Wzór dokumentu : Sprawozdanie kwartalne podmiotu...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 28/08/2016
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Środowiska
Tytuł dokumentu: Sprawozdanie kwartalne podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Opis: Dz.U. 2016, poz. 934 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2016 r.
Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails ERROR: The requested URL could not be retrieved

ERROR

The requested URL could not be retrieved


While trying to retrieve the URL: http://webapi.iform.pl/xmlrpc.php

The following error was encountered:

The system returned:

    (111) Connection refused

The remote host or network may be down. Please try the request again.

Your cache administrator is root.


Generated Sun, 28 Aug 2016 05:08:49 GMT by w3cache.adm.wp-sa.pl (squid/2.5.STABLE14)