wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Wzory dokumentów

Inne

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:
Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Inne"

Decyzja o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę/wykonanie robót budowlanych Decyzja o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę/wykonanie robót budowlanych
DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości
Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym
Druk upoważnienia do wykonywania kontroli abonamentu RTV Druk upoważnienia do wykonywania kontroli abonamentu RTV
DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych
Formularz zgłoszenia zmiany danych dotyczących odbiornika radiowego lub telewizyjnego Formularz zgłoszenia zmiany danych dotyczących odbiornika radiowego lub telewizyjnego
Informacja o danych ujawnionych podczas otwarcia ofert Informacja o danych ujawnionych podczas otwarcia ofert
Informacja o rocznej wielkości sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa i powyżej 4,5% do 18% Informacja o rocznej wielkości sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa i powyżej 4,5% do 18%
Informacja o rocznej wielkości sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu Informacja o rocznej wielkości sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Karta ewidencji odpadu Karta ewidencji odpadu
KW-WGLAD - Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej KW-WGLAD - Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej
Lista poborowych Lista poborowych
Odstąpienie od umowy na odległość Odstąpienie od umowy na odległość
Ogłoszenie o konkursie - formularz ZP-201 Ogłoszenie o konkursie - formularz ZP-201
Ogłoszenie o konkursie o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro Ogłoszenie o konkursie o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro
Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego spółki z o.o.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - formularz ZP-250 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - formularz ZP-250
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekraczającego górne wartości progowe Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekraczającego górne wartości progowe
Ogłoszenie o wynikach konkursu - formularz ZP-251 Ogłoszenie o wynikach konkursu - formularz ZP-251
Ogłoszenie o wyniku konkursu o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro Ogłoszenie o wyniku konkursu o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro
Ogłoszenie o zamówieniu - formularz ZP-200 Ogłoszenie o zamówieniu - formularz ZP-200
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości przekraczającej górne wartości progowe Ogłoszenie o zamówieniu o wartości przekraczającej górne wartości progowe
Opinia do wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym Opinia do wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym
Opłata z tytułu uzyskania koncesji na obrót paliwami Opłata z tytułu uzyskania koncesji na obrót paliwami
Oświadczenie członków zarządu o zaspokojeniu wierzycieli, którzy wnieśli sprzeciw Oświadczenie członków zarządu o zaspokojeniu wierzycieli, którzy wnieśli sprzeciw
Oświadczenie o nieprowadzeniu apteki Oświadczenie o nieprowadzeniu apteki
Oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza (przez przedsiębiorcę/hurtownika farmaceutycznego) Oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza (przez przedsiębiorcę/hurtownika farmaceutycznego)
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dotyczącej zamówienia publicznego Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dotyczącej zamówienia publicznego
Oświadczenie o prawie do opieki zdrowotnej Oświadczenie o prawie do opieki zdrowotnej
Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza
Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o stanie majątkowym składane przez osoby pełniące funkcje publiczne Oświadczenie o stanie majątkowym składane przez osoby pełniące funkcje publiczne
Oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego Oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego
Oświadczenie o zwolnieniu z abonamentu RTV Oświadczenie o zwolnieniu z abonamentu RTV
Oświadczenie oskarżyciela prywatnego o odstąpieniu od oskarżenia Oświadczenie oskarżyciela prywatnego o odstąpieniu od oskarżenia
Oświadczenie w prawie telekomunikacyjnym Oświadczenie w prawie telekomunikacyjnym
Pełnomocnictwo ogólne Pełnomocnictwo ogólne
Pełnomocnictwo procesowe Pełnomocnictwo procesowe
Pełnomocnictwo upoważniające do zawiązania spółki z o.o. Pełnomocnictwo upoważniające do zawiązania spółki z o.o.
Pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym Pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym
PIT - 28 za 2011 rok PIT - 28 za 2011 rok
PIT - 36 za 2011 rok PIT - 36 za 2011 rok
PIT - 36L za 2011 rok PIT - 36L za 2011 rok
PIT - 37 za 2011 rok PIT - 37 za 2011 rok
PIT - 38 za 2011 rok PIT - 38 za 2011 rok
PIT-36 za 2005 rok PIT-36 za 2005 rok
PIT-38 za 2005 rok PIT-38 za 2005 rok
PKWiU - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług - Dział 55-99 PKWiU - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług - Dział 55-99
Pokwitowanie Pokwitowanie
Powiadomienie o złożeniu oferty po terminie Powiadomienie o złożeniu oferty po terminie
Powiadomienie o zwrocie oferty złożonej po terminie Powiadomienie o zwrocie oferty złożonej po terminie
Protokoły kontroli owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży Protokoły kontroli owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
Protokół wstrzymania/wycofania z obrotu produktu leczniczego/wyrobu medycznego Protokół wstrzymania/wycofania z obrotu produktu leczniczego/wyrobu medycznego
Raport końcowy o zakończeniu procedury wstrzymania/ wycofania z obrotu produktu leczniczego Raport końcowy o zakończeniu procedury wstrzymania/ wycofania z obrotu produktu leczniczego
Raport o podjętych działaniach zabezpieczających w sprawie wstrzymania/ wycofania z obrotu produktu leczniczego/wyrobu medycznego Raport o podjętych działaniach zabezpieczających w sprawie wstrzymania/ wycofania z obrotu produktu leczniczego/wyrobu medycznego
Regulamin pracy Regulamin pracy
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu administracyjnego Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu administracyjnego
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję organu administracyjnego Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję organu administracyjnego
Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego
Sprawozdanie realizacji zadania publicznego Sprawozdanie realizacji zadania publicznego
Testament własnoręczny odwołujący testament Testament własnoręczny odwołujący testament
Testament własnoręczny ustanawiający wykonawcę Testament własnoręczny ustanawiający wykonawcę
Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki w umowie z członkiem zarządu Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki w umowie z członkiem zarządu
Uchwała o zwykłym podwyższeniu kapitału zakładowego Uchwała o zwykłym podwyższeniu kapitału zakładowego
Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Ugoda w przedmiocie spłaty zadłużenia i cofnięcia powództwa Ugoda w przedmiocie spłaty zadłużenia i cofnięcia powództwa
Umowa o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom Umowa o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom
Umowa przewłaszczenia Umowa przewłaszczenia
Uzupełnienie braków formalnych pozwu Uzupełnienie braków formalnych pozwu
VAT-12 - Skrócona deklaracja dla usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu VAT-12 - Skrócona deklaracja dla usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-UE - Informacja podsumowująca VAT-UE - Informacja podsumowująca
Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych
Wezwanie organu administracyjnego do usunięcia naruszenia prawa Wezwanie organu administracyjnego do usunięcia naruszenia prawa
Wezwanie poręczyciela do zapłaty z weksla Wezwanie poręczyciela do zapłaty z weksla
Wezwanie z urlopu wychowawczego Wezwanie z urlopu wychowawczego
Wezwanie żołnierza zwolnionego z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo Wezwanie żołnierza zwolnionego z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo
Wniosek o wezwanie do usunięcia braków i ewentualnie rozwiązanie spółki Wniosek o wezwanie do usunięcia braków i ewentualnie rozwiązanie spółki
Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie przez współwłaściciela czynności przekraczającej zwykły zarząd Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie przez współwłaściciela czynności przekraczającej zwykły zarząd
Wycofanie oferty Wycofanie oferty
Wypowiedzenie spółki jawnej przez spadkobierców wspólnika spółki Wypowiedzenie spółki jawnej przez spadkobierców wspólnika spółki
Wzorcowy statut obszaru ochrony uzdrowiskowej Wzorcowy statut obszaru ochrony uzdrowiskowej
WZÓR - raport szczegółowy w formie komunikatu elektronicznego (komunikat o obrocie produktami leczniczymi przez hurtownie)  WZÓR - raport szczegółowy w formie komunikatu elektronicznego (komunikat o obrocie produktami leczniczymi przez hurtownie) 
WZÓR - raport zbiorczy dotyczący wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne WZÓR - raport zbiorczy dotyczący wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne
Wzór dowodu osobistego Wzór dowodu osobistego
Wzór Karty Polaka Wzór Karty Polaka
Wzór oświadczenia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy Wzór oświadczenia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Wzór przelewu do ZUS obowiązujący od 1 kwietnia 2004 r. z urzędowymi objaśnieniami Wzór przelewu do ZUS obowiązujący od 1 kwietnia 2004 r. z urzędowymi objaśnieniami
Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej na 2006 r. Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej na 2006 r.
Wzór zgłoszenia wierzytelności w konsumenckim postępowaniu upadłościowym Wzór zgłoszenia wierzytelności w konsumenckim postępowaniu upadłościowym
Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne
Zaświadczenie o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego oraz wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego Zaświadczenie o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego oraz wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego
Zaświadczenie o miejscu zamieszkania w RP dla celów opodatkowania przychodów z oszczędności Zaświadczenie o miejscu zamieszkania w RP dla celów opodatkowania przychodów z oszczędności
Zaświadczenie o ukończeniu określonej formy kształcenia Zaświadczenie o ukończeniu określonej formy kształcenia
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób sprawujących nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób sprawujących nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi
Zawiadomienie członka rady nadzorczej spółki z o.o. o posiedzeniu rady Zawiadomienie członka rady nadzorczej spółki z o.o. o posiedzeniu rady
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert Zawiadomienie o odrzuceniu ofert
Zawiadomienie o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich Zawiadomienie o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich
Zawiadomienie o sprostowaniu omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny Zawiadomienie o sprostowaniu omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie PIP o wykroczeniu Zawiadomienie PIP o wykroczeniu
Zeznanie podatkowe (spadek) Zeznanie podatkowe (spadek)
Zgoda na poprawienie omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny Zgoda na poprawienie omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny
Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą
Zmiana oferty Zmiana oferty
Zrzeczenie się licencji na krajowy transport drogowy Zrzeczenie się licencji na krajowy transport drogowy

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl
9 innowacyjnych start-upów, które chcą zmieniać świat 9 innowacyjnych start-upów, które chcą zmieniać świat
CVC Young Innovator Awards to międzynarodowy konkurs dla startupów realizowany przez Youth Business Poland w partnerstwie z CVC Capital Partners i PwC. Jego pierwsza edycja odbywa się w tej chwili w Polsce. W konkursie wystartowało ok. 60 inicjatyw, z których do dalszego etapu przeszła tylko jedna trzecia. To z tymi wybranymi przedsiębiorcami fundusz CVC pracował przez sześć miesięcy nad ich pomysłami na biznes, zapewniając szkolenia, mentoring, coaching. Do ścisłego finału przeszło 9 najciekawszych inicjatyw, które walczyć będą o nagrodę główną CVC Young Innovator Awards w wysokości 60 000 zł. To, co wyróżnia ten konkurs spośród innych tego typu, to założenie, że wyróżniane projekty muszą być ważne społecznie. Chodzi o inicjatywy, które oprócz przynoszenia dochodu, dają istotną zmianę dla społeczeństwa. Dlatego znalazły się w nim aplikacje pomagające żyć zdrowo, inicjatywy przełamujące izolację starszych osób, czy patenty medyczne i biotechnologiczne. Zobaczcie sami, oto młodzi innowatorzy, którzy mogą odmienić nasze życie.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI