatnie dni października złożyć wniosek o u. wypoczynkowy w trybie na żądanie
- złożyć ofertę porozumienia stron z dowolnym terminem rozwiązania umowy.

Składając wypowiedzenie później nie ma Pani gwarancji, że po zakończeniu u. wychowawczego pracodawca udzieli Pani zaległego/bieżącego u. wypoczynkowego. No i nie wiem jaki byłby w Pani przypadku jego wymiar.
2015-06-16 21:22:17 83.242.74.* | Pola558
Witam. Zlozylam wypowiedzenie umowy o prace na czas nieokreslony. Okres wypowiedzenia trwa 3 miesiace tj do 31 sierpnia. Od 1 wrzesnia zaczynam nowa prace. Czy jesli w okresie wypowiedzenia pojde na L4 to czy ten okres wydluzy sie o kolejny miesiac?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-06-17 10:49:18 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie. Czasowa niezdolność do pracy w czasie wypowiedzenia niczego w biegu okresu wypowiedzenia nie zmienia. Może wpłynąć po prostu na brak wykorzystania w pełni urlopu wypoczynkowego, a więc przełoży się na ekwiwalent z tego tytułu.

Ps. Jeśli wypowiedzenie złożone w czerwcu, to swój bieg zakończy 30 września.
2015-06-13 15:34:24 217.99.121.* | .... Ania.....
Witam. Dzisiaj złożyłam wypowiedzenie z 2 tyg. Wyprzedzeniem. Mam swój urlop i chciałam zebybpracodawca wpisał mi co na te dni co powinnam być w pracy. Powiedziano mi ze mam załatwić sobie L4 na czas mojego wypowiedzenia. Czy to normalne??? Proszę o szybką odpowiedź
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-06-15 10:20:44 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To jest NIElegalne, jak zresztą każde inne lewe ZLA w innych okolicznościach.
Pracodawca w tych okolicznościach :
- może wysłać przymusowo na urlop wypoczynkowy (zaległy i proporcjonalny z bieżącego roku)
- może udzielić urlopu na wniosek pracownika
- musi wraz z ustaniem stosunku pracy wypłacić ekwiwalent za urlop ww (lub jego część) jeśli nie został wykorzystany w naturze. A w świadectwie pracy liczbę dni za rok 2015 wykorzystanych (w obu tych formach) wykazać.
2015-06-12 16:29:03 5.172.252.* | patrycja1983
Witam. Jestem pracownikiem w firmie zatrudniającej tylko dwie osoby. Podejmując prace 3 lata temu wraz z umową o pracę musiałam podpisać też wypowiedzenie lub porozumienie stron( jaka byłaby różnica aż wstyd przyznać ale nie pamiętam tego pisma oczywiście kopii nie posiadam) in blanco. W chwili obecnej jestem w ciąży o czym pracodawca jeszcze nie wie. Chcę zapytać jakie są moje prawa, kiedy najbezpieczniej powiadomić pracodawcę aby nie stracić świadczeń( chorobowego, macierzyńskiego) i pracy dwutygodniowym terminem wypowiedzenia. Nie chcę zostać na tzw. lodzie.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-06-13 10:30:10 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Umowa jak rozumiem jest na czas określony ? Jaki jest termin jej zakończenia w stosunku do zaawansowania ciąży ?
2015-06-14 13:01:46 46.77.124.* | patrycja1983
To dopiero początek ciąży 4-5tydzień, umowa jest do końca roku 2015.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-06-15 10:41:25 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zatem umowa kończy się planowo po 3 miesiącu ciąży- zatem KP daje Pani prawo ( a pracodawcy obowiązek ) jej przedłużenia do dnia porodu. Oczywiście pracodawca może ją przedłużyć i bardziej. Nawet jeśli tego nie uczyni i stosunek pracy ustanie w dniu porodu- uzyska Pani prawo do zasiłku macierzyńskiego za okresy odpowiadające urlopowi macierzyńskiemu, dodatkowemu macierzyńskiemu i rodzicielskiemu. Czyli zasiłek bez urlopu.

Do dnia porodu- normalnie możliwe okresy chorobowego z zasiłkiem.

W ciąży korzysta Pani z dość znacznej (nie dotyczy np. upadłości firmy, częściowo zwolnień grupowych) ochrony przed wypowiedzeniem umowy.

Korzysta Pani też z zakazu wysyłania Pani w delegację bez Pani zgody, pracy w nadgodzinach i porze nocnej.

Z tego względu więc info pracodawca powinien mieć wcześnie ( zaświadczenie do akt pracowniczych ).

Z drugiej strony rozumiem obawę o różne 'numery' z jego strony skoro zmusił nieprawnie do wspominanych dokumentów in blanco a więc jest potencjalna możliwość, że zechce próbować ich wykorzystania. A to już kwestia sądu pracy.
2015-06-15 15:51:59 46.77.124.* | patrycja1983
Czyli po 3 miesiącu, 92 dniu ciąży mogę spokojnie poinformować o moim stanie licząc na to że nie wykorzysta dokumentu?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-06-15 21:39:32 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Trzy miesiące to limit 'wysokości' ciąży zobowiązujący do przedłużenia umowy terminowej do porodu, gdyby umowny termin jej zakończenia przypadał po zakończeniu 3 mc ciąży. Chodzi o miesiące 'położnicze', księżycowe czyli 12 tygodni.

W dokumentach in blanco jest przecież też porozumienie stron. Na zasadzie porozumienia stron można rozwiązać umowę w dowolnym terminie niezależnie od faktu ciąży.
2015-06-15 15:33:07 46.77.124.* | patrycja1983
Dziękuję za wszystkie informacje, zapytam jeszcze: czy okres ochrony zaczyna sie w 4 miesiącu ciąży czy wcześniej? Gdyby pracodawca chciał wykorzystać dokument jak mogę sie zabezpieczyć aby później w sądzie domagać swoich praw?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-06-15 21:34:03 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ochrona przed wypowiedzeniem pracownicy w ciąży rozpoczyna się z dniem 'powstania' ciąży. Nawet jeśli pracownica jeszcze pracodawcy nie zawiadomiła lub gdy pracodawca nie ma jeszcze zaświadczenia. To oznacza że np. gdy pracodawca złoży wypowiedzenie pracownicy nie wiedząc że jest ona w ciąży, i dopiero po nim uzyska zaświadczenie- musi wypowiedzenie wycofać.
2015-04-14 11:21:40 gosienka2201
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Jestem na rocznym urlopie macierzyńskim. Sklep w ktorym pracowałam został zamknięty. Dostałam wypowiedzenie z odprawa i 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Okazało się ze przed podpisaniem wypowiedzenia zaszła w ciążę. Wypowiedzenie cofnięto. W sierpniu kończy mi się urlop. Zamierzam wysłać wniosek o zaległe i obecny urlop wypoczynkowy. Umowę mam na czas nieokreślony, ale w wypowiedzeniu mam miejsce pracy sklep który został zamknięty bądź inny w Polsce. I teraz zastanawiam się co mnie może czekać. Czy żeby nie wypłacić mi odprawy itd. mogą zaproponować mi inny sklep w Polsce, czy ze względu na roczne dziecko nie mogą mnie oddelegować do innego sklepu.? Czy jak nie przyjmę pracy w innym sklepie będą należała mi się odprawa?
2015-04-30 11:30:47 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Skoro wypowiedzenie cofnięte- nie ma znaczenia co w nim było. Ważne są zapisy umowy o pracę.

Delegowanie w Pani w przypadku nie jest możliwe (bez Pani zgody) ze względu na zapis art. 178, par. 2 KP.
2015-04-11 11:36:21 95.40.199.* | Piotr2015
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [3]
Witam. Proszę o pomoc w pewnej kwestii. Pracuje w instytucji państwowej, zatrudniającej kilkaset osób . Jestem zatrudniony od kilkunastu lat na 3/4 etatu (umowa o pracę na czas nieokreślony). Niedawno Pracodawca dał mi pewne ultimatum, że jeżeli nie zgodzę na pełen etat, to może mi grozić utrata pracy. Czy jest to zgodne z Kodeksem Pracy? Co powinienem zrobić? Jak się zachować? Pragnę nadmienić, że nie mogę pracować na cały etat z powodów zdrowotnych, przez te kilkanaście lat nie było to przeszkodą. Będę wdzięczny za odpowiedź.
2015-04-30 11:25:20 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Owa niemożność pracy na 1/1 etatu wynika z orzeczeni lekarza medycyny pracy (badania wstępne, kontrolne, okresowe) ?
2015-04-30 15:07:45 213.158.218.* | Piotr2015
Nie, nie wynika to z orzeczenia lekarza medycyny pracy. Jest to choroba przewlekła, którą mam od dziecka. Pracując na 3/4 etatu pracuję 4 dni w tygodniu. Ten jeden dzień wolny jest mi potrzebny na cotygodniowe konsultacje z moim lekarzem.
2015-05-04 13:23:32 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak rozumiem statusu pracownika niepełnosprawnego też Pan nie ma.

Zatem w mojej ocenie wygląda to tak- oczywiście żadne szantaże pracodawcy nie są legalne- ale jak najbardziej może złożyć ofertę porozumienia stron w zakresie zmiany wymiaru etatu z zastrzeżeniem, że w razie nieprzyjęcia oferty należy je traktować jako wypowiedzenie zmieniające.
Mogą to być też dwa odrębne pisma złożone chronologicznie albo od razu wypowiedzenie zmieniające.

Bo w sposób 'ostry' nie jest Pan chroniony. Nieostro- w zakresie takim, w jakim pracodawca ma dbać o zachowanie zasad współżycia społecznego, nie dyskryminować itd. W razie więc odwołania tylko takie kwestie podlegałyby rozpatrzeniu- czyli czy inni niepełnoetatowcy też takie zmiany mają, czy tylko Pan itp.
2015-04-10 10:11:23 141.0.11.* | joanna878
Witam, prosilabym o rade. Mianowicie chodzi o to ze bylam na urlopie macierzyńskim rok, skonczyl mi sie on 15.03.2015, po czym wypisalam wniosek urlopowy za 2014 rok (32 dni). Problem polega na tym ze wczoraj spotkalam sie z pracodawcą w celu ustalenia warunków możliwego mojego powrotu. Pracodawca jednak nie mial dla mnie żadnej propozycji lecz wypowiedzenie. Niestety podpisalam je i z dniem 31.05.2015 przestaję być tam zatrudniona. Powodem zwolnienia była reorganizacja pracy biura. Czy pracodawca mógł mi przedstawić juz to zwolnienie, czy dopiero po powrocie z urlopu czyli 04.05.2015? Czy mogę cokolwiek zrobić w powtzszej sytuacji? Z góry dziekuję za odpowiedz.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-04-10 10:32:48 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Było to na pewno wypowiedzenie jak Pani napisała, czy może jednak porozumienie stron ?
Pracodawca jest 'duży'- zatrudnia min. 20 pracowników ?
2015-04-10 10:53:29 82.145.221.* | joanna878
Bylo to wypowiedzenie przez pracodawce, a przyczyną jest reorganizacja pracy biura. W biurze pracuje mniej niz 20 osób, z tym ze jako pracodawca ma pod soba sporo punktów sprzedaży.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-04-10 12:24:55 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. To, że spotkała się Pani z pracodawcą w czasie urlopu nie oznacza, że wypowiedzenie zostało wręczone nie w czasie urlopu- czyli sytuacja jest taka, jakby dostała je Pani pocztą.

(zob. wyrok Sądu Najwyższego z 1 kwietnia 2004 r., III PK 4/04)

Czyli zostało ono wręczone w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a więc niezgodnie z art. 41 KP.

ALE

Jeśli pracodawca podlega Ustawie o zw. grupowych (ten limit 20 pracowników- a więc ma znaczenie czy formalnie w punktach sprzedaży też on jest pracodawcą, nie są to agencje, franczyzy...)-

to ma możliwość takiego wypowiedzenia także w czasie urlopu, tyle- że musi on być min. 3 miesięczny- tj. taki udzielony, a nie już tyle trwający.

W czasie urlopu krótszego- jedynie wypowiedzenie zmieniające warunki pracy/płacy.

Sp. Pani podpis NIE oznacza zgody na rozwiązanie stosunku pracy- jest jedynie potwierdzeniem daty ( co wpływa na termin odwołania do sądu jak i na to, kiedy kończy się okres wypowiedzenia ) jak i samego faktu skutecznego jego Pani przekazania.

Reasumując- tak, czy siak wypowiedzenie wygląda na nieprawne - można się odwołać do sądu pracy w terminie 7 dni (od daty podpisania wypowiedzenia) w trybie art. 44 KP, z konsekwencjami z dalszych artykułów.
2015-04-12 08:36:14 107.167.103.* | joanna878
dziekuje bardzo wyjaśnienie i pomoc. Pozdrawiam
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-03-31 23:20:39 31.174.224.* | muniek146
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [3]
Witam. Przebywam na L4 od lutego b.r. do chwili obecnej. Dnia 27.03 otrzymałam listem poleconym rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (umowa była na czas nieokreślony). W uzasadnieniu pracodawca napisał że wypowiada umowę w związku z likwidacją oddziału placówki, w której pracowałam (nie jest to likwidacja całego zakładu tylko oddziału). Czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy?
2015-04-01 11:00:17 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak duży (liczba pracowników) jest to pracodawca- tj. placówka wraz z oddziałami. Jeśli min. 20 osób to podlega regulacjom Ustawy o zw. grupowych, a więc możliwe wtedy byłoby jedynie wypowiedzenie zmieniające warunki pracy/płacy- np. na inną placówkę.
2015-04-01 23:13:16 31.174.224.* | muniek146
Firma zatrudnia ponad 300 osób w ok 50 oddziałach, u mnie na oddziale były 3 osoby, z tego co wiem jedna została przeniesiona na inną placówkę, drugiej też to zaproponowano ale nie przyjęła warunków a ja otrzymałam od razu rozwiązanie umowy o prace.
2015-04-02 19:14:19 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
A więc zwolnienia nie są grupowe, nie ma upadłości/likwidacji pracodawcy- ale pracodawca tzw. ustawie o zw. grupowych podlega. Moim zdaniem zgodnie z jej art. 10 w nawiązaniu do art. 5 - pracodawca :
- mógł jedynie złożyć wypowiedzenie zmieniające- bez dodatkowych warunków
- definitywne- jeżeli wyraziła na to zgodę organizacja związkowa- a precyzjniej- w ciągu 14 dni od zawiadomienia o zamiarze zwolnienia- nie wyraziła sprzeciwu.

Ustawa:
http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2015,000,192.html
2015-03-27 12:17:04 danaipiotr
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Pracownik 20 marca br złożył wypowiedzenie( 2 tygodnie ) Złożył również wniosek o 5 dni przysługującego mu urlopu za 2015 oraz wniosek na 2 dni opieki nad dzieckiem.
Wcześniej nic nie wspominał,że będzie korzystał z tego przywileju tzn 2 dni opieki. Czy Musze mu zapłacić za te 2 dni opieki czy też nie ?
2015-03-27 13:18:09 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Okres wypowiedzenia zakończy się 4 kwietnia. Wnioskiem urlopowym nie jest Pan/Pani związany/a, bo pracodawca ma tu wolną decyzję, czy woli wypłacić ekwiwalent.

Nie wspominał sam z siebie, czy też oświadczył to w odpowiedzi pytanie pracodawcy/sam z siebie o oświadczenia dotąd nie zmienił ?

Jeśli w aktach pracowniczych jest jego oświadczenie o braku zamiaru korzystania z uprawnienia z art. 188 i 189'1 KP- można moim zdaniem odmówić wolnego 'na dziecko'
2015-03-27 12:01:09 danaipiotr
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam
Chcę rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych praw pracodawcy wobec pracownika. Kiedy powinnam ją złożyć. Od 7 kwietnia zaczynam nową pracę i chcę by była zachowana ciągłość pracy. jednak ze względu na wypadające święta nie wiem jak powinno to wyglądać. Umowę mam na czas nieokreślony
Pozdrawiam
2015-03-27 13:05:39 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Rozwiązanie w trybie art. 55, par. 1'1 KP następuje w dniu wręczenia takiego oświadczenia pracodawcy, albo w dniu dostarczenia do niego, kiedy mógł się z nim zapoznać. W tej drugiej sytuacji chodzi po prostu o datę pokwitowania odbioru np. listu poleconego.

Powyższe- jeśli w oświadczeniu pracownik nie podaje daty przyszłej rozwiązania. Może jednak np. wręczyć oświadczenie np. w dniu 4 kwietnia podając datę rozwiązania stosunku na 6.

Co do ciągłości pracy- jest różnica, czy 'zaczynam nową pracę' oznacza początek stosunku pracy, czy pierwszy dzień fizycznego jej świadczenia.
2015-03-25 11:54:26 89.65.135.* | krzysiek1407
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam

Dostałem wypowiedzenie z pracy, ale brak jest tam informacji na jakiej podstawie , z jakiego paragrafu. Na wypowiedzeniu jest tylko adnotacja o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem i gdzie można odwoływać się. Czy to jest poprawne wypowiedzenie, bo według mnie nie
2015-03-25 16:09:14 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jaki rodzaj umowy został wypowiedziany, jak duży to pracodawca (liczba zatrudnionych) ?
2015-03-24 13:33:23 89.70.35.* | wicia2015
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Dziękuję, że tak szybko Pani odpisała. Tzn. jeśli pracodawca odebrał poleconym listem mój wniosek za urlop wychowawczy tzn., że ja nadal na nim jestem? Tylko co z tymi 21 dniami? Ponieważ fizycznie odebranie poleconego przez pracodawcę było 22 stycznia. Rozumiem, że tego typu rozliczenie to jest wewnętrzny bełkot firmy tylko, że Urząd Skarbowy nakazuje mi rozliczyć PIT-a. Co ja mam dalej robić? Proszę o pomoc.
2015-03-24 18:12:58 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Odebranie listu świadczy o odebraniu. Jeśli napisze Pani do mnie i odbiorę, to nie znaczy że jestem Pani pracodawcą.

Po prostu należy skontaktować się z pracodawcą i zapytać na jakie przychody opiewają owe PIT 11.
Kwoty do niczego nie pasują ?
Przecież w PIT 11 nie ma informacji 'ekwiwalent'- tylko jest podane źródło- ze stosunku pracy, inne źródła itd.

ps. Nie jestem panią :)
2015-03-23 15:55:08 89.70.35.* | wicia2015
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam, Mam umowę na czas nieokreślony. Od czerwca 2012 roku przebywałam na urlopie macierzyńskim a od 01.01.2013 na urlopie wychowawczym. W grudniu 2014r. wysłałam pismo z wnioskiem o przedłużenie urlopu wychowawczego od 01.01 do 31.12. 2015r.(ostatni wniosek). Wysłałam je nie poleconym i w styczniu zadzwoniłam do firmy czy dotarło-usłyszałam, że nie. Wysłałam jeszcze raz tym razem poleconym i wiem, że 22.01.2015 pracodawca odebrał pismo. Parę dni temu dostałam od pracodawcy PIT-11 z rozliczonym ekwiwalentem za 2 lata urlopu wychowawczego( na marginesie do dziś nie dostałam fizycznie ani złotówki). Pracodawca postanowił się ze mną rozliczyć ale nie wysłał mi żadnego wypowiedzenia. Czy ja dalej zgodnie z prawem jestem na urlopie wychowawczym? Czy można rozliczać się po 2 latach a później jeszcze za skończony rok 2015? Proszę o odpowiedź.
2015-03-24 08:37:14 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ekwiwalent to może być za u. wypoczynkowy, a nie wychowawczy. No i pojawia się dopiero przy rozwiązaniu umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy bez inicjatywy pracownika- wymaga też oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez okresu wypowiedzenia no i świadectwa pracy. Pomijam kwestię ochrony stosunku pracy w czasie u. wychowawczego.

Czyli jakiś niezły bełkot kadrowy u Was panuje. Również dlatego, że przecież pracownik, który przebywa na u. wychowawczym pełny rok kalendarzowy nie nabywa za ten rok u. wypoczynkowego.
2015-03-14 11:11:00 renka123
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Jeszcze jedno pytanie: czy będąc na zwolnieniu lekarskim w okresie wypowiedzenia, przedłuża nam się okres 7 dni, kiedy możemy odwołać się do sądu pracy?
2015-03-16 13:13:53 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Termin z art. 264 KP jest terminem zawitym, czyli bardzo stanowczym i oddalającym pozew. Jego przywrócenie ( w razie niedochowania ) z art. 265 dotyczy raczej sytuacji nieprzewidywalnych. Na pewno nie ma tu żadnej automatyki, że termin na odwołanie jest dłuższy. Mimo choroby, można przecież wysłać pozew za pomocą np. sąsiada.
2015-03-13 22:22:11 renka123
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam, w dniu 6 marca, w piątek pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę, zawartą na czas określony, z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia, zobowiązując mnie, abym wykorzystała 10 dni zaległego urlopu. Okres wypowiedzenia kończy się 20 marca, w piątek. W związku z trudną sytuacją zdrowotną i przebytym wypadkiem otrzymałam w dniu 9 marca 2 tygodniowe zwolnienie lekarskie do 24 marca. W związku z tym mam pytanie i bardzo uprzejmie proszę o pilną odpowiedź:
1. Czy mogę mimo przebywania na zwolnieniu lekarskim zwrócić się z wnioskiem do pracodawcy o dwa dni urlopu na poszukiwanie pracy? Czy to zmieni datę mojego wypowiedzenia, tzn. czy przesunie ją o 2 dni? Czy taki wniosek można wysłać mailem, czy listem poleconym, aby był skutecznie doręczony?
2015-03-16 13:05:37 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pani okres wypowiedzenia zakończy się w sobotę 21 marca, a nie w piątek 20 marca.
Zwolnienie lekarskie nie zmienia biegu owego wypowiedzenia. Po prostu część chorobowego przypadnie już po ustaniu stosunku pracy, a ewentualne kolejne zwolnienia kontynuujące obecną niezdolność będą już musiały być dostarczana do ZUS.
Moim zdaniem nie może Pani wnioskować o dni wolne na poszukiwanie pracy, bo orzeczenie lekarskie sprawia, że nie nie mogłyby one być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane- przepadają, tj. bez prawa do jakiegoś ekwiwalentu.
2015-03-12 23:24:18 188.146.122.* | dziewczyneczkaa
Witam mam problem :( czy pracodawca może mnie zwolnić jeśli mam umowę na czas nieokreślony jako jedyna pracując. z osobami które mają umowę na czas określony podając tylko powód zastanawia mnie to czy nie ma takiego prawa ze najpierw musi zwolnić osoby z umowa na czas określony jeśli zmniejsza etaty a dopiero później mnie
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-03-13 12:47:17 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie ma takiej regulacji prawa pracy wskazującej na pierwszeństwo do zwolnień. Raczej są regulacje przeciwne tj. obdarzające różne grupy pracowników ochroną przed zwolnieniem- pracownic w ciąży, w wieku przedemerytalnym, związkowców itd.

Owszem w praktyce szybciej zwalnia się z umów terminowych, ale dlatego że mają krótsze okresy wypowiedzenia i nie ma wymogu podawania ich powodu. Zatem jest też mniej odwołań.
2015-03-10 22:48:27 217.99.32.* | kachainn
Witam! Czy jeśli w trakcie wypowiedzenia omijanie 3 lata zatrudnienia(umowa na czas nieokreślony) zmieni to długość wypowiedzenia do 3 miesięcy?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-03-11 10:30:28 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
"omijanie" ???

Jeśli miała Pani na myśli "mija" w znaczeniu "osiąga" to TAK.
Okres wypowiedzenia to też okres zatrudnienia, wlicza się do okresu od którego zależy długość okresu wypowiedzenia- więc składając wypowiedzenie w 'okolicach' 3 lat stażu zakładowego należy to uwzględnić przy wypowiedzeniu. Innymi słowy wypowiedzenie jednomiesięczne można zastosować wtedy, gdy do ostatniego dnia jego biegu nie zostanie osiągnięty staż zakładowy 3 lat.
2015-03-11 11:09:11 83.9.7.* | kachainn
Bardzo dziękuję, dokładnie to miałam na myśli.Dziękuję za szybką odpowiedź.
2015-03-04 16:06:26 94.254.144.* | rundirridim
Witam otrzymalam wypowiedzenie umowy o prace z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia ktory uplynie 07.03 w tym czasir jestem zobowiazaba do wykorzystania urlopu wypoczynkowego jaki mi przysluguje . W moim przypadku stalo sie tak ze w pierwszym tygodniu wypowiedzenia bylam na l4 bo mialam probleny zdrowotne a w drugim tygodniu rozchorowalo mi sie dziecko i mam opieke do 09.03 . Moje pytanie brzmi czy otrzymam ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop i jezeli tak to kiedy on bedzie wyplacony biorac pod iwage fakt ze pensja przychodzi do 10 kazdego miesiaca


Dziekuje za odpowiedz
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-03-04 17:52:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Skoro nie udało się ze względu na ww okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy odebrać urlopu wypoczynkowego w naturze to jest należny ekwiwalent pieniężny.

Co do zasady datą jego wypłaty jest ostatni dzień zatrudnienia- niezależnie od dnia wypłaty wynagrodzenia.
2015-03-06 12:05:09 94.254.144.* | rundirridim
To jeszcze jedno mam pytanie :-) co w przypadku kiedy nie otrzymam ekwiwalentu badz otrzymam go ale nie w terminie? Jakie sa moje prawa?


Pozdrawiam
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-03-06 14:54:49 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak zawsze w kwestiach nie tylko finansowych w razie konfliktu z pracodawcą- pozew do sądu pracy o zapłatę, z możliwością uzyskania odsetek za zwłokę.

Wcześniej ewentualnie ostateczne wezwanie przedsądowe.

Zwracam uwagę, że za rok 2015 ma Pani prawo z tej umowy do urlopu proporcjonalnego 3/12.

Inna rzecz, że zawsze warto po prostu w sytuacji, która wskazuje na brak/opóźnienie świadczenia po prostu zapytać o przyczynę.
2015-02-27 22:37:41 31.61.136.* | Damian9090
Chodzi o to ze poprostu pracodawca mi powiedział ze ja mi się skończy urlop to sugeruje żebym poszedł na zwolnienie lekarskie bo on nie ma dla mnie miejsca w pracy.. I nie wiem co mam zrobić bo nie chce iść na zwolnienie lekarskie. Proszę o szybką odpowiedź
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-03-02 14:02:00 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Miejsce nagle znikło ? Jeśli tak, to do końca okresu wypowiedzenia zwalania Cię z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem wynagrodzenia i tyle.
2015-02-27 18:37:07 31.61.136.* | Damian9090
Witam dostałem wypowiedzenie i pracodawca mi powiedział ze jak wybiorę cały urlop który mi przysługuje to żebym poszedł na zwolnienie lekarskie (L-4) czy to zgodne z prawem?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-27 20:39:00 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
NIE- oczywiście w zakresie fikcyjnego chorobowego. Przy czym dużo bardziej niezgodne z prawem będzie owego lewego ZLA uzyskanie przez Pana.
W zakresie wysłania na urlop w czasie wypowiedzenia- jak najbardziej tak.
2015-02-25 20:03:51 78.10.114.* | Slawek7878
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam
Mam pytanie . Miałem pierwszą umowe podpisaną na czas określony który się skończył drugą umowę mam też na czas określony która trwa. Jaką mam wpisać datę na na wypowiedzeniu rozpoczęcia pracy z pierszej umowy czy z drugiej?
2015-02-25 21:08:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wypowiadasz aktualnie trwającą umowę, a więc "...mowę o pracę zawartą dniu X..", gdzie X to data zawarcia drugiej umowy.

Zwracam uwagę na konieczność istnienia w tej umowie klauzuli o możliwości jej wypowiedzenia.
2015-02-23 14:17:53 katarzyna_duda22
Dostalam dnia 07.02.15 wypowiedzenie byla to sobota a dokument został wydany 02.02.15 czy jest to zgodne z prawem? ?? Ponadto czy pracodawca może odbierac nasze dni wypoczynkowe kiedy chce? ? Pomóżcie, czy to wszystko zgodne z prawem? ? I gdzie zgłosić brak dostania świadectwa pracy? ?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-24 09:26:04 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. Tak, jak najbardziej może być taka rozbieżność dat, byle:
- daty były rzeczywiste
- nie wpływało to na inny bieg okresu wypowiedzenia niż wskazany w wypowiedzeniu.

W tej sytuacji wypowiedzenie czy to wręczone 2 czy 7 litego nie zmienia biegu tego okresu- jeśli jest on wyrażony w tygodniach albo miesiącach. Miałoby to znaczenie dla biegu okresu wyrażonego w dniach.

2. Co dla Pani oznacza 'odbierać dni wypoczynkowe' ?

3. Kiedy zakończył się okres wypowiedzenia, czy w ostatnim dniu pracy była w niej Pani, czy na urlopie, zwolenieniu ?
2015-02-25 10:55:51 katarzyna_duda22
20 lutego się skonczyla umowa takze wypowiedzenie , odbierac ? Wstawiać bez zgody pracownika dnia urlopu tam gdzie pracodawcy pasuje. ..
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-25 19:30:35 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Rozumiem, że było to wypowiedzenie dwutygodniowe. Zatem umowa miała skończyć się nie 20 lutego, ale 21 lutego- w sobotę. I na taki okres zatrudnienia ma opiewać świadectwo pracy. Jeśli wskazuje datę 20 lutego jako ostatni dzień zatrudnienia należy zażądać jego sprostowania- termin- 7 dni od jego otrzymania.

Jeśli chodzi o wysłanie na urlop w czasie wypowiedzenia to jak najbardziej właśnie w tym czasie pracodawca może uczynić to jednostronnie- bez zgody/wniosku pracownika. Wynika to z art. 167'1 KP i związane jest z obowiązkiem ekwiwalentu.
2015-02-22 13:05:20 213.238.100.* | ola963
Witam.w piątek dalam mojej szefowej moje wypowiedzenie z 2tygodnowym wypowiedzeniem,szefowa moja go jednak nieprzyjela argumentują ze musi sobie to przemyśle. poszlam w sobotę bo dostalam od niej smsa ze mi jednak podpisze. Jak zaszlam to stwierdzila ze moje wypowiedzenie jest źle i mam je poprawic .bo ona juz mnie niechce w pracy,i mam napisać wypowiedzenie z okresem 2-tygodni bez możliwości wykonywania pracy. Nie wiem co mam zrobić,czy cos takiego mam jej napisać pidkreslam ze szefowa moja nie dala mi jeszcze wyplaty z czym zawsze miala problem;( i jeszcze jedna kwestia boje sie ze niewyplaci mi calosci bo pracowalam na caly etat a zatrudnienie mialna na 3/4.nie wiem co mam zrobić;+
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-23 13:02:22 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ja też nie wiem. Zwracam uwagę na okoliczności prawne.
1. Wypowiedzenie to jednostronne oświadczenie woli. Nie ma tu żadnej procedury zgody drugiej strony. Podpis na wypowiedzeniu nie oznacza zgody, a jedynie dokumentuje fakt i datę jego otrzymania- co ma znaczenie dowodowe w razie nieporozumień.
Zatem powinna byłą szefowa pokwitować odbiór, skoro je otrzymała i nie ma się nad czym zastanawiać.
2. Nie miała prawa też zmuszać do 'poprawiania' wypowiedzenia- bo Pani wcale o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie wnioskowała.
3. Pracodawca może sam zwolnić z tego obowiązku o ile zachodzi kilka przesłanek takich jak utrata zaufania. Dotyczy to głównie stanowisk kierowniczych. W zwykłych okolicznościach- ja ta, tj. że pracodawca nie chce pracownika- wymaga to zgody pracownika albo po prostu pracodawca może wysłać go na urlop zaległy i bieżący.

4. Co znaczy praca na cały etat, a zatrudnienie na 3/4 ? Miała więc Pani stale godziny ponadwymiarowe, ale zredukowane urlopy.

5. Co do zasady w ostatnim dniu zatrudnienia należny będzie ekwiwalent za urlop, jeśli jakiś nieodebrany pozostanie. Za 2015- urlop proporcjonalnie pomniejszony.
2015-02-17 16:58:03 193.0.192.* | Ewela821
Witam!
Złożyłam wypowiedzenie 2 tygodnie przed końcem miesiąca i tez takie wypowiedzenie 2 tygodniowe mnie obowiązuje czy w takim czasie przysługuje mi urlop np.2 tygodniowy bo za resztę niewykorzystanego wiem, ze dostanę ekwiwalent.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-17 21:22:42 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
W czasie okresu wypowiedzenia właśnie ze względu na ewentualny obowiązek wypłaty ekwiwalentu to pracodawca decyduje, czy na urlop wysyła, czy w całym należnym wymiarze, czy nie i w jakiej części okresu wypowiedzenia.
Powyższe z art. 167'1 KP.
Zwracam uwagę, że wypowiedzenie dwutygodniowe nie oznacza wypowiedzenia czternastodniowego. Jeśli złożyła je Pani dziś, to umowa rozwiąże się z dniem 7 marca.

Zwracam uwagę też na to, że w tej sytuacji za rok bieżący prawo do urlopu jest proporcjonalne- czyli jeśli rozwiązanie w marcu- to urlop 3/12. Przy 'podstawie' 26 dni i 1/1 etatu daje to 7 dni.
2015-02-01 16:12:32 wanda_c
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam,
Taka sytuacja : jestem pracownikien Baku, ktory zostaje przejety przez inny bank . W zawiazku z tym kazdy z nas liczy sie z mozliwoscia utraty pracy . Ostatnio doszly mnie takie informacje , ze pracodawca zamiast zwolnienia moze zaproponowac prace w miescie do 300 km. I w ten sposob jesli ,,propozycji,, nie przyjmę , to nie musi mi wypłacic odprawy . Czy takie rozwiazanie ze strony pracodawcy jest zgodnie z prawem?
2015-02-02 12:47:14 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli 'zaproponować', to nieprzyjęcie oferty porozumienia stron nie skutkuje przecież rozwiązaniem stosunku pracy. Nie ma więc w tedy kwestii odprawy.

Raczej chodzi Pani o wypowiedzenie zmieniające warunki pracy/płacy. Ich nieprzyjęcie przez pracownika NIE pozbawia go z automatu prawa do odprawy pracowniczej z ustawy o tzw. o zwolnieniach grupowych, zwłaszcza- że w Pani sytuacji będzie to proces zwolnień grupowych, a więc dopuszczalna jest sytuacja, gdy przyczyna rozwiązania stosunku pracy jest też częściowo po stronie pracownika. Jak zawsze w sprawach spornych- tu w razie niewypłacenia odprawy- można wnieść pozew do sądu pracy, który rozstrzygnie- czy nowe warunki są na tyle nieatrakcyjne, czy wręcz niemożliwe do przyjęcia przez pracownika, że trudno mówić o przyczynie po jego stronie. 300 km zdecydowanie na takie wyglądają.
2015-01-29 21:58:05 89.66.199.* | bea1976
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam
Mam pytanie pracuje w firmie która ma ok.300 sklepów w Polsce dowiedziałyśmy się przypadkiem że nasz zamykają. Chodzi o to co nam przysługuje jakie odprawy i jakie wypowiedzenie najstarszy pracownik pracuje 13 lat w tej firmie najmłodszy 9lat.
pozdrawiam i dziękuje
2015-01-30 10:12:25 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. od pracodawcy:
- co do zasady normalny okres wypowiedzenia który zależy zarówno od stażu 'zakładowego' jak i rodzaju umowy.
- likwidacja upoważnia też do jednostronnego skrócenia tego okresu do min. 1 mc, za wypłatą odszkodowania za pozostały okres- czyli w praktyce dotyczy to pracownika na umowie na czas nieokreślony ze stażem 'zakładowym' min. 3 lat
- może być wypowiedzenie zmieniające warunki pracy zmierzające do przeniesienia do innego sklepu
- możecie rozstać się na zasadzie porozumienia stron- wtedy koniecznie w świadectwie pracy musi być zapis o tej likwidacji- ma to wpływ na zasiłek dla bezrobotnych
- dni wolne (płatne) na poszukiwanie pracy

- odprawa pracownicza- zależna od stażu zakładowego. O ILE pracodawca jest duży, tj. zatrudnia min. 20 osób. To, że sklepów jest 300, nie oznacza że jest to ten sam pracodawca. Co do zasady pracodawcą jest ten podmiot,który widnieje na umowie o pracę. Jeśli są to sklepy w tzw. franczyzie- to pracodawca ma ten tylko jeden czy kilka sklepów....
2. od 'systemu'
- status bezrobotnego, i wszystko co się z tym wiąże (ub. zdrowotne,zasiłek o ile są spełnione warunki, staże, przekwalifikowania, bony szkoleniowe, dodatek aktywizacyjny, dofinansowanie własnej DG ...
- świadczenie przedemerytalne dla pracowników z grubsza po 50

To tak najogólniej.
2015-01-29 12:43:06 86.128.179.* | magda 890
Witam. Jestem obecnie na urlopie macierzyńskim do 27.lutego. Czy jeżeli złoże wypowiedzenie z pracy ponieważ musze zostać w domu i opiekować się synem będę mogła liczyć na jakiś zasilek z JC?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-29 12:55:40 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Co to jest JC ? Dziecko jest niepełnosprawne ?
2015-01-16 17:26:48 wanda510
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam,13.01 wręczyłam w firmie wypowiedzenie.Jednak od 19.01 chciałabym w okresie wypowiedzenia wziąść zaległy urlop.Czy firma może mi odmówić?Tak,czy inaczej wyjeżdzam, więc 19 w pracy się nie pojawię,rozumiem że skutkiem tego (jeżeli firma nie zgodzi się na urlop) będzie zwolnienie dyscyplinarne.Czy w związku z tym wynikną dla mnie jakieś konsekwencje?Chciałabym się również dowiedzieć w jakim okresie pracodawca jest zobowiązany wypłacić mi za zaległy urlop i przepracowane dni?
2015-01-16 19:51:25 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Od końca.
Ekwiwalent za urlop- co do zasady w ostatnim dniu stosunku pracy.
Ostatnie wynagrodzenie- tu już większe wątpliwości i różne wykładnie ministerstwa, prawników. Bo są składniki wynagrodzenia, albo taki cykl okresów rozliczeniowych w firmie, że nie zawsze w ostatnim dniu zatrudnienia jest możliwe naliczenie wszystkich składników. Takie składniki- mogą być wypłacone w terminie takim, jakby były wypłacone gdyby nie było wypowiedzenia.

Zatem przyjętą praktyką jest- że ostatnie wynagrodzenie w terminie dotychczasowych wypłat, a jakieś premie kwartalne, półroczne- wtedy kiedy pozostałym pracownikom.

Okres wypowiedzenia to przecież nadal trwanie stosunku pracy. Zatem pracownik NIE udziela sam sobie urlopu, nawet tryb na żądanie- ma swoje procedury. W czasie wypowiedzenia to pracodawca decyduje o udzieleniu urlopu, bo ma wybór, czy rozliczy to ekwiwalentem.

Dyscyplinarka z powodu porzucenia pracy- jak najbardziej. Taki tryb ustania stosunku pracy będzie w świadectwie i przekłada się b. niekorzystnie na zasiłek dla bezrobotnych.
2015-01-09 18:25:37 193.218.176.* | Załamana544
Witam, Znalazłam się w takiej sytuacji: 26 listopada złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę i w wypowiedzeniu tym zawarłam informacje o zachowaniu dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W umowie nie było informacji o wypowiedzeniu. Szef podpisał mi ten dokument wraz z datą i powiedział, że przyjmuje. Następnego dnia stwierdził, że jednak go nie przyjmuje. Tego dnia byłam w pracy, a potem wykorzystywałam urlop wypoczynkowy. 10 grudnia poszłam po wypłatę i powiedziałam, że chcę świadectwo pracy bo podtrzymuje swoje wypowiedzenie. Szef powiedział, że będziemy w kontakcie, a potem przysłał pismo, że albo wracam do pracy, albo idę na l4. Prawnik wysłał mu wniosek o świadectwo pracy, a on nie odpisał. Teraz napisał SMSa bym jutro przyszła po wypłatę. Czy nie mogę odejść z tej pracy? co robić? Przecież jego podpis jest równoznaczny z porozumieniem stron. Prawda?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-12 14:32:30 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jego podpis przede wszystkim jest pokwitowaniem otrzymania, co ma wpływ np. na bieg wypowiedzenia.
Nie oznacza moim zdaniem żadnej zgody na porozumienie stron.
Pani wypowiedzenie w kategoriach prawnych jest ...bezprawne, ale skuteczne- skoro pracodawca nie podjął kroków prawnych (sądowych) zmierzających do wzruszenia tej czynności prawnej, jakiej Pani dokonała.

Dwie kwestie mnie interesują:
- urlop- w czasie owego wypowiedzenia- został Pani udzielony, czy sama sobie Pani go udzieliła.
- termin rozwiązania umowy- czy poza podaniem jego długości- czyli tego, że jest dwutygodniowe wskazała Pani datę jego zakończenia- bo wedle KP zakończyłoby ono bieg 13 grudnia, a nie 10.
2014-12-26 12:28:29 83.19.6.* | mexx
Re: Tajniki wypowiedzeia umowy o pracę [1]
mam.pytanie.czy.moge.zlozyc.wypowiedzenie.po,dniu.swiatecznym.czy.musze.czekac.do.piatku,3.1.2015
2014-12-28 20:46:47 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Kim Pan/Pani jest- pracodawcą, czy pracownikiem ?
Pracodawca nie może co do zasady składać wypowiedzenia pracownikowi w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. urlop), ale może w dniu harmonogramowo wolnym dla tego pracownika.
2014-12-19 12:21:50 178.235.240.* | adam442
Dzień dobry. Ponownie zwracam się do Pani tymi. Tym razem szerokość przysłał mailem grafik urlopów, w którym odwołał w dniu 23 grudnia mój urlop z tytułu opieki nad dzieckiem. Jeden z pracownuków poszedł na zwolnienie chorobowe, są jeszcze inni. Czy może tak zrobić bezkarnie ?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-12-19 12:33:17 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jakiej pani ? Jakie 'tym razem' ?
2014-12-19 12:43:09 178.235.240.* | adam442
Przepraszam, ten tablet postawią mi słowa i nie mogę tego edytować żeby poprawić. Tym razem, ponieważ pisałem już na tym forum.jestem na wypowiedzeniu i szef anulować mi bez podania przyczyny urlop z tytułu opieki nad dzieckiem.po prostu przysłał nowy grafik. Może tAK zrobić ?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-12-19 13:16:01 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Oj, no trzeba było po prostu dokleić pytanie do tamtej dyskusji.

Jak rozumiem, jest owo wolne z art. 188 KP, z tyt. po prostu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat, a nie zwolnienie na chore dziecko (na podstawie ZLA) lub zdrowe w wieku do 8 lat (bo zamknięto szkołę, przedszkole).

Nie ma tu regulacji moim zdaniem tak jak np. w przypadku u. okolicznościowego. Możliwość odwołania dotyczy urlopu wypoczynkowego, a i wtedy tylko w sytuacji awaryjnej, takiej której nie dało się przewidzieć,w czasie przyjmowania wniosku o urlop czy jego udzielania.

Tym bardziej więc chyba, jeszcze trudniej uzasadnić odwołanie z wolnego na dziecko- musiałaby to być okoliczność awarii, wypadku w zakładzie, nagłego zastępstwa pracownika, którego nikt inny nie może zastąpić.

Tyle, że jeśli Pana zdaniem nie ma podstaw, czy nawet nie ma tych podstaw obiektywnie- to jest to polecenie służbowe- i ...pracownik musi je wykonać.
2014-12-19 13:27:54 178.235.240.* | adam442
Czyli może odwołać bez podania przyczyny traktując to jako polecenie służbowe. Ja po prostu nie wierzę że można być tak bezkarnie. Bardzo dziękuję za informacje i pozdrawiam
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-12-19 13:38:39 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No taka specyfika KP- odmówić wykonania polecenia służbowego można w kilku sytuacjach- gdy polecenie obejmuje dokonanie przestępstwa, gdy polecenie dotyczy delegacji albo pracy w nocy dla pracownicy w ciąży...

To, żadna pociecha dla pracownika że np. nieuzasadnione odwołanie z urlopu rodzi możliwość złożenia wniosku do PIP i ukaranie pracodawcy albo wniosku do sądu o pokrycie kosztów, albo o odszkodowanie, gdy uda się wykazać, że był to objaw mobbingu.

Niestety wszystko wskazuje, że pracodawca infantylnie po prostu stara się ukarać Pana, za to wypowiedzenie.
Wolne na dziecko nie przechodzi na kolejny rok, nie ma też ekwiwalentu za niewykorzystane takie dni....
2014-12-19 14:47:19 178.235.240.* | adam442
Udało mi się dodzwonić do pip. Nie można tego odwołać bo nie jest to urlop. SkontaktowaLem się też z działem kadr i wygląda na to, że szef zostal pouczony, bo napisał maila z prośbą o zmianę daty dnia opieki nad dzieckiem, dodając ze byłby za to wdzięczny. I podał w mailu, że w dniach 29-31 grudnia moge sobie wziąć dzien wolny. Tak czy inaczej wygląda na to, że trzeba wytrzymać jeszcze parę dni a potem siedzieć na zwolnieniu do końca wypowiedzenia. I w ten sposób nadużywa się l4, ale trzeba jesli mam nie zwariować. Dziękuję bardzo za pomoc. Pozdrawiam
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-12-16 21:05:48 89.79.218.* | Ania 114
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [10]
Dobry wieczór, mam pytanie? Mój tato dostał wypowiedzenie umowy o pracę do domu listem poleconym, sprawa wyglądała następująco, pracodawca wysłał wypowiedzenie dnia 10 grudnia, tato mój rano 11 grudnia został wezwany do pracy o podpisanie urlopu wypoczynkowego od 11 grudnia do 24 grudnia. w pracy nic mu nie powiedzieli o wypowiedzeniu, kiedy wrócił około 13 tej do domu po podpisaniu urlopu, listonosz wręczył mu wypowiedzenie z dniem 15 grudnia, czy art 41 kp bedzie tu skuteczny, że nie mozna wypowiadać umowy podczas urlopu, ? pozdrawiam Ania
2014-12-17 09:35:28 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Co do zasady w czasie urlopu nie można wypowiedzieć umowy o pracę (przez pracodawcę). Jest to możliwe w razie likwidacji/upadłości zakładu/pracodawcy.

Zatem byłaby podstawa do uznania wypowiedzenia za nieprawne.
A co z 10 grudnia ? Było zwolnienie lekarskie, dzień grafikowo wolny. Udzielony urlop (jak rozumiem bez wniosku ojca) był u. zaległym ?
2014-12-17 09:49:52 31.61.138.* | ania114
Dzień dobry ,10 grudnia był w pracy,pismo odebrał 11,czy nie jest tak,że liczy się data odbioru?Urlop jest zaległy.Pozdrawiam Ania.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-12-17 10:01:54 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Po prostu dziwiło mnie samo wezwanie- bo zrozumiałem, że 11 grudnia był już wcześniej ustalony (np. jako chorobowe) na dzień usprawiedliwionej nieobecności. Czyli bez wezwania i tak ojciec do pracy by poszedł.

Nie zmienia to sytuacji, że otrzymał wypowiedzenie w czasie urlopu.
U. zaległy mógł być udzielony jednostronnie przez pracodawcę.
2014-12-17 21:07:07 89.79.218.* | Ania 114
Dziękuję serdecznie za odpowiedź,sprostuję swój komunikat, tata 11 grudnia poszedł do pracy ale jej nie rozpoczął, bo został wezwany do biura o podpisanie urlopu od 11-24 grudnia.
Przy okazji chciałam zapytać o dwie sprawy z związku z wypowiedzeniem: 1.Czy tata jest w okresie chronionym przedemerytalnym( czy w ogóle mógł mieć wypowiedzianą umowę?)
2.Czy należy się odprawa i odszkodowanie?
Przedstawie krótko 41 lat pracy taty:
-urodzony jest w maju 1955 r ,
-20 08 1973 rozpoczęcie pracy, na świadectwie pracy ok 91 r -stanowisko operator sprzętu ciężkiego, nie posiadamy żadnego zaświadczenia o warunkach szkodliwych , gdyż w tamtych latach nie wydawali kategorii warunków szkodliwych, mamy uprawnienia na sprzęt ciężki lata 70-tei zaświadczenia o ukończonych kursach.
Ma około 18 lat pracy w warunkach szkodliwych.(praca gł asfalt-walec drogowy)
-91-97- zatrudnienie brygadzista , potem pracownik budowlany
-Do roku obecnego jest nadal zatrudniony w przedsiębiorstwie,przez szereg lat zmieniały się nazwy firm ale właściciele Ci sami,zmieniały się umowy o pracę ,(czas nie określony),były to przeniesienia z firmy do firmy,ojciec posiada ciągłość zatrudnienia, bez ani jednego dnia przerwy.
-w około 2000 roku dostał tato aneks do umowy zmieniające pracę na czas określony do 2020 roku z możliwością wypowiedzenia 2 tyg.
-firma zatrudniała więcej niż 20 pracowników,
-firma nie ogłosi upadłości(przypuszczalnie) w VI 2015 roku ma otrzymać z funduszu gwarancyjnego sporą gotówkę.
-w krótkim czasie zwolnionych sporo pracowników budowy.
-kłopoty finansowe firmy w ostatnim roku były odczuwalne, opóźnione pensje, bez premii, brak zleceń, przegrywane przetargi, przymusowe urlopy.
- po 41 latach pracy uczciwy i oddany sercem i duszą człowiek dostaje wypowiedzenie do domu.
Czy z takim doświadczeniem tato ma szansę wygrać sprawę Sądownie? Pozdrawiam serdecznie Anna K.
2014-12-18 09:35:31 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Powszechny wiek emerytalny Pani ojca to już 67 lat. Owszem ochrona stosunku pracy dotyczy też pracowników młodszych, jeśli spełniają lub spełnią w ciągu najbliższych 4 lat warunki uzyskania emerytury wcześniejszej lub pomostowej.

Tyle, że w tym drugim przypadku pracodawca musi mieć wiedzę o tym. Bez świadectw pracy w war. szczególnych, zaświadczeń o pracy w war. szczególnych tego formalnie nie wie. Więc w tym zakresie przed sądem trudno będzie wykazać nieprawność wypowiedzenia, a jeśli sąd uzna, że jednak ojciec korzysta już z ochrony przedemerytalnej- to winy pracodawcy w tym zakresie nie będzie.

O odprawie trochę za wcześnie mówić- bo przecież ojciec może wnioskować o przywrócenie do pracy. Wielkość pracodawcy generalnie prawo do odprawy daje nawet przy zwolnieniu indywidulanym- byle tylko po stronie pracodawcy leżały wszystkie powody.
"sporo pracowników" może też oznaczać, że jest to zwolnienie grupowe.

Na odwołanie do sądu pracy jest 7 dni tylko od dnia otrzymania wypowiedzenia.

Ps. z datą 15 grudnia też pracodawca w wypowiedzeniu nieco namieszał, jeśli tak oznaczył początek biegu okresu wypowiedzenia.
2014-12-18 17:46:01 89.79.218.* | Ania 114
Dziękuję bardzo za informacje, jeżeli dobrze zrozumiałam, to może się starać o pomostówkę? Od maja 2015 roku, ukończy wówczas 60 lat, z relacji taty, pracownicy tej firmy którzy odchodzili na pomostówkę, zakładali sprawę do Sądu Pracy o przyznanie warunków szkodliwych, wystarczył świadek i są już na pomostówce.
Jeżeli chodzi o zwrot "sporo" pracowników zwolnionych, to w sumie około 9 osób w ciągu tygodnia,przypuszczam ,że też te osoby zostały zwolnione podczas urlopu, ale to już wiemy z art 41 kp.Reasumując, 16 grudnia złożyliśmy pozew do Sądu Pracy, dzięki Panu wyjaśnieniom już wiem ,że nie wszystko będzie po naszej myśli, na pewno odezwę się jak sprawa się zakończy.
Poproszę jeszcze o wyjaśnienie, jakie będą skutki gdy np 22 grudnia tata by przebywał na chorobowym?, czyli chorował by w okresie wypowiedzenia i po nim, ma spore szanse na l4, bo ma przewlekły stan zapalny zatok i ucha środkowego, chorował ostatnio około 5 miesięcy, wrócił do pracy na jesień. Pozdrawiam Anna K.
2014-12-18 18:04:45 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pytanie o emeryturę pomostową czy wcześniejszą- to na ten dział forum:

http://www.money.pl/forum/katalog,7,0,0,40,0,emerytury.html

Przy braku odpowiednich 'papierów' oczywiście trzeba sprawę oddawać do sądu tj. odwoływać się od decyzji odmownej ZUS, która zresztą odmowną w takich okolicznościach być musi.
---------------------------
Definicja zw. grupowych:

gdy:

a) w ciągu 30 dni zostało dokonanych ich:

co najmniej 10, w przedsiębiorstwach, których liczba pracowników wynosi więcej niż 20, a mniej niż 100;
co najmniej 10% liczby pracowników, gdzie liczba zatrudnionych sięga powyżej 100, a poniżej 300;
co najmniej 30, w zakładach pracy, w których zatrudnionych jest więcej niż 300 pracowników;

b) w ciągu 90 dni liczba zwolnień wynosiła co najmniej 20 niezależnie od ilości pracowników.

------------------------------------

Chorobowe przerywa u. wypoczynkowy, nie przerywa wypowiedzenia. Czyli po prostu za nieodebrany urlop należny byłby ekwiwalent, a to, że niezdolność do pracy powstała w czasie trwania stosunku pracy sprawiłaby, że zasiłek chorobowy i tak byłby należny, mimo ustania tego stosunku, a więc i ubezpieczenia. Czyli dalsze kolejne ZLA przedłużające niezdolność musiałyby już trafiać do ZUS.

Jeśli w pozwie wnioskowaliście przywrócenie do pracy i tak orzeknie sąd- to choroba ojca nie będzie w tym żadną przeszkodą.
2015-01-14 20:46:46 89.79.218.* | Ania 114
Witam, chciałam tylko umieścić informację, że po złożeniu pozwu do Sądu, pracodawca poprosił tatę o wycofanie pozwu, został przywrócony do pracy z anulacją wcześniejszego wypowiedzenia pisemnie.Tata przebywa obecnie na L4. Pozdrawiam Ania.
2015-01-14 20:54:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No proszę, sąd pracy jako straszak i to skuteczny :-)
2014-12-14 13:38:15 178.235.240.* | adam442
Witam. Złożyłem wypowiedzenie umowy o pracę po 13 latach a następnie wniosek o skrócenie okresu wypowieden i. Czy pracodawca ma określony termin na podjęcie decyzji ? Cały czas mnie z wodzie i nie wiem na czym stoję.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-12-15 10:07:23 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Stoi Pan na razie na tym, że ma 3 miesięczny okres wypowiedzenia, a więc stosunek pracy zakończy 31 marca 2015 r.

Skrócenie okresu wypowiedzenia w takiej sytuacji odbywa się na zasadzie porozumienia stron. Jeśli w swej ofercie nie zawarł Pan terminu, w którym prosi o udzielenie odpowiedzi na ofertę- to terminem tym jest termin, na jaki zaproponował Pan samo rozwiązanie umowy. Jeśli takiego też Pan nie wskazał- to decyzja pracodawcy powinna nastąpić 'niezwłocznie' po otrzymaniu oferty, bo oferta oznacza, że proponuje Pan rozwiązanie umowy w dniu wręczenia oferty.

Przydatne orzecznictwo:

Sąd Najwyższy z 14 września 1998 r,. I PKN 315/98
2014-12-16 18:34:59 178.235.240.* | adam442
Dziękuję za odp. Sytuacja jest beznadziejna dla pracownika. Jeśli pracodawca odpowie mi w dniu , w którym zaproponowałem skrócenie, to jak ja wyglądam wobec nowego pracodawcy mówią mu w ostatniej chwilk. STWIERDZENIE NIEZWŁOCZNIE w mojej obecnej firmie nie istnieje. Niestety to jest kolejny przepis dla szefów z wysoką kulturą osobistą. Moj obecny, wkrótce były nie zna tego pojęcia. Jeszcze raz dziękuję.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-12-17 09:26:20 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Szkoda, że nie zajrzał Pan na forum przed decyzją. Byłaby oferta porozumienia z podanym terminem wyrażenia akceptacji. I w ogóle od porozumienia stron w sprawie samego rozwiązania umowy by się zaczęło....
2014-12-12 10:14:35 81.190.114.* | Rivona
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [7]
Mam pytanie czy przy wypowiedzeniu umowy fakt uzyskania odprawy powinien być zawarty na tym wypowiedzeniu?
2014-12-12 10:47:31 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie musi być podana taka informacja w tekście wypowiedzenia. A jej (informacji) brak nie ma żadnego wpływu na to, czy odprawa będzie przysługiwać, czy nie.
2014-12-12 10:58:13 81.190.114.* | Rivona
Jeszcze jedno pytanie, dostałam wypowiedzenie z 3 m-cznym okresem wypowiedzenia z powodu zmniejszenia zatrudnienia, okres wypowiedzenia został skrócony do m-ca, za pozostałe dwa m-ce otrzymam odszkodowanie. Pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników, nie są to zwolnienia grupowe. Z tego co sie dowiedziałam to są to przesłanki do otrzymani 3 m-cznej odprawy, gdyz rozwiązanie umowy o pracę nie nastąpiło z mojego powodu. Czy mam rację?
2014-12-12 11:23:39 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, są. Indywidualność zwolnienia nie jest tu przeszkodą. Różnica generalnie podlega na tym, że przy zwolnieniu indywidualnym by uzyskać odprawę pracowniczą- przyczyny muszą leżeć wyłącznie po stronie pracodawcy. W przypadku pracownika zwalnianego grupowo dopuszczalne jest, by część 'winy' była też po jego stronie.

Więcej:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,404671.html
2014-12-16 10:47:48 81.190.114.* | Rivona
A czy jeżeli w czasie 3 m-cznego okresu wypowiedzenia okaże sie, ze jestem w ciąży, to czy pracodawca musi przywrócić mnie do pracy na poprzednich warunkach?
2014-12-16 11:28:33 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wypowiedzenie w takiej sytuacji staje się bezskuteczne- oczywiście podstawą jest zaświadczenie lekarskie.
Powrót albo na stanowisko dotychczasowe, albo jeśli w międzyczasie zostanie zlikwidowane - na inne zgodne z Pani kompetencjami oraz niewykluczone ze względu na ciążę. Jeśli nowe stanowisko jest mniej płatne- to powstaje obowiązek wypłacania dodatku wyrównawczego.

Stanowisko dotychczasowe- nawet jeśli je Pani odzyska- nie musi być trwałe- bo skoro pracodawca podlega ustawie o zw. grupowych- może pracownicy w ciąży wręczyć wypowiedzenie zmieniające warunki pracy/płacy. Tyle, że nadal z obowiązkiem ww dodatku.
2014-12-19 20:48:59 81.190.114.* | Rivona
Jako datę rozwiązania umowy mam wpisany 31 styczeń, tzn mam skrócony okres wypowiedzenia, a za luty i marzec firma zapłaci mi odszkodowanie. Czy w związku z tym, jeżeli w ciąże zajdę np. w lutym to czy zakład pracy również musi mnie przywrócić do pracy?
2014-12-19 21:29:32 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie. Bo nie będzie sytuacji, w której umowa rozwiązała się w czasie ciąży.
2014-12-01 22:10:45 83.6.232.* | Konfucjusz1986
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Dziękuję za informację. O ile dobrze zrozumiałem nie muszę więc podpisać wypowiedzenia i nie poniosą z tego tytułu żadnych konsekwencji tak ?
Termin dzisiaj oznacza niedzielę zgadza się czy to jest ważne dla mnie ? Mam jeszcze jedno pytanie bo nie bardzo zrozumiałem napisałem wcześniej że w umowie mam zapis że firma może wypowiedzieć mi umowę bez podania przyczyny czy to nie jest to samo co zapis o możliwości jej rozwiązania za wypowiedzeniem?
2014-12-01 22:41:18 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie musi Pan- jest to po prostu pokwitowanie faktu otrzymania dla celów dowodowych, nie ma też powodu, by tego...nie zrobić- jeśli treść się zgadza zwłaszcza z datą jego otrzymania.

Moja wina z tym zamieszaniem z tym zapisem- tak, oznacza to klauzulę o możliwości wypowiedzenia. Zafiksowałem się na tym sformułowaniu "bez podania przyczyn"- czego w ogóle pracodawca nie musiał deklarować, bo to normalne dla umowy terminowej.
Jeśli w zapisie tym nie pojawia się jeszcze długość okresu wypowiedzenia- to obowiązuje okres dwutygodniowy.

Tu pojawia się kwestia niedzieli właśnie- otrzymanie wypowiedzenia w niedzielę 30 listopada skutkuje rozwiązaniem umowy ( z 2 tygodniowym okresem ) w sobotę 20 grudnia. Z kolei info o dniach wolnych wskazuje, że raczej pracodawca uważa, że nastąpi to 13 grudnia, albo że spóźnił się z wręczeniem wypowiedzenia tj. nie zdążył w sobotę 29 listopada.

Tu powraca kwestia podpisania- byłby jasny dowód, kiedy wypowiedzenie wręczono, a więc kiedy na 100% ma rozwiązać się stosunek pracy.
2014-11-30 19:56:15 83.6.230.* | Konfucjusz1986
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam mam pytanie: pracowałem w jednej firmie przez 6 lat. pierszwsza umowa była na okres próbny 3 miesiące, następna umowa była na czas określony 5 lata i trzecia umowa podpisana w tym roku na kolejne 5 lat. dzisiaj firma wręczyła mi wypowiedzenie ( w umowie mam zapis że firma może wypowiedzieć mi umowę bez podania przyczyny) nie podpisałem jednak wypowiedzenia. bo też nigdy nie byłem wcześniej w takiej sytuacji. na wypowiedzeniu mam infomację że firma rozwiązuje ze mną umowę mam 2 dni na szukanie pracy oraz 8 dni urlopu oraz jakieś 35 dni urlopu ( za roko 2013/2014)
teraz nie wiem jak mam się zachować podpisać czy nie ? czy to że nie podpisałem wypowedzenia i tak oznacza ze umowa została wypowiedziana, co dalej robić? czy w związku z tym mam pójść do pracy czy już nie muszę i jak dalej załatwić tą sprawę tak abym nie miał potem nieprzyjemności
2014-12-01 09:05:46 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Najważniejsze w tej kwestii jest to, czy w tej obecnej umowie znajduje się w ogóle zapis o możliwości jej rozwiązania za wypowiedzeniem. Brak takiej klauzuli czyni owo wypowiedzenie nieprawnym, a więc podlegającym procedurze odwołania się od niego do sądu pracy.

Sam fakt niepodpisania jest bez wpływu na ważność oświadczenia woli pracodawcy- służy jedynie pokwitowaniu i jako środek dowodowy9 głównie daty tego zdarzenia) w razie dalszych nieporozumień.

PS. 'dzisiaj" oznacza niedzielę 30 listopada ?
2014-11-13 20:34:36 79.186.154.* | Maliniak
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam,
pracuję na umowę o pracę na czas określony (2lata), która kończy się w przyszłym roku wraz z końcem listopada 2015. z tego roku (2014) zostało mi 12dni urlopu wypoczynkowego, z powodu natężenia pracy mam pewność iż nie wykorzystam go do końca tego roku. w przyszłym roku z powodu zaliczenia sesji na studiach zaocznych planuje wykorzystać urlop za rok 2014 i rok 2015, czy istnieje taka możliwość jeżeli zaległy urlop będę chciała wykorzystać po upływie I kwartału roku? Jeżeli pracodawca nie będzie chciał udzielić mi urlopu np w maju 2015 czy po natychmiastowym złożeniu wypowiedzenia (okres wypowiedzenia wynosi w moim przypadku dwa tygodnie) mam prawo wykorzystać urlop za 2014 i 2015 rok? Czy jeżeli pracodawca nie udzieli mi urlopu do końca I kwartału to do kiedy ma obowiązek wypłacić zaległy ekwiwalent?
2014-11-13 21:20:17 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ekwiwalent za urlop pojawia się tylko w sytuacji niewykorzystania urlopu w naturze na skutek rozwiązania umowy o pracę, a nie na skutek upływu jakiegoś kwartału. Termin zapłaty to co do zasady dzień rozwiązania umowy.

W czasie wypowiedzenia to pracodawca decyduje o tym czy udzieli urlopu, czy woli rozliczyć się ekwiwalentem.
2014-11-01 15:27:11 83.1.252.* | Sadi
Witam. Mam umowę na 3 miesiące która kończy się 30 listopada. Mam pytanie, jakiś czas temu uleglem wypadkowi w pracy i czy dostane odszkodowanie za wypadek z ubezpieczenia które mialem w pracy jeśli nie przedluze umowy z firma ?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-11-03 11:06:43 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Ustanie stosunku pracy nie wpłynie na prawodo odszkodowania, czy inne świadczenia z ub. wypadkowego skoro sam wypadek nastąpił w czasie trwania umowy tj. ubezpieczenia.
2014-10-21 21:10:43 89.72.132.* | tonia128
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam

Będąc na umowie czasowej, mialam 2 tygodniowy okres wypowiedzenia. Złożylam wypowiedzenie 17 pazdziernika i konczy się ono w sobotę 1 listopada. Czy w związku z tym że tak jakby napoczęłam nowy miesiąc u tego pracodawcy, na poczet mojego urlopu zaliczone będzie jeszcze 2,16 dnia urlopu za listopad?

Czy w przypadku gdy te 2,16dnia z listopada zaliczone zostanie u tego pracodawcy , oznaczać to będzie że u nowego pracodawcy pracując w listopadzie i grudniu będę miała jedynie 2,16 dnia wolnego za grudzień (mam staż pracy w sumie ponad 10 lat)?
2014-10-22 10:38:49 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Przy nabywaniu prawa do u. wypoczynkowego (gdy nie ma już kwestii tzw. pierwszego urlopu z art.153 KP) stosujemy przecież zaokrąglenia w górę do pełnych dni.
Zatem trwanie stosunku pracy w listopadzie (nieważne, że 1 dzień) oznacza prawo do urlopu również za ten miesiąc. Łącznie więc z owej umowy nabywa pani prawo do urlopu proporcjonalnego obejmującego listopad. Np. jeśli umowa zaczęła się 1 marca- do urlopu 9/12 x 26 = 20 dni (przy 1/1 etatu).

Jeśli w listopadzie będzie kolejny pracodawca to urlopu za ten miesiąc już nie udziela. Udzieli tylko za grudzień, czyli 1/12, czyli 3 dni (przy 1/1 etatu) o ile z obecnej umowy urlop udzielony nie będzie nadmiarowy.
2014-10-17 10:29:43 164.61.210.* | Janusz 2014
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
witam

05.11 minie okres trzech lat od kiedy zacząłem pracę w danej firmie. Od kiedy liczy mi sie trzymiesięczny okres wypowiedzenia? Czy gdybym zlożył wypowiedzenie pod koniec października, to mam jeszcze miesiąc wypowiedzenia, czyli do końca listopada?
2014-10-17 10:47:46 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Rozumiem, że umowa na czas nieokreślony.

Długość okresu wypowiedzenia z art. 36, par. 1 KP jest uzależniona nie od stażu 'zakładowego' w dniu składania wypowiedzenia, ale w dniu rozwiązania umowy. Innymi słowy należy uwzględnić ten staż awansem.
Obowiązuje Pana już trzymiesięczny okres- ostatnim dniem, w którym mógł Pan złożyć wypowiedzenie 1 miesięczne był ostatni dzień września, bo umowa zakończyłaby się 31.10, czyli jeszcze przed osiągnięciem owych 3 lat.
-1 spadek
2014-10-01 17:49:11 46.238.231.* | Elwis 21
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Witam,
Wręczyłem pracodawcy moje wypowiedzenie z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia (o długości okresu poinformowała mnie telefonicznie kadrowa), u danego pracodawcy pracowałem od 2001-2009 r. następnie była przerwa i ponowne zatrudnienie na czas nieokeślony od lipca 2013r. Więc powinno być wypowiedzenie 3 miesięczne. Czy pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie za dwa miesiące, moje miesięczne wypowiedzenie skończyło się 30 lipca.
2014-10-09 11:30:26 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
NIE- przecież praca przez owe 2 miesiące nie była wykonywana, stosunek pracy uległ rozwiązaniu. Czy to świadomie, czy nieświadomie pracodawca zaakceptował niekodeksowy bieg okresu wypowiedzenia- skoro ani nie zgłosił zastrzeżeń, ani nie zwolnił dyscyplinarnie za porzucenie pracy i jak rozumiem wystawił św. pracy w ostatnim dniu tego krótszego wypowiedzenia.

Tu umocowanie pracodawcy jest słabsze niż pracownika z art. 49 KP
-2 spadek
2014-09-28 19:52:45 Bastheth
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [0]
maecin802 - porownac sytuacje z tym co masz w umowie. o podstawa do jakichkolwiek roszczeń potem
2014-09-28 15:16:16 78.9.114.* | Wiola59
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [5]
Zlikwidowano moje stanowisko pracy.Do konca września 2014r. jestem juz na wypowiedzeniu. W świadectwie pracy wpisano mi "likwidacja stanowiska art.30 par.1 pkt.2. W uzasadnieniu które otrzymałam napisano "wypowiedznie umowy o pracę na czas określony" art.33. Moja umowa była zawarta na okres od 1.07.2013r. do 30.09.2016r. Mam ponad 35 lat stazu pracy i teraz nie wiem czy dostanę świadczenie przedemerytalne, jak umowa była zawarta na czas określony i w uzasadnieniu mam wpisay art.33? Bardzo proszę o pomoc w wyjasnieniu mi tej kwestii
2014-10-12 12:49:16 78.8.19.* | Wiola59
czy może mi ktoś pomóc??
2014-10-13 10:31:10 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Art. 33 informuje o tym, że w ogóle możliwe było wypowiedzenie, bo umowa była dłuższa niż 6 mc i zapis o wypowiedzeniu niej się znalazł.
To, że umowa była na czas określony jest bez znaczenia dla prawa do świadczenia przedemerytalnego.
Co do świadczenia, to poza ww warunkiem utraty pracy konieczne są warunki stażowo- wiekowe. Jeśli rzeczywiście staż ubezpieczeniowy wyniósł min. 35 lat- spełniła je Pani. Konieczne będzie jeszcze uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych i jego utrzymanie przez min. 180 dni.

Czy warunki uzyskania zasiłku Pani spełnia - nie wiem- chodzi o wynagrodzenie z owej umowy w 2014 jak i w 2013 r.
2014-10-13 13:27:35 78.8.17.* | Wiola59
Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Tak, warunki spełniam. Obecnie jestem zarejestrowana w UP. od 1 październia 2014r.
2014-10-13 13:33:36 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No więc prawo do zasiłku jest od 8.10, a więc musi Pani utrzymać go do 5.04.2015.

Czy PUP nie znajdzie w tym czasie oferty 'odpowiedniej' pracy to już inna kwestia.
2014-10-14 14:17:17 78.9.112.* | Wiola59
Tak, wiem o tym. Bardzo dziękuję za informację.
2014-09-23 13:46:29 194.28.190.* | grzegorz275
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [2]
Witam serdecznie. Mam pytanie co do rozwiązania umowy za porozumieniem stron art 30-1 pkt1 kp. tylko że pod spodem jest zawarta klauzula "rozwiązanie nastąpiło z powodu zmiejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy"
umowa była na czas określony od 01.01.2012r do 01.01.2022r. a skończyła się 12.09.2014r.
Nadmienię jeszcze że na świadectwie pracy jest błąd - nie zgadza się data rozpoczęcia pracy mianowicie miesiąc różnicy. Próby wytłumaczenia pracodawcy że jest tam błąd kończyły się jego wymówką że dopiero od lutego mnie zarejestrował. Co w takim razie mam zrobić i co mi się należy? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
2014-09-23 13:59:11 grzegorz275
zapomniałem dodać z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia
2014-10-13 10:39:50 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Świadectwo pracy winno być sprostowane- błędne nie może 'kryć' nieprawidłowości jakiej pracodawca dopuścił się jako płatnik ubezpieczeń. W konsekwencji również skorygowane zgłoszenie do ubezpieczeń i opłacone zaległe składki. Przecież ów brak miesiąca składkowego może mieć czasem ogromne znaczenie- np. zupełnego braku prawa do renty z tyt. niezdolności do pracy, gdyby odpukać coś się Panu przydarzyło, albo braku renty rodzinnej dla żony/dzieci w razie Pana śmierci.

Ów dopisek, że porozumienie w takich okolicznościach ma dwa pozytywy;
- nie wpływa na opóźnienie/skrócenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych jak 'zwykłe' porozumienie stron
- daje podstawę uzyskania odprawy pracowniczej, jeśli jest duży pracodawca :

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,404671.html
2014-09-18 20:53:08 90.156.65.* | Annnaaaaaaaaaaaa
Re: Tajniki wypowiedzenia umowy o pracę [1]
Czy jesli w danym dniu została rozwiązana umowa za porozumieniem stron - to czy mogę w tym samym dniu podpisac nowa umowe o prace z innym pracodawca??
2014-09-18 21:11:39 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, o ile z dotychczasowym (byłym) pracodawcą nie wiąże Pani umowa o zakazie konkurencji PO ustaniu stosunku pracy, a nowa praca takową konkurencją by była.
2014-09-15 19:53:07 31.174.133.* | kibicII
W poniedzialek dostalem wypowiedzenie z pracy, ktore mialo biegnac od soboty.We wtorek i srode mialem urlop na poszukiwanie pracy.Od czwartku mam chorobowe.Czy wypowiedzenie biegnie
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-09-15 21:34:48 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak.
ZLA jego nie przerywa, ani nie zawiesza.