Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Służba Zdrowia Zaświadczenia/Oświadczenia

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:
Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Zaświadczenia/Oświadczenia"

Oświadczenie braku konfliktu interesów i zgłoszenie informacji, o których mowa w art. 114a ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne Oświadczenie braku konfliktu interesów i zgłoszenie informacji, o których mowa w art. 114a ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
Oświadczenie członka zespołu egzaminacyjnego do złożenia LEK/LDEK Oświadczenie członka zespołu egzaminacyjnego do złożenia LEK/LDEK
Oświadczenie członka zespołu egzaminacyjnego dotyczące relacji względem osoby przystępującej do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów Oświadczenie członka zespołu egzaminacyjnego dotyczące relacji względem osoby przystępującej do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów
Oświadczenie członka zespołu egzaminacyjnego fizjoterapeutów Oświadczenie członka zespołu egzaminacyjnego fizjoterapeutów
Oświadczenie członka zespołu egzaminacyjnego Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych Oświadczenie członka zespołu egzaminacyjnego Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych
Oświadczenie dotyczące wykorzystania szczepionki dostarczonej samodzielnie Oświadczenie dotyczące wykorzystania szczepionki dostarczonej samodzielnie
Oświadczenie o braku konfliktu interesów (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) Oświadczenie o braku konfliktu interesów (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)
Oświadczenie o braku konfliktu interesów składane przez członka wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Oświadczenie o braku konfliktu interesów składane przez członka wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
Oświadczenie o braku/istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie osoby ze składu komisji kontrolnej podmiotów leczniczych Oświadczenie o braku/istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie osoby ze składu komisji kontrolnej podmiotów leczniczych
Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego
Oświadczenie potwierdzające powiadomienie o obowiązkowym i zalecanym szczepieniu ochronnym oraz wyrażenie na nie zgody Oświadczenie potwierdzające powiadomienie o obowiązkowym i zalecanym szczepieniu ochronnym oraz wyrażenie na nie zgody
Oświadczenie składane przez konsultanta w ochronie zdrowia (dot. art. 8c ust. 1 ustawy z dnia 6.XI.2008 r.) Oświadczenie składane przez konsultanta w ochronie zdrowia (dot. art. 8c ust. 1 ustawy z dnia 6.XI.2008 r.)
Oświadczenie woli o przekazaniu swoich narządów do transplantacji w razie nagłej śmierci Oświadczenie woli o przekazaniu swoich narządów do transplantacji w razie nagłej śmierci
Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Upoważnienie do dokonania kontroli podmiotów leczniczych Upoważnienie do dokonania kontroli podmiotów leczniczych
Upoważnienie do wydania wyników badań lub kopii dokumentacji medycznej Upoważnienie do wydania wyników badań lub kopii dokumentacji medycznej
Wniosek o wydanie postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym Wniosek o wydanie postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie Zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność / niezdolność (przeciwskazania lub ich brak) do wykonywania pracy Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność / niezdolność (przeciwskazania lub ich brak) do wykonywania pracy
Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne
Zaświadczenie o odbyciu stażu adaptacyjnego pielęgniarki, pielęgniarza Zaświadczenie o odbyciu stażu adaptacyjnego pielęgniarki, pielęgniarza
Zaświadczenie o odbyciu stażu adaptacyjnego położnej, położnego Zaświadczenie o odbyciu stażu adaptacyjnego położnej, położnego
Zaświadczenie o odbyciu szkolenia i uzyskaniu uprawnień do przetaczania krwi i jej składników przez pielęgniarki i położne Zaświadczenie o odbyciu szkolenia i uzyskaniu uprawnień do przetaczania krwi i jej składników przez pielęgniarki i położne
Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie orzekania o zdolności do wykonywania prac podwodnych Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie orzekania o zdolności do wykonywania prac podwodnych
Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do orzekania o zdolności do wykonywania prac podwodnych Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do orzekania o zdolności do wykonywania prac podwodnych
Zaświadczenie o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym Zaświadczenie o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym
Zaświadczenie o ukończeniu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej Zaświadczenie o ukończeniu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej
Zaświadczenie o ukończeniu medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych Zaświadczenie o ukończeniu medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Zaświadczenie o ukończeniu wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego Zaświadczenie o ukończeniu wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego
Zaświadczenie o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych do wydawania pozwolenia na posiadanie broni Zaświadczenie o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych do wydawania pozwolenia na posiadanie broni
Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty
Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty
Zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia wstępnego/ustawicznego/uzupełniającego, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności Zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia wstępnego/ustawicznego/uzupełniającego, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności
Zaświadczenie uprawniające do przewozu środków odurzających oraz substancji psychotropowych do celów leczenia medycznego Zaświadczenie uprawniające do przewozu środków odurzających oraz substancji psychotropowych do celów leczenia medycznego
Zaświadczenie wydane po badaniu psychologicznym żołnierzy powracających do kraju po zakończeniu okresowej służby wojskowej poza granicami państwa Zaświadczenie wydane po badaniu psychologicznym żołnierzy powracających do kraju po zakończeniu okresowej służby wojskowej poza granicami państwa
Zgoda na zabieg operacyjny Zgoda na zabieg operacyjny

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI