Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Policja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do policjantów

Wzór dokumentu : Ogłoszenie o zamówieniu o wartości...

Stan na dzień: 2005-12-29 00:00:00
Kategoria dokumentu: Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do policjantów
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu o wartości przekraczającej górne wartości progowe
Opis: Jeśli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 130.000 euro dla dostaw lub usług albo 5.000.000 euro dla robót budowlanych, zamawiający przesyła ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Dopiero po tym ogłoszenie przesyła się do publikacji Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Od 1 lutego 2006 r. ogłoszenie przekazywane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE winno być sporządzone zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady, tj. na formularzu "FS-2". Natomiast ogłoszenie przekazywane do publikacji Prezesowi Urzędu sporządza się na dotychczasowym formularzu "FS-1", określonym w rozporządzeniu Prezesa RM.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do policjantów"