Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2013, nr 0 z dnia 2013-01-02

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb zatrzymań  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 2

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 3

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 4

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 5

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 6

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 7

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 8

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 9

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 10

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 13

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy, Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elblągu i Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 16

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 18

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2013  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 20

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Służbie Katechetycznej Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 21

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 22

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 23

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 24

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 25

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie reorganizacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 29

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 30

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 2012 t. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 31

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie oświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 32

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 33

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 34

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 35

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 36

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 37

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego "112" albo innych numerów alarmowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 38

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 39

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 40

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 41

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 42

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 43

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 44

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 45

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 46

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 47

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 48

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 49

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 50

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 51

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 52

  Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 53

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 54

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum "Koordynacja wspólnot Odnowy w Duchu Świętym" z siedzibą w Lublinie  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 55

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Słowo Prawdy z siedzibą w Warszawie  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 56

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 57

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 58

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 59

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisana w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 60

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 61

  Umowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związane z tym warunki, podpisana w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencja o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzona w Paryżu dnia 30 maja 1975 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 62

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 63

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 64

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 66

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Duszpasterstwu Młodzieży Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 67

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 68

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 69

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 70

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 71

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 72

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 73

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 74

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 75

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 76

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 77

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 78

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 79

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Optyki Stosowanej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 80

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych, na których wprowadza się usługi informacji rzecznej (RIS)  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 81

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie sprawozdania z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 82

  Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 83

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 84

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 85

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 86

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 87

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. sygn. akt K 38/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 88

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. sygn. akt K 18/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 89

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 90

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 91

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 92

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 93

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 94

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania podatkowego oraz oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 95

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 96

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 97

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 98

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 99

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 100

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 101

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 102

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej ,,Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 103

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 104

  Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego  / Minister Administracji i Cyfryzacjiminister Spraw Wewnętrznychminister Środowiskaminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 105

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 106

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie czynności kontrolnych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 107

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 108

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Padew Narodowa w województwie podkarpackim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 109

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Trzcianki w województwie wielkopolskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 110

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 111

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 112

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 113

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 114

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie opłat lotniskowych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 115

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz warunków wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 116

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 117

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 118

  Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 119

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 120

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 121

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 122

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 123

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 124

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 125

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o okolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 126

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 127

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 128

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 129

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 130

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 131

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 132

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie bezpiecznego przewozu ładunków masowych statkami  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 133

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 134

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 135

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 136

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 137

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 138

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 139

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 140

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 stycznia 2013 r. sygn. akt P 46/09  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 141

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 142

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 stycznia 2013 r. sygn. akt SK 18/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 143

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 144

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 145

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 146

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 147

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 148

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 149

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie maksymalnego odsetka, o jaki można zmniejszyć całkowitą kwotę wydatków w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 150

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 151

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 152

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 153

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 154

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 155

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 156

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 157

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 158

  Program Wykonawczy do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy kulturalnej na lata 2013-2015 podpisany w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 159

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy kulturalnej na lata 2013-2015, podpisanym w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 160

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 161

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 2013 r. sygn. akt K 1/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 162

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 163

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 164

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 2013 r. sygn. akt SK 28/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 165

  Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 166

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 167

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 168

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 169

  Ustawa Budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 170

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 171

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 172

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 173

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 174

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 175

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 176

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 177

  Porozumienie Europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzone w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 178

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 179

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 180

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 181

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 182

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 183

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia aukcji uprawnień do emisji  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 184

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2013 r.  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 185

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 186

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 187

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 188

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 189

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 190

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 191

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 192

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów celnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 193

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2013 r. sygn. akt K 14/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 194

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 195

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wnoszenia broni oraz materiałów wybuchowych na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 196

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 197

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie dofinansowania kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 198

  Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 199

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 200

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 201

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 202

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 203

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 204

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kościelnemu Stowarzyszeniu Wiernych ,,Wspólnota Dobrego Pasterza" z siedzibą w Łazach  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 205

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 206

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 207

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 208

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 210

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 211

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 212

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 213

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 214

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodnych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 215

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 216

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 217

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 218

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 219

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 220

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 221

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 222

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 223

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 224

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 225

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 226

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 227

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej ,,Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej"  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 228

  Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 229

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 230

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 231

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 232

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 233

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 234

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 235

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 236

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 237

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 238

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 239

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 240

  Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 241

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Łęknicy w województwie lubuskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 242

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Słupsk w województwie pomorskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 243

  Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 244

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2013 r. sygn. akt K 6/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 245

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 246

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 247

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 248

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 249

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 250

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 251

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 252

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 253

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 254

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 255

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 256

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 257

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 258

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie warunków i trybu zaliczania okresów służby i pracy uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 259

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 260

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 261

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 262

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podpisie elektronicznym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 263

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 264

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku "ostatniej mili" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 265

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 266

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 267

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 268

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 269

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 270

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla etapu likwidacji obiektów jądrowych oraz zawartości raportu z likwidacji obiektu jądrowego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 271

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2013 r. sygn. akt P 14/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 272

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Bartłomieja Sienkiewicza - Ministra Spraw Wewnętrznych - w zakresie koordynacji służb specjalnych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 273

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 274

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie konkursu na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 275

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 276

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 277

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 278

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 279

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 280

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 281

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 282

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie czasu wyładunku ryb z gatunków, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 283

  Ustawa z dnia 20 lutego 2013 r. o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 284

  Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2012-2014, podpisany w Kiszyniowie dnia 3 grudnia 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 285

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2012-2014, podpisanym w Kiszyniowie dnia 3 grudnia 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 286

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu ,,Bory Tucholskie" z siedzibą w Charzykowach  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 287

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Pienińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 288

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 289

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 290

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 291

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 292

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Babiogórskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zawoi  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 293

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Białowieży  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 294

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Poleskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Urszulinie  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 295

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu ,,Ujście Warty" z siedzibą w Chyrzynie  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 296

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 297

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 298

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2013 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 299

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 300

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 301

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu powoływania i działania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 302

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 303

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 304

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Drawieńskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Drawnie  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 305

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Gorczańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Porębie Wielkiej  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 306

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Izabelinie  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 307

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeleniej Górze  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 308

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Słowińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Smołdzinie  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 309

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 310

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 311

  Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 312

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Narwiańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Kurowie  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 313

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 314

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zwierzyńcu  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 315

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 316

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 317

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wigierskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krzywem  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 318

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wolińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Międzyzdrojach  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 319

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 320

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 321

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 322

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 323

  Konwencja o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzona w Oslo dnia 18 września 1997 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 324

  Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzona w Oslo dnia 18 września 1997 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 325

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 326

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 327

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 328

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 329

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 330

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 331

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 332

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 333

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 334

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 335

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 336

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie pomocy psychologicznej dla weterana-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 337

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 338

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezesa Agencji Rynku Rolnego, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 339

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 340

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 341

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie składki na pokrycie kosztów działalności Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 342

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 343

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży  / Minister Gospodarkiminister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 344

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 345

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 346

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 347

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 348

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków przekazywania ewidencji związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 349

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 350

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2013 r. sygn. akt SK 12/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 351

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2013 r. sygn. akt K 15/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 352

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 353

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 354

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 355

  Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 356

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 357

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 358

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 359

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 360

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 361

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 362

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 363

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 364

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 365

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 366

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 367

  Rzoporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 368

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 369

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 370

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 371

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 372

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 373

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 374

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 375

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2013 r. sygn. akt U 2/11 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 376

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 marca 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 377

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 378

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 379

  Rozporzadzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 380

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 381

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Miasta Żagań oraz przedterminowych wyborów burmistrza Żagania w województwie lubuskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 382

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 383

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 384

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 385

  Obwieszczenie Marszłka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cenach 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 386

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności i sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 387

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz wysokości odpisu na ten fundusz  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 388

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 389

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 390

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, podpisana w Ułan Bator dnia 9 lipca 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 391

  Oświadczenie rządowe z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 lipca 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 392

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 393

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 394

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 395

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 396

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 397

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o zgromadzeniach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 398

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej ,,Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej"  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 400

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 401

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 402

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Szemud w województwie pomorskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 403

  Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 404

  Ustawa z dnia 8 lutego 2013 r. o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 405

  Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 406

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 407

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 408

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 409

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Lubinie od strony lądu  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 410

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 411

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad wynagradzania za przeprowadzenie kontroli kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 412

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 413

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 414

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 415

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 416

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie badania sprawności technicznej opryskiwaczy  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 417

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędowego sprawdzenia  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 418

  Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 419

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zakresu wiadomości obowiązujących na egzaminie dla pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, którzy uzyskali świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 420

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 421

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 422

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 423

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 424

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 425

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, a także związanych z tym obowiązków Policji  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 426

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 427

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 428

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 429

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2013 r. sygn. akt SK 30/09  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 430

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 432

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2013 r. sygn. akt K 25/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 433

  Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spólkach publicznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 434

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 435

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 438

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na 2013 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 439

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminów przewozu lotniczego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 440

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 441

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 442

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 443

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 444

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 2013 r. sygn. akt K 11/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 445

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 446

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 447

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 448

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2013 r. sygn. akt K 27/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 449

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między depozytariuszami funduszu podstawowego i funduszu powiązanego oraz rodzajów nieprawidłowości, które uznaje się za mające negatywny wpływ na fundusz powiązany  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 450

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych funduszu podstawowego i funduszu powiązanego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 451

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w dokumencie informacyjnym funduszu inwestycyjnego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 452

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 453

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisana w San Marino dnia 31 marca 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 454

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w San Marino dnia 31 marca 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 455

  Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 456

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 457

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie terminów składania oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na wprowadzenie do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 458

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, placówek operatora publicznego lub innego operatora pocztowego i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 459

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 460

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 461

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 462

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 463

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 464

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z organami wojskowymi sprawującymi nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 465

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 466

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 467

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 468

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Bona Temporalia  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 469

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 470

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między funduszem podstawowym a funduszem powiązanym oraz wewnętrznych zasad prowadzenia działalności w zakresie zarządzania funduszem podstawowym i funduszem powiązanym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 471

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 472

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 473

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 474

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 475

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosmetykach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 476

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 477

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 478

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 479

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 480

  Ustawa z dnia 22 marca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 481

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 482

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 483

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 484

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 485

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 486

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 487

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 488

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 489

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 490

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 491

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych oraz surowców wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 492

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 493

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 494

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 495

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 496

  Ustawa z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 497

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie przeglądów, prób i uznawania kontenerów  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 498

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 499

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 500

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 501

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 502

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 503

  Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gatunków rolnych i leśnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 504

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rozwiązań technicznych, jakie powinny być zastosowane podczas wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 505

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 506

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie jednostek odpowiedzialnych za genetyczne zasoby roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 507

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 508

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 509

  Ustawa z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 510

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 511

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 512

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 513

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 514

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 515

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 516

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 517

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 518

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 519

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 520

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 521

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 522

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 523

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 524

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 525

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 526

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 527

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Miasta Elbląg oraz przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Elbląg w województwie warmińsko-mazurskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 528

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 529

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 530

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 531

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 532

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 533

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 534

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 535

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 536

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 537

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 538

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 539

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości mieszanek dla ochrony środowiska oraz wzoru świadectwa mieszanki dla ochrony środowiska  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 540

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list subwencji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 541

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrot którym jest wymagane zezwolenie  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 542

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług powszechnych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 543

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji dnia 6 maja 2013 r. w sprawie metodologii ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 544

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 545

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 546

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 maja 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 547

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 548

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2013 r. sygn. akt K 12/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 549

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2013 r. sygn. akt P 44/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 550

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 551

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 552

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa oraz sposobu realizacji uprawnień członków ochotniczych drużyn ratowniczych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 553

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 554

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 555

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie określenia wartości standardowej na 2013 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 556

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nasielska w województwie mazowieckim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 557

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektóych serotypów Sallmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2012 i 2013  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 558

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2012 i 2013  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 559

  Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 560

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 561

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2013 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 562

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego ,,Katowice" w Pyrzowicach  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 563

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na 2013 r. programu zwalczania wścieklizny oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 564

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 565

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obrazów i danych utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 566

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2014 r.  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 567

  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 568

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 569

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 570

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od lutego do marca, w lipcu, we wrześniu i od listopada do grudnia 2011 r. oraz od stycznia do marca i od maja do października 2012 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 571

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na 2013 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 572

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przetwarzania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne informacji i danych stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 573

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie listy państw równoważnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 574

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej - ,,Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych"  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 575

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 576

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 577

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 578

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 579

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 580

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczególowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 581

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 582

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki ,,Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki ,,Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 583

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 584

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej strefy budżetowej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 585

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2013 r. sygn. akt SK 11/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 586

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie liczenia i systemu rejestracji osób odbywających podróż morską  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 587

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru w zakresie czynnej służby wojskowej żołnierzy pełniących służbę w sądach wojskowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 588

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 589

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 590

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 591

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 592

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 593

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów szprota w podobszarach 22-32 Morza Bałtyckiego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 594

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 595

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 596

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 597

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 598

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 599

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 600

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 601

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 602

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu  / Minister Sportu i Turystykiminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 603

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 604

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedlu Zdrojowemu położonemu na obszarze miasta na prawach powiatu Skierniewice oraz sołectwom: Maków, Krężce i Dąbrowice położonym na obszarze gminy Maków  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 605

  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 606

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 607

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 608

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie sposobu wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 609

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu przyznawania dofinansowania na realizację działań związanych z wytwarzaniem biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych i wykorzystaniem ich w transporcie  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 610

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 611

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 612

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Kleszczów w województwie łódzkim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 613

  Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 614

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 615

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 616

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 617

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 618

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 619

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 620

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 621

  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 622

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 623

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 624

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli w zakresie jakości handlowej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 625

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 626

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 627

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 628

  Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 629

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 630

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 631

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji z udogodnieniami odbioru dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 632

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 633

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz szczegółowych wymagań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych, jakie powinny spełniać te napoje  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 634

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 635

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 636

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 637

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 638

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie celi zabezpieczającej i izby izolacyjnej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 639

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 640

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 641

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie pokoju izolacyjnego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 642

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 643

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 644

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 645

  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 646

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 647

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 648

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 649

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 650

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku oraz zmiany nazwy i zakresu działania Archiwum Państwowego m.st. Warszawy  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 651

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 652

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 2013 r. sygn. akt P 27/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 653

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2013 r. sygn. akt P 46/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 654

  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 655

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 656

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Elblągu od strony lądu  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 657

  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 658

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu ustanawiania sieci portów lotniczych i wspólnego systemu opłat lotniskowych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 659

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 660

  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 661

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłaty za wyznaczenie jednostki uprawnionej  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 662

  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 663

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 664

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 665

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 666

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 667

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 668

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 669

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 670

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 671

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 672

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 673

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 674

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 675

  Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 676

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie operatu rybackiego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 677

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 678

  Umowa ramowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisana w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 679

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 680

  Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisany w Oslo dnia 5 lipca 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 681

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchyleniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 682

  Protokół o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 683

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonym w Bratysławie dnia 27 maja 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 684

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Sanok w województwie podkarpackim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 685

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zabrodzie w województwie mazowieckim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 686

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 687

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 688

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 689

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 690

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 691

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 692

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2013 r. sygn. akt P 43/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 693

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2013 r. sygn. akt SK 49/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 694

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 695

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 696

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 697

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 698

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 700

  Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 701

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 702

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 703

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i uznanie świadectwa homologacji  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 704

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 705

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2013/2014  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 706

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum lokalnym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 707

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 708

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 709

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 710

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 711

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 712

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 713

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 714

  Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 715

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w gminie Terespol  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 716

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 717

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 718

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 719

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zezwoleń związanych w przewozem lotniczym  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 720

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 721

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 722

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 723

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Komisji Heraldycznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 724

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 725

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 726

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 727

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 728

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 729

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 730

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 731

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 732

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiórkach publicznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 733

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 734

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 735

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 736

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 737

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 738

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 739

  Traktat między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chorwacji dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzony w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 740

  Oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 741

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 742

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykorzystania w 2013 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 743

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 744

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 745

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 746

  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 747

  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 748

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 749

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 750

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 751

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 752

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 753

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 754

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 755

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 756

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem w 2013 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 757

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 758

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 759

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie charakterystyki odpadów wydobywczych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 760

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 761

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 762

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 763

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 764

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 765

  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 766

  Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 767

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 768

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 770

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 771

  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 772

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 773

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 774

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 775

  Ustawa z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 776

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 777

  Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 778

  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT"  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 779

  Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 780

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentu sprzedaży i deklaracji przejęcia  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 781

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie opłaty za wydanie formularzy dokumentu sprzedaży oraz deklaracji przejęcia  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 782

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 783

  Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 784

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 785

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 786

  Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 787

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 788

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 789

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 790

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 791

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r. sygn. akt K 17/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 792

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 2013 r. sygn. akt K 37/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 793

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 73  / Sąd Najwyższy /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 794

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 795

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 796

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r. sygn. akt P 35/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 797

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 798

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie określenia dodatkowych wymagań dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji SOLAS  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 799

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 800

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie warunków i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynkach owoców i warzyw  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 801

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi św. Józefa z siedzibą w Będzinie  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 802

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2013 r. sygn. akt SK 23/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 803

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 804

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt P 11/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 805

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt K 30/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 806

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów szprota w podobszarach 22-32 Morza Bałtyckiego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 807

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny  / Minister Finansówminister Obrony Narodowejminister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 808

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 809

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 810

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 811

  Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 812

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby przygotowawczej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 813

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Fromborka w województwie warmińsko-mazurskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 814

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2013 r. sygn. akt K 36/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 815

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 816

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 817

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 818

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 819

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 820

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 821

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 822

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 823

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 824

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 825

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2013 r. sygn. akt K 33/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 826

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2013 r. sygn. akt K 12/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 827

  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 828

  Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 829

  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 830

  Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 831

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 832

  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 833

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 834

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 835

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 836

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 837

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 838

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 839

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 840

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 841

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 842

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2013 r. sygn. akt P 49/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 843

  Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 844

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 845

  Konwencja o pracy na morzu, przyjęta przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 846

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 847

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 848

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 849

  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 850

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 851

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 852

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 853

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 854

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 855

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 856

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 859

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 861

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 862

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 863

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 864

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 865

  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 866

  Ustawa z dnia z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 867

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 868

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 869

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 870

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 871

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 872

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 873

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 874

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 875

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 876

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 877

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 878

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 879

  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 880

  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 881

  Ustawa z dnia 14 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 882

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 883

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opiniowania służbowego policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 884

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 885

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 886

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 887

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego ,,Rzeszów-Jasionka"  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 888

  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 889

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 890

  Rozporządzenie Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych  / Minister Spraw Wewnętrznychminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 891

  Rozporządzenie Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 892

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 893

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 894

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 895

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 896

  Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 897

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 898

  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 899

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 900

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 901

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 902

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2013 r. sygn. akt K 7/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 903

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2013 r. sygn. akt K 13/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 904

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2013 r. sygn. akt P 53/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 905

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013 r. sygn. akt SK 9/10  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 906

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 907

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 908

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 909

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 910

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych  / Minister Pracy i Opieki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 911

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 912

  Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 913

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 914

  Ustawa z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 915

  Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 916

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 917

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 918

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2013-2018  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 919

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Bierawa w województwie opolskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 920

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 921

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 922

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 923

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 924

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 925

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 926

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 927

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 928

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lipca 2013 r. sygn. akt P 36/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 929

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 930

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 931

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 932

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 933

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 934

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 935

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 936

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 937

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 938

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 939

  Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 940

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 941

  Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 942

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oaz rokowań na zbycie nieruchomości  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 943

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 944

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 945

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 946

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 947

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 948

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 949

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 950

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 951

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 952

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 953

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 954

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 955

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz trybu przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposobu weryfikacji podpisu elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 956

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 957

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 958

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 959

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 960

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 961

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 962

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 963

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 964

  Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisany w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 965

  Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 966

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 967

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 968

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 969

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 970

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 971

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 972

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 973

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 974

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 975

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 976

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 977

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 978

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 979

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 980

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 981

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 982

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rencie socjalnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 983

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 984

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 985

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r. sygn. akt SK 18/09  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 986

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 987

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 988

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 989

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 990

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 991

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 992

  Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 993

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 994

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 995

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2013 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 996

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 997

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o organizacji rynku rybnego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie zdrowia  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lipca 2013 r. sygn. akt P 4/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2013 r. sygn. akt P 56/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1004

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2013 r. sygn. akt SK 17/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1005

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2013 r. sygn. akt SK 61/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1006

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 lipca 2013 r. sygn. akt SK 12/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1008

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1009

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1011

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie okresowej oceny pracy i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego prokuratora  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1012

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1014

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1015

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1016

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1017

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zwiększenia współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2011/2012  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1018

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1019

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1020

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1021

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1022

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 września 2013 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w imieniu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1023

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2013 r. sygn. akt U 5/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1024

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych oraz wzoru zgłoszenia dotyczącego prowadzenia działalności pocztowej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1025

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Hospicjum ,,Santa Galla" z siedzibą w Łabuńkach Pierwszych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1026

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1027

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1028

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1029

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od kwietnia do lipca 2013 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1030

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks spółek handlowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1031

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1032

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1033

  Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1034

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1035

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1036

  Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1037

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1038

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1039

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1040

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1041

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2012  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1042

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1043

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1044

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1045

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1046

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się ślimaków z rodzaju Pomacea (Perry)  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1047

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1048

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1049

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1050

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1051

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1052

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości współczynników redukcyjnych na lata 2014 i 2015  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1053

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Piekoszów oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Piekoszów w województwie świętokrzyskim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1054

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1055

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1056

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1057

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1058

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1059

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG)  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1060

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin na koszt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu oraz dokumentów, na podstawie których następuje realizacja tych uprawnień  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1061

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1062

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1063

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1064

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1065

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu ,,Owoce w szkole"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1066

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenia lub na studia  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1067

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1068

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności szkoleniowej personelu lotniczego podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów szkolących  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1069

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1070

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1071

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1072

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 2013 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą wodną śródlądową  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1073

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 2013 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu morskiego właściwego do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą morską  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1074

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1075

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1076

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1077

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1078

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1079

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1080

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1081

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1082

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1083

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1084

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1085

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia organów emerytalno-rentowych właściwych do przyznawania świadczenia pieniężnego i ryczałtu energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz zasad i trybu ich wypłacania  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1086

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1087

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2013 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1088

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1089

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1090

  Tekst jednolity zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjęty w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1091

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjętego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1092

  Zmiany z Manili do załącznika do Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzone w Manili dnia 25 czerwca 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1093

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian z Manili do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonych w Manili dnia 25 czerwca 2010 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1094

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego dnia 25 maja 2000 r. w Nowym Jorku 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1095

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1096

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1097

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1098

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie reorganizacji Branżowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Elektrycznych ,,Komel"  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1099

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1100

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1101

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1102

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie współczynnika wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1103

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1104

  Porozumienie Wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Poświadczenia uprawnień do kierowania prywatnymi pojazdami silnikowymi, podpisane w Stuttgarcie dnia 20 maja 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1105

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Poświadczenia uprawnień do kierowania prywatnymi pojazdami silnikowymi, podpisanym w Stuttgarcie dnia 20 maja 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1106

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1107

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1108

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1109

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1110

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1111

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1112

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2013 r. w sprawie włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1113

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1114

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2013 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1115

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1116

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1117

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1118

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1119

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej ,,Ośrodkowi pod wezwaniem Świętego Józefa w Gliwicach"  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1120

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowegominister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1121

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1122

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1123

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1124

  Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Zasobów Ludzkich Węgier w dziedzinie kultury na lata 2013-2016, podpisany w Krakowie dnia 13 czerwca 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1125

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Zasobów Ludzkich Węgier w dziedzinie kultury na lata 2013-2016, podpisanym w Krakowie dnia 13 czerwca 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1126

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2013 r. w sprawie włączenia Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach do Politechniki Śląskiej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1127

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1128

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1129

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1130

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1131

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1132

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1133

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Zachodniego - Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1134

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1135

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1136

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1137

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1138

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1139

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1140

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązków związanych z opłatami abonamentowymi  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1141

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1142

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1143

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1144

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1145

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1146

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2013 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 132m ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1147

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1148

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1149

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz ustawy - Prawo celne  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1150

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1151

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1152

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1153

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1154

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1155

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1156

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1157

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1158

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1159

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1160

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1161

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1162

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1163

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1164

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1165

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1166

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1167

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1168

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1169

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1170

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1171

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2013 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1172

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1173

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1174

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1175

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie kwalifikacji osób opracowujących ocenę lub uwagi dotyczące środków ochrony roślin, substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1176

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1177

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1178

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1179

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1180

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1181

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1182

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1183

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1184

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania wniosków o doręczenie  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1185

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 września 2013 r. sygn. akt K 22/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1186

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1187

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1188

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1189

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2014 r. na rzecz obrony państwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1190

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1191

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r. sygn. akt K 35/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1192

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1193

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Agencji Nieruchomości Rolnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1194

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wniosków o udzielenie informacji  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1195

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania ,,Odznaki Straży Granicznej"  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1196

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1197

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1198

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1199

  Ustawa z dnia 13 września 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1200

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1201

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji dotyczących udostępniania danych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1202

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 2013 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1203

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1204

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej ,,Centrum pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy"  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1205

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1206

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1207

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1208

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1209

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1210

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1211

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1212

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1213

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1214

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1215

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1216

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1217

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1218

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1219

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2013 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1220

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1221

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1222

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1223

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1224

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu nadawania medalu ,,Za zasługi dla obronności kraju" oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1225

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1226

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1227

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1228

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1229

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Joniec w województwie mazowieckim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1230

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1231

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1232

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1233

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1234

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1235

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1236

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1237

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1238

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1239

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2013 r. w sprawie nadania Instytutowi Nafty i Gazu statusu państwowego instytutu badawczego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1240

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1241

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 października 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Świętego Jerzego we Wrocławiu  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1242

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 października 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Pomocy pod wezwaniem Ducha Świętego w Bytomiu  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1243

  Zmieniony załącznik nr 1 do Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1244

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lutego 2012 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1245

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1246

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1247

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1248

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1249

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków są uznawane przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1250

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1251

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1252

  Umowa ramowa o współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Boliwariańską Republiką Wenezueli, podpisana w Santiago dnia 27 stycznia 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1253

  Oświadczenie rządowe z dnia 13 września 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej o współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Boliwariańską Republiką Wenezueli, podpisanej w Santiago dnia 27 stycznia 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1254

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1255

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisana w Warszawie dnia 26 października 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1256

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 września 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisanej w Warszawie dnia 26 października 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1257

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1258

  Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzony w Brukseli dnia 2 marca 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1259

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 września 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej postanowień tytułu V Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1260

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 października 2013 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1261

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2013 r. sygn. akt SK 10/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1262

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r. sygn. akt K 30/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1263

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1264

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o ratyfikacji Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisanego w Stirinie dnia 24 maja 2012 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1265

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1266

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1267

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1268

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1269

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1270

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1271

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1272

  Ustawa z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1273

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzorcowych efektów kształcenia  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1274

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1275

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1276

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1277

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1278

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1279

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1280

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1281

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 października 2013 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1282

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1283

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1284

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1285

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1286

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1287

  Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1288

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1289

  Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1290

  Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1291

  Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1292

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1293

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1294

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Winnica w województwie mazowieckim  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1295

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie sposobu sporządzania wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw członkowskich,jednolitych formularzy służących do powiadomienia i jednolitych tytułów wykonawczych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1296

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia centralnego biura łącznikowe  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1297

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1298

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1299

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1300

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1301

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1302

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1303

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1304

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1305

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1306

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1307

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2013 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1308

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1309

  Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzony w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1310

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1311

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych i odmian regionalnych roślin warzywnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1312

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1313

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r. sygn. akt SK 40/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1314

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1315

  Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki ustanawiające zasady działania Wspólnej Komisji powołanej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Warszawie dnia 9 października 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1316

  Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki ustanawiającym zasady działania Wspólnej Komisji powołanej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanym w Warszawie dnia 9 października 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1317

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1318

  Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1319

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1320

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1321

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1322

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1323

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1324

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1325

  Rozporządzenie Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych  / Minister Spraw Wewnętrznychminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1326

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1327

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1328

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu broni na statkach  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1329

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie opłat za usługi reprodukcyjne Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1330

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1331

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2013 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec)  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1332

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zakresu i trybu współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1333

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1334

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2013 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1335

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2013 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1336

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2013 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1337

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2013 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1338

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2013 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1339

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1340

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1341

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1342

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1343

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1344

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1345

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1346

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1347

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1348

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1349

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1350

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1351

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1352

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2013  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1353

  Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., podpisany w Reykjaviku dnia 16 maja 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1354

  Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., podpisanego w Reykjaviku dnia 16 maja 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1355

  Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1356

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1357

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1358

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1359

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1360

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2013 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1361

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2013 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1362

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1363

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1364

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1365

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1366

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1367

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1368

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1369

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1370

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1371

  Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisane w Ottawie dnia 14 maja 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1372

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1373

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1374

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 października 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1375

  Porozumienie administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, podpisane w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1376

  Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, podpisanym w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1377

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1378

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1379

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1380

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1381

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1382

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1383

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o strażach gminnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1384

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1385

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1386

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1387

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1388

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1389

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku rybnego  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1390

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1391

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1392

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1393

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1394

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1395

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1396

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać samodzielnie pracownicy sądowi  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1397

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru dokumentów dla nieruchomości, które nie mają założonych ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu, oraz postępowania w tych sprawach  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1398

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1399

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1400

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do skrobi za 2013 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1401

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2013 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1402

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1403

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1404

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Celnej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1405

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wykazu gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w czerwcu lub w lipcu 2013 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1406

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie planu współdziałania operatora wyznaczonego z wojskową pocztą polową  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1407

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1408

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1409

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1410

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo własności przemysłowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1411

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1412

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1413

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1414

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1415

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1416

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1417

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1418

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1419

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1420

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1421

  Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy - Karta Nauczyciela  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1422

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1423

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1424

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1425

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1426

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2013 r. sygn. akt P 26/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1427

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2013 r. sygn. akt SK 14/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1428

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2013 r. sygn. akt SK 14/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1429

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2013 r. sygn. akt U 7/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1430

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1431

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1432

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2013 r. sygn. akt K 40/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1433

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2013 r. sygn. akt K 31/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1434

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1435

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2013 r. sygn. akt P 25/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1436

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt SK 33/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1437

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru nad pilotażem  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1438

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1439

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt P 33/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1440

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1441

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1442

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1443

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1444

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2014 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1445

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1446

  Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1447

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1448

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1449

  Oświadczenie rządowe z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1450

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1451

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1452

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2013 r. w sprawie nadania Ośrodkowi Przetwarzania Informacji statusu państwowego instytutu badawczego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1453

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1454

  Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Ankarze, dnia 29 sierpnia 1931 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1455

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Ankarze, dnia 29 sierpnia 1931 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1456

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1457

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1458

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1459

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2013 w Narodowym Funduszu Zdrowia 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1460

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2013 w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1461

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1462

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1463

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1464

  Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1465

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1466

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1467

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2013 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1468

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1469

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1470

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1471

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1472

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1473

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1474

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1475

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1476

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1477

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1478

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie sposobu i trybu przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1479

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1480

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1481

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wzorów arkuszy oceny pracy i indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1482

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1483

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1484

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  / Minister Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1485

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1486

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1487

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1488

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1489

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przedkładania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności pocztowej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1490

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1491

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r.  / Minister Obrony Narodowejminister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1492

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1493

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie czasu pełnienia czynności lotniczych członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu śmigłowca oraz w śmigłowcowej służbie ratownictwa medycznego  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1494

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1495

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1496

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1497

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1498

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1499

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1500

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych komisji lekarskich w Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1501

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1502

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1503

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1504

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1505

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1506

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1507

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1508

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2014 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1509

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1510

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1511

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1512

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1513

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1514

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1515

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1516

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1517

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1518

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1519

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1520

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1521

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1522

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1523

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1524

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1525

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1526

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1527

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1528

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień w postaci papierowej oraz szczegółowości umieszczanych w nich informacji  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1529

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 55  / Sąd Najwyższy /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1530

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1531

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1532

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1533

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1534

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1535

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1536

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1537

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2013 r. sygn. akt P 40/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1538

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1539

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1540

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1541

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1542

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1543

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1544

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1545

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1546

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1547

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1548

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1549

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1550

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1551

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1552

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pilotów morskich  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1553

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie mieszanek materiału siewnego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1554

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1555

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1556

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2013/2014  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1557

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. sygn. akt K 27/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1558

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1559

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1560

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1561

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1562

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1563

  Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1564

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1565

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1566

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1567

  Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1568

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1569

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1570

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1571

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1572

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1573

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1574

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie terminów składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1575

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku ,,ostatniej mili" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1576

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru raportu z faktycznego wykonania wywozu uzbrojenia  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1577

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu poszerzenie wiedzy o ryzyku wystąpienia chorób zakaźnych w rodzinach pszczelich  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1578

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1579

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1580

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1581

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1582

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1583

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1584

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1585

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1586

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1587

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1588

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2013 r. sygn. akt K 16/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1589

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1590

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1591

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1592

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji wystawianych pracownikom wewnętrznej służby ochrony  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1593

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013 r. sygn. akt K 17/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1594

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1595

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2014 r.  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1596

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1597

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży ,,Kana" z siedzibą w Katowicach  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1598

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży ,,Kana", z siedzibą w Żorach  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1599

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1600

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1601

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1602

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisana w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1603

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1604

  Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1605

  Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r. 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1606

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1607

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1608

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1609

  Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1610

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1611

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1612

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2013 r. sygn. akt U 5/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1613

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1614

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1615

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1616

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1617

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1618

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1619

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1620

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1621

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1622

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1623

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1624

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1625

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1626

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1627

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1628

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1629

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1630

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1631

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1632

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1633

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiebiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1634

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1635

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1636

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1637

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1638

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających sie o wydanie licencji detektywa 

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1639

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1640

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1641

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1642

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1643

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1644

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1645

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1646

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1647

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla pilotów morskich  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1648

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1649

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1650

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1651

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1652

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1653

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013"  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1654

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1655

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1656

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1657

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1658

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1659

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu nadawania medalu ,,Za zasługi dla obronności kraju" oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1660

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1661

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1662

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1663

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1664

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1665

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1666

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1667

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1668

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1669

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1670

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1671

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1672

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1673

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego oraz przewodniczącego i członków zespołu do przygotowywania pytań testowych oraz zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1674

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1675

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1676

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1677

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1678

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1679

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1680

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1681

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1682

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1683

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1684

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1685

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1686

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1687

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1688

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1689

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1690

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1691

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1692

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1693

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1694

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1695

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1696

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1697

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1698

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1699

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1700

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1701

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1702

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1703

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1704

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1705

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1706

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1707

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1708

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1709

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1710

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1711

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1712

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1713

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1714

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1715

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1716

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1717

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1718

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1719

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1720

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1721

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1722

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1723

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1724

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1725

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1726

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1727

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1728

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1729

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1730

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1731

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1732

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1733

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1734

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1735

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1736

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1737

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1738

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1739

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1740

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1741

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2013 nr 000 poz. 1742

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI