Money.plFirmaKalkulatory i wskaźnikiWskaźnikiSkładka wypadkowa i limity składek
Limity składek
Składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
W okresie Kwota
2019 142 950 zł rocznie
2018 133 290 zł rocznie
2017 127 890 zł rocznie
2016 121 650 zł rocznie
2015 118 770 zł rocznie
2014 112 380 zł rocznie
2013 111 390 zł rocznie
2012 105 780 zł rocznie
2011 100 770 zł rocznie
2010 94 390 zł rocznie
2009 95 790 zł rocznie
2008 85 290 zł rocznie
Składek na ubezpieczenie chorobowe
W okresie Kwota
styczeń 2019 - grudzień 2019 11 912,50 zł miesięcznie
styczeń 2018 - grudzień 2018 11 107,50 zł miesięcznie
styczeń 2017 - grudzień 2017 10 657,50 zł miesięcznie
styczeń 2016 - grudzień 2016 10 137,50 zł miesięcznie
styczeń 2015 - grudzień 2015 9 897,50 zł miesięcznie
styczeń 2014 - grudzień 2014 9 365,00 zł miesięcznie
grudzień 2013 9 129,30 zł miesięcznie
wrzesień 2013 - listopad 2013 9 031,28 zł miesięcznie
czerwiec 2013 - sierpień 2013 9 350,13 zł miesięcznie
marzec 2013 - maj 2013 9 225,75 zł miesięcznie
grudzień 2012 - luty 2013 8 775,55 zł miesięcznie
wrzesień - listopad 2012 8 742,05 zł miesięcznie
czerwiec - sierpień 2012 9 115,23 zł miesięcznie
marzec - maj 2012 8 966,88 zł miesięcznie
grudzień 2011 - luty 2012 8 540,00 zł miesięcznie
wrzesień - listopad 2011
8 415,28 zł miesięcznie
czerwiec - sierpień 2011
8 665,83 zł miesięcznie
marzec - maj 2011
8 595,53 zł miesięcznie
grudzień 2010 - luty 2011
8 007,70 zł miesięcznie
wrzesień - listopad 2010
7 994,63 zł miesięcznie
czerwiec - sierpień 2010
8 290,95 zł miesięcznie
marzec - maj 2010
8 109,00 zł miesięcznie
grudzień 2009 - luty 2010 7 784,65 zł miesięcznie
marzec - maj - 2009 7 741,38 zł miesięcznie
styczeń - luty 2009 7 421,38 zł miesięcznie
grudzień - 2008
7 7 378,40 zł miesięcznie
wrzesień - październik - listopad - 2008 7 378,40 zł miesięcznie
czerwiec - sierpień - 2008 7 459,95 zł miesięcznie
marzec - maj - 2008 7 249,58 zł miesięcznie
styczeń - luty - 2008 6 758,53 zł miesięcznie
Money.pl


Składka wypadkowa

Poniższe parametry obowiązują od 1.04.2018 r.

Lp. Grupa działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki [%]
1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A-01 9 2.53
2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 10 2.80
3 Rybactwo A-03 4
1.20
4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) B-05 12 3.33
5 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B-06 10 2.80
6 Górnictwo rud metali B-07 10 2.80
7 Pozostałe górnictwo i wydobywanie B-08 7
2.00
8 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie B-09 11 3.06
9 Produkcja artykułów spożywczych C-10 5 1.47
10 Produkcja napojów C-11 4
1.20
11 Produkcja wyrobów tytoniowych C-12 4 1.20
12 Produkcja wyrobów tekstylnych C-13 5 1.47
13 Produkcja odzieży C-14 3 0.93
14 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 3
0.93
15 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów do wyplatania C-16 8 2.26
16 Produkcja papieru i wyrobów z papieru C-17 6 1.73
17 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 3 0.93
18 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej C-19 5 1.47
19 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych C-20 5 1.47
20 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych C-21 4 1.20
21 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych C-22 5 1.47
22 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych C-23 6 1.73
23 Produkcja metali C-24 9 2.53
24 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń C-25 6
1.75
25 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 3
0.93
26 Produkcja urządzeń elektrycznych C-27 5
1.47
27 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana C-28 5
1.47
28 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli C-29 5 1.47
29 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego C-30 6 1.73
30 Produkcja mebli C-31 5
1.47
31 Pozostała produkcja wyrobów C-32 4
1.20
32 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń C-33 5
1.47
33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych D-35 4 1.20
34 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E-36 5
1.47
35 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E-37 5 1.47
36 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców E-38 7
2.00
37 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami E-39 6
1.73
38 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków F-41 5
1.47
39 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej F-42 6
1.73
40 Roboty budowlane specjalistyczne F-43 4
1.20
41 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G-45 3 0.93
42 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G-46 3
0.93
43 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi G-47 3 0.93
44 Transport lądowy oraz transport rurociągowy H-49 4
1.20
45 Transport wodny H-50 8
2.26
46 Transport lotniczy H-51 2
0.67
47 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport H-52 5
1.47
48 Działalność pocztowa i kurierska H-53 5 1.47
49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 2
0.67
50 Informacja i komunikacja J 2
0.67
51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0.67
52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 2 0.67
53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 2 0.67
54 Wynajem i dzierżawa N-77 4 1.20
55 Działalność związana z zatrudnieniem N-78 4 1.20
56 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N-79 2 0.67
57 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 3 0.93
58 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni N-81 4
1.20
59 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N-82 2 0.67
60 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne O, U 3 0.93
61 Edukacja P 3 0.93
62 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 4 1.20
63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 3 0.93
64 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S, T 2
0.67
* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489).
zus, składka, składki, składki zus, składka wypadkowa
Money.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI