Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Prawo

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu PROTESTY I PROCEDURA ODWOŁAWCZA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020
Tematyka Prawo
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

1) Wstęp: wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego na treść przepisów, regulujących zasady rozpatrywania protestów w okresie programowania 2014-2020.2) Cel procedury odwoławczej w kontekście konstytucyjnego prawa do sądu. Prawo do sądu w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych oraz Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. C 269/1 z 23.7.2016).3) Prawo do sądu a instytucja pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (art. 43 ustawy wdrożeniowej). Sposób postępowania z wystąpieniami (protestami, skargami) wnioskodawców, których wnioski o dofinansowanie zostały pozostawione bez rozpatrzenia.4) Ocena zgodności protestu z wymogami art. 54 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zasady oceny treści i zakresu zarzutów wnioskodawcy.5) Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia w świetle art. 59 ustawy wdrożeniowej.6) Zasady stosowania art. 57 ustawy wdrożeniowej. Obowiązek rozpatrzenia protestu w świetle zarzutów wnioskodawcy (art. 54 ust. 2 pkt. 4 i 5 ustawy) w orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówienie różnic w sposobie wykładni przepisu art. 57 przez wojewódzkie sądy administracyjne.7) Kryteria oceny projektu jako wzorzec postępowania w toku procedury odwoławczej.8) Zarzuty wnioskodawcy wobec treści regulaminu konkursu. Omówienie zmian w orzecznictwie sądów administracyjnych w zakresie znaczenia i mocy wiążącej regulaminu konkursu.9) Zarzuty proceduralne wobec sposobu oceny. Kiedy zarzuty proceduralne mogą stanowić podstawę przywrócenia projektu do właściwego etapu oceny?10) Zarzuty proceduralne – ocena studium przypadków.11) Zasady uzasadniania rozstrzygnięcia protestu. Ocena istotności (relewantności) argumentów podniesionych w uzasadnieniu protestu. Analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącego zasad ustalania relewantnych zarzutów.12) Ocena studium przypadków – rozpatrywanie protestów, które odwołują się do nowych faktów, dowodów lub okoliczności nie uwzględnionych w toku oceny.13) Zasady uzasadniania pozytywnego rozstrzygnięcia protestu. Zakres związania Komisji Oceny Projektów pozytywnym rozstrzygnięciem protestu. Wykładnia pojęcia "właściwy etap oceny".14) Ponowna ocena projektu przywróconego do właściwego etapu oceny w kontekście przepisów regulujących procedurę odwoławczą.15) Zasady umieszczania projektu na liście wybranych do dofinansowania w wyniku rozpatrzenia protestu.16) Pozytywne rozstrzygnięcie protestu – ocena studium przypadków.17) Zasady uzasadniania negatywnego rozstrzygnięcia protestu. Analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego zasad uzasadniania aktu negatywnego dla strony.18) Ocena studium przypadków – rozpatrzenie protestu, który ujawnia nowe okoliczności, uzasadniające odmowę udzielenia pomocy publicznej.19) Uzasadnianie negatywnego rozstrzygnięcia protestu w kontekście zasad kontroli sądowoadministracyjnej. Jak bronić rozstrzygnięcia protestu przed sądem administracyjnym?20) Zasady postępowania w przypadku, gdy sąd administracyjny ustala naruszenie prawa na etapie procedury odwoławczej. Studium przypadków.21) Analiza aktualnego orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczących negatywnej oceny projektu oraz zasad prowadzenia procedury odwoławczej.22) Ocena studium przypadków – analiza przypadków zgłoszonych przez uczestników szkoleniaWszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.Grupa docelowa pracownicy instytucji publicznych, odpowiedzialni za wykonywanie przepisów ustawy wdrożeniowej.Metodologia Wykład z elementami warsztatowymi w oparciu o prezentację multimedialną: przykłady, dyskusja.Szkolenie zostało zaplanowane tak, by w toku omawiania przepisów ustawy wdrożeniowej, jego uczestnicy otrzymali informacje o sprawach precedensowych. Każdy blok szkolenia, przedstawiający informacje o charakterze teoretycznym, odwołany będzie do orzecznictwa sądów administracyjnych oraz – tam, gdzie to możliwe – orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Każdy blok szkolenia kończyć się będzie oceną i analizą studium przypadków (opracowanych na podstawie orzeczeń, publikowanych w bazie: http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Uczestnicy szkolenia będą mogli przedstawiać własne studia przypadków, celem ich rozważenia z udziałem trenera.Certyfikat Głównym celem szkolenia jest wskazanie kluczowych, zasadniczych problemów, związanych z prowadzeniem procedury odwoławczej oraz przedstawienie możliwych sposobów ich rozstrzygania.Cele szczegółowe:- Uzyskanie wiedzy z zakresu przygotowania protestów, odwołań od decyzji w sprawie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie.- Poszerzenie  i usystematyzowanie wiedzy w zakresie zmian wprowadzonych ustawą wdrożeniową od 7 lipca 2017r.  -Nabycie umiejętności w zakresie rozstrzygnięcia protestu, w szczególności prawidłowego uzasadniania negatywnego rozstrzygnięcia.Uczestnik po odbyciu szkolenia dokona prawidłowej oceny zgodności protestu z wymogami ustawy wdrożeniowej, zgodnie z obowiązującymi zasadami roztrzygania protestów. Dzięki nabytej wiedzy z zakresu orzecznictwa – będzie mogł się odnieść w sprawach dot. negatywnej oceny projektu.  Certyfikat - Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Czas trwania 2
Początek 2019-10-16
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja lubelskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo