Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

sekcja C

dział 20

CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE

Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

Sekcja
PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
0 CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE
20.1CHEMIKALIA PODSTAWOWE, NAWOZY I ZWIĄZKI AZOTOWE, TWORZYWA SZTUCZNE I KAUCZUK SYNTETYCZNY W FORMACH PODSTAWOWYCH
20.11GAZY TECHNICZNE
20.11.1Gazy techniczne
20.11.11Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen
20.11.11.0Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen
24.11.11-20.00, 24.11.11-30.00, 24.11.11-50.00, 24.11.11-60.00, 24.11.11-70.00
20.11.12Ditlenek węgla i pozostałe nieorganiczne związki tlenu z niemetalami
20.11.12.0Ditlenek węgla i pozostałe nieorganiczne związki tlenu z niemetalami
24.11.12-30.00, 24.11.12-50.00, 24.11.12-70.00, 24.11.12-90.00
20.11.13Powietrze ciekłe i sprężone
20.11.13.0Powietrze ciekłe i sprężone
24.11.13-00.00
20.11.9Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych
20.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych
20.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych
24.11.99-00.00
20.12BARWNIKI I PIGMENTY
20.12.1Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki metali
20.12.11Tlenek i nadtlenek cynku; tlenki tytanu
20.12.11.0Tlenek i nadtlenek cynku; tlenki tytanu
24.12.11-30.00, 24.12.11-50.00
20.12.12Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, ołowiu i miedzi
20.12.12.0Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, ołowiu i miedzi
24.12.12-15.00, 24.12.12-19.00, 24.12.12-35.00, 24.12.12-39.00, 24.12.12-53.00, 24.12.12-55.00, 24.12.12-57.00, 24.12.12-70.00
20.12.19Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali
20.12.19.0Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali (z wył. 2825 10 00 2825 50 00)
24.12.13-13.00, 24.12.13-15.00, 24.12.13-30.00, 24.12.13-53.00, 24.12.13-55.00, 24.12.13-63.00, 24.12.13-65.00, 24.12.13-73.00, 24.12.13-75.00, 24.12.13-90.00
20.12.2Ekstrakty garbarskie lub barwiące; garbniki i ich pochodne; środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.12.21Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe i preparaty wytworzone na ich bazie
20.12.21.0Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe i preparaty wytworzone na ich bazie
24.12.21-10.00, 24.12.21-20.00, 24.12.21-30.00, 24.12.21-40.00, 24.12.21-50.00, 24.12.21-60.00, 24.12.21-70.00
20.12.22Ekstrakty garbarskie pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne; środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego
20.12.22.0Ekstrakty garbarskie pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne; środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego
24.12.22-50.00, 24.12.22-70.10, 24.12.22-70.20
20.12.23Syntetyczne organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego
20.12.23.0Syntetyczne organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego
24.12.23-30.00, 24.12.23-50.10, 24.12.23-50.20, 24.12.23-50.30
20.12.24Środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane; produkty nieorganiczne w rodzaju stosowanych jako luminofory
20.12.24.0Środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane; produkty nieorganiczne w rodzaju stosowanych jako luminofory
24.12.24-15.00, 24.12.24-19.00, 24.12.24-30.00, 24.12.24-50.00, 24.12.24-70.00
20.12.9Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów
20.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów
20.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów
24.12.99-00.00
20.13POZOSTAŁE PODSTAWOWE CHEMIKALIA NIEORGANICZNE
20.13.1Uran wzbogacony i pluton; uran zubożony i tor; pozostałe pierwiastki radioaktywne
20.13.11Uran wzbogacony i pluton oraz ich związki
20.13.11.0Uran wzbogacony i pluton oraz ich związki
23.30.12-00.10, 23.30.12-00.20
20.13.12Uran zubożony i tor oraz ich związki
20.13.12.0Uran zubożony i tor oraz ich związki
23.30.13-00.10, 23.30.13-00.20, 23.30.13-00.30, 23.30.13-00.40, 23.30.13-00.90
20.13.13Pozostałe pierwiastki promieniotwórcze, ich izotopy i związki; stopy, dyspersje, wyroby ceramiczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki
20.13.13.0Pozostałe pierwiastki promieniotwórcze, ich izotopy i związki; stopy, dyspersje, wyroby ceramiczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki
23.30.14-00.10, 23.30.14-00.20, 23.30.14-00.30, 23.30.14-00.90
20.13.14Sekcje paliwowe (kasety) nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych
20.13.14.0Sekcje paliwowe (kasety) nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych
23.30.20-00.00
20.13.2Pierwiastki chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy i związki nieorganiczne
20.13.21Niemetale (metaloidy)
20.13.21.0Niemetale (metaloidy)
24.13.11-11.10, 24.13.11-11.20, 24.13.11-13.00, 24.13.11-15.00, 24.13.11-17.00, 24.13.11-20.00, 24.13.11-30.00, 24.13.11-40.00, 24.13.11-53.00, 24.13.11-55.00, 24.13.11-60.00, 24.13.11-70.00, 24.13.11-90.00
20.13.22Związki halogenów i siarki z niemetalami
20.13.22.0Związki halogenów i siarki z niemetalami
24.13.12-35.10, 24.13.12-35.20, 24.13.12-35.30, 24.13.12-35.90, 24.13.12-37.10, 24.13.12-37.20, 24.13.12-37.30, 24.13.12-37.40, 24.13.12-37.90, 24.13.12-50.00, 24.13.12-70.00
20.13.23Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr; rtęć
20.13.23.0Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr; rtęć
24.13.13-25.00, 24.13.13-29.00, 24.13.13-30.00, 24.13.13-50.00, 24.13.13-70.00, 24.13.13-80.00
20.13.24Chlorowodór; oleum; pentatlenek difosforu; pozostałe kwasy nieorganiczne; ditlenek krzemu i ditlenek siarki
20.13.24.0Chlorowodór; oleum; pentatlenek difosforu; pozostałe kwasy nieorganiczne; ditlenek krzemu i ditlenek siarki
24.13.14-13.10, 24.13.14-13.20, 24.13.14-13.30, 24.13.14-13.40, 24.13.14-15.00, 24.13.14-33.10, 24.13.14-33.20, 24.13.14-33.30, 24.13.14-33.40, 24.13.14-33.50, 24.13.14-35.00, 24.13.14-53.00, 24.13.14-55.10, 24.13.14-55.20, 24.13.14-55.30, 24.13.14-55.90, 24.13.14-60.00, 24.13.14-73.00, 24.13.14-75.00, 24.13.14-77.00
20.13.25Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych pierwiastków chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne
20.13.25.0Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych pierwiastków chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne
24.13.15-25.00, 24.13.15-27.00, 24.13.15-35.00, 24.13.15-50.00, 24.13.15-60.00, 24.13.15-70.00, 24.13.15-80.00
20.13.3Związki fluorowców z metalami; podchloryny, chlorany i nadchlorany
20.13.31Związki fluorowców z metalami
20.13.31.0Związki fluorowców z metalami (z wył. 2827 10 00)
24.13.21-10.00, 24.13.21-30.00 , 24.13.21-50.00, 24.13.21-70.00
20.13.32Podchloryny, chlorany i nadchlorany
20.13.32.0Podchloryny, chlorany i nadchlorany
24.13.22-35.00, 24.13.22-39.00, 24.13.22-55.00, 24.13.22-59.00
20.13.4Siarczki, siarczyny i siarczany; azotany, fosforany i węglany
20.13.41Siarczki, siarczyny i siarczany
20.13.41.0Siarczki, siarczyny i siarczany
24.13.31-13.00, 24.13.31-15.00, 24.13.31-33.00, 24.13.31-35.00, 24.13.31-53.00, 24.13.31-55.00, 24.13.31-57.10, 24.13.31-57.90, 24.13.31-73.00, 24.13.31-75.00
20.13.42Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu
20.13.42.0Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu
24.13.32-10.00, 24.13.32-20.00, 24.13.32-30.00, 24.13.32-40.00, 24.13.32-50.10, 24.13.32-50.90, 24.13.32-60.00, 24.13.32-70.00
20.13.43Węglany
20.13.43.0Węglany
24.13.33-10.10, 24.13.33-10.21, 24.13.33-10.22, 24.13.33-10.90, 24.13.33-20.10, 24.13.33-20.90, 24.13.33-30.00, 24.13.33-40.00, 24.13.33-50.00, 24.13.33-60.00, 24.13.33-71.00, 24.13.33-73.00, 24.13.33-79.00, 24.15.20-70.00
20.13.5Sole pozostałych metali
20.13.51Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych; koloidy metali szlachetnych
20.13.51.0Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych; koloidy metali szlachetnych
24.13.41-10.00, 24.13.41-20.00, 24.13.41-30.10, 24.13.41-30.90, 24.13.41-40.00, 24.13.41-50.00, 24.13.41-60.00, 24.13.41-70.00, 24.13.41-83.00, 24.13.41-85.00
20.13.52Związki nieorganiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane, włącznie z wodą destylowaną; amalgamaty inne niż amalgamaty metali szlachetnych
20.13.52.0Związki nieorganiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane, włącznie z wodą destylowaną; amalgamaty inne niż amalgamaty metali szlachetnych
24.13.42-50.00, 24.13.42-90.10, 24.13.42-90.20, 24.13.42-90.90
20.13.6Pozostałe podstawowe chemikalia nieorganiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.13.61Izotopy gdzie indziej niesklasyfikowane i ich związki, włączając ciężką wodę (tlenek deuteru)
20.13.61.0Izotopy gdzie indziej niesklasyfikowane i ich związki, włączając ciężką wodę (tlenek deuteru)
24.13.51-00.00
20.13.62Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone; pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany; krzemiany; borany; nadborany; pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub kwasów nadtlenowych
20.13.62.0Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone; pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany; krzemiany; borany; nadborany; pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub kwasów nadtlenowych
24.13.52-20.00, 24.13.52-30.00, 24.13.52-40.00, 24.13.52-50.00, 24.13.52-60.00, 24.13.52-70.00, 24.13.52-90.00
20.13.63Nadtlenek wodoru
20.13.63.0Nadtlenek wodoru
24.13.53-00.00
20.13.64Fosforki, węgliki, wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki
20.13.64.0Fosforki, węgliki, wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki
24.13.54-30.00, 24.13.54-50.10, 24.13.54-50.90, 24.13.54-70.00
20.13.65Związki metali ziem rzadkich, itru lub skandu
20.13.65.0Związki metali ziem rzadkich, itru lub skandu
24.13.55-00.00
20.13.66Siarka, z wyłączeniem siarki sublimowanej, strącanej i koloidalnej
20.13.66.0Siarka, z wyłączeniem siarki sublimowanej, strącanej i koloidalnej
24.13.56-00.00
20.13.67Piryty żelazowe wyprażone
20.13.67.0Piryty żelazowe wyprażone
24.13.57-00.00
20.13.68Kwarc piezoelektryczny; pozostałe kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nieobrobione
20.13.68.0Kwarc piezoelektryczny; pozostałe kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nieobrobione
24.13.58-50.00, 24.13.58-70.00
20.13.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
20.13.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
20.13.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
20.14POZOSTAŁE PODSTAWOWE CHEMIKALIA ORGANICZNE
20.14.1Węglowodory i ich pochodne
20.14.11Węglowodory alifatyczne
20.14.11.0Węglowodory alifatyczne
24.14.11-20.00, 24.14.11-30.00, 24.14.11-40.00, 24.14.11-50.00, 24.14.11-65.00, 24.14.11-67.00, 24.14.11-90.00
20.14.12Węglowodory cykliczne
20.14.12.0Węglowodory cykliczne
24.14.12-13.00, 24.14.12-15.00, 24.14.12-23.10, 24.14.12-23.20, 24.14.12-25.00, 24.14.12-43.00, 24.14.12-45.00, 24.14.12-47.00, 24.14.12-50.00, 24.14.12-60.00, 24.14.12-70.00, 24.14.12-80.10, 24.14.12-80.20, 24.14.12-90.00
20.14.13Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych
20.14.13.0Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych
24.14.13-13.00, 24.14.13-15.00, 24.14.13-23.00, 24.14.13-25.00, 24.14.13-53.00, 24.14.13-57.00, 24.14.13-71.00, 24.14.13-73.00, 24.14.13-75.00, 24.14.13-79.00
20.14.14Pochodne węglowodorów sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane, nawet fluorowcowane
20.14.14.0Pochodne węglowodorów sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane, nawet fluorowcowane
24.14.14-70.00, 24.14.14-90.00
20.14.19Pozostałe pochodne węglowodorów
20.14.19.0Pozostałe pochodne węglowodorów
24.14.15-10.00, 24.14.15-30.00, 24.14.15-53.00, 24.14.15-59.00, 24.14.15-73.00, 24.14.15-75.00, 24.14.15-79.00
20.14.2Alkohole, fenole, fenyloalkohole i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne; alkohole tłuszczowe przemysłowe
20.14.21Alkohole tłuszczowe przemysłowe
20.14.21.0Alkohole tłuszczowe przemysłowe
24.14.21-00.00
20.14.22Alkohole monowodorotlenowe
20.14.22.1Biometanol (włączając dla celów napędowych), z wyłączeniem zawartego w bioeterach
24.14.22-10.00
20.14.22.9Pozostałe alkohole monowodorotlenowe
24.14.22-10.00, 24.14.22-20.00, 24.14.22-30.00, 24.14.22-40.10, 24.14.22-40.90, 24.14.22-50.00, 24.14.22-63.00, 24.14.22-69.00, 24.14.22-73.00, 24.14.22-75.00
20.14.23Diole, alkohole wielowodorotlenowe, alkohole cykliczne i ich pochodne
20.14.23.0Diole, alkohole wielowodorotlenowe, alkohole cykliczne i ich pochodne
24.14.23-10.00, 24.14.23-20.00, 24.14.23-33.00, 24.14.23-39.00, 24.14.23-50.00, 24.14.23-73.00, 24.14.23-75.00, 24.51.10-50.00
20.14.24Fenole; fenyloalkohole i pochodne fenoli
20.14.24.0Fenole; fenyloalkohole i pochodne fenoli
24.14.24-15, 24.14.24-15.10, 24.14.24-15.20, 24.14.24-17.00, 24.14.24-19.00, 24.14.24-33.00, 24.14.24-39.00, 24.14.24-53.00, 24.14.24-55.00, 24.14.24-59.00
20.14.3Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwasy karboksylowe i ich pochodne
20.14.31Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwaśne oleje z rafinacji
20.14.31.0Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwaśne oleje z rafinacji
24.14.31-20.00, 24.14.31-30.00, 24.14.31-50.00, 24.14.31-95.00, 24.14.31-97.00
20.14.32Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich pochodne
20.14.32.0Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich pochodne
24.14.32-15.00, 24.14.32-17.00, 24.14.32-19.00, 24.14.32-20.00, 24.14.32-35.00, 24.14.32-37.00, 24.14.32-43.00, 24.14.32-45.00, 24.14.32-47.00, 24.14.32-53.00, 24.14.32-55.00, 24.14.32-71.00, 24.14.32-73.00, 24.14.32-75.00, 24.14.32-77.00, 24.14.32-79.00, 24.14.32-80.00
20.14.33Nienasycone kwasy monokarboksylowe; kwasy polikarboksylowe alifatyczne, cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe oraz ich pochodne
20.14.33.0Nienasycone kwasy monokarboksylowe; kwasy polikarboksylowe alifatyczne, cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe oraz ich pochodne
24.14.33-10.00, 24.14.33-20.00, 24.14.33-30.00, 24.14.33-40.00, 24.14.33-50.00, 24.14.33-63.00, 24.14.33-65.00, 24.14.33-67.00, 24.14.33-70.00, 24.14.33-83.00, 24.14.33-85.00, 24.14.33-87.00
20.14.34Kwasy aromatyczne polikarboksylowe i karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną; ich pochodne, z wyłączeniem kwasu salicylowego i jego soli
20.14.34.0Kwasy aromatyczne polikarboksylowe i karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną; ich pochodne, z wyłączeniem kwasu salicylowego i jego soli
24.14.34-13.00, 24.14.34-15.00, 24.14.34-23.00, 24.14.34-25.00, 24.14.34-33.00, 24.14.34-35.00, 24.14.34-43.00, 24.14.34-45.00, 24.14.34-73.10, 24.14.34-73.90, 24.14.34-75.00
20.14.4Związki organiczne z azotową grupą funkcyjną
20.14.41Związki z aminową grupą funkcyjną
20.14.41.0Związki z aminową grupą funkcyjną
24.14.41-13.00, 24.14.41-15.00, 24.14.41-17.00, 24.14.41-23.00, 24.14.41-25.00, 24.14.41-27.00, 24.14.41-30.00, 24.14.41-51.00, 24.14.41-53.00, 24.14.41-55.00, 24.14.41-57.00, 24.14.41-70.00
20.14.42Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną, z wyłączeniem lizyny i kwasu glutaminowego
20.14.42.0Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną, z wyłączeniem lizyny i kwasu glutaminowego (z wył. 2922 41 00, 2922 42 00)
24.14.42-33.00, 24.14.42-35.00, 24.14.42-37.00, 24.14.42-39.00, 24.14.42-90.00
20.14.43Ureiny; związki z karboksyamidową i nitrylową grupą funkcyjną; ich pochodne
20.14.43.0Ureiny; związki z karboksyamidową i nitrylową grupą funkcyjną; ich pochodne
24.14.43-10.00, 24.14.43-20.00, 24.14.43-30.00, 24.14.43-40.00, 24.14.43-50.00, 24.14.43-60.00, 24.14.43-70.00
20.14.44Związki z inną azotową grupą funkcyjną
20.14.44.0Związki z inną azotową grupą funkcyjną
24.14.44-20.00, 24.14.44-30.00, 24.14.44-50.00, 24.14.44-90.00
20.14.5Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne; związki heterocykliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.14.51Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne
20.14.51.0Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne
24.14.51-35.00, 24.14.51-37.00, 24.14.51-39.00, 24.14.51-50.00
20.14.52Związki heterocykliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy nukleinowe i ich sole
20.14.52.0Związki heterocykliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy nukleinowe i ich sole (z wył. 2932 29)
24.14.52-10.00, 24.14.52-30.00, 24.14.52-50.00, 24.14.52-60.00, 24.14.52-70.00, 24.14.52-90.00
20.14.53Estry fosforowe i ich sole lub estry pozostałych kwasów nieorganicznych (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
20.14.53.0Estry fosforowe i ich sole lub estry pozostałych kwasów nieorganicznych (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
24.14.53-50.00, 24.14.53-75.00, 24.14.53-79.10, 24.14.53-79.20, 24.14.53-79.90
20.14.6Etery, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale; pozostałe związki organiczne
20.14.61Związki z aldehydową grupą funkcyjną
20.14.61.0Związki z aldehydową grupą funkcyjną
24.14.61-11.00, 24.14.61-13.00, 24.14.61-15.00, 24.14.61-19.00, 24.14.61-20.00, 24.14.61-30.00, 24.14.61-43.00, 24.14.61-45.00, 24.14.61-47.00, 24.14.61-50.00, 24.14.61-60.00, 24.14.61-70.00
20.14.62Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną
20.14.62.0Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną
24.14.62-11.00, 24.14.62-13.00, 24.14.62-15.00, 24.14.62-19.00, 24.14.62-31.00, 24.14.62-33.00, 24.14.62-35.00, 24.14.62-39.00, 24.14.62-60.00, 24.14.62-70.00
20.14.63Etery, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale i ich pochodne
20.14.63.1Etery zawierające biometanol lub bioetanol
24.14.63-13.00, 24.14.63-19.00
20.14.63.2Etery pozostałe, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale i ich pochodne
24.14.63-13.00, 24.14.63-19.00, 24.14.63-23.00, 24.14.63-25.00, 24.14.63-33.00, 24.14.63-39.10, 24.14.63-39.90, 24.14.63-50.00, 24.14.63-60.00, 24.14.63-73.00, 24.14.63-75.00, 24.14.63-79.00, 24.14.63-80.00
20.14.64Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.14.64.0Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
24.14.64-30.00, 24.14.64-50.00, 24.14.64-70.00
20.14.7Różne organiczne chemikalia podstawowe
20.14.71Pochodne produktów roślinnych, włączając pochodne produktów żywicznych
20.14.71.0Pochodne produktów roślinnych, włączając pochodne produktów żywicznych
24.14.71-20.00, 24.14.71-30.00, 24.14.71-40.00, 24.14.71-50.00, 24.14.71-70.00
20.14.72Węgiel drzewny
20.14.72.0Węgiel drzewny
24.14.72-00.00
20.14.73Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej oraz podobne produkty
20.14.73.0Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej oraz podobne produkty
24.14.73-20.10, 24.14.73-20.20, 24.14.73-20.90, 24.14.73-30.00, 24.14.73-40.00, 24.14.73-50.00, 24.14.73-65.00, 24.14.73-67.00
20.14.74Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu => 80% obj.
20.14.74.0Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu => 80% obj.
15.92.11-00.11, 15.92.11-00.12, 15.92.11-00.13, 15.92.11-00.19, 15.92.11-00.21 , 15.92.11-00.22 , 15.92.11-00.23 , 15.92.11-00.24 , 15.92.11-00.25 , 15.92.11-00.29, 15.92.11-00.30, 15.92.11-00.40
20.14.75Alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy
20.14.75.1Bioetanol (włączając do celów napędowych), z wyłączeniem zawartego w bioeterach
15.92.12-00.00
20.14.75.9Pozostały alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy
15.92.12-00.00
20.14.8Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, z wyłączeniem oleju talowego
20.14.80Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, z wyłączeniem oleju talowego
20.14.80.0Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, z wyłączeniem oleju talowego
24.14.80-00.00
20.14.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
20.14.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
20.14.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
24.14.99-00.00
20.15NAWOZY I ZWIĄZKI AZOTOWE
20.15.1Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak
20.15.10Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak
20.15.10.0Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak
24.15.10-50.10, 24.15.10-50.90, 24.15.10-75.10, 24.15.10-75.20, 24.15.10-75.30, 24.15.10-75.90, 24.15.10-77.10, 24.15.10-77.90
20.15.2Chlorek amonu; azotyny
20.15.20Chlorek amonu; azotyny
20.15.20.0Chlorek amonu; azotyny
24.15.20-20.00, 24.15.20-30.00
20.15.3Nawozy azotowe mineralne
20.15.31Mocznik
20.15.31.0Mocznik
24.15.30-13.00, 24.15.30-19.00
20.15.32Siarczan amonu
20.15.32.0Siarczan amonu
24.15.30-23.00
20.15.33Azotan amonu
20.15.33.0Azotan amonu
24.15.30-30.00
20.15.34Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu
20.15.34.0Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu
24.15.30-60.10, 24.15.30-60.90
20.15.35Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami
20.15.35.0Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami
24.15.30-43.00, 24.15.30-45.00
20.15.39Pozostałe nawozy azotowe i ich mieszaniny
20.15.39.0Pozostałe nawozy azotowe i ich mieszaniny
24.15.30-29.00, 24.15.30-70.10, 24.15.30-70.90, 24.15.30-80.00, 24.15.30-90.00
20.15.4Nawozy fosforowe mineralne
20.15.41Superfosfaty
20.15.41.0Superfosfaty
24.15.40-35.11, 24.15.40-35.12, 24.15.40-35.13, 24.15.40-35.14, 24.15.40-35.19, 24.15.40-35.21, 24.15.40-35.22, 24.15.40-35.23, 24.15.40-35.29
20.15.49Pozostałe nawozy fosforowe
20.15.49.0Pozostałe nawozy fosforowe
24.15.40-37.00, 24.15.40-39.10, 24.15.40-39.20, 24.15.40-39.90
20.15.5Nawozy potasowe mineralne
20.15.51Chlorek potasu
20.15.51.0Chlorek potasu
24.15.50-30.00
20.15.52Siarczan potasu
20.15.52.0Siarczan potasu
24.15.50-50.00
20.15.59Pozostałe nawozy potasowe
20.15.59.0Pozostałe nawozy potasowe
24.15.50-70.00
20.15.6Azotan sodu
20.15.60Azotan sodu
20.15.60.0Azotan sodu
24.15.70-50.00, 24.15.70-70.10, 24.15.70-70.90
20.15.7Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.15.71Nawozy zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas
20.15.71.0Nawozy zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas
24.15.80-23.10, 24.15.80-23.20, 24.15.80-23.90, 24.15.80-25.10, 24.15.80-25.90
20.15.72Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu)
20.15.72.0Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu)
24.15.80-30.00
20.15.73Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu)
20.15.73.0Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu)
24.15.80-40.00
20.15.74Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor
20.15.74.0Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor
24.15.80-53.10, 24.15.80-59.00
20.15.75Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas
20.15.75.0Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas
24.15.80-63.00, 24.15.80-69.00
20.15.76Azotan potasu
20.15.76.0Azotan potasu
24.15.20-50.00
20.15.79Nawozy mineralne zawierające co najmniej dwa z pierwiastków nawozowych (azot, fosfor, potas), gdzie indziej niesklasyfikowane
20.15.79.0Nawozy mineralne zawierające co najmniej dwa z pierwiastków nawozowych (azot, fosfor, potas), gdzie indziej niesklasyfikowane
24.15.80-10.00, 24.15.80-90.00
20.15.8Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.15.80Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.15.80.0Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
24.15.60-00.10, 24.15.60-00.90
20.15.9Usługi podwykonawców związane z produkcją nawozów i związków azotowych
20.15.99Usługi podwykonawców związane z produkcją nawozów i związków azotowych
20.15.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją nawozów i związków azotowych
24.15.99-00.00
20.16TWORZYWA SZTUCZNE W FORMACH PODSTAWOWYCH
20.16.1Polimery etylenu w formach podstawowych
20.16.10Polimery etylenu w formach podstawowych
20.16.10.0Polimery etylenu w formach podstawowych
24.16.10-35.00, 24.16.10-39.00, 24.16.10-50.00, 24.16.10-70.00, 24.16.10-90.00
20.16.2Polimery styrenu w formach podstawowych
20.16.20Polimery styrenu w formach podstawowych
20.16.20.0Polimery styrenu w formach podstawowych
24.16.20-35.00, 24.16.20-39.00, 24.16.20-50.00, 24.16.20-70.00, 24.16.20-90.10, 24.16.20-90.90
20.16.3Polimery chlorku winylu i pozostałych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych
20.16.30Polimery chlorku winylu i pozostałych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych
20.16.30.0Polimery chlorku winylu i pozostałych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych
24.16.30-10.00, 24.16.30-23.00, 24.16.30-25.00, 24.16.30-40.00, 24.16.30-50.00, 24.16.30-60.00, 24.16.30-70.00, 24.16.30-90.00
20.16.4Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry w formach podstawowych
20.16.40Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry w formach podstawowych
20.16.40.0Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry w formach podstawowych
24.16.40-13.00, 24.16.40-30.00, 24.16.40-40.00, 24.16.40-50.00, 24.16.40-62.00, 24.16.40-64.00, 24.16.40-70.00, 24.16.40-80.00, 24.16.40-90.00
20.16.5Pozostałe tworzywa sztuczne w formach podstawowych; wymieniacze jonów
20.16.51Polimery propylenu lub pozostałych alkenów, w formach podstawowych
20.16.51.0Polimery propylenu lub pozostałych alkenów, w formach podstawowych
24.16.51-30.00, 24.16.51-50.10, 24.16.51-50.90
20.16.52Polimery octanu winylu, pozostałych estrów winylowych lub pozostałych polimerów winylowych, w formach podstawowych
20.16.52.0Polimery octanu winylu, pozostałych estrów winylowych lub pozostałych polimerów winylowych, w formach podstawowych
24.16.52-30.00, 24.16.52-50.00, 24.16.52-70.00
20.16.53Polimery akrylu w formach podstawowych
20.16.53.0Polimery akrylu w formach podstawowych
24.16.53-50.00, 24.16.53-90.00
20.16.54Poliamidy w formach podstawowych
20.16.54.0Poliamidy w formach podstawowych
24.16.54-50.00, 24.16.54-90.00
20.16.55Żywice mocznikowe, żywice tiomocznikowe i melaminowe, w formach podstawowych
20.16.55.0Żywice mocznikowe, żywice tiomocznikowe i melaminowe, w formach podstawowych
24.16.55-50.00, 24.16.55-70.10, 24.16.55-70.90
20.16.56Pozostałe żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych
20.16.56.0Pozostałe żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych
24.16.56-30.00, 24.16.56-50.00, 24.16.56-70.00
20.16.57Silikony w formach podstawowych
20.16.57.0Silikony w formach podstawowych
24.16.57-00.00
20.16.59Wymieniacze jonów; pozostałe tworzywa sztuczne w formach podstawowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.16.59.0Wymieniacze jonów; pozostałe tworzywa sztuczne w formach podstawowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
24.16.58-10.00, 24.16.58-20.00, 24.16.58-30.00, 24.16.58-40.00, 24.16.58-50.00, 24.16.58-60.00, 24.16.58-70.00
20.16.9Usługi podwykonawców związane z produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych
20.16.99Usługi podwykonawców związane z produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych
20.16.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych
24.16.99-00.00
20.17KAUCZUK SYNTETYCZNY W FORMACH PODSTAWOWYCH
20.17.1Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych
20.17.10Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych
20.17.10.0Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych
24.17.10-50.00, 24.17.10-90.10, 24.17.10-90.90
20.17.9Usługi podwykonawców związane z produkcją kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
20.17.99Usługi podwykonawców związane z produkcją kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
20.17.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
24.17.99-00.00
20.2PESTYCYDY I POZOSTAŁE ŚRODKI AGROCHEMICZNE
20.20PESTYCYDY I POZOSTAŁE ŚRODKI AGROCHEMICZNE
20.20.1Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne
20.20.11Środki owadobójcze
20.20.11.0Środki owadobójcze
24.20.11-20.00, 24.20.11-30.00, 24.20.11-40.00, 24.20.11-50.00, 24.20.11-60.00, 24.20.11-70.00, 24.20.11-90.00
20.20.12Środki chwastobójcze
20.20.12.0Środki chwastobójcze
24.20.12-20.00, 24.20.12-30.00, 24.20.12-40.00, 24.20.12-50.00, 24.20.12-60.00, 24.20.12-70.00, 24.20.12-90.00
20.20.13Środki opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin
20.20.13.0Środki opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin
24.20.13-50.00, 24.20.13-70.00
20.20.14Środki odkażające
20.20.14.0Środki odkażające
24.20.14-30.00, 24.20.14-50.00, 24.20.14-90.00
20.20.15Środki grzybobójcze
20.20.15.0Środki grzybobójcze
24.20.15-52.00, 24.20.15-53.00, 24.20.15-55.00, 24.20.15-56.00, 24.20.15-57.00, 24.20.15-59.00, 24.20.15-73.00, 24.20.15-75.00, 24.20.15-79.10, 24.20.15-79.20, 24.20.15-79.30, 24.20.15-79.40, 24.20.15-79.50, 24.20.15-79.60, 24.20.15-79.90
20.20.19Pozostałe pestycydy i środki agrochemiczne
20.20.19.0Pozostałe pestycydy i środki agrochemiczne
24.20.15-52.00, 24.20.15-53.00, 24.20.15-55.00, 24.20.15-56.00, 24.20.15-57.00, 24.20.15-59.00, 24.20.15-73.00, 24.20.15-75.00, 24.20.15-79.10, 24.20.15-79.20, 24.20.15-79.30, 24.20.15-79.40, 24.20.15-79.50, 24.20.15-79.60, 24.20.15-79.90
20.20.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
20.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
20.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
24.20.99-00.00
20.3FARBY, LAKIERY I PODOBNE ŚRODKI POKRYWAJĄCE, FARBA DRUKARSKA, GOTOWE SYKATYWY I MASY USZCZELNIAJĄCE
20.30FARBY, LAKIERY I PODOBNE ŚRODKI POKRYWAJĄCE, FARBA DRUKARSKA, GOTOWE SYKATYWY I MASY USZCZELNIAJĄCE
20.30.1Farby i pokosty na bazie tworzyw sztucznych
20.30.11Farby i pokosty na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym
20.30.11.0Farby i pokosty na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym
24.30.11-50.00, 24.30.11-70.00
20.30.12Farby i pokosty na bazie poliestrów, polimerów akrylowych i winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku niewodnym; roztwory
20.30.12.0Farby i pokosty na bazie poliestrów, polimerów akrylowych i winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku niewodnym; roztwory
24.30.12-25.00, 24.30.12-29.00, 24.30.12-30.00, 24.30.12-50.00, 24.30.12-70.00, 24.30.12-90.00
20.30.2Pozostałe farby i pokosty oraz związane z nimi wyroby; farby do celów artystycznych i farba drukarska
20.30.21Gotowe pigmenty, środki matujące i farby; szkliste emalie i glazury; pobiałki (masy lejne); ciekłe materiały do nadawania połysku itp.; fryta szklana
20.30.21.0Gotowe pigmenty, środki matujące i farby; szkliste emalie i glazury; pobiałki (masy lejne); ciekłe materiały do nadawania połysku itp.; fryta szklana
24.30.21-30.10, 24.30.21-30.20, 24.30.21-30.90, 24.30.21-50.00, 24.30.21-70.10, 24.30.21-70.30, 24.30.21-70.40, 24.30.21-70.50, 24.30.21-70.90
20.30.22Pozostałe farby i pokosty; gotowe sykatywy i masy uszczelniające
20.30.22.0Pozostałe farby i pokosty; gotowe sykatywy i masy uszczelniające
24.30.22-13.00, 24.30.22-15.10, 24.30.22-15.90, 24.30.22-20.00, 24.30.22-30.00, 24.30.22-40.00, 24.30.22-53.10, 24.30.22-53.20, 24.30.22-53.30, 24.30.22-53.90, 24.30.22-55.00, 24.30.22-73.00, 24.30.22-79.10, 24.30.22-79.90
20.30.23Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych; środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych i podobne
20.30.23.0Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych; środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych i podobne
24.30.23-50.00, 24.30.23-70.00
20.30.24Farba drukarska
20.30.24.0Farba drukarska
24.30.24-50.00, 24.30.24-70.00
20.30.9Usługi podwykonawców związane z produkcją farb, lakierów i podobnych środków pokrywających, farb drukarskich, gotowych sykatyw i mas uszczelniających
20.30.99Usługi podwykonawców związane z produkcją farb, lakierów i podobnych środków pokrywających, farb drukarskich, gotowych sykatyw i mas uszczelniających
20.30.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją farb, lakierów i podobnych środków pokrywających, farb drukarskich, gotowych sykatyw i mas uszczelniających
24.30.99-00.00
20.4MYDŁO I DETERGENTY, ŚRODKI PIORĄCE, CZYSZCZĄCE I POLERUJĄCE; WYROBY KOSMETYCZNE I TOALETOWE
20.41MYDŁO I DETERGENTY, ŚRODKI PIORĄCE, CZYSZCZĄCE I POLERUJĄCE
20.41.1Gliceryna
20.41.10Gliceryna
20.41.10.0Gliceryna
24.51.10-70.00
20.41.2Organiczne środki powierzchniowo czynne, z wyłączeniem mydła
20.41.20Organiczne środki powierzchniowo czynne, z wyłączeniem mydła
20.41.20.0Organiczne środki powierzchniowo czynne, z wyłączeniem mydła
24.51.20-20.00, 24.51.20-30.00, 24.51.20-50.00, 24.51.20-90.00
20.41.3Mydło, środki piorące i czyszczące
20.41.31Mydło oraz organiczne środki i preparaty powierzchniowo czynne do stosowania jako mydło; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem
20.41.31.0Mydło oraz organiczne środki i preparaty powierzchniowo czynne do stosowania jako mydło; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem
24.51.31-50.00, 24.51.31-73.00, 24.51.31-79.00
20.41.32Detergenty i preparaty do prania
20.41.32.0Detergenty i preparaty do prania
24.51.32-40.00, 24.51.32-50.00, 24.51.32-60.00, 24.51.32-70.00
20.41.4Preparaty zapachowe, woski oraz pozostałe preparaty do czyszczenia
20.41.41Preparaty do perfumowania lub odwaniania pomieszczeń
20.41.41.0Preparaty do perfumowania lub odwaniania pomieszczeń
24.51.41-00.00
20.41.42Woski sztuczne i preparowane
20.41.42.0Woski sztuczne i preparowane
24.51.42-50.00, 24.51.42-70.00, 24.51.42-90.00
20.41.43Pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu
20.41.43.0Pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu
24.51.43-30.00, 24.51.43-50.00, 24.51.43-70.00, 24.51.43-83.00, 24.51.43-89.00
20.41.44Pasty, proszki i pozostałe preparaty do czyszczenia
20.41.44.0Pasty, proszki i pozostałe preparaty do czyszczenia
24.51.44-00.00
20.41.9Usługi podwykonawców związane z produkcją mydła i detergentów, środków piorących, czyszczących i polerujących
20.41.99Usługi podwykonawców związane z produkcją mydła i detergentów, środków piorących, czyszczących i polerujących
20.41.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją mydła i detergentów, środków piorących, czyszczących i polerujących
24.51.99-00.00
20.42WYROBY KOSMETYCZNE I TOALETOWE
20.42.1Wyroby kosmetyczne i toaletowe
20.42.11Perfumy i wody toaletowe
20.42.11.0Perfumy i wody toaletowe
24.52.11-50.00, 24.52.11-70.00
20.42.12Kosmetyki do makijażu ust i makijażu oczu
20.42.12.0Kosmetyki do makijażu ust i makijażu oczu
24.52.12-50.00, 24.52.12-70.00
20.42.13Kosmetyki do manicure i pedicure
20.42.13.0Kosmetyki do manicure i pedicure
24.52.13-00.00
20.42.14Pudry kosmetyczne lub toaletowe
20.42.14.0Pudry kosmetyczne lub toaletowe
24.52.14-00.00
20.42.15Preparaty kosmetyczne lub upiększające, preparaty do pielęgnacji skóry (włączając preparaty do opalania), gdzie indziej niesklasyfikowane
20.42.15.0Preparaty kosmetyczne lub upiększające, preparaty do pielęgnacji skóry (włączając preparaty do opalania), gdzie indziej niesklasyfikowane
24.52.15-00.00
20.42.16Szampony, lakiery do włosów, preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów
20.42.16.0Szampony, lakiery do włosów, preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów
24.52.16-30.00, 24.52.16-50.00, 24.52.16-70.00
20.42.17Płyny do włosów i pozostałe preparaty do pielęgnacji włosów, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.42.17.0Płyny do włosów i pozostałe preparaty do pielęgnacji włosów, gdzie indziej niesklasyfikowane
24.52.17-00.00
20.42.18Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej (włączając pasty i proszki do przytwierdzania protez), nić dentystyczna
20.42.18.0Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej (włączając pasty i proszki do przytwierdzania protez), nić dentystyczna
24.52.18-50.00, 24.52.18-90.00
20.42.19Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu; dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe; preparaty do kąpieli; pozostałe wyroby kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.42.19.0Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu; dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe; preparaty do kąpieli; pozostałe wyroby kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
24.51.31-20.00, 24.51.31-83.00, 24.52.19-30.00, 24.52.19-50.00, 24.52.19-70.00, 24.52.19-90.10, 24.52.19-90.20, 24.52.19-90.30, 24.52.19-90.90
20.42.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.42.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.42.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów kosmetycznych i toaletowych
24.52.99-00.00
20.5POZOSTAŁE WYROBY CHEMICZNE
20.51MATERIAŁY WYBUCHOWE; ZAPAŁKI
20.51.1Materiały wybuchowe gotowe; lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki nabojowe lub detonujące; zapalniki; detonatory elektryczne; ognie sztuczne
20.51.11Proch strzelniczy i pozostałe gotowe materiały wybuchowe
20.51.11.0Proch strzelniczy i pozostałe gotowe materiały wybuchowe
24.61.11-30.00, 24.61.11-50.00
20.51.12Lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki; zapalniki; detonatory elektryczne
20.51.12.0Lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki; zapalniki; detonatory elektryczne
24.61.12-50.00, 24.61.12-70.00
20.51.13Ognie sztuczne
20.51.13.0Ognie sztuczne
24.61.13-00.00
20.51.14Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu i pozostałe artykuły pirotechniczne, z wyłączeniem ogni sztucznych
20.51.14.0Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu i pozostałe artykuły pirotechniczne, z wyłączeniem ogni sztucznych
24.61.14-00.00
20.51.2Zapałki
20.51.20Zapałki
20.51.20.0Zapałki
20.51.9Usługi podwykonawców związane z produkcją materiałów wybuchowych i zapałek
20.51.99Usługi podwykonawców związane z produkcją materiałów wybuchowych i zapałek
20.51.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją materiałów wybuchowych i zapałek
24.61.99-00.00
20.52KLEJE
20.52.1Kleje
20.52.10Kleje
20.52.10.0Kleje
24.62.10-13.00, 24.62.10-60.00, 24.62.10-95.10, 24.62.10-95.90
20.52.9Usługi podwykonawców związane z produkcją klejów
20.52.99Usługi podwykonawców związane z produkcją klejów
20.52.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją klejów
24.62.99-00.00
20.53OLEJKI ETERYCZNE; MIESZANINY SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH
20.53.1Olejki eteryczne; mieszaniny substancji zapachowych
20.53.10Olejki eteryczne; mieszaniny substancji zapachowych
20.53.10.0Olejki eteryczne; mieszaniny substancji zapachowych
24.63.10-20.00, 24.63.10-30.00, 24.63.10-50.00, 24.63.10-75.00, 24.63.10-79.00
20.53.9Usługi podwykonawców związane z produkcją olejków eterycznych i mieszanin substancji zapachowych
20.53.99Usługi podwykonawców związane z produkcją olejków eterycznych i mieszanin substancji zapachowych
20.53.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją olejków eterycznych i mieszanin substancji zapachowych
24.63.99-00.00
20.59POZOSTAŁE WYROBY CHEMICZNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
20.59.1Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek; preparaty chemiczne i niezmieszane wyroby do stosowania w fotografice
20.59.11Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek, światłoczułe, nienaświetlone; papier fotograficzny
20.59.11.0Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek, światłoczułe, nienaświetlone; papier fotograficzny
24.64.11-30.00, 24.64.11-50.10, 24.64.11-50.90, 24.64.11-70.00
20.59.12Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane
20.59.12.0Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane
24.64.12-00.00
20.59.2Tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne, chemicznie modyfikowane; niejadalne mieszaniny tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych
20.59.20Tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne, chemicznie modyfikowane; niejadalne mieszaniny tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych
20.59.20.0Tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne, chemicznie modyfikowane; niejadalne mieszaniny tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych
24.66.10-00.00
20.59.3Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze
20.59.30Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze
20.59.30.0Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze
24.66.20-00.00
20.59.4Preparaty smarowe; dodatki; środki zapobiegające zamarzaniu
20.59.41Preparaty smarowe
20.59.41.0Preparaty smarowe
24.66.31-55.00, 24.66.31-57.00, 24.66.31-75.00, 24.66.31-79.00
20.59.42Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów
20.59.42.0Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów
24.66.32-55.00, 24.66.32-59.00, 24.66.32-70.00, 24.66.32-90.00
20.59.43Płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe
20.59.43.0Płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe
24.66.33-30.00, 24.66.33-50.00
20.59.5Różne wyroby chemiczne
20.59.51Peptony, pozostałe substancje białkowe i ich pochodne, gdzie indziej niesklasyfikowane; proszek skórzany
20.59.51.0Peptony, pozostałe substancje białkowe i ich pochodne, gdzie indziej niesklasyfikowane; proszek skórzany
24.66.41-00.00
20.59.52Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfik
20.59.52.0Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfi
24.66.42-10.10, 24.66.42-10.20, 24.66.42-10.90, 24.66.42-30.00, 24.66.42-50.00, 24.66.42-70.00
20.59.53Pierwiastki chemiczne w formie krążków i związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice
20.59.53.0Pierwiastki chemiczne w formie krążków i związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice
24.66.43-50.00, 24.66.43-70.00
20.59.54Węgiel aktywny
20.59.54.0Węgiel aktywny
24.66.44-00.00
20.59.55Środki wykończalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalacze barwników i podobne wyroby
20.59.55.0Środki wykończalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalacze barwników i podobne wyroby
24.66.45-52.00, 24.66.45-53.00, 24.66.45-55.00, 24.66.45-57.00, 24.66.45-70.00, 24.66.45-80.00, 24.66.45-90.00
20.59.56Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory i stabilizatory kauczuku lub tworzyw sztucznych; preparaty katalityczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; zmieszane alkilobenzeny i zmieszane alkilonaft
20.59.56.0Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory i stabilizatory kauczuku lub tworzyw sztucznych; preparaty katalityczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; zmieszane alkilobenzeny i zmieszane alkilonaft
24.66.46-20.00, 24.66.46-30.00, 24.66.46-40.00, 24.66.46-50.00, 24.66.46-60.10, 24.66.46-60.90, 24.66.46-70.00
20.59.57Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; kwasy naftalenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry; nieaglomerowane węgliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym; przygotowane dodatki do cementów, zapraw lub betonów; sorbit, z
20.59.57.0Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; kwasy naftalenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry; nieaglomerowane węgliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym; przygotowane dodatki do cementów, zapraw lub betonów; sorbit, z
24.66.47-20.00, 24.66.47-30.00, 24.66.47-40.00, 24.66.47-50.00, 24.66.47-70.00
20.59.59Pozostałe różne wyroby chemiczne
20.59.59.1Estry kwasów tłuszczowych
24.66.48-99.00
20.59.59.9Pozostałe różne wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. 3824 90 30)
24.66.48-23.00, 24.66.48-25.00, 24.66.48-27.00, 24.66.48-40.00, 24.66.48-63.00, 24.66.48-67.00, 24.66.48-79.00, 24.66.48-93.00
20.59.6Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka
20.59.60Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka
20.59.60.0Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka
24.62.10-15.00, 24.62.10-20.00, 24.62.10-30.00
20.59.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
20.59.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
20.59.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
24.64.99-00.00, 24.66.99-00.00
20.6WŁÓKNA CHEMICZNE
20.60WŁÓKNA CHEMICZNE
20.60.1Włókna syntetyczne
20.60.11Kabel z włókna ciągłego syntetycznego i włókna odcinkowe syntetyczne niezgrzeblone ani nieczesane
20.60.11.0Kabel z włókna ciągłego syntetycznego i włókna odcinkowe syntetyczne niezgrzeblone ani nieczesane
24.70.11-95.10, 24.70.11-95.20, 24.70.11-97.11, 24.70.11-97.12, 24.70.11-97.13, 24.70.11-97.19, 24.70.11-97.21, 24.70.11-97.22, 24.70.11-97.23, 24.70.11-97.29
20.60.12Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów i poliestrów
20.60.12.0Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów i poliestrów
24.70.12-40.00
20.60.13Pozostała pojedyncza przędza syntetyczna
20.60.13.0Pozostała pojedyncza przędza syntetyczna
24.70.13-13.00, 24.70.13-15.00, 24.70.13-23.00, 24.70.13-25.00, 24.70.13-30.00, 24.70.13-50.00, 24.70.13-70.00, 24.70.13-90.00
20.60.14Monofilament (przędza jednowłóknowa) syntetyczny; paski itp. wyroby z syntetycznych materiałów włókienniczych
20.60.14.0Monofilament (przędza jednowłóknowa) syntetyczny; paski itp. wyroby z syntetycznych materiałów włókienniczych
24.70.14-00.00
20.60.2Włókna sztuczne
20.60.21Kabel z włókna ciągłego sztucznego i włókna odcinkowe sztuczne niezgrzeblone ani nieczesane
20.60.21.0Kabel z włókna ciągłego sztucznego i włókna odcinkowe sztuczne niezgrzeblone ani nieczesane
24.70.21-00.00
20.60.22Przędza z włókna ciągłego wiskozowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie
20.60.22.0Przędza z włókna ciągłego wiskozowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie
24.70.22-00.00
20.60.23Pozostała pojedyncza przędza z włókna ciągłego sztucznego
20.60.23.0Pozostała pojedyncza przędza z włókna ciągłego sztucznego
24.70.23-30.00, 24.70.23-90.00
20.60.24Monofilament (przędza jednowłóknowa) sztuczny; paski itp. wyroby ze sztucznych materiałów włókienniczych
20.60.24.0Monofilament (przędza jednowłóknowa) sztuczny; paski itp. wyroby ze sztucznych materiałów włókienniczych
24.70.24-00.00
20.60.9Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien chemicznych
20.60.99Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien chemicznych
20.60.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien chemicznych
24.70.99-00.00
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI