Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wzór dokumentu : Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego...

Stan na dzień: 2004-04-05 00:00:00
Kategoria dokumentu:
Tytuł dokumentu: Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Opis: Zgromadzenie wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi na co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia. Termin dwutygodniowy nie może być w umowie skrócony, możliwe jest natomiast jego wydłużenie. W umowie można też określić inny sposób zwołania zgromadzenia, np. pocztą elektroniczną lub faksem. Zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd, w przypadku jednak, gdy zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie określonym przepisami lub umową spółki, oraz w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą lub komisje rewizyjną, prawo zwołania zgromadzenia przysługuje radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Zgromadzenie może być także zwołane przez inne osoby, gdy umowa spółki tak stanowi (np. przez prokurenta, wspólnika, pełnomocnika).
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii ""