Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Służba Zdrowia Karty medyczne

Wzór dokumentu : Umowa o przeniesienie autorskich praw...

Stan na dzień: 2006-05-22 00:00:00
Kategoria dokumentu: Karty medyczne
Tytuł dokumentu: Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
Opis: Przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga dla swej ważności umowy zawartej w formie pisemnej. Umowa taka powinna dokładnie określać utwór, którego dotyczy oraz pola eksploatacji, na których autorskie prawa majątkowe są przenoszone. Nabywca nie będzie bowiem uprawniony w większym rozmiarze, niż wynikać to będzie z zakresu określonego w samej umowie. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.  Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy. Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego, wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu. Przedstawiamy Państwu umowę przeniesienia majątkowego prawa autorskiego do tłumaczenia utworu.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Karty medyczne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI