Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe Organy podatkowe / Egzekucja administracyjna

Wzór dokumentu : Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów

Stan na dzień: 2008-02-27 00:00:00
Kategoria dokumentu: Organy podatkowe / Egzekucja administracyjna
Tytuł dokumentu: Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów
Opis: We wniosku należy obligatoryjnie wskazać osobę i adres dłużnika oraz wysokość świadczenia podlegającego egzekucji (czyli wysokość zaległych alimentów oraz ustawowe odsetki). Obligatoryjnie do wniosku należy dołączyć oryginał (nigdy kserokopię) orzeczenia sądu stwierdzającego obowiązek alimentacyjny dłużnika, przy czym orzeczenie to musi być wpierw opatrzone klauzulą wykonalności (pieczątka przybijana w sądzie na odpisie orzeczenia lub osobnym dokumencie) - stwierdza ona, że orzeczenie jest prawomocne i nie ma już od niego środka odwoławczego. Od 28 grudnia 2007 roku, w związku ze zmianą ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wybór komornika należy do wierzyciela. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. Poniżej podajemy wzór wniosku o wszczęcie egzekucji alimentów.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Organy podatkowe / Egzekucja administracyjna"