Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Najpopularniejsze wzory dokumentów

PIT-R (15) PIT-R (15)
Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Rejestr zakupu VAT Rejestr zakupu VAT
PIT-R (13) PIT-R (13)
Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu
Formularz zgłoszenia o Wspólnotowy Znak Towarowy (wersja aktywna w PDF) Formularz zgłoszenia o Wspólnotowy Znak Towarowy (wersja aktywna w PDF)
Decyzja w sprawie odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowych Decyzja w sprawie odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowych
Decyzja w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę z tytyłu nie zapłaconego podatku od nieruchomości Decyzja w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę z tytyłu nie zapłaconego podatku od nieruchomości
Kwartalne sprawozdanie / kwartalne zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Kwartalne sprawozdanie / kwartalne zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Decyzja w sprawie odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania podatkowe w podatku leśnym Decyzja w sprawie odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania podatkowe w podatku leśnym
Raport roczny/końcowy z wykonania zadań i wykorzystania środków finansowych w zakresie prowadzenia punktu kontaktowego do spraw europejskich programów badawczych Raport roczny/końcowy z wykonania zadań i wykorzystania środków finansowych w zakresie prowadzenia punktu kontaktowego do spraw europejskich programów badawczych
Zażalenie dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu Zażalenie dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu
Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia
PIT-28 (20) PIT-28 (20)
Ewidencja banderol podatkowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu banderole zostały przekazane w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe Ewidencja banderol podatkowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu banderole zostały przekazane w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe
Zarządzenie wykonania kary dyscyplinarnej/i środka dyscyplinarnego Zarządzenie wykonania kary dyscyplinarnej/i środka dyscyplinarnego
Wniosek w sprawie reklamowania (WKU) Wniosek w sprawie reklamowania (WKU)
Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego Zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego
Wn-U-G Wn-U-G
Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl