Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2014, nr 0 z dnia 2014-01-02

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 2

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 3

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej  / Minister Administracji i Cyfryzacjiminister Obrony Narodowejminister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 4

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 5

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 6

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 7

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 8

  Porozumienie z dnia 16 października 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o sporządzeniu nowej wersji załącznika do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o utrzymaniu mostów granicznych na granicy polsko-niemieckiej w ciągu polskich dróg krajowych i niemieckich dróg federalnych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 1995 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 9

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 16 października 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o sporządzeniu nowej wersji załącznika do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o utrzymaniu mostów granicznych na granicy polsko-niemieckiej w ciągu polskich dróg krajowych i niemieckich dróg federalnych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 1995 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 19

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 20

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 23

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 24

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 29

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 31

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 32

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 33

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Biskupa Wilhelma Pluty  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 34

  Umowa o współpracy w zakresie cywilnego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą, sporządzona w Kijowie dnia 1 grudnia 2005 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 35

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o współpracy w zakresie cywilnego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą, sporządzonej w Kijowie dnia 1 grudnia 2005 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 36

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 37

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2013 r. sygn. akt K 5/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 38

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2013 r. sygn. akt SK 29/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 39

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2013 r. sygn. akt K 5/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 40

  Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 41

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 42

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 43

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 44

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 45

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie autostrad płatnych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 46

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 47

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 48

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 49

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wniosków o przyznanie pomocy finansowej organizacjom producentów rybnych oraz rodzajów dokumentów, które dołącza się do wniosku  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 50

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 51

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 52

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 53

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 54

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 55

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 56

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 57

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 58

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 59

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 60

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 61

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 62

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 63

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 64

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 66

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 67

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 68

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 69

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 70

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 71

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 72

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Białowieży  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 73

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 74

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 75

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 76

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 77

  Zmiany regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętego w Singapurze dnia 27 marca 2006 r., przyjęte w Genewie dnia 29 września 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 78

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 września 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętego w Singapurze dnia 27 marca 2006 r., przyjętych w Genewie dnia 29 września 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 79

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 80

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 81

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 82

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 83

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 84

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 85

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 86

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 87

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 88

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom umieszczonym w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 89

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 90

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 91

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu wieloletniego wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2014-2016  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 92

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 93

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 94

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 95

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 16 maja 2013 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 96

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 97

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 roku, podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 98

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 99

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 100

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 101

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 102

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 103

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na 2014 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 104

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 105

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 106

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 stycznia 2014 r. sygn. akt SK 25/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 107

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 108

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wolontariatowi Misyjnemu ,,Salvator"  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 109

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 110

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie dotacji na badania archeologiczne  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 111

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 112

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 113

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 114

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 115

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 116

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 117

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 118

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 119

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 120

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 121

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 122

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 123

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 124

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 125

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 126

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 127

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 128

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 129

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 130

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania  / Minister Rolnictwa i Reform Rolnych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 131

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 132

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 133

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 134

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 135

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. sygn. akt SK 5/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 136

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. sygn. akt P 26/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 137

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 138

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 139

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 140

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 141

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Funduszu Gwarancyjnego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 142

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 143

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 144

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 145

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 146

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 147

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 148

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 149

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 14 listopada 2013 r. w miejscowości Janków Przygodzki w gminie Przygodzice  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 150

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 151

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 152

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 153

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 154

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 155

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie udostępniania danych niezbędnych do funkcjonowania systemu usług informacji rzecznej (RIS)  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 156

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 157

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 158

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 159

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 160

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 161

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 162

  Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 163

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 164

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 165

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Marokańskiego o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, podpisana w Warszawie dnia 7 kwietnia 2004 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 166

  Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Marokańskiego o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, podpisanej w Warszawie dnia 7 kwietnia 2004 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 167

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 168

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 169

  Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 170

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 171

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 172

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 stycznia 2014 r. sygn. akt K 51/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 173

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 174

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 175

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 176

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 177

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 178

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 179

  Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 180

  Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 181

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 182

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 183

  Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 184

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów Oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny  / Minister Finansówminister Obrony Narodowejminister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 185

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 186

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 187

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 188

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 189

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 190

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 191

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 192

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 193

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 194

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 195

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 196

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 197

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 198

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 199

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 200

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 201

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 202

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 203

  Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 204

  Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 205

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 206

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 207

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 208

  Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 209

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 210

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 211

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 212

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 213

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 214

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 215

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 216

  Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki ,,Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki ,,Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 217

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 218

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 219

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 roku, podpisanego w Matrahaza dnia 11 października 2012 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 220

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na 2014  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 221

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 222

  Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 223

  Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 224

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 225

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 226

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 227

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 228

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 229

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 230

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 231

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 232

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 233

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 234

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 235

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014 r. sygn. akt P 24/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 236

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2014 r. sygn. akt K 23/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 237

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 238

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 239

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 240

  Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 241

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 242

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 243

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 244

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2014 r. sygn. akt K 29/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 245

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2014 r. sygn. akt U 2/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 246

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 247

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 248

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 249

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 250

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 251

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 252

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje pieniądza elektronicznego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 253

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 254

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 255

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 256

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 257

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 258

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 259

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 260

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 261

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 262

  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 263

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 264

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 265

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. o sprostowaniu błędów  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 266

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 267

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2014 r. sygn. akt SK 18/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 268

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2014 r. sygn. akt SK 65/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 269

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 270

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 271

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 272

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 273

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach detektywistycznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 274

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 275

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 276

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 277

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 278

  Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzonej w Luksemburgu i w Brukseli, odpowiednio dnia 24 i 26 czerwca 2013 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 279

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańców, pochodzących z Federacyjnej Republiki Brazylii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 280

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 281

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 282

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 283

  Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 284

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 285

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 286

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej  / Minister Infrastruktury /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 287

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2014 r. sygn. akt K 22/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 288

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2014 r. sygn. akt P 31/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 289

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 290

  Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 291

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zakresu stosowania międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji  / Minister Obrony Narodowejminister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 292

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie warunków i sposobu wprowadzania do obrotu materiału siewnego niespełniającego wymagań w zakresie wytwarzania i jakości  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 293

  Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 294

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 295

  Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 296

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 297

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 298

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 299

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 300

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 301

  Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 302

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 303

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 304

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 305

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania rozliczeń kosztów badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 306

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 307

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 308

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 309

  Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 310

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 311

  Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 312

  Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 313

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokół do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisane w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 314

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 315

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 316

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 317

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 318

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 319

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 320

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 321

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 322

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 323

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 324

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 325

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 326

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 327

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Starachowice w województwie świętokrzyskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 328

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 329

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 330

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 331

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 334

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 335

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 336

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 337

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 338

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 339

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 340

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 341

  Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 342

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 343

  Zmieniony załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., zatwierdzony w Paryżu w dniach 19 i 20 września 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 344

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., zatwierdzonego w Paryżu w dniach 19 i 20 września 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 345

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 346

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 347

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 348

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 r. sygn. akt K 13/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 349

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 350

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne drewna uzyskanego z roślin rodzaju Thuja L., pochodzącego z Kanady  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 351

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 352

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 353

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 354

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 355

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 356

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 357

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 358

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 359

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości oraz sposobu uiszczania opłat za udostępnianie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 360

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin radcowski  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 361

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 362

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 363

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin adwokacki  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 364

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin notarialny  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 365

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 366

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 367

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 368

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie danych niezbędnych do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 369

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 370

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 371

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 372

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2014 r. sygn. akt K 6/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 373

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 374

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 375

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 2014 r. sygn. akt P 27/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 376

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2014 r. sygn. akt P 38/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 377

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 378

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 379

  Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 380

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2014 r. sygn. akt SK 53/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 381

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 382

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 383

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 384

  Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 385

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 386

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub udziałów krajowej instytucji pieniądza elektronicznego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 387

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 388

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 389

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 390

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 391

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 392

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 393

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 394

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 395

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 396

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 397

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 398

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 399

  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 400

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 401

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 402

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 403

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 404

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 405

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 406

  Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców  / Minister Skarbu Państwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 407

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 408

  Zmiana do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., przyjęte w Genewie w dniach 27 listopada 2003 r., 16 marca 2006 r. i 20 czerwca 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 409

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., przyjętych w Genewie w dniach 27 listopada 2003 r., 16 marca 2006 r. i 20 czerwca 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 410

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 411

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 412

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 413

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 414

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 416

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 417

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 418

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 419

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2014 r. o sprostowaniu błędu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 420

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 421

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 422

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 423

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 424

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 425

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie i przedłużenie ważności certyfikatu oraz udzielanie akredytacji w zakresie odnawialnych źródeł energii  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 426

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 427

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 428

  Poprawka do artykułu XXI Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., przyjęta w Gaborone dnia 30 kwietnia 1983 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 429

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do artykułu XXI Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., przyjętej w Gaborone dnia 30 kwietnia 1983 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 430

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morskich statkach handlowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 431

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 432

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 433

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania ,,Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 434

  Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 435

  Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 436

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 437

  Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur dotyczących rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Warszawie dnia 7 lutego 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 438

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procedur dotyczących rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanym w Warszawie dnia 7 lutego 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 439

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 440

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2014 r. sygn. akt SK 25/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 441

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 442

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 443

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz protokół do tej umowy, podpisane w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 444

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz protokołu do tej umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 445

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 446

  Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 447

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 448

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówień na wydrukowanie i doręczenie pytań testowych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą oraz zadań na egzamin komorniczy  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 449

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Psychologiczno-Pastoralnemu ,,Więź" z siedzibą w Tczewie  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 450

  Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 7 sierpnia 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 451

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 452

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 453

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 454

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 455

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 456

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 457

  Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 458

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie terminów i zakresu składania sprawozdania o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard własnych odmian oraz wielkości prób wzorcowych z każdej partii tego materiału  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 459

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 460

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 461

  Porozumienie z Locarno ustanawiające międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych, podpisane w Locarno dnia 8 października 1968 r., zmienione dnia 28 września 1979 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 462

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia z Locarno ustanawiającego międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych, podpisanego w Locarno dnia 8 października 1968 r., zmienionego dnia 28 września 1979 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 463

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. o sprostowaniu błędu  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 464

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 465

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 466

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 467

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 468

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 469

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 470

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 471

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 472

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 473

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 474

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 475

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 476

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 477

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 478

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 479

  Umowa o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisana w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 480

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 481

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 482

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 483

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 484

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 485

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 486

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 487

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 488

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej niektórych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 489

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 490

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 492

  Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie obowiązywania dwustronnych umów międzynarodowych w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, podpisany w Phenianie dnia l lutego 2007 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 493

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie obowiązywania dwustronnych umów międzynarodowych w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, podpisanego w Phenianie dnia l lutego 2007 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 494

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 495

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 496

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 497

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 499

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 501

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 502

  Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 503

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 504

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 505

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 506

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 507

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 508

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 509

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 510

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 511

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku tonażowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 512

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 513

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 514

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru stempla potwierdzającego przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o 90 dni  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 515

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zakresu informacji, które powinien zawierać opis odmiany  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 516

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 517

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 518

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 519

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 520

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 521

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 522

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 523

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 524

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 525

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 526

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 527

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 528

  Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 530

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 532

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 533

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców oraz wzoru wniosku o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w tym ośrodku albo areszcie  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 534

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie obecności przedstawicieli organizacji pozarządowych w toku działań związanych z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 535

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej cudzoziemcowi, który przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 536

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 537

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 538

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 539

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 540

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 541

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 542

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2014 r. sygn. akt K 21/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 543

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 22/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 544

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 48/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 545

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 12/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 546

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 547

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 548

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o wydanie decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE oraz sposobu odnotowywania w dokumencie podróży wydania decyzji o wydaleniu  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 549

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie cudzoziemcowi informacji umieszczonych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, a także o sprostowanie albo usunięcie danych umieszczonych w tym wykazie lub Systemie  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 550

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu przechowywania i niszczenia zapisów obrazu zarejestrowanego w pomieszczeniach strzeżonych ośrodków, aresztów dla cudzoziemców lub w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych oraz w innych wykorzystywanych przez Straż Graniczną obiektach i obszarach, a także sposobu udostępniania tych zapisów uprawnionym podmiotom  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 551

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych lub systemów teleinformatycznych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 557

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 558

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 559

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 560

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 563

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 565

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie testu sprawności fizycznej strażników Straży Marszałkowskiej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 566

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 567

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 568

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 569

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 570

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 571

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 572

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 573

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 574

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 575

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o europejskiej inicjatywie obywatelskiej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 576

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 577

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 578

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru świadectwa  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 579

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 580

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 581

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 582

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 roku, podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 583

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 584

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 585

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 586

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 587

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 588

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 589

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 590

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 591

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 592

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 593

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie przedłużania wiz dla cudzoziemców  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 594

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 595

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 596

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 597

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru sędziego penitencjarnego nad strzeżonymi ośrodkami i aresztami dla cudzoziemców  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 598

  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 599

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 600

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 601

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 602

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 603

  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 604

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 605

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 606

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie rodzaju i sposobów ewidencjonowania, przechowywania w straży ochrony kolei broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 607

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 56/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 608

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 609

  Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 610

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 611

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rejonów wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 612

  Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 613

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 614

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Pelplin - zespół pocystersko-katedralny"  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 615

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 616

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 617

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia grup uposażenia  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 618

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 619

  Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 620

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 621

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 622

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 623

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 624

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie planów działań operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 625

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o paszach dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 626

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 627

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 628

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem w 2014 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 629

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 630

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 631

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 632

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 633

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 634

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 635

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 636

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 637

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 638

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie programów specjalnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 639

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 640

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 641

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 642

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 643

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania danych stanowiących zbiorczą informację dotyczącą kontroli  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 644

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ,,Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o Funduszu Kolejowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 645

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 646

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 647

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2015 r.  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 648

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 649

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 650

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 651

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS)  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 652

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 653

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 654

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 655

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 656

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 657

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 658

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 659

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 660

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 661

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 662

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie określenia siedzib i obszarów właściwości sądów wojskowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 663

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 664

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 665

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 666

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 667

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 668

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 669

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 670

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 671

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 672

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 673

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 674

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2014 r. sygn. akt U 9/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 675

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 676

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 677

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 678

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Nawozów Sztucznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 679

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 680

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie planów skuteczności działania  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 681

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 682

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 683

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2014 r. sygn. akt SK 61/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 684

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2014 r. sygn. akt K 43/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 685

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 686

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 687

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 688

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 689

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 690

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 691

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 692

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2014 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 693

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2014 r. sygn. akt K 17/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 694

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2014 r. sygn. akt SK 13/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 695

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o odpadach  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 696

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 697

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 698

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 699

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie wykonywania lotów z lotnisk użytku wyłącznego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 700

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 701

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 702

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 703

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 704

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 705

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy znakowaniu mięsa pozyskanego ze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 706

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 707

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 708

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak ,,Dawca Przeszczepu" i ,,Zasłużony Dawca Przeszczepu"  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 709

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 710

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 711

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 712

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 713

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 714

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 715

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 716

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 717

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu na zwolnieniach lekarskich  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 718

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 719

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 720

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 721

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2014/2015  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 722

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 723

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 724

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 725

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 726

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 727

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 728

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 729

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 730

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 731

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 732

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 733

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 734

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 735

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2014 r. sygn. akt P 51/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 736

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2014 r. sygn. akt U 12/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 737

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 738

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 739

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 740

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 741

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie warunków posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego przez Straż Marszałkowską  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 742

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 743

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 744

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 745

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 746

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 747

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 748

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straże gminne (miejskie)  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 749

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 750

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 751

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 752

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 753

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie okresowej oraz okresowej porównawczej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 754

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2014 r. sygn. akt U 10/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 755

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 756

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania przez Państwową Straż Rybacką broni palnej, sygnałowej, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 757

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 758

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 maja 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności pilota wycieczek  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 759

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 760

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 761

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 762

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 763

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 764

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 765

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 766

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do wniosku o zezwolenie na zawarcie umowy z przedsiębiorcą zagranicznym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 767

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 768

  Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 769

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 770

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 771

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 772

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 773

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 774

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 775

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy oraz dokonywania zmian w tym pozwoleniu  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 776

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o licencji syndyka  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 777

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich)  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 778

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 779

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 780

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzania konkursu oraz przeznaczania i rozliczania środków finansowych na informatyzację  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 781

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 782

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 783

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie informacji o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 784

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 785

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 786

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2014 r. sygn. akt K 19/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 787

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadawania odznaki ,,Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 788

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 789

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 790

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 791

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 792

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 793

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 794

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 795

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kuratorach sądowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 796

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 797

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 798

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 799

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 800

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 801

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 802

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 803

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 804

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2013  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 805

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 806

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 807

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 808

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 809

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 810

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 811

  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 812

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 813

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 814

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 815

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2014/2015  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 816

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 817

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 818

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 819

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady do Spraw Cyfryzacji  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 820

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 821

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r. sygn. akt K 35/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 822

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 823

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 824

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 825

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 826

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 827

  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 828

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 829

  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 830

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 831

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 832

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 833

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 834

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 835

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 836

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 837

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej ,,Dekanalnemu Instytutowi Kultury Prawosławnej" w Siemiatyczach  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 838

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 839

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 840

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 841

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 842

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2014 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 843

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 844

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 845

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 846

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 847

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 848

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 849

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 850

  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 851

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 852

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 853

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 854

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 855

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadzoru nad nieletnim  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 856

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 857

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 858

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 859

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 860

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 861

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 862

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 863

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 864

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 865

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 866

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 867

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 868

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 869

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 870

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 871

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 872

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 873

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 874

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 875

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 876

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 877

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 878

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 879

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności kontrolnych Komisji Nadzoru Finansowego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 880

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 881

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie stażu asystenckiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 882

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 883

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 884

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 885

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń indywidualnych i globalnych oraz podmiotów korzystających z zezwoleń generalnych  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 886

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 887

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki ,,Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 888

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 889

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 890

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu realizowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 891

  Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjęty w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 892

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 893

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 894

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 895

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 896

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 897

  Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 898

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2014 r. sygn. akt P 6/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 899

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnień do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli udzielanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 900

  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 901

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 902

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 903

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 904

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 905

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 906

  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 907

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 908

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 909

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 910

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 911

  Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 912

  Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 913

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. o sprostowaniu błędu  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 914

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 915

  Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 916

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 917

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 918

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzaju Citrus L. pochodzących z Republiki Południowej Afryki  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 919

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzajów Quercus L., Platanus L. oraz gatunku Acer saccharum Marsh., pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 920

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 921

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów wykonywania przez przewoźnika lotniczego obowiązku użyteczności publicznej nałożonego w stosunku do regularnego przewozu lotniczego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 922

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 923

  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 924

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 925

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 926

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 r. sygn. akt SK 6/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 928

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 929

  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o spłacie niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 930

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 931

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 932

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 933

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 934

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 935

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2014 r. o sprostowaniu błędów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 936

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 937

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 938

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 939

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 940

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 941

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 942

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 943

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie kierowania żołnierzy pełniących służbę kandydacką na studia lub naukę  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 944

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 945

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 946

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt P 33/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 947

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 948

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 949

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 950

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 951

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. sygn. akt P 19/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 952

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności kontrolnych Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 953

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 954

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 955

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Kołbacz - założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej"  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 956

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Warszawa - zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach"  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 957

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Trzebnica - zespół dawnego opactwa cysterek"  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 958

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 959

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 960

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 961

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 962

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 963

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 964

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 965

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu badań laboratoryjnych, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 966

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 967

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 968

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 969

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2014 r. sygn. akt K 23/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 970

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 971

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 972

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 973

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 974

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 975

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 976

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 977

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 978

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 979

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2014 r. sygn. akt K 59/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 980

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 981

  Protokół dodatkowy do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzony w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 982

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 983

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 984

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 985

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 986

  Poprawka przyjęta w Madrycie dnia 28 listopada 2003 r. do artykułów 25 i 26 Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 987

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki, przyjętej w Madrycie dnia 28 listopada 2003 r., do artykułów 25 i 26 Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 988

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 989

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 990

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 991

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 992

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2014 r. sygn. akt SK 35/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 993

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 994

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 995

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 996

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w 2014 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,,Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 997

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyznawania dodatku kombatanckiego oraz emerytury i renty przyznawanych w drodze wyjątku  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 998

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyznawania kombatantom i innym osobom uprawnionym świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego oraz ryczałtu energetycznego  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2014 r. sygn. akt K 25/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2014 r. sygn. akt K 36/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1003

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1004

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1005

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1006

  Umowa Ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Indonezji, z drugiej strony, sporządzona w Dżakarcie dnia 9 listopada 2009 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1007

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Indonezji, z drugiej strony, sporządzonej w Dżakarcie dnia 9 listopada 2009 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1008

  Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2014-2016, podpisany w Krakowie dnia 6 maja 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1009

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2014-2016, podpisanym w Krakowie dnia 6 maja 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1010

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1011

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1012

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1013

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się od cudzoziemca odciski linii papilarnych w przypadku zobowiązania cudzoziemca do powrotu oraz gdy cudzoziemiec przekroczył granicę wbrew przepisom prawa  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1014

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy albo wniosek o udzielenie azylu, albo korzystają z ochrony czasowej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1015

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1016

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1017

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1018

  Umowa Ramowa między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzona w Brukseli dnia 10 maja 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1019

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 10 maja 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1020

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia granic powiatu zielonogórskiego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1021

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lipca 2014 r. sygn. akt SK 53/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1022

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, sposobu wykonywania zadań i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1023

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy  / Rada Państwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1024

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1025

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1026

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1027

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zastępczej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1028

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1029

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1030

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1031

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1032

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o lasach  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1033

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1034

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1035

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1036

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1037

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1038

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1039

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1040

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1041

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1042

  Protokół o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzony w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1043

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1044

  Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o przeglądzie umów dwustronnych, podpisany w Sofii dnia 31 maja 2007 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1045

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o przeglądzie umów dwustronnych, podpisanego w Sofii dnia 31 maja 2007 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1046

  Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., podpisany w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1047

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1048

  Porozumienie o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisane w Stirinie dnia 24 maja 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1049

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisanego w Stirinie dnia 24 maja 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1050

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie numerów telefonicznych, które mogą być obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1051

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lipca 2014 r. sygn. akt K 16/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1052

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 lipca 2014 r. sygn. akt P 49/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1053

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1054

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1055

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. sygn. akt K 23/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1056

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1057

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1058

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1059

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1060

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1061

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 lipca 2014 r. sygn. akt SK 28/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1062

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o ochronie Znaku Polski Walczącej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1063

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz sposobu odnotowywania w dokumencie podróży wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1064

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1065

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1066

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1067

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1068

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1069

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1070

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1071

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1072

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1073

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1074

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat lotniskowych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1075

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1076

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1077

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1078

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1079

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach rolniczych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1080

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych Prezesowi Agencji Rynku Rolnego w zakresie wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich z wina, winogron lub moszczów winogronowych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1081

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1082

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu i Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie dnia 28 listopada 2013 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1083

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1084

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1085

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1086

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1087

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1088

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1089

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1090

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1091

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1092

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1093

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1094

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1095

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1096

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Dubrowniku dnia 9 lipca 2010 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1097

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach kapitałowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1098

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1099

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1100

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1101

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1102

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1103

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1104

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1105

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1106

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1107

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w maju 2014 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1108

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1109

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1110

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych dotyczących interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1111

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1112

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1113

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1114

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1115

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1116

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1117

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1118

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1119

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015"  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1120

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1121

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1122

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1123

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1124

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1125

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1126

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1127

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1128

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1129

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1130

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1131

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia oraz sposobu jej uiszczania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1132

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1133

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1134

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1135

  Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1136

  Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1137

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1138

  Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1139

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowegominister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1140

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1141

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1142

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1143

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej ,,Lubelskiemu Instytutowi Kultury Prawosławnej"  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1144

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1145

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1146

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1147

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1148

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1149

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1150

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1151

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu ,,Owoce i warzywa w szkole"  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1153

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1154

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1155

  Protokół nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzony w Wilnie dnia 3 maja 2002 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1156

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1157

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1158

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu ,,Owoce i warzywa w szkole"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1159

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych dla systemu teleinformatycznego i interfejsu komunikacyjnego oraz warunków współpracy systemu powiadamiania ratunkowego z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1160

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ,,Polskie Koleje Państwowe"  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1161

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1162

  Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1163

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Białowieży  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1164

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1165

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1166

  Uchwała Składu Całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2014 r.  / Sąd Najwyższy /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1167

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1168

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1169

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1170

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1171

  Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1172

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1173

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1174

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1175

  Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1176

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1177

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1178

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1179

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1180

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1181

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1182

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1183

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1184

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1185

  Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1186

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1187

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1188

  Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1189

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1190

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1191

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wyjątkowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1192

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1193

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1194

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1195

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1196

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1197

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1198

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1199

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1200

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1201

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Kolejowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1202

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1203

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1204

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach abonamentowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1205

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1206

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1207

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1208

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1209

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1210

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1211

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1212

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie wpłat na finansowanie kosztów nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1213

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1214

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1215

  Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1216

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 września 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Gość Media  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1217

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1218

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1219

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 września 2014 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1220

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1221

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1222

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1223

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1224

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1225

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1226

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2014 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1227

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1228

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1229

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1230

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1231

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1232

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1233

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1234

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1235

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1236

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1237

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1238

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1239

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1240

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1241

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania policjantów do wykonywania zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1242

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1243

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1244

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1245

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1246

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1247

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1248

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1249

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 września 2014 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1250

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych  / Minister Infrastruktury /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1251

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 r.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1252

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1253

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1254

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1255

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1256

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1257

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1258

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1259

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1260

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1261

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1262

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa  / Prezydent Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1263

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1264

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1265

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1266

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1267

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1268

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1269

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1270

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1271

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1272

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1273

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1274

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1275

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1276

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego w zakresie koordynacji służb specjalnych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1277

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1278

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1279

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1280

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1281

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1282

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie urlopów policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1283

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1284

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1285

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1286

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1287

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1288

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1289

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2014 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1290

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1291

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1292

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1293

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1294

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1295

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1296

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1297

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1298

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1299

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1300

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1304

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1305

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2014 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Konwentu Rzeczników oraz trybu realizacji zadań przez Konwent Rzeczników  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1306

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1307

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1308

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1309

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1310

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1311

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1312

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1313

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1314

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1315

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1316

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1317

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1318

  Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rejestracji i badań technicznych pojazdów prywatnych, podpisane w Warszawie dnia 1 lipca 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1319

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rejestracji i badań technicznych pojazdów prywatnych, podpisanym w Warszawie dnia 1 lipca 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1320

  Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ewidencji pojazdów, przyczep i naczep sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych, podpisane w Warszawie dnia 1 lipca 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1321

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ewidencji pojazdów, przyczep i naczep sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych, podpisanym w Warszawie dnia 1 lipca 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1322

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1323

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1324

  Umowa pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisana w Paryżu dnia 19 sierpnia 2002 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1325

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu dnia 19 sierpnia 2002 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1326

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1327

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r. sygn. akt K 44/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1328

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1329

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu odnotowywania w dokumencie podróży cudzoziemca wydania decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1330

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1331

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zezwolenie na tranzyt drogą powietrzną  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1332

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1333

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1334

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie upoważniania uznanej organizacji do wykonywania zadań administracji morskiej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1335

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1336

  Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisany w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1337

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lipca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1338

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1339

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisana w Londynie dnia 8 października 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1340

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1341

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisana w Londynie dnia 8 października 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1342

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1343

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokół do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisane w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1344

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1345

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1346

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1347

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1348

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1349

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1350

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1351

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1352

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1353

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1354

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 września 2014 r. sygn. akt SK 7/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1355

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1356

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1357

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1358

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie izb zatrzymań  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1359

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1360

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł ,,Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub ,,Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1361

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie granicy portu morskiego w Helu  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1362

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 października 2014 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1363

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1364

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1365

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1366

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2014 r. sygn. akt SK 4/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1367

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2014 r. sygn. akt K 49/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1368

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2014 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród uznaniowych i zapomóg  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1369

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1370

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1371

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1372

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych norm  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1373

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1374

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2014 r. sygn. akt U 4/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1375

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2014 r. sygn. akt SK 22/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1376

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1377

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1378

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze oraz wzorów dokumentów potwierdzających szkolenie  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1379

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1380

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1381

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1382

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1383

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1384

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1385

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisana w Belgradzie dnia 24 października 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1386

  Oświadczenie Rządowe z dnia 2 września 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisanej w Belgradzie dnia 24 października 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1387

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 13 listopada 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1388

  Oświadczenie Rządowe z dnia 2 września 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 13 listopada 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1389

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1390

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1392

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o repatriacji  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1393

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1394

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1395

  Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1396

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1397

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1398

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1399

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1400

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1401

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1402

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1403

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1404

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1405

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1406

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1407

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1408

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1409

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1410

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1411

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1412

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1413

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1414

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1415

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1416

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1417

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1418

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. w sprawie terminu, sposobu i trybu przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1419

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1420

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1421

  Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej  / Minister Finansówminister Obrony Narodowejminister Spraw Wewnętrznychminister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1422

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zakresu danych ewidencji dotyczącej wydobycia niektórych kopalin  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1423

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1424

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2014 r. w sprawie sposobu powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1425

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1426

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2014 r. sygn. akt K 9/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1427

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1428

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1429

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1430

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1431

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1432

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1433

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1434

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1435

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1436

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1437

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1438

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1439

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla strażaków  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1440

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1441

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1442

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1443

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1444

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1445

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1446

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1447

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1448

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Planie Rozwoju  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1449

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1450

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1451

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1452

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1453

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1454

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1455

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1456

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1457

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1458

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 października 2014 r. sygn. akt SK 20/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1459

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt P 50/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1460

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1461

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 września 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1462

  Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisane w Warszawie dnia 9 września 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1463

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 września 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanym w Warszawie dnia 9 września 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1464

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2015 r. na rzecz obrony państwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1465

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1466

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1467

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1468

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1469

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1470

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1471

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1472

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1473

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1474

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2014 r. w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1475

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1476

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1477

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida)  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1478

  Ustawa z dnia 21 października 2014 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1479

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1480

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1481

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1482

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1483

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1484

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1485

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1486

  Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1487

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1488

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1489

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1490

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1491

  Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1492

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1493

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1494

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1495

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1496

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 października 2014 r. w sprawie sposobu obliczania kosztu netto usługi telekomunikacyjnej wchodzącej w skład usługi powszechnej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1497

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie konsumenckim  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1498

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Drukarni Księży Werbistów  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1499

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1500

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1501

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1502

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1503

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1504

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1505

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1506

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1507

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1508

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1509

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1510

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1511

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji państwa portu  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1512

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1513

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1514

  Ustawa z dnia 12 września 2014 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1515

  Ustawa z dnia 12 września 2014 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu w dniu 28 stycznia 2003 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1516

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1517

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1518

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1519

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1520

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1521

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2014 r. sygn. akt K 8/14  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1522

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1523

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1524

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1525

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1526

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1527

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Księży Werbistów - Verbinum  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1528

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2014 r. w sprawie trybu postępowania po zatrzymaniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego podczas kontroli granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1529

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1530

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1531

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1532

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1533

  Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1534

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. w sprawie listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1535

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w maju 2014 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1536

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1537

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1538

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1539

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1540

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1541

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1542

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1543

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1544

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1545

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1546

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1547

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1548

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wysokości opłaty za wydanie tego zapisu  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1549

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postępowaniu w sprawach o wykroczenia  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1550

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1551

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1552

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1553

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1554

  Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1555

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w 2014 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1556

  Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1557

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1558

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1559

  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1560

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1561

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1562

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1563

  Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1564

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1565

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1566

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1567

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2014 r. sygn. akt U 4/14  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1568

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2014 r. sygn. akt SK 55/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1569

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1570

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1571

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1572

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1573

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1574

  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1575

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do skrobi za 2014 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1576

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1577

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1578

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2014 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1579

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2014 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1580

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2014 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1581

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2014 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1582

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2014 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1583

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1584

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1585

  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1586

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia sum ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w umowach ubezpieczenia zawieranych na rachunek funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1587

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1588

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1589

  Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1590

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1591

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1592

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybołówstwie  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1593

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1594

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1595

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r.  / Minister Obrony Narodowejminister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1596

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1597

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1598

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1599

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1600

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2014 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1601

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją za 2014 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1602

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2014 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1603

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1604

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1605

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r. w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 47, w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 73 oraz w województwie świętokrzyskim w okręgu wyborczym nr 82  / Sąd Najwyższy /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1606

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1607

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1608

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1609

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1610

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1611

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1612

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1613

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1614

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1615

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1616

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1617

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1618

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1619

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1620

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1621

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1622

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1623

  Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1624

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1625

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1626

  Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1627

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1628

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1629

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1630

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1631

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2014 r. o sprostowaniu błędów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1632

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1633

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1634

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1635

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu i sierpniu 2014 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1636

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród uznaniowych i zapomóg  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1637

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy pełniących służbę kandydacką  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1638

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1639

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1640

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1641

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1642

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1643

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1644

  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1645

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1646

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1647

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1648

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1649

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1650

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1651

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1652

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. sygn. akt SK 7/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1653

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin Mangifera L., Momordica L., Trichosanthes L., Solanum melongena L., Colocasia Schott pochodzących z Republiki Indii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1654

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1655

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2015 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1656

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1657

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1658

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1659

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1660

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1661

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1662

  Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1663

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. sygn. akt K 23/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1664

  Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1665

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1666

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1667

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1668

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1669

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1670

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2015 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1671

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1672

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1673

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1674

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1675

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1676

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1677

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1678

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1679

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1680

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1681

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1682

  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1683

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1684

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1685

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1686

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1687

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w instytucji gospodarki budżetowej w roku 2014  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1688

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do służby poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1689

  Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1690

  Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1691

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1692

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1693

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1694

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1695

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1696

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1697

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1698

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1699

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1700

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 grudnia 2014 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1701

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2015 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1702

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1703

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1704

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1705

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie listy ważnych wydarzeń  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1706

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1707

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2014 r. sygn. akt K 54/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1708

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1709

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1710

  Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1711

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1712

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1713

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1714

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1715

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych, Protokół do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Wspólna Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisane w Londynie dnia 28 listopada 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1716

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 października 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych, Protokołu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie dnia 28 listopada 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1717

  Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1718

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1719

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1720

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1721

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1722

  Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1723

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1724

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1725

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1726

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1727

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1728

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1729

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1730

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1731

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1732

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1733

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1734

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1735

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Białowieskiego Parku Narodowego  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1736

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1737

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1738

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie uzbrojenia Policji  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1739

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1740

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1741

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1742

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1743

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1744

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych,sądów okręgowych i sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1745

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1746

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych,podpisana w Wiedniu dnia 4 grudnia 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1747

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Wiedniu dnia 4 grudnia 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1748

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1749

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów reasekuracji dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1750

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1751

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1752

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1753

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów ubezpieczeń dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1754

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1755

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1756

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1757

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1758

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice"  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1759

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1760

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1761

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1762

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1763

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1764

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1765

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1766

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1767

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1768

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1769

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1770

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1771

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1772

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1773

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1774

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1775

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1776

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1777

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1778

  Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1779

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1780

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1781

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1782

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1783

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1784

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki ,,Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki ,,Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1785

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2014 r. sygn. akt P 29/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1786

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1787

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1788

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1789

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1790

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których paszporty roślin nie mogą być wydawane przez podmioty upoważnione do ich wydawania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1791

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1792

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1793

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1794

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r. sygn. akt K 52/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1795

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1796

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1797

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1798

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1799

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1800

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1801

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadku koronnym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1802

  Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1803

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1804

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1805

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1806

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1807

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów uprawniających do pomniejszania wielkości produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw, stanowiących podstawę obliczenia wymaganej na dany rok kalendarzowy ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz obliczenia opłaty zapasowej  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1808

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1809

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej olejów, tłuszczów i ich mieszanin przeznaczonych do spożycia oraz środków spożywczych, w których składzie znajdują się te oleje, tłuszcze lub ich mieszaniny  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1810

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1811

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1812

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek opłaty zapasowej  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1813

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1814

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1815

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1816

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1817

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1818

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu Offsetowego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1819

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie trybu i zasad postępowania w zakresie sporządzania uzasadnienia i oceny konieczności zastosowania offsetu w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1820

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1821

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie wytwarzające pole elektromagnetyczne powoduje szkodliwe zakłócenie pracy innego urządzenia  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1822

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1823

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1824

  Ósmy Protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Pierwszy Protokół dodatkowy do Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, sporządzone w Genewie dnia 12 sierpnia 2008 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1825

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 października 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Ósmego Protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Pierwszego Protokołu dodatkowego do Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowej Konwencji Pocztowej oraz Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, sporządzonych w Genewie dnia 12 sierpnia 2008 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1826

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2014 r. sygn. akt K 46/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1827

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o braku okoliczności do wyłączenia od czynności w postępowaniu o zawarcie umowy offsetowej lub związanych z wykonaniem umowy offsetowej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1828

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1829

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1830

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1831

  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1832

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw obiektów fizjograficznych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1833

  Porozumienie Wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące procedur celnych, podpisane w Warszawie dnia 23 października 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1834

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym procedur celnych, podpisanym w Warszawie dnia 23 października 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1835

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1836

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1837

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1838

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1839

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1840

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1841

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1842

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1843

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1844

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1845

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA)  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1846

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1847

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1848

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady do spraw Taryfikacji  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1849

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i procedury przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1850

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1851

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1852

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1853

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1854

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1855

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1856

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Program dla Odry - 2006"  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1857

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1858

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1859

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1860

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1861

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego producenta  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1862

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1863

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1864

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1865

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1866

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1867

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1868

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1869

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1870

  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1871

  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1872

  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1873

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1874

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2015 r.  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1875

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r. sygn. akt U 2/14  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1876

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1877

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1878

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1879

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1880

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1881

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1882

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1883

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1884

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu na zwolnieniach lekarskich  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1885

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1886

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1887

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1888

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1889

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1890

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących do przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1891

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1892

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1893

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru orzeczenia komisji lekarskiej oraz wzoru rejestru orzeczeń  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1894

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1895

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie siedzib i właściwości terytorialnej komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1896

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1897

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1898

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanych w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1899

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1900

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1901

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1902

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1903

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1904

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1905

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1906

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1907

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1908

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1909

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1910

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1911

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanego w komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1912

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1913

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1914

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1915

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1916

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1917

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1918

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1919

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1920

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1921

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1922

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1923

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1924

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1925

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego oraz przewodniczącego i członków zespołu do przygotowywania pytań testowych oraz zadań pisemnych na egzamin konkursowy i komorniczy  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1926

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1930

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1931

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1932

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1935

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1936

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1937

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1938

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2015  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1939

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1940

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1941

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1942

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1943

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1944

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1945

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1946

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1947

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1948

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1949

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1950

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1951

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1952

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1953

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1954

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1955

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2014/2015  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1956

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1957

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1958

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1959

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1960

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2014/2015  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1961

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1962

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1963

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1964

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1965

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, członków komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków komisji dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1966

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1967

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1968

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1969

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia w roku 2015 wysokości zwrotu kosztów przejazdu sędziego z miejsca zamieszkania do siedziby sądu  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1970

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1971

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1972

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1973

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1974

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1975

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1976

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie interoperacyjności systemu kolei  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1977

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1978

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie maksymalnego procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego oraz rodzaju dowodów, na podstawie których ustala się pochodzenie produktu lub usługi  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1979

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1980

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1981

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2015 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1982

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej stosowanego w Służbie Więziennej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1983

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1984

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1986

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1987

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1988

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1989

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby kandydata do Służby Więziennej i funkcjonariusza Służby Więziennej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1990

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1991

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1992

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1993

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1994

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1995

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym  / Prezes Rady Ministrów /

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI