Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Przegląd podatkowo -rachunkowy w branży budowlanej i deweloperskiej. ZAKOPANE
Tematyka Finanse/Księgowość
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

Dzień pierwszyI Podatek VAT1) Objęcie zakresem tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia niektórych transakcji mających za przedmiot świadczenie usług budowlanych2) Firma budowlana jako główny wykonawca i podwykonawca robót budowlanych - zróżnicowane zasady wystawiania faktur3) Faktura otrzymana od podwykonawcy usługi budowlanej w 2017 r - faktura prawidłowa, a faktura zawierająca podatek VAT - sposób korekty takiego błędu, brak prawa do odliczenia podatku VAT z takiej faktury4) Rozliczanie nabytych usług budowlanych na przełomie 2016/2017 r- roboty budowlane rozpoczęte i zakończone w 2016 r, fakturowane w styczniu 2017- roboty budowlane rozpoczęte w 2016 r i zakończone w styczniu 2017 r- roboty budowlane zakończone w 2017 r, na które otrzymano w 2016 r zaliczki na które wystawiono faktury VAT- pogorszenie płynności finansowej firm budowlanych podwykonawczych po zmianie przepisów w 2017 r5) Odwrotne obciążenie na inne towary - rozszerzona lista o procesory, określone towary z kategorii złota i srebra6) Ograniczenia w dokonywaniu zwrotów VAT w terminie 25-dniowym, w związku z sygnałami o wykorzystywaniu tego przepisu przez oszustów7) Likwidację możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych dla podatników innych niż mali podatnicy (likwidacja VAT-7D) oraz brak możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych przez podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie pierwszych dwunastu miesięcy prowadzenia działalności8) Wprowadzenie dla podatników obowiązku składania deklaracji dla podatku od towarów i usług wyłącznie drogą elektroniczną 9) Wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących wyłącznie za okresy miesięczne i przesyłania ich wyłącznie drogą elektroniczną10)Rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na przedstawiciela podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą11)Objęcie solidarną odpowiedzialnością nabywcy za zobowiązanie podatkowe dostawcy transakcji, których przedmiotem jest folia typu stretch, dyski twarde (dyski HDD) oraz dyski SSD, 12)Wprowadzenie możliwości odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT 13)Nowe regulacje określające przesłanki warunkujące wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT14)Modyfikację rozwiązania, które uzależnia powstanie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku transakcji, z tytułu których podatnikiem jest nabywca lub usługobiorca, a także w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest obowiązany rozliczyć ten podatek15)Wprowadzenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu lub rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych lub zwrotu podatku oraz likwidacja sankcji wynikającej z przepisów dotyczących ulgi na złe długi.16)Stawki podatkowe - przedłużenie bytu stawki 23% i 8%17)Podwyższenie limitu do zwolnienia podmiotowegoII Wybrane zagadnienia dotyczące firm budowlanych:1) Obowiązek podatkowy w usługach budowlanych:- gdy nabywcą jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności- gdy nabywcą jest podatnik VAT2) Dostawy zabudowanych nieruchomości - zakres zwolnień:- zwolnienie związane z zasiedleniem - zmiana orzecznictwa w 2016 r dotyczące zasiedlenia- zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a - brak prawa do odliczenia - pojawiające się wątpliwości3) Odpowiedzi na pytaniaDzień drugiPodatek dochodowy od osób prawnych w 2017r. w branży budowlanej i deweloperskiej.Przychody w branży budowlanej i deweloperskiej – moment powstania przychodua. usługi budowlane – wykonanie oraz częściowe wykonanie usługi (zakończenie poszczególnych etapów budowy, protokoły zdawczo – odbiorcze oraz przejściowe świadectwa płatności) – pismo MF z dnia z 1 kwietnia 2016 r. nr – PT3.8 101.41 .2015.AEW.2016.AMT. 141,b. moment wykonania usługi budowlanej – problemy praktyczne na gruncie CIT c. sprzedaż lokali – umowa przedwstępna, wpłata zaliczki, protokół zdawczo – odbiorczy, akt notarialny – data powstania przychodu podatkowego,d. przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,e. przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (odsetki, zwrot zasądzonych kosztów sądowych, odszkodowania, kary umowne),f. przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,g. inne zasady rozpoznawania przychodów: usługi świadczone w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa, usługi świadczone w ramach konsorcjum, rozliczanie kaucji gwarancyjnych,h. refakturowanie a moment powstania przychodu.Koszty w branży budowlanej i deweloperskiej - moment ujęcia kosztu podatkowego a. koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami w branży budowlanej i deweloperskiejb. rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych),c. refakturowanie a moment rozpoznania kosztu,d. dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług niematerialnych,e. korygowanie kosztów – nowe zasady od 1 stycznia 2016r.Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów na przykładzie branży budowlano-developerskieja. usługi świadczone w ramach konsorcjum, a rozliczenia w ramach podwykonawstwa,b. sprzedaż lokali oraz czynności w ramach projektu deweloperskiego a moment rozpoznania kosztów,c. koszty wykonania zastępczego, d. opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty związane z przebudową dróg publicznych,e. roboty w toku – rozliczenie podatkowe – wynagrodzenia pracowników, gwarancje bankowe, ubezpieczenia a rozliczanie robót w toku,f. kary umowne, odszkodowania, jako koszty uzyskania przychodów (kary i odszkodowania z tytułu wadliwie wykonanych robót oraz opóźnienia w ich realizacji),g. wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (odpisy aktualizujące, wierzytelności przedawnione, umorzone oraz odpisane, jako nieściągalne, sprzedaż wierzytelności).Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT Dokumentacja cen transferowych w branży budowlanej i deweloperskiejAmortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w branży budowlanejPodatek u źródłaDzień trzeciRozliczanie kontraktów długoterminowych-aspekty rachunkowe.I.Charakterystyka umów o usługi budowane1.Podstawa prawna2.Usługi budowane –charakterystyka, rodzaje umów długoterminowych3.Udokumentowanie wydatku w aspekcie bilansowym i podatkowym4.Przychody z usługi budowlanej – charakterystyka, rodzaje – ewidencja5.Koszty usługi budowlanej – charakterystyka, rodzaje -ewidencja6.Odstąpienie od umowy – skutki, ewidencja7.Data wykonania usługi – data powstania przychodu podatkowegoII.Ustalanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych 1.Określenie i ustalenie stopnia zaawansowania na dzień bilansowy2.Podstawowe metody obmiaru stopnia zaawansowania2.1 metoda kosztowa2.2 metoda obmiaru wykonanych prac3.Brak możliwości ustalania stopnia zaawansowania -skutki4.Wymogi stosowania umowy kosztowej obmiaru5.Ustalanie przychodów z umowy budowlanej5.1 w metodzie obmiaru5.2 w metodzie kosztowej 6.Ustalenie kosztów z umowy budowlanej7.Ewidencja różnic w zakresie przychodów i kosztów7.1 nadwyżka przychodów objętych fakturami częściowymi nad kwotą oszacowanych przychodów7.2 nadwyżka przychodów oszacowanych nad kwotą przychodów objętych fakturami częściowymi7.3 skutki podatkowe ewidencji różnic przychodów7.4 koszty oszacowane a koszty faktycznie zafakturowane (poniesione)7.5 skutki podatkowe różnic w zakresie kosztów8.Rezerwa na przewidywaną stratę, ustalenie, ewidencjaIII.Prezentacja w bilansie 1.Ujawnienia we wprowadzeniu do bilansu2.Ujawnienia w bilansie wykonawcy – dodatkowe pozycje2.1Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych2.2Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych3.Prezentacja nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi (narastająco)4.Prezentacja nadwyżki należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi (narastająco)5.Nadwyżka kosztów szacowanych z niezakończonych umów budowlanych nad kosztami poniesionymi (narastająco)6.Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych (narastająco)7.Ujawnienia w informacji dodatkowej informacje o umowach niezakończonych łącznie, w tym umowy ustalania metodą zysku zerowego7.1 Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych7.2 Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych7.3 Przychody bilansowe i przychody zafakturowane 7.4 Koszty bilansowe i koszty faktycznie poniesione7.5 Pozostałe ujawnienia w informacji dodatkowejIV.Podatek odroczony – ustalenie, ewidencja V.Zakończenie kontraktu – odbiór robótGrupa docelowa Dzień pierwszySłużby księgowe podmiotów branży budowlanej i deweloperskiej oraz pracownicy podmiotów rozliczających podmioty branży budowlanej i deweloperskiejDzień drugiSłużby księgowe podmiotów branży budowlanej i deweloperskiej oraz pracownicy podmiotów rozliczających podmioty branży budowlanej i deweloperskiejDzień trzeciSzkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowych i podatkowych, służb technicznych, a także dla działów controllingu, budżetowania, zarządzania kosztami i przychodami w firmach z branży budowlanej i deweloperskiej.Metodologia Dzień pierwszySzkolenie pozwoli uniknąć błędów przy rozliczaniu podatku VAT w branży budowlanej i deweloperskiej, pozwoli zaktualizować posiadaną wiedzę w oparciu o zmienione zapisy w ustawie, zaznajomi uczestników z bieżącym orzecznictwem.Dzień drugiSzkolenie pozwoli uniknąć błędów przy rozliczaniu podatku dochodowego w branży budowlanej i deweloperskiej, pozwoli zaktualizować posiadaną wiedzę w oparciu o zmienione zapisy w ustawie, zaznajomi uczestników z bieżącym orzecznictwem.Dzień trzeciUczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalającą na prawidłowe rozliczanie kontraktów długoterminowych rezlizowanych w branży budowlanej.Zaprezentowana zostanie w czasie szkolenia specjalistyczna wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem,zgodna z najlepszymi praktykami.Certyfikat Każdy z uczestników szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Czas trwania 4
Początek 2017-04-18
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja -
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo