Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2017, nr 0 z dnia 2017-01-02

Dziennik Ustaw - rok 2017, nr 0 z dnia 2017-01-02

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności Systemu Obsługi List Refundacyjnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 2

  Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 3

  Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 4

  Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 5

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 6

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Błogosławieństw  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 7

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 8

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Krzyża Wschodniego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 9

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 11

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 12

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 13

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 15

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 16

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 19

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 20

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2017  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 24

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 26

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny kas  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 27

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, a także wymagań dotyczących podpisu elektronicznego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 30

  Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 32

  Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 33

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyscyplinarnych środków zapobiegawczych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 34

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamacji usługi pocztowej  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 35

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działu gospodarka  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 36

  Porozumienie paryskie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjęte w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 37

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 38

  Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 39

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 40

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 41

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 42

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 43

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 44

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 45

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 46

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie określenia składu konwentu uczelni nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 47

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 48

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 49

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 50

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 51

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 52

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu nauczyciela  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 53

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 54

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 55

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 56

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 57

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 58

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 59

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 60

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 61

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 62

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu muzealnika  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 63

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odznak ,,Dawca Przeszczepu" i ,,Zasłużony Dawca Przeszczepu"  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 64

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie gromadzenia informacji o przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 65

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 66

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 67

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 68

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 69

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 70

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 71

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 72

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 73

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 74

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 75

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 76

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 77

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 78

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 79

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 80

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 81

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 27 sierpnia 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 82

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 27 sierpnia 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 83

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 84

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wzorów książek praktyk w dziale pokładowym i dziale maszynowym  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 85

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 86

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 87

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 88

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 89

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 90

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 91

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 92

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 93

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 94

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 95

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 96

  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 97

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania centrum integracji społecznej  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 98

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie delegowania radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej do jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa podległych, nadzorowanych lub kierowanych przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 99

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu zaliczania zakończonych okresów zatrudnienia do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę oraz okresów, za które przysługuje ten dodatek, i terminów jego wypłaty  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 100

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego referendarzy zatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 101

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie oceny kwalifikacyjnej radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 102

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Kolegium Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej niezatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 103

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 104

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wysokości dodatków funkcyjnych w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 105

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków na lata 2017-2019  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 106

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 107

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 108

  Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 109

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania ,,Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 110

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 111

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wzoru stroju urzędowego radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej biorących udział w rozprawach sądowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 112

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłaty za udzielenie informacji o rachunku bankowym dłużnika  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 113

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 114

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 115

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 116

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 117

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 118

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 119

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 120

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 121

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 122

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 123

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 124

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 125

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 126

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 127

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 128

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 129

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie badań lotniczo-lekarskich  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 130

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 131

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 132

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 133

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 134

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 135

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 136

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 137

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 138

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 139

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 140

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 141

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów komercyjnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 142

  Zmiany do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjęte w Londynie dnia 21 czerwca 2013 r. i dnia 11 czerwca 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 143

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej zmianami do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjętymi w Londynie dnia 21 czerwca 2013 r. i dnia 11 czerwca 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 144

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 145

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek prawa handlowego niezbędnych do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 146

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 147

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 148

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 149

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 150

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 151

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 152

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 153

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 154

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 155

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 156

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 157

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 158

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 stycznia 2017 r. o sprostowaniu błędu  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 159

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG)  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 160

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko asesorskie  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 161

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zagranicznej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 162

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 163

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 164

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 165

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 166

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 167

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 168

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 169

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 170

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 171

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 172

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 173

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 174

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 175

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 176

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 177

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 178

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 179

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 180

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 181

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 182

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu do przesłania informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu odbiorcy albo pośredniemu odbiorcy  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 183

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 184

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji w odniesieniu do oddziałów banków zagranicznych w oparciu o ryzyko  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 185

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 186

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 187

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 188

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 189

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 190

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 191

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 192

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 193

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 194

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyścigach konnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 195

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika patentowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 196

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 197

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 198

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorów w stanie spoczynku i członków ich rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 199

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziów w stanie spoczynku i członków ich rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 200

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 201

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 202

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy - Prawo geologiczne i górnicze  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 203

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 204

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 205

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 206

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 207

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 stycznia 2017 r. o sprostowaniu błędów  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 208

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu ,,Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania ,,Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 209

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 210

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 211

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 212

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących technicznego i pozatechnicznego bezpieczeństwa żeglugi jednostek pływających Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 213

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu wieloletniego wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2017-2019  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 214

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 215

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 216

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 217

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 218

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 219

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 220

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 221

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 222

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 223

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz szczegółowych warunków przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 224

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 225

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania wniosków o doręczenie  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 226

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 227

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 228

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 229

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 230

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 231

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 232

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 233

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 234

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i żegluga śródlądowa  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 235

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 236

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 237

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 238

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu przekazywania danych do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 239

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 240

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 241

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 242

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 243

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów certyfikatów rozpoczęcia i zakończenia budowy oraz przebudowy statku  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 244

  Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 245

  Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 246

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 247

  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 248

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 249

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 250

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 251

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 252

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 253

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 254

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 255

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 256

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 257

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 258

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 259

  Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 260

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 261

  Porozumienie dotyczące zmiany Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisane w Warszawie dnia 12 stycznia 2017 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 262

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem dotyczącym zmiany Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanym w Warszawie dnia 12 stycznia 2017 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 263

  Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 264

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązującego od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 265

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 266

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 267

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 268

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 269

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Stargard w województwie zachodniopomorskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 270

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 271

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 272

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Łódzkiej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 273

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 274

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 275

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Nikozji dnia 10 września 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 276

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Nikozji dnia 10 września 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 277

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 278

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 279

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 280

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 281

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 282

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 283

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 284

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 285

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 286

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 287

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 288

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 289

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 290

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 291

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 292

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 293

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 294

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 295

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 296

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 297

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 298

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 299

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 300

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia centralnego biura łącznikowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 301

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 302

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 303

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 304

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 305

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie znaku graficznego Krajowej Administracji Skarbowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 306

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie sztandaru Krajowej Administracji Skarbowej oraz sztandaru izb administracji skarbowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 307

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wniosków o udzielenie informacji  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 308

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 309

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 310

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 311

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 312

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 313

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 314

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 315

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 316

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawki płatności dodatkowej za 2015 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 317

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 318

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 319

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 320

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas w oparciu o ryzyko  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 321

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 322

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 323

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 324

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 325

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 326

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 327

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie cech charakterystycznych odmiany roślin sadowniczych wpisywanej na sadowniczą listę B  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 328

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 329

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 330

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 331

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 332

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 333

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 334

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 335

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 336

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 2017 r. sygn. akt U 2/15  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 337

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 338

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 339

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 340

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 341

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 342

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych i Straży Granicznej ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 343

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 344

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi celnemu oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 345

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 346

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 347

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z którego rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 348

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 349

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 350

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu na listę agentów celnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 351

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 352

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 353

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 354

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 355

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przenoszenia do służby w Policji  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 356

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 357

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 358

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 359

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 360

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 361

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 362

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 363

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 364

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 365

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 366

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 367

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 368

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 369

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy celnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 370

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od gier  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 371

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 372

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, k4tórymi mogą być obejmowane towary  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 373

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie depozytu urzędu celno-skarbowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 374

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 375

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie stawek opłat oraz sposobu ich obliczania  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 376

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 377

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 378

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 379

  Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 380

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 381

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu podróżnego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 382

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 383

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 384

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 385

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 386

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz współpracy Służby Celno-Skarbowej z Policją i Strażą Graniczną  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 387

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do miejsca pełnienia służby  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 388

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 389

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 390

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 391

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy urzędu skarbowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 392

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 393

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 394

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w Umowie FATCA  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 395

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 396

  Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 397

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 398

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celno-skarbowych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 400

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 401

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 402

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 403

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia wyrobów akcyzowych oraz kontroli wyrobów akcyzowych, które zostały przeznaczone na cele specjalne  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 404

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 405

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania pracowników jednostek i organów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 406

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 407

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 408

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 409

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 410

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 411

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 412

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 413

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 414

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 415

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 416

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 417

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 418

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 419

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 420

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 421

  Rzporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celno-skarbowych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 422

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 423

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 424

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu właściwego w sprawie potwierdzania niedostępności Systemu  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 425

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 426

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 427

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uzbrojenia, wyposażenia oraz środków przymusu bezpośredniego w Krajowej Administracji Skarbowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 428

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 429

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 430

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 431

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 432

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 433

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 434

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 435

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązków związanych z informowaniem o amerykańskich rachunkach raportowanych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 436

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 437

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 438

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 439

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb administracji skarbowej do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 440

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia innych przypadków, w których podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 441

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Herby w województwie śląskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 442

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 443

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku oraz oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 444

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 445

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 446

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 447

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 448

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 449

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracjiminister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 450

  Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej  / Minister Obrony Narodowejminister Rozwoju i Finansówminister Spraw Wewnętrznych i Administracjiminister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 451

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego cukru surowego luzem  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 452

  Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 453

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 454

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów i prokuratorów w stanie spoczynku  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 455

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 456

  Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 457

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia wykazu holdingów, trybu i terminów składania oraz aktualizacji zgłoszeń holdingów, a także wzoru zgłoszenia holdingu  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 458

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 459

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 460

  Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 461

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 462

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uzyskiwania informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 463

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 464

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 465

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 466

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 467

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza celnego do wykonywania pracy poza Służbą Celną  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 468

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 469

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 470

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 471

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 472

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do służby w Służbie Celnej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 473

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 474

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie delegowania urzędników prokuratury do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury lub w Ministerstwie Sprawiedliwości  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 475

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 476

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2017 r. Sygn. akt K 2/15  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 477

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 478

  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 479

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 480

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie tytułów żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 481

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 482

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 483

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 484

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 485

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 486

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 487

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 488

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawcy w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 489

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 490

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 491

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 492

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 493

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 494

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 495

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 496

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 497

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 498

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 499

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 500

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 501

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Chłodnia w Cieszkowie (PLH020001)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 502

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Mieleńskie (PLH040018)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 503

  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 504

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 505

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 506

  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 507

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 508

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie współdziałania Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki pływające Krajowej Administracji Skarbowej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 509

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 510

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Kolejowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 511

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 512

  Poprawki z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzone przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 11 czerwca 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 513

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 11 czerwca 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 514

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 515

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze"  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 516

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 517

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 518

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2017 r. sygn. akt P 13/14  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 519

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 520

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania ,,Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 521

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 522

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 523

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 524

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 525

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 526

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 527

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Panieńskie Skały (PLH020009)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 528

  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 529

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mechowisko Manowo (PLH320057)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 530

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Linie (PLH040020)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 531

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Irysowy Zagon koło Gromadzynia (PLH020051)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 532

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 533

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie użycia pojazdów niepozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej do celów służbowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 534

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 535

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Kozie (PLH320010)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 536

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 537

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 538

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 539

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 540

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych we wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 541

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wzoru imiennego okresowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 542

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ciechocinek (PLH040019)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 543

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 544

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 545

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ujście Noteci (PLH080006)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 546

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 547

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 548

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk obszaru Rynna Jezior Obrzańskich (PLH080002)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 549

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zamek Świecie (PLH040025)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 550

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 551

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 552

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 553

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowogrodzkie Przygiełkowisko (PLH080054)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 554

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Janiszowice (PLH080053)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 555

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Leniwej Obry (PLH080001)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 556

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach detektywistycznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 557

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cytadela Grudziądz (PLH040014)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 558

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cyprianka (PLH040013)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 559

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 560

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leniec nad Wierzycą (PLH220073)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 561

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji elektronicznej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 562

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 563

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Jednolitego Rynku Cyfrowego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 564

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 565

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawska Góra (PLH060018)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 566

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skwierzyna (PLH080041)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 567

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 568

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 569

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 570

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 571

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Diabelski Staw koło Radomicka (PLH080056)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 572

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kąty (PLH060010)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 573

  Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 574

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie niektórych danych przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Służbę Celno-Skarbową  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 575

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cisy w Jasieniu (PLH100018)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 576

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 577

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Rozwoju i Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny  / Minister Obrony Narodowejminister Rozwoju i Finansówminister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 578

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 579

  Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 580

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 581

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wierzchowiska (PLH060069)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 582

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Suśle Wzgórza (PLH060019)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 583

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Konradowie (PLH020008)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 584

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 585

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opole Lubelskie (PLH060054)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 586

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 587

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pastwiska nad Huczwą (PLH060014)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 588

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sztolnie w Leśnej (PLH020013)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 589

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 590

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 591

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gliniska (PLH060006)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 592

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krowie Bagno (PLH060011)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 593

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zestawu celów środowiskowych dla wód morskich  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 594

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Sobowice (PLH060024)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 595

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Święty Roch (PLH060022)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 596

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Forty w Toruniu (PLH040001)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 597

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Świdnik (PLH060021)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 598

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich preparatami oraz prekursorami kategorii 1, uzyskanymi podczas wykonywania zadań ustawowych przez uprawnione służby państwowe  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 599

  Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 600

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie uregulowania podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 7 lutego 1972 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 601

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Układu o przyjaźni i współpracy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanego w Ułan Bator dnia 4 lipca 1975 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 602

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Polską a Finlandją, podpisanego w Warszawie dnia 10 listopada 1923 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 603

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 maja 1989 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 604

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 października 1996 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 605

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kamień (PLH060067)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 606

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 607

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Hubale (PLH060008)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 608

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wygon Grabowiecki (PLH060027)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 609

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Popówka (PLH060016)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 610

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 611

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze"  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 612

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy celnych wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 613

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 614

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie warunków ustalania i wypłacania radcom Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nagród jubileuszowych i odpraw z tytułu nabycia prawa do renty lub emerytury  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 615

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 616

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 617

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 618

  Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, sporządzona w Brukseli dnia 27 czerwca 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 619

  Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 27 czerwca 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 620

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 621

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2017 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 622

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 623

  Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 624

  Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 625

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,,Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 626

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 627

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 628

  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 629

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 630

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 631

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 632

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 633

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nasiennictwie  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 634

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2017 r.  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 635

  Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 636

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Sieniochy (PLH060025)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 637

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 638

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 639

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 640

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 641

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 642

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 643

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Prasowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 644

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 645

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 646

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakości oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakości, w zakresie krwi i jej składników  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 647

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 648

  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 649

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 650

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 651

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 652

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kalina-Lisiniec (PLH120007)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 653

  Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 654

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Gliwice - radiostacja"  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 655

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Świdnica - katedra pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika"  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 656

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym do celów statystycznych oraz badań naukowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 657

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 658

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2017 r. sygn. akt P 121/15  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 659

  Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 660

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 661

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wzoru formularza skierowania kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza tej Służby do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 662

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Rydzyna - założenie rezydencjonalno-urbanistyczne"  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 663

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Święty Krzyż - pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze"  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 664

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 665

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny wykonawczy  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 666

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2017 r. sygn. akt SK 13/14  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 667

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Tyniec - zespół opactwa benedyktynów"  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 668

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 669

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 670

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 671

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 672

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Świdnica - zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pod wezwaniem Świętej Trójcy, zwany Kościołem Pokoju"  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 673

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Jawor - kościół ewangelicko-augsburski pod wezwaniem Ducha Świętego, zwany Kościołem Pokoju"  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 674

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Wąchock - zespół opactwa cystersów"  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 675

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Ozimek - żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew"  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 676

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 677

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 678

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 679

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 680

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego ,,Polskie Koleje Państwowe"  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 681

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 682

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 683

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 684

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 685

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 686

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 687

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 688

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Klępsk - kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny"  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 689

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisana w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 690

  Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 691

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 692

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie korzystania z usług doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 693

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej ,,Sarepta"  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 694

  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 695

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 696

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na 2017 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 697

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 698

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ewidencji automatów do gier  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 699

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 700

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 701

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gmin salonów gier na automatach  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 702

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celno-skarbowych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 703

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 704

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 705

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 706

  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 707

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 708

  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 709

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 710

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 711

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 712

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 713

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 714

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 715

  Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 716

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie izb zatrzymań  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 717

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 718

  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 719

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 720

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wymagań w zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 721

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wzoru kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 722

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 723

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 724

  Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 725

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 726

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 727

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 728

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 729

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 730

  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 731

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 732

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 733

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 734

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 735

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 736

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 737

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 738

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 739

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 740

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mopkowy tunel koło Krzystkowic (PLH080024)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 741

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Ilanki (PLH080009)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 742

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza celnego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 743

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ujście Ilanki (PLH080015)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 744

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 745

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 746

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2016 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które żołnierze Żandarmerii Wojskowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 747

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Olecka w województwie warmińsko-mazurskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 748

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wynagrodzenia członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 749

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 750

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi koło Wymiarek (PLH080059)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 751

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy nad Lindą (PLH100022)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 752

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czerna (PLH120034)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 753

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie (PLH080008)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 754

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu, zakresu, terminów i szczegółowego sposobu rozliczania wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze"  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 755

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 756

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru dokumentu ,,Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty"  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 757

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 758

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 759

  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 760

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 761

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu wydawania polskiego prawa jazdy osobom posiadającym tajwańskie prawo jazdy  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 762

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 763

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2017 r. sygn. akt P 56/14  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 764

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 765

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację ,,Produkt polski"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 766

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 767

  Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 768

  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 769

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 770

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 771

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy celnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 772

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 773

  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 774

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 775

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 776

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo własności przemysłowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 777

  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 778

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 779

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tarnoszyn (PLH060100)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 780

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 781

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 782

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Drewniki (PLH060059)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 783

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 784

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 785

  Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 786

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 787

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 788

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 789

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzorów dokumentów  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 790

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 791

  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 792

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 793

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puławy (PLH060055)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 794

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 795

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 796

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 797

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2017 r. o sprostowaniu błędu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 798

  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 799

  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 800

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 801

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wydobycia niektórych kopalin  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 802

  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 803

  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 804

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 805

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 806

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 807

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 808

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 809

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 810

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 811

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 812

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 813

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo konsularne  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 814

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy Straży Granicznej oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 815

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 816

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 817

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 818

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 819

  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 820

  Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 821

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia oraz upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie majątkowe w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 822

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 823

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 824

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 825

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 826

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 827

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 828

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 829

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 830

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 831

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby przez kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 832

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 833

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 834

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 835

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 836

  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 837

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 838

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 839

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 840

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 841

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 842

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 843

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 844

  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 845

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 846

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 847

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 848

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 849

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ramowych programów dodatkowych szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 850

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2017 r. sygn. akt K 10/15  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 851

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2017 r. sygn. akt SK 3/16  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 852

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 853

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 854

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 855

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 856

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 857

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 858

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 859

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 860

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 861

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 862

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 863

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dodatku orzeczniczego na stanowisku radcy skarbowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 864

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 865

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leczeniu niepłodności  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 866

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 867

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 868

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 869

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 870

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 871

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymywanych w ramach programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 872

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru świadectwa uzyskania pozwolenia na wykonywanie działalności przywozowej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 873

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu ,,Doktorat wdrożeniowy"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 874

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 875

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 876

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 877

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 878

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 879

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 880

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 881

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 882

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 883

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rejestru wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 884

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 885

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 886

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo probiercze  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 887

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 kwietnia 2017 r. sygn. akt P 34/15  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 888

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 889

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 890

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 891

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie tachografów cyfrowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 892

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 893

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji instytucji Rzecznika Praw Pasażera Kolei oraz postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 894

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 895

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ubioru mundurowego członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 896

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 897

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 898

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 899

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej ,,Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej"  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 900

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 901

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 902

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 903

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 904

  Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące bezpieczeństwa, podpisane w Warszawie dnia 22 marca 2017 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 905

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym bezpieczeństwa, podpisanym w Warszawie dnia 22 marca 2017 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 906

  Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące wsparcia medycznego, podpisane w Warszawie dnia 22 marca 2017 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 907

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym wsparcia medycznego, podpisanym w Warszawie dnia 22 marca 2017 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 908

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 909

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 910

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 911

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 912

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 913

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Glinojecka w województwie mazowieckim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 914

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 915

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wrzosowisko w Orzechowie (PLH060098)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 916

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 917

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 918

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Świeciechów (PLH060082)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 919

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 920

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 921

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 922

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 923

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 924

  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 925

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 926

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia dla funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do uzyskania dostępu do informacji oraz zakresu, warunków i trybu ich przekazywania  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 927

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 928

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie Listy Skarbów Dziedzictwa  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 929

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania ,,Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania ,,Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 930

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horodyszcze (PLH060101)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 931

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 932

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 933

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 934

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 935

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 936

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 937

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 938

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 939

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z innymi podmiotami przy wykonywaniu zadań  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 940

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 941

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 942

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymogów dotyczących dokumentów dołączanych do wniosku  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 943

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 944

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 945

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 946

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 947

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 948

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie danych i informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 949

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 950

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 951

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 952

  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 953

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 954

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 955

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonywania kar i środków dyscyplinarnych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 956

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 957

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 958

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 959

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 960

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych przez bank do wniosku o wydanie zezwolenia na powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania pośrednictwa w zakresie niektórych czynności  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 961

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 962

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 963

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 964

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 965

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 966

  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 967

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 968

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2017 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 969

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 970

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 971

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 972

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 973

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Krzyża Zachodniego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 974

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 975

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry (PLH020017)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 976

  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 977

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 978

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 979

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 980

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2017 r. sygn. akt SK 49/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 981

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty (PLH300012)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 982

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 983

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 984

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 985

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 986

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 987

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu ,,Akademia Świętego Mikołaja"  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 988

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 989

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 990

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 metra  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 991

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 992

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 993

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 994

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 995

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania schematu płatniczego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 996

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Boćki w województwie podlaskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 997

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 998

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1000

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1004

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1005

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1006

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1007

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1008

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa ,,Pomoc dla repatriantów"  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1011

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1012

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu ,,Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania ,,Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1014

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1015

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1016

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania ,,Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1017

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1018

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1019

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gietrzwałd w województwie warmińsko-mazurskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1020

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1021

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1022

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1023

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1024

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1025

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1026

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1027

  Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1028

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1029

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1030

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1031

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1032

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1033

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1034

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1035

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Dobrcz w województwie kujawsko-pomorskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1036

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1037

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1038

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatu, przedłużenie jego ważności oraz udzielanie akredytacji  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1039

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ruchowi Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1040

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1041

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1042

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1043

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1044

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1045

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1046

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA)  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1047

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego, innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów oraz przepisów z zakresu refundacji wywozowych, a także osób obowiązanych do przechowywania tych dokumentów  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1048

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1049

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1050

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1051

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1052

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1053

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1054

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1055

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1056

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1057

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1058

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1059

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1060

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1061

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1062

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1063

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1064

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1065

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1066

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2018 r.  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1067

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1068

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1069

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1070

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1071

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1072

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska w Lasach Stepnickich (PLH320033)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1073

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1074

  Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1075

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1076

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1077

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sieraków (PLH300013)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1078

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1079

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Rzecińskie (PLH300019)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1080

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1081

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1082

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1083

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1084

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1085

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady do Spraw Repatriacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1086

  Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1087

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1088

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1089

  Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1090

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1091

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1092

  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1093

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Wukśniki (PLH280038)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1094

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedźwiedzie Wielkie (PLH280050)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1095

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bobolickie Jeziora Lobeliowe (PLH320001)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1096

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie systemu teleinformatycznego rejestrującego i archiwizującego dane dotyczące przebiegu gier na automatach do gier w salonach gier na automatach  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1097

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1098

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno i Jezioro Ciemino (PLH320036)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1099

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1100

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1101

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r. o sprostowaniu błędu  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1102

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1103

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1104

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania, sposobu oznaczania i monitorowania komórek, tkanek i narządów  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1105

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1106

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celno-Skarbowej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1107

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1108

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1109

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1110

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1111

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1112

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1113

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1114

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1115

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1116

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1117

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1118

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1119

  Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1120

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1121

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1122

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1123

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o petycjach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1124

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1125

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1126

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych sędziów sądów wojskowych oraz prokuratorów do spraw wojskowych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1127

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1128

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1129

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1130

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1131

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dnia 12 lutego 1929 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1132

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1133

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1134

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 2017 r. sygn. akt U 3/17  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1135

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1136

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1137

  Europejskie porozumienie w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzone w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1138

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1139

  Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1140

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1141

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1142

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1143

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1144

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1145

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mirosławiec (PLH320045)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1146

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1147

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1148

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1149

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1150

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1151

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej Diecezji Łomżyńskiej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1153

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1154

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1155

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1156

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1157

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niecka Skaliska (PLH280049)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1158

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1159

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1160

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1161

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1162

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1163

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1164

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1165

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji, zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1166

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1167

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1168

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1169

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1170

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1171

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1172

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie rejestru instrumentów finansowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1173

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1174

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1175

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Aleja Pachnicowa (PLH140054)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1176

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1177

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1178

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1179

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniająca Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisana w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1180

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1181

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1182

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1183

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. sygn. akt K 5/17  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1184

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1185

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Orle (PLH220019)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1186

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Hopowo (PLH220010)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1187

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Górkowski Las (PLH220045)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1188

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Waćmierz (PLH220031)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1189

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1190

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1191

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1192

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1193

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej statusu państwowego instytutu badawczego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1194

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską dotyczącej współpracy intelektualnej, podpisanej w Paryżu dnia 19 lutego 1947 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1195

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Polski do Polski przez Broumov-Mezimesti, podpisanej w Pradze dnia 2 lipca 1949 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1196

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Układu o współpracy technicznej i naukowo-technicznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Ludową Republiką Albanii, podpisanego w Warszawie dnia 25 stycznia 1951 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1197

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Etiopią o współpracy kulturalnej, podpisanej w Warszawie dnia 12 grudnia 1978 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1198

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1199

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o obligacjach  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1200

  Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1201

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1202

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1203

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1204

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1205

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1206

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1207

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała (PLH220016)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1208

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Twierdza Wisłoujście (PLH220030)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1209

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1210

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1211

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 czerwca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz z kraju trzeciego lub wywóz do kraju trzeciego niektórych towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1212

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 czerwca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na dostarczanie lub przyjmowanie pomocy technicznej związanej z niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1213

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. sygn. akt K 16/15  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1214

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. sygn. akt P 124/15  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1215

  Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1216

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1217

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1218

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach gospodarczych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1219

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1220

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1221

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1222

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1223

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1224

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1225

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1226

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1227

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji sanitarno-weterynaryjnej wraz z Protokołem końcowym między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 26 września 1949 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1228

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej w sprawie warunków weterynaryjno-sanitarnych obowiązujących przy wwozie, wywozie i tranzycie zwierząt, surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podpisanej w Pradze dnia 14 listopada 1960 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1229

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony i kwarantanny roślin, sporządzonej w Sofii dnia 6 grudnia 1968 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1230

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1231

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Porozumienia między Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granicę między obydwoma państwami w małym ruchu granicznym, sporządzonego w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1232

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1233

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1234

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1235

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców  / Minister Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1236

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1237

  Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1238

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1239

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1240

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1241

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1242

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1243

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2017 r. sygn. akt SK 35/15  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1244

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1245

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1246

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1247

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1248

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1249

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1250

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1251

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1252

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1253

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej (PLH300002)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1254

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Bośni i Hercegowiny o ochronie informacji niejawnych, podpisana w Sarajewie dnia 7 czerwca 2016 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1255

  Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Bośni i Hercegowiny o ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Sarajewie dnia 7 czerwca 2016 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1256

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1257

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1258

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1259

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1260

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1261

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1262

  Umowa z dnia 15 lutego 2017 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1263

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 15 lutego 2017 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1264

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1265

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1266

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie szkoleń kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1267

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1268

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1269

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1270

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1271

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1272

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1273

  Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1274

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1275

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1276

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1277

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1278

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1279

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1280

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1281

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osiągniętych w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1282

  Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1283

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1284

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1285

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1286

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1287

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1288

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1289

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1290

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą ,,Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia"  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1291

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1292

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu ,,Za życiem"  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1293

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1294

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1295

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1296

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1297

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1298

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1299

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1300

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1301

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1302

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu związku metropolitalnego, skarbnika związku metropolitalnego i sekretarza związku metropolitalnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1303

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1304

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1305

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1306

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji wydawanych pracownikom wewnętrznej służby ochrony  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1307

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1308

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1309

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1310

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Słupno w województwie mazowieckim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1311

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1312

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutów oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów dyscyplinarnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1313

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1314

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1315

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1316

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1317

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1318

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1319

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1320

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1321

  Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1322

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1323

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1324

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1325

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1326

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poleska Dolina Bugu (PLH060032)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1327

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1328

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1329

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1330

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1331

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1332

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1333

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1334

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w 2017 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1335

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1336

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1337

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1338

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1339

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Zgromadzeniu Sióstr Błogosławionej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego z siedzibą w Krakowie  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1340

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1341

  Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisany w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1342

  Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1343

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2017 r. sygn. akt P 63/14  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1344

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1345

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz orzekania o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1346

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1347

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1348

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1349

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1350

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1351

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1352

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1353

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1354

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nowogrodu w województwie podlaskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1355

  Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1356

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1357

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1358

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1359

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krynica (PLH120039)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1360

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1361

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1362

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabinka (PLH140044)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1363

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogoźnica (PLH140036)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1364

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1365

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gołe Łąki (PLH140027)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1366

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1367

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2017 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1368

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1369

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1370

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1371

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1372

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1373

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1374

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji, zakresu i sposobu gromadzenia danych do określania początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej i zainstalowanej zdolności produkcyjnej w instalacji i podinstalacji, sposobu określania historycznego poziomu działalności oraz poziomów działalności i sposobu obliczania wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1375

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1376

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1377

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1378

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ,,Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1379

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1381

  Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1382

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1383

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1384

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie w zabezpieczenia techniczne pomieszczenia, w którym będzie przechowywany zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1385

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1386

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1387

  Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1388

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1389

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1390

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1392

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1393

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1394

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. o sprostowaniu błędów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1395

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1396

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celno-Skarbowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1397

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1398

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1399

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1400

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1401

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - ,,Aktywna tablica"  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1402

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy (PLH140016)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1403

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1404

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1405

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1406

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Krakowskiej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1407

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1408

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1409

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1410

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1411

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1412

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1413

  Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1414

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1415

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1416

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1417

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Obuwik w Uroczysku Świdów (PLH060106)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1418

  Protokół do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjęty w Genewie dnia 11 czerwca 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1419

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie dnia 11 czerwca 2014 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1420

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie połączenia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1421

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1422

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Chórowi Chłopięco-Męskiemu ,,Pueri Cantores Lublinenses"  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1423

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1424

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1425

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1426

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1427

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1428

  Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1429

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz trybu postępowania w sprawach zawieszania albo ograniczenia prawa wykonywania zawodu  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1430

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1431

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1432

  Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2017-2021, podpisany w Gdyni dnia 1 czerwca 2017 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1433

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2017-2021, podpisanym w Gdyni dnia 1 czerwca 2017 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1434

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji legislacyjnej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1435

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1436

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1437

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1438

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1439

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1440

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1441

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej, któremu podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach udostępnia system rejestrujący  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1442

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1443

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie maksymalnego limitu ekspozycji AFI  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1444

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1445

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1446

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1447

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1448

  Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1449

  Zmiany do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie dnia 22 kwietnia 2016 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1450

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej zmianami do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętymi w Londynie dnia 22 kwietnia 2016 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1451

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1452

  Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1453

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1454

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1455

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1456

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1457

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1458

  Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1459

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1460

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1461

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1462

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obywatelstwie polskim  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1463

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1464

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dowodach osobistych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1465

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1466

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1467

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1468

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1469

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1470

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1471

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1472

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1473

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1474

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz instalacji prowadzących recykling ołowiu i jego związków lub recykling tworzyw sztucznych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1475

  Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1476

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1477

  Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1478

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1479

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1480

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1481

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1482

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz urzędu obsługującego tego ministra  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1483

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1484

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1485

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1486

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1487

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1488

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1489

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Bractwu Młodzieży Greckokatolickiej ,,Sarepta?  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1490

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonej usługi pocztowej zwolnionej z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1491

  Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1492

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1493

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez Koordynatora do spraw negocjacji postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1494

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1495

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1496

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1497

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1498

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1499

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1500

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1501

  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1502

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1503

  Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1504

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1505

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1506

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1507

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1508

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1509

  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1510

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1511

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1512

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1513

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta z siedzibą w Krakowie  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1514

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1515

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1516

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1517

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1518

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1519

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1520

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kobylina w województwie wielkopolskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1521

  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1522

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1523

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1524

  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1525

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1526

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej ,,Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej"  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1527

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1528

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zamknięć urzędowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1529

  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1530

  Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1531

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1532

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1533

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie nadawania Krzyża Wschodniego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1534

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1535

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla Pośredników Kredytu Hipotecznego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1536

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1537

  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1538

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1539

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków i incydentów lotniczych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1540

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1541

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1542

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1543

  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1544

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1545

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1546

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1547

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1548

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1549

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1550

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.)  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1551

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1552

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1553

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1554

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1555

  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1556

  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1557

  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1558

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1559

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2018-2019  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1560

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1561

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1562

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1563

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1564

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1565

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1566

  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1567

  Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1568

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1569

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1570

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1571

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1572

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1573

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1574

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1575

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1576

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i trybu pracy wojewódzkich rad kombatanckich  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1577

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks spółek handlowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1578

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1579

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1580

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1581

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1582

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1583

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1584

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. o sprostowaniu błędu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1585

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1586

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1587

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1588

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1589

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1590

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem, objętego zwrotem na terytorium państwa obcego  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1591

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1592

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1593

  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1594

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1595

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1596

  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1597

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1598

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1599

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1600

  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1601

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1602

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1603

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1604

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzaju Quercus L. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1605

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1606

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1607

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1608

  Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1609

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1610

  Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1611

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1612

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1613

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1614

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych i ich związków  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1615

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie minimalnej zawartości sprawozdania z realizacji planu ruchu zakładu górniczego  / Minister Energii /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1616

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1617

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rutka-Tartak w województwie podlaskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1618

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki ,,Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej"  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1619

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1620

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1621

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1622

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1623

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisana w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1624

  Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1625

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1626

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1627

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1628

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1629

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1630

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1631

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1632

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1633

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1634

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1635

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1636

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1637

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1638

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1639

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów administracji rządowej - gospodarka morska i żegluga śródlądowa  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1640

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1641

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1642

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1643

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1644

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1645

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1646

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1647

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1648

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1649

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1650

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1651

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1652

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1653

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1654

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1655

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1656

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1657

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1658

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1659

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1660

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1661

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1662

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1663

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1664

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1665

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1666

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1667

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1668

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1669

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1670

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1671

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1672

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1673

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1674

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1675

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1676

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1677

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki ,,Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1678

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1679

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze"  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1680

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1681

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1682

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1683

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wewnętrznych służb ochrony  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1684

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ,,Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1685

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze"  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1686

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1687

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencji płatniczej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1688

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1689

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1690

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1691

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1692

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1693

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków oraz są wpisane do inwentarza muzealiów w muzeach będących instytucjami kultury  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1694

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1695

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę materiałów bibliotecznych wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego i niestanowiących zabytków  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1696

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1697

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1698

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - ,,Bezpieczna+"  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1699

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1700

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1701

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1702

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1703

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1704

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1705

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1706

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości i urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, a także w środkach przewozu osób używanych przez te podmioty  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1707

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. w sprawie oświadczenia o stanie majątkowym prokuratora  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1708

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1709

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1710

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1711

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1712

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1713

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1714

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1715

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1716

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1717

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1718

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1719

  Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1720

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1721

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1722

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1723

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1724

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1725

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1726

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu złożenia zeznania podatkowego niektórym podatnikom podatku od spadków i darowizn  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1727

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2017 r. sygn. akt K 10/17  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1728

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1729

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1730

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1731

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1732

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1733

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2017 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1734

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jeżewo w województwie kujawsko-pomorskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1735

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1736

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia środków budżetowych i mienia państwowego oraz oceny wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1737

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu ,,Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu ,,Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1738

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rzeka San (PLH180007)  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1739

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2017 r. w sprawie utworzenia Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1740

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1741

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1742

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1743

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1744

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2017 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1745

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień w postaci papierowej oraz szczegółowości umieszczanych w nich informacji  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1746

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1747

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1748

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1749

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1750

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1751

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1752

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1753

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych  / Minister Rozwoju i Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1754

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2017 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1755

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 1756

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI