Money.plFirmaDotacje z UniiDziałalność firm w UE
Kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw

Kredyty z linii EBI łączą w sobie finansowe zasoby Banku i jego uprzywilejowany dostęp do rynków kapitałowych z uwagi na wysoką ocenę zdolności kredytowych (potrójne A) i miejscowe rozeznanie oraz kontakty pośredniczących banków. Ponadto kredyty z linii EBI stanowią istotny wkład w rozwój miejscowego sektora finansowego w postaci bardzo poszukiwanych długoterminowych funduszy w obcej walucie udostępnianych instytucjom finansowym w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

1. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) Europejski Bank Inwestycyjny jest finansowym ramieniem Unii Europejskiej. EBI został utworzony w 1958 r. na mocy Traktatu Rzymskiego. Udziałowcami Banku są państwa członkowskie Unii Europejskiej. EBI jest finansowo niezależny i uznawany jest za największą na świecie wielostronną instytucję finansową. Łączna suma kredytów udzielonych przez Bank w 1998 r. na finansowanie projektów inwestycyjnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej i 100 krajach do niej nie należących wyniosła 29.5 miliardy EUR. Ciesząc się wielką wiarygodnością pod względem zdolności kredytowej, EBI uzyskuje swoje fundusze na rynkach kapitałowych na bardzo dogodnych warunkach. Bank udziela średnio- i długoterminowych kredytów na inwestycje zgodne z celami polityki Unii Europejskiej.

2. Zakres działalności EBI w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Kredyty udzielane przez EBI w krajach Europy Środkowo-Wschodniej mieszczą się w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej dla krajów tego regionu. W okresie od 1990 r. do 1998 r. EBI udzielił kredytów na łączną sumę 8800 mln EUR w 12 krajach: Albanii, Bułgarii, Estonii, Polsce, Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Rumunii, Słowenii, Macedonii oraz na Węgrzech, Litwie, Łotwie. W ramach pełnomocnictwa zatwierdzonego na lata 1997-1999, EBI pożyczy łącznie 3520 mln EUR, z której to sumy w 1998 r. udzielono kredytów na 2400 mln EUR. Oprócz tego, na wniosek Rady Ministrów Unii Europejskiej, EBI utworzył specjalny instrument finansowy zwany “Pre-accession Facility” celem przyśpieszenia procesu gospodarczej integracji z Unią Europejską kandydujących do niej krajów.

3. Global loans – specjalne kredyty z linii EBI dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Dla wspomożenia działalności mniejszych przedsiębiorstw i realizacji małych projektów infrastrukturalnych, EBI udziela kredytów przy udziale działających na skalę lokalną lub regionalną – pośredniczących banków i instytucji finansowych, które zawarły umowy kredytowe bezpośrednio z Bankiem. Kredyty z linii EBI to inaczej mówiąc linie kredytowe udostępniane na ściśle określoną sumę i okres czasu. Pośredniczące banki wykorzystują uzyskane w ten sposób fundusze na kredytowanie małych i średniej wielkości przedsięwzięć, zgodnie z ustalonymi przez EBI kryteriami. Od 1990 r. około 50 tys. średnich i małych przedsiębiorstw skorzystało z tej formy kredytowania na łączną sumę 20 mld EUR.

Kredyty z linii EBI zostały udostępnione również w krajach Europy Środkowo-Wschodniej od momentu kiedy to Bank rozpoczął tam działalność finansową w 1990 r. Obecnie około 40 banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej pośredniczy w udzielaniu kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom oraz na finansowanie małych inwestycji infrastrukturalnych.

O kredyty z linii EBI ubiegać się mogą:

Przedsiębiorstwa i państwowe podmioty gospodarcze w celu realizacji:

  • inwestycji w dziedzinie produkcji przemysłowej, przetwórstwa rolno-spożywczego, turystyki i usług świadczonych na rzecz sektora wytwórczego;
  • inwestycji infrastrukturalnych na skalę lokalną;
  • inwestycji związanych z wytwarzaniem energii i projektów uwzględniających racjonalne wykorzystanie energii;
  • projektów związanych z ochroną i ulepszaniem środowiska naturalnego.

Całkowity koszt inwestycji Kredyty z linii EBI udzielane są na finansowanie projektów inwestycyjnych, których całkowity koszt mieści się w granicach od 40 tys. EUR do 25 mln EUR. W wyjątkowych przypadkach również większe inwestycje mogą zostać uwzględnione.

Kwota kredytu i waluta EBI może udzielić kredytów na sfinansowanie max. 50% całkowitego kosztu inwestycji. Kwoty udzielanych kredytów mieszczą się w granicach od 20 tys. EUR do 12.5 mln EUR w zależności od charakteru projektu inwestycyjnego i związanego z nim ryzyka. EBI udziela kredytów we wszystkich walutach wymienialnych jak również w kilku walutach krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Oprocentowanie W przypadku kredytów z linii EBI stosowane jest stałe lub zmienne oprocentowanie. Do funduszy udostępnionych przez EBI na bardzo dogodnych warunkach odzwierciedlających jego wysoką wiarygodność kredytową (potrójne A) – pośredniczące banki naliczają marże ponoszonego przez nie ryzyka i kosztów obsługi.

Zabezpieczenie Pośredniczące banki przejmują na siebie ryzyko za udzielane kredyty z linii EBI. Dokonują one oceny możliwości udanej realizacji projektu inwestycyjnego i we własnym zakresie ustalają z inwestorem odpowiednie warunki zabezpieczenia kredytu.

Okres kredytowania i spłata kredytu Kredyty udzielane są na okres 5-12 lat z zastosowaniem stosownego okresu karencji, który uzależniony jest od czasu trwania realizacji projektu inwestycyjnego. Spłata kredytu odbywa się na ogół w przypadających co sześć miesięcy ratach kapitałowych wraz z odsetkami.

Wpływ na środowisko naturalne Od pośredniczących banków wymagane jest ustalenie zgodności projektu inwestycyjnego z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie środowiska naturalnego i zaleceniami Unii Europejskiej w tej kwestii.

Postępowanie przetargowe Pośredniczące banki dokonują również oceny poprawności stosowanych procedur przetargowych. Dla inwestycji sektora państwowego, których cena kontraktowa przekracza 5 mln EUR wymagane jest ogłoszenie przetargu w formie zaproszenia do składania ofert z uwzględnieniem oferentów zagranicznych i zachowaniem zasad konkurencji.

Jak ubiegać się o kredyty z linii EBI Potencjalni inwestorzy mogą składać wnioski o kredyt w bankach pośredniczących. Banki te, po dokonaniu oceny przedstawionego wniosku, podejmują wówczas niezbędne działania z EBI w zgodzie z przyjętą procedurą.

Udostępnienie funduszy Okres czasu niezbędny do zgromadzenia wymaganych funduszy zależy od tego na ile skomplikowany jest projekt inwestycyjny jak również od zdolności pośredniczącego banku. Procedury związane z udostępnieniem funduszy prowadzone są zgodnie z ogólnie przyjętymi praktykami bankowymi.

4. Wkład EBI w rozwój mocnego sektora bankowego Kredyty z linii EBI wzmacniają rolę pośredniczących banków: ? oferując dłuższy okres kredytowania i dostosowane do wymagań projektu kredyty z odpowiednim udziałem funduszy EBI ? umożliwiając im korzystanie z alternatywnych źródeł finansowania w obcych walutach przyczyniając się tym samym do rozwoju rynków kapitałowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej ? udostępniając dodatkowy instrument finansowy pozwalający zmniejszyć ogólne koszty finansowania ? łącząc w sobie miejscowe rozeznanie pośredniczących banków i wysoką pozycję finansową EBI.

5. EBI w Polsce Partnerami EIB w Polsce jest obecnie 5 banków:

  • BRE Bank S.A. (Commerzbank Group)
  • Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.
  • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  • ABN Amro Bank (Polska) S.A.
  • Kredyt Bank S.A.
Opracowanie: Adam Kaliszuk

Powrót
źródło:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI