wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:
Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Wnioski"

Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości
Formularz wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1 Formularz wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1
Formularz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Formularz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
KW-ODPIS - Wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym KW-ODPIS - Wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
KW-OZN - Oznaczenie działki ewidencyjnej (załącznik do wniosku o założenie księgi wieczystej) KW-OZN - Oznaczenie działki ewidencyjnej (załącznik do wniosku o założenie księgi wieczystej)
KW-WGLAD - Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej KW-WGLAD - Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej
KW-WPIS - Wniosek o wpis w księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym KW-WPIS - Wniosek o wpis w księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
KW-ZAL - Wniosek o założenie księgi wieczystej KW-ZAL - Wniosek o założenie księgi wieczystej
NIP-2/A - Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, będących podatnikiem lub płatnikiem (Załącznik do formularza NIP-2) NIP-2/A - Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, będących podatnikiem lub płatnikiem (Załącznik do formularza NIP-2)
NIP-B Informacja o rachunkach bankowych NIP-B Informacja o rachunkach bankowych
Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego spółki z o.o.
Ograniczenie egzekucji Ograniczenie egzekucji
Opinia do wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym Opinia do wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym
Oświadczenie dłużnika o prawdziwości danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości Oświadczenie dłużnika o prawdziwości danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości
Oświadczenie pokrzywdzonego o wstąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego Oświadczenie pokrzywdzonego o wstąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego
Pełnomocnictwo do działania za wspólnych wierzycieli masy upadłości Pełnomocnictwo do działania za wspólnych wierzycieli masy upadłości
Pismo zawierające wnioski dowodowe - formularz "WD" Pismo zawierające wnioski dowodowe - formularz "WD"
Podanie o zarejestrowanie znaku towarowego Podanie o zarejestrowanie znaku towarowego
Pozew o zawarcie umowy o budowę lokalu Pozew o zawarcie umowy o budowę lokalu
Prywatny akt oskarżenia o spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowi (art. 157 § 2 kk) Prywatny akt oskarżenia o spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowi (art. 157 § 2 kk)
Regulamin pracy Regulamin pracy
Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego
Skierowanie do zakładu opiekuńczego Skierowanie do zakładu opiekuńczego
Testament własnoręczny z podstawieniem Testament własnoręczny z podstawieniem
Udzielenie urlopu bezpłatnego na wniosek Udzielenie urlopu bezpłatnego na wniosek
Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej
Uzupełnienie wniosku o wpis zastawu danymi o osobach Uzupełnienie wniosku o wpis zastawu danymi o osobach
Wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści oferty Wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści oferty
Wezwanie organu administracyjnego do usunięcia naruszenia prawa Wezwanie organu administracyjnego do usunięcia naruszenia prawa
Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości z likwidacją majątku Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości z likwidacją majątku
Wniosek do banku o rozłożenie zadłużenia na raty Wniosek do banku o rozłożenie zadłużenia na raty
Wniosek do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o udzielenie opinii stwierdzającej możność zapewnienia odpowiednich warunków obrotu Wniosek do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o udzielenie opinii stwierdzającej możność zapewnienia odpowiednich warunków obrotu
Wniosek do Komisji pojednawczej o uznanie ugody za bezskuteczną Wniosek do Komisji pojednawczej o uznanie ugody za bezskuteczną
Wniosek do MSWiA o zgodę na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca Wniosek do MSWiA o zgodę na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca
Wniosek do Prezesa NFZ o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju (ubezpieczony na terytorium RP) Wniosek do Prezesa NFZ o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju (ubezpieczony na terytorium RP)
Wniosek do Prezesa Urzędu o wyrażenie zgody na publikację ogłoszenia Wniosek do Prezesa Urzędu o wyrażenie zgody na publikację ogłoszenia
Wniosek do zakładowej komisji pojednawczej o przekazanie sprawy do sądu pracy w związku z nieosiągnięciem porozumienia Wniosek do zakładowej komisji pojednawczej o przekazanie sprawy do sądu pracy w związku z nieosiągnięciem porozumienia
Wniosek egzekucyjny o wydanie nieruchomości Wniosek egzekucyjny o wydanie nieruchomości
Wniosek indywidualny o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wniosek indywidualny o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Wniosek małoletniej o udzielenie jej zezwolenia na zawarcie małżeństwa Wniosek małoletniej o udzielenie jej zezwolenia na zawarcie małżeństwa
wniosek o dodatkowy urlop ojcowski wniosek o dodatkowy urlop ojcowski
Wniosek o dofinansowanie krajowego wypoczynku dzieci organizowanego we własnym zakresie (wczasy ,,pod gruszą") Wniosek o dofinansowanie krajowego wypoczynku dzieci organizowanego we własnym zakresie (wczasy ,,pod gruszą")
Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych (KRS-D1) Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych (KRS-D1)
Wniosek o dział spadku Wniosek o dział spadku
Wniosek o EKUZ dla pracownika, ucznia i studenta Wniosek o EKUZ dla pracownika, ucznia i studenta
Wniosek o interwencję do Rzecznika Praw Obywatelskich Wniosek o interwencję do Rzecznika Praw Obywatelskich
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika - zobowiązanie powstałe po 20 stycznia 2005 r. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika - zobowiązanie powstałe po 20 stycznia 2005 r.
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika - zobowiązanie powstałe przed 20 stycznia 2005 r. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika - zobowiązanie powstałe przed 20 stycznia 2005 r.
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi sądu polubownego Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi sądu polubownego
Wniosek o nadanie nazwiska ojca Wniosek o nadanie nazwiska ojca
Wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności Wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności
Wniosek o niekaralność osoby fizycznej - Krajowy Rejestr Karny (KRK) Wniosek o niekaralność osoby fizycznej - Krajowy Rejestr Karny (KRK)
Wniosek o niekaralność osoby prawnej - Krajowy Rejestr Karny (KRK) Wniosek o niekaralność osoby prawnej - Krajowy Rejestr Karny (KRK)
Wniosek o odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej Wniosek o odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej
Wniosek o odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności Wniosek o odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności
Wniosek o ogłoszenie upadłości Wniosek o ogłoszenie upadłości
Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej
Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
Wniosek o podanie numeru KRS Wniosek o podanie numeru KRS
Wniosek o podjęcie postępowania przed Komisją pojednawczą Wniosek o podjęcie postępowania przed Komisją pojednawczą
Wniosek o podwyżkę wynagrodzenia Wniosek o podwyżkę wynagrodzenia
Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
Wniosek o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości Wniosek o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości
Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego
Wniosek o przesłuchanie świadków testamentu, którego treść nie została spisana Wniosek o przesłuchanie świadków testamentu, którego treść nie została spisana
Wniosek o przesunięcie terminiu urlopu wypoczynkowego na wniosek pracownika Wniosek o przesunięcie terminiu urlopu wypoczynkowego na wniosek pracownika
Wniosek o przysposobienie Wniosek o przysposobienie
Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji
Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa
Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Wniosek o przyznanie kompensaty dla ofiar niektórych przestępstw Wniosek o przyznanie kompensaty dla ofiar niektórych przestępstw
Wniosek o przyznanie przydziału na realizację umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec Wniosek o przyznanie przydziału na realizację umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec
Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sprawowanie kurateli Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sprawowanie kurateli
Wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych / telewizyjnych Wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych / telewizyjnych
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, podejmująca działalność gospodarczą (KRS-W9) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, podejmująca działalność gospodarczą (KRS-W9)
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa (KRS-W6) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa (KRS-W6)
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-W7) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-W7)
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia (KRS-W5) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia (KRS-W5)
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna (KRS-W4) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna (KRS-W4)
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa (KRS-W1) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa (KRS-W1)
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna (KRS-W2) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna (KRS-W2)
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS-W3) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS-W3)
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (KRS-W8) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (KRS-W8)
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego (KRS-W22) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego (KRS-W22)
Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
Wniosek o rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą rozsiewczą naziemną Wniosek o rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą rozsiewczą naziemną
Wniosek o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wniosek o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza
Wniosek o sprostowanie wyroku Wniosek o sprostowanie wyroku
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy
Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia
Wniosek o stwierdzenie zgonu Wniosek o stwierdzenie zgonu
Wniosek o ubezwłasnowolnienie Wniosek o ubezwłasnowolnienie
Wniosek o uchylenie kurateli Wniosek o uchylenie kurateli
Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją
Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej prowadzącej obrót hurtowy prekursorami grupy I-R Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej prowadzącej obrót hurtowy prekursorami grupy I-R
Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej prowadzącej obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej prowadzącej obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi
Wniosek o udzielenie opinii o lokalu przeznaczonym na hurtownię farmaceutyczną Wniosek o udzielenie opinii o lokalu przeznaczonym na hurtownię farmaceutyczną
Wniosek o udzielenie podwyżki Wniosek o udzielenie podwyżki
Wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej Wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej
Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przez uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przez uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej prowadzącej obrót gazami medycznymi Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej prowadzącej obrót gazami medycznymi
Wniosek o umorzenie zaległości abonamentowych Wniosek o umorzenie zaległości abonamentowych
Wniosek o upoważnienie kuratora do reprezentowania osoby ubezwłasnowolnionej częściowo i do zarządu jej majątkiem Wniosek o upoważnienie kuratora do reprezentowania osoby ubezwłasnowolnionej częściowo i do zarządu jej majątkiem
Wniosek o urlop bezpłatny Wniosek o urlop bezpłatny
Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia
Wniosek o urlop wychowawczy Wniosek o urlop wychowawczy
Wniosek o urlop wychowawczy na dziecko przewlekle chore Wniosek o urlop wychowawczy na dziecko przewlekle chore
Wniosek o urlop wypoczynkowy po macierzyńskim Wniosek o urlop wypoczynkowy po macierzyńskim
Wniosek o ustalenie kapitału początkowego Wniosek o ustalenie kapitału początkowego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Wniosek o ustalenie zaliczki alimentacyjnej Wniosek o ustalenie zaliczki alimentacyjnej
Wniosek o ustanowienie kuratora celem ochrony praw osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw Wniosek o ustanowienie kuratora celem ochrony praw osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw
Wniosek o ustanowienie kuratora celem reprezentowania interesów dziecka poczętego Wniosek o ustanowienie kuratora celem reprezentowania interesów dziecka poczętego
Wniosek o ustanowienie kuratora celem reprezentowania w miejsce opiekuna osoby pozostającej pod opieką Wniosek o ustanowienie kuratora celem reprezentowania w miejsce opiekuna osoby pozostającej pod opieką
Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu
Wniosek o ustanowienie opieki Wniosek o ustanowienie opieki
Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego stwierdzającego nabycie spadku Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego stwierdzającego nabycie spadku
Wniosek o uznanie środka karnego za wykonany Wniosek o uznanie środka karnego za wykonany
Wniosek o uznanie za zmarłego Wniosek o uznanie za zmarłego
Wniosek o uznanie zagranicznych kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego Wniosek o uznanie zagranicznych kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego
Wniosek o uzupełnienie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku Wniosek o uzupełnienie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1
Wniosek o wpis do rejestru prowadzących agencje zatrudnienia Wniosek o wpis do rejestru prowadzących agencje zatrudnienia
Wniosek o wpis hipoteki przymusowej (księga "tradycyjna") Wniosek o wpis hipoteki przymusowej (księga "tradycyjna")
Wniosek o wpis ostrzeżenia (księga "tradycyjna") Wniosek o wpis ostrzeżenia (księga "tradycyjna")
Wniosek o wpis służebności gruntowej (księga "tradycyjna") Wniosek o wpis służebności gruntowej (księga "tradycyjna")
Wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów Wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów
Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów
Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów
Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz wyegzekwowanie świadczenia pieniężnego Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz wyegzekwowanie świadczenia pieniężnego
Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu wymuszenia zaniechania czynności Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu wymuszenia zaniechania czynności
Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę
Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę lub z ruchomości Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę lub z ruchomości
Wniosek o wszczęcie egzekucji, której przedmiotem jest wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej Wniosek o wszczęcie egzekucji, której przedmiotem jest wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
Wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego w celu prowadzenia egzekucji z kilku składowych części majątku dłużnika Wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego w celu prowadzenia egzekucji z kilku składowych części majątku dłużnika
Wniosek o wydanie dowodu osobistego Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o wydanie EKUZ - nieubezpieczony turysta Wniosek o wydanie EKUZ - nieubezpieczony turysta
Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego
Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej
Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
Wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej (księga "tradycyjna") Wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej (księga "tradycyjna")
Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
Wniosek o wydanie opinii (przez inspektora sanitarnego) Wniosek o wydanie opinii (przez inspektora sanitarnego)
Wniosek o wydanie opinii (zapewnienie o warunkach obrotu dla środków odurzających) Wniosek o wydanie opinii (zapewnienie o warunkach obrotu dla środków odurzających)
Wniosek o wydanie paszportu Wniosek o wydanie paszportu
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
Wniosek o wydanie zarządzenia odnośnie ochrony majątku osoby pozostającej pod opieką Wniosek o wydanie zarządzenia odnośnie ochrony majątku osoby pozostającej pod opieką
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 4,5% zawartości Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 4,5% zawartości
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholu Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholu
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 4,5% do 18% Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 4,5% do 18%
Wniosek o wyjawienie majątku Wniosek o wyjawienie majątku
Wniosek o wyjawienie przedmiotów spadkowych Wniosek o wyjawienie przedmiotów spadkowych
Wniosek o wykreślenie hipoteki (księga "tradycyjna") Wniosek o wykreślenie hipoteki (księga "tradycyjna")
Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa (KRS-X1) Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa (KRS-X1)
Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (KRS-X3) Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (KRS-X3)
Wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów Wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów
Wniosek o wyłączenie przedmiotu z masy upadłości Wniosek o wyłączenie przedmiotu z masy upadłości
Wniosek o wyłączenie sędziego (postępowanie cywilne) Wniosek o wyłączenie sędziego (postępowanie cywilne)
Wniosek o wyłączenie z masy upadłości Wniosek o wyłączenie z masy upadłości
Wniosek o wymianę prawa jazdy Wniosek o wymianę prawa jazdy
Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem wspólnym Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem wspólnym
Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie przez współwłaściciela czynności przekraczającej zwykły zarząd Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie przez współwłaściciela czynności przekraczającej zwykły zarząd
Wniosek o wyrobienie paszportu dla dziecka Wniosek o wyrobienie paszportu dla dziecka
Wniosek o wyznaczenie II terminu licytacji ruchomości Wniosek o wyznaczenie II terminu licytacji ruchomości
Wniosek o wyznaczenie kuratora dla strony nieznanej z miejsca pobytu Wniosek o wyznaczenie kuratora dla strony nieznanej z miejsca pobytu
Wniosek o zabezpieczenie alimentów na rzecz dzieci Wniosek o zabezpieczenie alimentów na rzecz dzieci
Wniosek o zabezpieczenie spadku Wniosek o zabezpieczenie spadku
Wniosek o zajęcie na zabezpieczenie Wniosek o zajęcie na zabezpieczenie
Wniosek o zakazanie osobistej styczności z dzieckiem Wniosek o zakazanie osobistej styczności z dzieckiem
Wniosek o zarejestrowanie zmian w składzie zarządu spółki z o.o. (KRS Z3) - wzór Wniosek o zarejestrowanie zmian w składzie zarządu spółki z o.o. (KRS Z3) - wzór
Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej
Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
Wniosek o zezwolenie na zaprzestanie przez opiekuna prowadzenia pilnych spraw związanych z zarządem majątkiem małoletniego Wniosek o zezwolenie na zaprzestanie przez opiekuna prowadzenia pilnych spraw związanych z zarządem majątkiem małoletniego
Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa między powinowatymi Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa między powinowatymi
Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej niedorozwojem umysłowym Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej niedorozwojem umysłowym
Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń (KRS-Z10) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń (KRS-Z10)
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa (KRS-Z6) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa (KRS-Z6)
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-Z7) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-Z7)
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia (KRS-Z5) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia (KRS-Z5)
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska (KRS-Z13) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska (KRS-Z13)
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska (KRS-Z1) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska (KRS-Z1)
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (KRS-Z8) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (KRS-Z8)
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego (KRS-Z22) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego (KRS-Z22)
Wniosek o zmianę nazwiska Wniosek o zmianę nazwiska
Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - kurator (KRS-Z50) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - kurator (KRS-Z50)
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe (KRS-Z67) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe (KRS-Z67)
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie upadłościowe (KRS-Z64) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie upadłościowe (KRS-Z64)
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty (KRS-Z30) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty (KRS-Z30)
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel-zmiana (KRS-Z42) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel-zmiana (KRS-Z42)
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność (KRS-Z41) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność (KRS-Z41)
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS (KRS-Z40) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS (KRS-Z40)
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny/ zarząd przymusowy/ powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym (KRS-Z63) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny/ zarząd przymusowy/ powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym (KRS-Z63)
Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wprowadzania, zbierania, przetwarzania, recyklingu lub innych form odzyskiwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wprowadzania, zbierania, przetwarzania, recyklingu lub innych form odzyskiwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Wniosek o zniesienie współwłasności Wniosek o zniesienie współwłasności
Wniosek o zobowiązanie opiekuna do złożenia do depozytu sądowego kosztowności osoby pozostającej pod opieką Wniosek o zobowiązanie opiekuna do złożenia do depozytu sądowego kosztowności osoby pozostającej pod opieką
Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia rachunku końcowego z zarządu majątkiem małoletniego Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia rachunku końcowego z zarządu majątkiem małoletniego
Wniosek o zwolnienie wykonawcy testamentu Wniosek o zwolnienie wykonawcy testamentu
Wniosek o zwolnienie z obowiązku objęcia opieki nad małoletnim Wniosek o zwolnienie z obowiązku objęcia opieki nad małoletnim
Wniosek o zwolnienie z opieki Wniosek o zwolnienie z opieki
Wniosek o zwolnienie z uwagi na opiekę nad dzieckiem Wniosek o zwolnienie z uwagi na opiekę nad dzieckiem
Wniosek powoda o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych Wniosek powoda o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych
Wniosek powoda o ustanowienie adwokata / radcy prawnego Wniosek powoda o ustanowienie adwokata / radcy prawnego
Wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata Wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata
Wniosek upadłego o zawarcie układu z wierzycielami Wniosek upadłego o zawarcie układu z wierzycielami
Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości
Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości
Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
Wniosek wierzyciela o uchylenie układu Wniosek wierzyciela o uchylenie układu
Wspólnicy spółki jawnej - załącznik do wniosku o rejestrację spółki (KRS-WB) Wspólnicy spółki jawnej - załącznik do wniosku o rejestrację spółki (KRS-WB)
Wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych w okresie po dniu niewypłacalności pracodawcy Wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych w okresie po dniu niewypłacalności pracodawcy
Wzór oświadczenia dłużnika o prawdziwości danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości Wzór oświadczenia dłużnika o prawdziwości danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości
Wzór wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Wzór wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
Wzór wniosku o przyznanie Karty Polaka Wzór wniosku o przyznanie Karty Polaka
Wzór wniosku o widywanie się z dzieckiem Wzór wniosku o widywanie się z dzieckiem
Wzór wniosku o wyłączenie przedmiotu z masy upadłości upadłego konsumenta Wzór wniosku o wyłączenie przedmiotu z masy upadłości upadłego konsumenta
Wzór wywiadu pielęgniarskiego oraz zaświadczenia lekarskiego Wzór wywiadu pielęgniarskiego oraz zaświadczenia lekarskiego
Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotów rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS-WK) Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotów rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS-WK)
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - reprezentant podmiotu zagranicznego (KRS-WJ) Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - reprezentant podmiotu zagranicznego (KRS-WJ)
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej (KRS-WB) Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej (KRS-WB)
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru (KRS-WE) Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru (KRS-WE)
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne (KRS-WA) Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne (KRS-WA)
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - sposób powstania podmiotu (KRS-WH) Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - sposób powstania podmiotu (KRS-WH)
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacje zrzeszone (KRS-WI) Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacje zrzeszone (KRS-WI)
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - założyciele lub fundatorzy (KRS-WF) - wzór Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - założyciele lub fundatorzy (KRS-WF) - wzór
Załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - sprawozdania finansowe i inne dokumenty (KRS-ZN) Załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - sprawozdania finansowe i inne dokumenty (KRS-ZN)
Załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - działalność pożytku publicznego (KRS-Z-OPP) Załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - działalność pożytku publicznego (KRS-Z-OPP)
Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - organizacje zrzeszone (KRS-ZI) Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - organizacje zrzeszone (KRS-ZI)
Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - połączenie, podział, przekształcenie (KRS-ZS) Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - połączenie, podział, przekształcenie (KRS-ZS)
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - partnerzy (KRS-ZD) Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - partnerzy (KRS-ZD)
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - połączenie, podział spółki (KRS-ZH) Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - połączenie, podział spółki (KRS-ZH)
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - prokurenci (KRS-ZL) Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - prokurenci (KRS-ZL)
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - przedmiot działalności (KRS-ZM) Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - przedmiot działalności (KRS-ZM)
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego (KRS-ZJ) Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego (KRS-ZJ)
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki komandytowej (KRS-ZC) Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki komandytowej (KRS-ZC)
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru (KRS-ZE) Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru (KRS-ZE)
Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego (KRS-ZR) Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego (KRS-ZR)
Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciele (KRS-ZP) Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciele (KRS-ZP)
Załączniki do wniosku o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym Załączniki do wniosku o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o przesunięciu urlopu Zawiadomienie o przesunięciu urlopu
Zawiadomienie o testamencie ustnym, którego treść nie została spisana Zawiadomienie o testamencie ustnym, którego treść nie została spisana
Zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów Zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów
Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych w okresie poprzedzającym dzień niewypłacalności pracodawcy Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych w okresie poprzedzającym dzień niewypłacalności pracodawcy
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące
Zgodny wniosek o orzeczenie separacji Zgodny wniosek o orzeczenie separacji
ZUS Z-15 Wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego ZUS Z-15 Wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego
Żądanie rozpoznania sprawy na podstawie odpisu skargi do sądu administracyjnego Żądanie rozpoznania sprawy na podstawie odpisu skargi do sądu administracyjnego

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl