Money.pl Firma Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - rok 2013, nr 0 z dnia 2013-01-02

Monitor Polski - rok 2013, nr 0 z dnia 2013-01-02

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 20 zł, "Kangur Walabia Bennetta". oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 2

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 3

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziowskim  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 4

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 5

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2012 r. nr 1130-17-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 6

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. nr 1130-16-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 7

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uczczenia 200. rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 8

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2012 r. w 90. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 9

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 10

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 11

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za grudzień 2012 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 12

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze na kadencję w latach 2013-2018  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 13

  Zarządzenie Nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 14

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 150. rocznicę Powstania Styczniowego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 15

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 16

  Komunikat Nr 01/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 17

  Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 18

  Porozumienie pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, sporządzone w Kijowie dnia 28 października 2011 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 19

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, sporządzonym w Kijowie dnia 28 października 2011 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 20

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 21

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 grudnia 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 22

  Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 23

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2013 r. w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków za niezgodny z zasadą pomocniczości  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 25

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 26

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 27

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 stycznia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 28

  Program Współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Białorusi na lata 2012-2014, podpisany w Mińsku dnia 19 listopada 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 29

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Białorusi na lata 2012-2014, podpisanym w Mińsku dnia 19 listopada 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 30

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 31

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 32

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 33

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 34

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 35

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 36

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 37

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 38

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2012 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 39

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 40

  Komunikat Ministra Rozwoju regionalnego z dnia 10 stycznia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 41

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 42

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 stycznia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 43

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 44

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 45

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 46

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 47

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 48

  Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 49

  Zarządzenie Nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 50

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2012 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2013 r.  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 51

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2012 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2013 r.  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 52

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2012 r. nr 1130-21-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 53

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 54

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w zwalczaniu zanieczyszczeń morza olejami i innymi szkodliwymi substancjami na obszarze Morza Bałtyckiego, włączając Zalew Wiślany/Kaliningradzki, podpisana w Warszawie dnia 6 grudnia 2010 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 55

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w zwalczaniu zanieczyszczeń morza olejami i innymi szkodliwymi substancjami na obszarze Morza Bałtyckiego, włączając Zalew Wiślany/Kaliningradzki, podpisaną w Warszawie dnia 6 grudnia 2010 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 56

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. nr 1130-19-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 57

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2012 r. nr 1130-20-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 58

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2012 r. nr 1130-18-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 59

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 60

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 25 stycznia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 63

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie upamiętnienia powstania Teatru Polskiego w Warszawie  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 64

  Zarządzenie Nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie Zespołu do spraw obchodów przypadającego w 2014 r. 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 65

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za styczeń 2013 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 66

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Abu Zabi dnia 22 kwietnia 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 67

  Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Abu Zabi dnia 22 kwietnia 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 68

  Zmiany do Umowy Gwarancyjnej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 69

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Zmianami do Umowy Gwarancyjnej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 70

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Antoniego Motyczki  / Marszałek Senatu /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 71

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2013 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 72

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 73

  Uchwała Nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 74

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 75

  Uchwała Nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 76

  Komunikat Nr 02/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 77

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2012 r. w stosunku do 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 78

  Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 79

  Zarządzenie Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 80

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2013 r. stawek opłat lotniczych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 81

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2012 r. nr 110-73-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 82

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2012 r. nr 110-75-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 83

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-80-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 84

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-3-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 85

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-4-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 86

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 8 lutego 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 87

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie kwoty bazowej w 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 88

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 89

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 90

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 91

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 92

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 93

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 94

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 95

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 96

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 97

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii ,,Polskie okręty" - Kuter rakietowy ,,Gdynia", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 98

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii ,,Skarby Stanisława Augusta" - Bolesław Chrobry, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 99

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-9-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 100

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 104

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2012 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 105

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2013 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 106

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 107

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2012 r. i w drugim półroczu 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 108

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniający komunikat o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2011 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 109

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 110

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 111

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 112

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 113

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 114

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 115

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 116

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 117

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 118

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2012 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 119

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 120

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2012  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 121

  Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 122

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 lutego 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 123

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 124

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących stosowania uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 125

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wzoru kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 126

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 127

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 128

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 129

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 130

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 131

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 132

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 133

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 134

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 135

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 136

  Uchwała Nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii "Sprawne Państwo 2020"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 137

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 138

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 139

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za luty 2013 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 140

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2013 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 141

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2013 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 142

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 143

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 144

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 145

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 146

  Umowa między Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec o współpracy przy rozwoju połączenia kolejowego Szczecin-Berlin, podpisana w Szczecinie dnia 20 grudnia 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 147

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec o współpracy przy rozwoju połączenia kolejowego Szczecin-Berlin, podpisaną w Szczecinie dnia 20 grudnia 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 148

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2013 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 149

  Zarządzenie Nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 150

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 marca 2013 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 21 kwietnia 2013 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 151

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na II kwartał 2013 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 152

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 153

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 154

  Komunikat Nr 03/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 155

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 156

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-2-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 157

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-3-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 158

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-4-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 159

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-5-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 160

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-6-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 161

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 162

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Brokerzy Innowacji"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 163

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 164

  Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 165

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2013 r.  / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 166

  Zarządzenie Nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 167

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2012 r.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 168

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wykazu aktów delegowanych  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 169

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2013 r. sygn. akt Kp 1/12  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 170

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie uczczenia rocznicy powstania Polskiej Partii Socjalistycznej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 171

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2013 r. nr 1130-2-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 172

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 7 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 173

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 174

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 175

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2013 r. nr 1130-1-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 176

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2013 r. nr 115-3-13 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 177

  Program Współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Mongolii w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisany w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 178

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Mongolii w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisanym w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 179

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. nr 115-12-12 w sprawie nadania tytułu profesora 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 180

  Porozumienie z dnia 21 stycznia 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej polskiej, sporządzonej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 181

  Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 21 stycznia 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 182

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. nr 115-15-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 183

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. nr 115-2-2013 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 184

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. nr 115-15-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 185

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii ,,Polskie okręty" - Niszczyciel rakietowy ,,Warszawa", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 186

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. nr 115-1-2013 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 187

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających Cypriana Norwida, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 188

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 189

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 190

  Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 191

  Zarządzenie Nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 192

  Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 193

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 194

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali za strefę działań wojennych  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 195

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. nr 115-14-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 196

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-83-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 197

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-84-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 198

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-85-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 199

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-6-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 200

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie upamiętnienia arcybiskupa Ignacego Tokarczuka  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 201

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Stefana Niesiołowskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 202

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 203

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia  / Minister Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 204

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2013 r. nr 1130-4-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 205

  Zarządzenie Nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 206

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za marzec 2013 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 207

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-78-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 208

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-1-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 209

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-2-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 210

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. nr 1130-3-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 211

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 212

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 213

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 214

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 215

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 216

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 217

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 218

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 219

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 220

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 221

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 222

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 223

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 224

  Komunikat Nr 04/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 225

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 226

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2012 r. o nadanie orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 227

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 228

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 229

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 230

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 231

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 232

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 233

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 234

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 235

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 236

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 237

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 238

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 239

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 240

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 241

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 242

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 243

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 244

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 245

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 246

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 247

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 248

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 249

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 250

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. o nadaniu orderu i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 251

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 252

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 253

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 254

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 255

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 256

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2012 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 257

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 258

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 259

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 260

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 261

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 262

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 263

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 264

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 265

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 266

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie objęcia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej honorowym patronatem Wielkiego słownika języka polskiego PAN  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 267

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 268

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 269

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 270

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 271

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 272

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 273

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 274

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 275

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 276

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 277

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 278

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 279

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 280

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 281

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 282

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 283

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 284

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 285

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 286

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 287

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2012 r.  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 288

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 289

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 290

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 291

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 292

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 293

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 294

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 295

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 296

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 297

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 298

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 299

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 300

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 301

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 302

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 303

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 304

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 305

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 306

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 307

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 308

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 309

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 310

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-77-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 311

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-87-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 312

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-76-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 313

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-81-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 314

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-86-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 315

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-82-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 316

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-89-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 317

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-88-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 318

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-7-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 319

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2012 r. nr 110-72-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 320

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2012 r. nr 110-74-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 321

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-79-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 322

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-5-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 323

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-8-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 324

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 325

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2013 r. w stosunku do marca 2007 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 326

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 327

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 328

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 329

  Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 330

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2013 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 331

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 332

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 333

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 334

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 335

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2012 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 336

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 337

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 338

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 339

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 340

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2013 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 341

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą ,,Lepsze Regulacje 2015"  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 342

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 343

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 344

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 345

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 346

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 347

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 348

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 349

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 350

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 351

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 352

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 19 kwietnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 353

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 354

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 355

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za kwiecień 2013 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 356

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 70. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 357

  Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 358

  Uchwała Nr 73 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 359

  Uchwała Nr 71 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 360

  Uchwała Nr 72 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 361

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 70. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 362

  Komunikat Nr 05/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 363

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 364

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bolesława Grzegorza Piechy  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 365

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 30 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 366

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 367

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 368

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 369

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 370

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 371

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 372

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 373

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 374

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 375

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 376

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 377

  Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 378

  Uchwała Nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 379

  Zarządzenie Nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 380

  Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 381

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii ,,Polskie okręty" - Okręt transportowo-minowy ,,Lublin", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 382

  Zarządzenie Nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 383

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii ,,Skarby Stanisława Augusta" - Wacław II Czeski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 384

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 385

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2013 r. nr 1131-9-2013 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 386

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2013 r. nr 1131-10-2013 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 387

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr 1131-11-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 388

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr 1131-12-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 389

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. nr 1131-13-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 390

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. nr 1131-14 -2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 391

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 392

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 393

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 394

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 395

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2012  / Rada Polityki Pieniężnej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 396

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 397

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 398

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 399

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 400

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 401

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 402

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 403

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 404

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 405

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 406

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 407

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 408

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 409

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 410

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 411

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 115-4-13 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 412

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2013 r. nr 115-5-13 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 413

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 414

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 415

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 416

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 417

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 418

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 419

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 420

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 421

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 422

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. nr 1130-5-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 423

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 424

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 10 maja 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 425

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2012 r  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 426

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 140. rocznicy urodzin Wojciecha Korfantego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 427

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 428

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 429

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 430

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2013 r. ogłoszonego do celów emerytalnych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 431

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2012  / Rada Polityki Pieniężnej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 432

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 433

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 434

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 435

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 436

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 437

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 438

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 439

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 440

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2013 r. w 25. rocznicę strajków i protestów 1988 r.  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 441

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Grzegorza Przemyka - ofiary stanu wojennego w 30. rocznicę Jego śmierci  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 442

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 443

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 444

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2012 r. (w okresie prezydencji cypryjskiej)  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 445

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie przyznania Krakowowi roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 r. i Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 2022 r.  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 446

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 447

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 448

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-10-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 449

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-11-2013 nr 110-11-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 450

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-12-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 451

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-13-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 452

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-14-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 453

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 110-16-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 454

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 110-15-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 455

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 110-17-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 456

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. nr 110-18-13 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 457

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. nr 110-19-13 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 458

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. nr 110-20-13 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 459

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 460

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 461

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 462

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 463

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 464

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 465

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 466

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 467

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 468

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 469

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 470

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 471

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 472

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 473

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2013 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 474

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2013 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 475

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 476

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 477

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 478

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 479

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 480

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 481

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 482

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 483

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 484

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 485

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 486

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 487

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 488

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2012 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 489

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2012 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 490

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia dnia 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 491

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 492

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 493

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 494

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 495

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 496

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 497

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 498

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 499

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 500

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 501

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 502

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 503

  Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 504

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2013 r.  / Minister Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 505

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2013 r  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 506

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 507

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 508

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Babalskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 509

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Grzegorza Przemyka - ofiary stanu wojennego w 30. rocznicę Jego śmierci  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 510

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 511

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 512

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 513

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 514

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 515

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 516

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 517

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 518

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 519

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 520

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 521

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 522

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 523

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 524

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 525

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 maja 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 526

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Łodzi na kadencję w latach 2013-2018  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 527

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Radomiu na kadencję w latach 2013-2018  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 528

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 529

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 530

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za maj 2013 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 531

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 532

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 533

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2013 r. o wolnych stanowiskach komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 534

  Komunikat Nr 06/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 535

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2013 r. nr 1130-6-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 536

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 537

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 538

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2013 r.  / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 539

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 540

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 541

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 5 zł, z serii ,,Historia Monety Polskiej" - denar Bolesława Chrobrego, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 542

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 5 zł, z serii ,,Polskie kluby piłkarskie" - Warta Poznań, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 543

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego  / Zarząd Nbp /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 544

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele  / Zarząd Nbp /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 545

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2012 r. przypadających na jednego mieszkańca  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 546

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 547

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2013 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 548

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych  / Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 549

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 550

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 551

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 552

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 553

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które odpowiadają specjalnościom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 554

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 555

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 556

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 557

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 558

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 559

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 560

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Władysława Ortyla  / Marszałek Senatu /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 561

  Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 562

  Zarządzenie Nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 563

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o udzielenie grantu IDF na wsparcie potencjału instytucjonalnego do opracowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, podpisana w Warszawie dnia 18 stycznia 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 564

  Oświadczenie rządowe z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o udzielenie grantu IDF na wsparcie potencjału instytucjonalnego do opracowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, podpisaną w Warszawie dnia 18 stycznia 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 565

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego  / Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 566

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw  / Minister Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 567

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej  / Minister Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 568

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej  / Minister Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 569

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za czerwiec 2013 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 570

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-7-2013 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 571

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-8-2013 o wyznaczeniu Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 572

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-9-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Wojsk Lądowych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 573

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-10-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Sił Powietrznych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 574

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-11-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Wojsk Specjalnych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 575

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-12-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Marynarki Wojennej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 576

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych na lata 2007-2013 i przysługujących w ich ramach środków odwoławczych oraz instytucji właściwych do ich rozpatrzenia  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 577

  Zarządzenie Nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 578

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2013 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 579

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 580

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 581

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Aleksandra Fredry w 220. rocznicę urodzin  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 582

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2013 r. w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 583

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 584

  Memorandum o porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Greckiej w sprawie współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Transportu Morskiego w Atenach 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 585

  Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Greckiej w sprawie współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Transportu Morskiego w Atenach 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 586

  Porozumienie techniczne między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Greckiej dotyczące realizacji Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Transportu Morskiego w Atenach 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 587

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Technicznym między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Greckiej dotyczącym realizacji Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Transportu Morskiego w Atenach 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 588

  Komunikat Nr 07/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 589

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 21 kwietnia 2013 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 590

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej  / Minister Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 591

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 592

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 5 lipca 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 593

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 115-6-13 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 594

  Komunikat Prezesa Główne go Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 595

  Komunikat Prezesa Główne go Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 596

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 597

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii ,,Polskie okręty" - Fregata rakietowa ,,Gen. K. Pułaski", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 598

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2011 r.  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 599

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2013 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą ,,Inkubator Innowacyjności"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 600

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 września 2013 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 601

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 602

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 603

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 604

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 605

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci profesorów uczelni lwowskich zamordowanych przez niemieckich okupantów w lipcu 1941 r.  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 606

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie uczczenia 70. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej i oddania hołdu Jej ofiarom  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 607

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 608

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 609

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 610

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 611

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 612

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 613

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 614

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2013 r. o nadaniu orderów 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 615

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 616

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 617

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 618

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 619

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 620

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 621

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 622

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 623

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 624

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 625

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 626

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 627

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 628

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 629

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 630

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 631

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 632

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 633

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 634

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 635

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 636

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 637

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 638

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 639

  Zarządzenie Nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 640

  Uchwała Nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 641

  Uchwała Nr 121 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej ,,Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 642

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 115-7-13 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 643

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za lipiec 2013 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 644

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 645

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2013 r. nr 1130-7-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 646

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. nr 1130-8-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 647

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2013 r. nr 1130-9-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 648

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2013 r. nr 1130-10-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 649

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2013r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 650

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 651

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 652

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 653

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 654

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 655

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 656

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 657

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 658

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 659

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 660

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 661

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 662

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 663

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 664

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 665

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 666

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 667

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 668

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 669

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 670

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 671

  Komunikat Nr 08/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 672

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 673

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie raportu zawierającego w szczególności informacje dotyczące realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią oraz krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej za 2011 r., wraz z oceną i wnioskami z ich realizacji  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 674

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 675

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I V kwartale 2013 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 676

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2013 r. ogłoszonego do celów emerytalnych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 677

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 678

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 679

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Kwiatkowskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 680

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 681

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 682

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. Karta Praw Osób z Autyzmem  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 683

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2013-2018  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 684

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 685

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w 70. rocznicę buntu więźniów w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Treblince  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 686

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów za niezgodny z zasadą pomocniczości  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 687

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 688

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 689

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 690

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lipca 2013 r. sygn. akt Kp 1/13  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 691

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. o wolnych stanowiskach komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 692

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 693

  Uchwała Nr 124 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2012  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 694

  Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych zespołów międzyresortowych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 695

  Zarządzenie Nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 696

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2013 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 697

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii ,,Skarby Stanisława Augusta" - Władysław Łokietek, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 698

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 5 zł, z serii ,,Historia Monety Polskiej" - denar Bolesława II Śmiałego, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 699

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 110-21-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 700

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 110-22-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 701

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2013 r. nr 110-23-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 702

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 110-25-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 703

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 110-24-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 704

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 705

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 706

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 1 sierpnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 707

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 708

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. nr 110-26-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 709

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. nr 110-27-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 710

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-30-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 711

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-32-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 712

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-31-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 713

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-33-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 714

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-28-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 715

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-29-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 716

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 110-34-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 717

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 110-35-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 718

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 110-36-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 719

  Zarządzenie Nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 720

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 721

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie stawek opłat na rok 2014 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 722

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2013-2018  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 723

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 724

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 725

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 726

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 727

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 728

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 729

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 730

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 731

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 732

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2013 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 733

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2013 r. nr 115-9-13 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 734

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w 100. rocznicę urodzin błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 735

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie uczczenia Wojciecha Trąmpczyńskiego  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 736

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 737

  Zarządzenie Nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2017  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 738

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 739

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających Witolda Lutosławskiego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 740

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2013 r.  / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 741

  Komunikat Nr 09/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 742

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2013 r. nr 115-8-13 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 743

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 744

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 - gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 745

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2013 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 746

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 747

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 748

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 749

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchylenia wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 750

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 sierpnia 2013 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 751

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Konstantego Bronisława Miodowicza  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 752

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 753

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 754

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 755

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2013 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 756

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 757

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 758

  Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.  / Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 759

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 760

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2013 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2014  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 761

  Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 762

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 763

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 764

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 lipca 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisaną w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 765

  Umowa między Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rozwoju Królestwa Hiszpanii o współpracy w dziedzinie transportu i infrastruktury transportowej, podpisana w Madrycie dnia 15 lipca 2013 r.  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 766

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rozwoju Królestwa Hiszpanii o współpracy w dziedzinie transportu i infrastruktury transportowej, podpisaną w Madrycie dnia 15 lipca 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 767

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 768

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 769

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 112-18-2013 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 770

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 112-19-2013 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 771

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2013 r. nr 112-20-2013 o wyznaczeniu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 772

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 112-21-2013 o nadaniu stopni oficerskich generała broni, generała dywizji, wiceadmirała oraz generała brygady  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 773

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2013 r.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 774

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 775

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2013 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2014  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 776

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 777

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2013 r. o wolnych stanowiskach komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 778

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 września 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 779

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 3 września 2013 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2014  / Rada Polityki Pieniężnej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 780

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 781

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200. rocznicę śmierci księcia Józefa Poniatowskiego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 782

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 783

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego  / Zarząd Nbp /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 784

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 785

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o współpracy gospodarczej, podpisana w Abu Dhabi dnia 22 kwietnia 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 786

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o współpracy gospodarczej, podpisaną w Abu Dhabi dnia 22 kwietnia 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 787

  Porozumienie z dnia 19 września 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 788

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 19 września 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 789

  Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r.  / Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 790

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie upamiętnienia 330. rocznicy bitwy pod Wiedniem  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 791

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 września 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 792

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o transporcie lotniczym, podpisana w Warszawie dnia 7 lipca 2011 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 793

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o transporcie lotniczym, podpisaną w Warszawie dnia 7 lipca 2011 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 794

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 23 września 2013 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą ,,Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 795

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 796

  Uchwała Nr 164 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 797

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 798

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 799

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, ,,Włączeni w życie - 50-lecie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym", oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 800

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 23 września 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 801

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii ,,Zwierzęta świata" - żubr, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 802

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 803

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 24 września 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 804

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 805

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w morskim i lotniczym poszukiwaniu i ratownictwie, podpisana w Wilnie dnia 19 października 2009 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 806

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w morskim i lotniczym poszukiwaniu i ratownictwie, podpisaną w Wilnie dnia 19 października 2009 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 807

  Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2013 roku, podpisana w Kijowie dnia 22 maja 2013 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 808

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 września 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2013 roku, podpisaną w Kijowie dnia 22 maja 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 809

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2013 r. nr 115-10-13 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 810

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za wrzesień 2013 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 811

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 2 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej  / Rada Polityki Pieniężnej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 812

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 813

  Komunikat Nr 10/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 814

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 815

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustanowienia 17 września Dniem Sybiraka  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 816

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2013 r. (przewodnictwo Irlandii w Radzie Unii Europejskiej)  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 817

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Witolda Waszczykowskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 818

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. w 600. rocznicę Unii Horodelskiej  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 819

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2014 r.  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 820

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2014 r.  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 821

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2014  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 822

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. o pozbawieniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 823

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 824

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2013 r. w stosunku do września 2007 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 825

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 826

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 827

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 828

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 829

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 830

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 833

  Zarządzenie Nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 834

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie upamiętnienia Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po II wojnie światowej niekomunistycznego premiera w Europie Środkowo-Wschodniej  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 835

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 836

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 837

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 838

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 839

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 840

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 841

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 842

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 843

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 844

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 846

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 847

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 849

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 października 2013 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2013 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 850

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 851

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 852

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 853

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 854

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 855

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 856

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 857

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 858

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 859

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 860

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 861

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 862

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 863

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 864

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 1130-11-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 865

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 866

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 867

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 868

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 869

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 870

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 871

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 872

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 873

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 874

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 875

  Porozumienie z dnia 5 września 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 876

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 października 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 5 września 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 877

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za październik 2013 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 878

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i jej Protokołu z Kioto w sprawie dziewiętnastej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, dziewiątej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto oraz sesji organów pomocniczych, podpisane w Warszawie dnia 4 października 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 879

  Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i jej Protokołu z Kioto w sprawie dziewiętnastej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, dziewiątej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto oraz sesji organów pomocniczych, podpisanego w Warszawie dnia 4 października 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 880

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2009-2011  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 881

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 882

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2013 r. nr 1130-12-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 883

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. nr 1130-14-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 884

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2013 r. nr 1130-13-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 885

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200. rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 886

  Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 887

  Komunikat Nr 11/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 888

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 889

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 890

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 11 października 2013 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 891

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 października 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 892

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 893

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 894

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyboru uzupełniającego posła członka Krajowej Rady Sądownictwa  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 895

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyrażenia solidarności z prześladowanymi wspólnotami chrześcijańskimi na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Syrii i Egipcie  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 896

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 898

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uczczenia sierżanta Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, ostatniego żołnierza antykomunistycznego podziemia, w 50. rocznicę śmierci  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 900

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2013 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2012 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 901

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 902

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 903

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2013 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2012 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 904

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 905

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2014  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 906

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 907

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 908

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 909

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 910

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 911

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 912

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 913

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 914

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 915

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 916

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 917

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 918

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 919

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 920

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 921

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 922

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 923

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 924

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 925

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 926

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii ,,Historia polskiej muzyki rozrywkowej" - Agnieszka Osiecka, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 927

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o koprodukcji filmowej, sporządzona w Jerozolimie dnia 16 lutego 2004 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 928

  Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a R ządem Państwa Izrael o koprodukcji filmowej, sporządzoną w Jerozolimie dnia 16 lutego 2004 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 929

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 930

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 931

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 932

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 933

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 934

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 935

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 936

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 937

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 938

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 939

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 940

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 941

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 942

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 943

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 944

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 945

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 946

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 947

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 948

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 949

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 950

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 951

  Porozumienie z dnia 9 października 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie artykułu 4 ustęp 2, artykułu 10 ustęp 2, 5 i 8 Przepisów Finansowych Organizacji ,,Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", stanowiących integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji ,,Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 952

  Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 października 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie artykułu 4 ustęp 2, artykułu 10 ustęp 2, 5 i 8 Przepisów Finansowych Organizacji ,,Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", stanowiących integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji ,,Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 953

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2014 r.  / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 954

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2014 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 955

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2013 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 956

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2014 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 957

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2014  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 958

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 959

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2013 r. ogłoszonego do celów emerytalnych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 960

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 961

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2013 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 962

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2014  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 963

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 964

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2013 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 965

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Buły  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 966

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 967

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w 65. rocznicę śmierci kardynała Augusta Hlonda  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 968

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Tadeusza Mazowieckiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 969

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy powstania rządu Ignacego Daszyńskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 970

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie uczczenia polskich żołnierzy biorących udział w bitwie pod Lenino  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 971

  Zarządzenie Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 972

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 973

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 974

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 975

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 976

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 8 listopada 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 977

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 978

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 listopada 2013 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą ,,Ideas Plus"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 979

  Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 980

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Tbilisi dnia 3 czerwca 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 981

  Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Tbilisi dnia 3 czerwca 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 982

  Porozumienie między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Macedonii o współpracy w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego, podpisane w Skopje dnia 10 września 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 983

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Macedonii o współpracy w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego, podpisanym w Skopje dnia 10 września 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 984

  Porozumienie między Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych Ameryki o wymianie informacji technicznej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, podpisane w Wiedniu dnia 22 września 2010 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 985

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych Ameryki o wymianie informacji technicznej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, podpisanym w Wiedniu dnia 22 września 2010 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 986

  Zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 987

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za listopad 2013 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 988

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wartości współczynnika akceptacji ofert  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 989

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 990

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2013 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 991

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 992

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 993

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 994

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 995

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2014  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 996

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2014  / Minister Pracy i Opieki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 997

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 22 listopada 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 998

  Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 22 listopada 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. nr 1130-16-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. nr 1130-15-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1001

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1002

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru uzupełniającego posła członka Krajowej Rady Prokuratury  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-22-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-23-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-24-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-25-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2013 r. nr 1130-17-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1008

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 8 września 2013 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1009

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych  / Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1010

  Komunikat Nr 12/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1011

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele  / Zarząd Nbp /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 115-12-13 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. nr 115-11-13 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1014

  Zarządzenie Nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1015

  Uchwała Nr 214 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1016

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1017

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem św. Jana z Dukli  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1018

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy przyznania Polkom praw wyborczych  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1019

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Karskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1020

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2013 r.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1021

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1022

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1023

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 6 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1024

  Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1025

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1026

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1027

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1028

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1029

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1030

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 za I kwartał 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1031

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90 rocznicę jego śmierci  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1032

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1033

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1034

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1035

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1036

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1037

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające obwieszczenie o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1038

  Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1039

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1040

  Uchwała Nr 230 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2013 nr 000 poz. 1041

  Uchwała Nr 233 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich  / Rada Ministrów /Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI