Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

sekcja J

dział 58

USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ

Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

Sekcja
USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI I KOMUNIKACJI
0 USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ
58.1USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM KSIĄŻEK, PERIODYKÓW I INNYCH PUBLIKACJI
58.11USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM KSIĄŻEK
58.11.1Książki drukowane
58.11.11Podręczniki szkolne drukowane
58.11.11.0Podręczniki szkolne drukowane
22.11.10-00.10, 22.11.21-10.00
58.11.12Podręczniki fachowe, techniczne i naukowe, drukowane
58.11.12.0Podręczniki fachowe, techniczne i naukowe, drukowane
22.11.10-00.10, 22.11.21-10.00, 22.11.21-40.00, 22.11.21-50.00, 22.11.21-60.20
58.11.13Książki dla dzieci drukowane
58.11.13.0Książki dla dzieci drukowane
22.11.10-00.10, 22.11.21-20.00, 22.11.21-60.90, 22.11.21-80.00
58.11.14Słowniki i encyklopedie, drukowane
58.11.14.0Słowniki i encyklopedie, drukowane
22.11.31-00.00
58.11.15Atlasy i pozostałe książki z mapami, drukowane
58.11.15.0Atlasy i pozostałe książki z mapami, drukowane
22.11.41-00.00
58.11.16Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej
58.11.16.0Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej
22.11.51-00.00
58.11.19Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje
58.11.19.0Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje
22.11.10-00.10, 22.11.10-00.20, 22.11.21-20.00, 22.11.21-30.00, 22.11.21-40.00, 22.11.21-50.00, 22.11.21-60.20, 22.11.21-60.90
58.11.2Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach
58.11.20Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach
58.11.20.0Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach
22.11.22-00.00, 22.11.32-50.00, 22.11.42-00.00, 22.11.52-00.00
58.11.3Książki on-line
58.11.30Książki on-line
58.11.30.0Książki on-line
58.11.4Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach
58.11.41Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach drukowanych
58.11.41.0Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach drukowanych
22.11.61-00.00
58.11.42Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach ukazujących się w formie elektronicznej
58.11.42.0Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach ukazujących się w formie elektronicznej
22.11.62-00.00
58.11.5Usługi związane z wydawaniem książek wykonywane na zlecenie
58.11.50Usługi związane z wydawaniem książek wykonywane na zlecenie
58.11.50.0Usługi związane z wydawaniem książek wykonywane na zlecenie
22.11.10-00.10, 22.11.10-00.20, 22.11.21-10.00, 22.11.21-20.00, 22.11.21-30.00, 22.11.21-40.00, 22.11.21-50.00, 22.11.21-60.10, 22.11.21-60.20, 22.11.21-60.30, 22.11.21-60.90, 22.11.21-80.00, 22.11.22-00.00
58.11.6Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.
58.11.60Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.
58.11.60.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.
58.12USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM WYKAZÓW ORAZ LIST (np. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)
58.12.1Wykazy i listy drukowane lub na nośnikach (np. adresowe, telefoniczne)
58.12.10Wykazy i listy, drukowane lub na nośnikach (np. adresowe, telefoniczne)
58.12.10.0Wykazy i listy, drukowane lub na nośnikach (np. adresowe, telefoniczne)
22.11.10-00.20, 22.11.21-60.10, 22.11.21-60.30
58.12.2Wykazy i listy (np. adresowe, telefoniczne) on-line
58.12.20Wykazy i listy (np. adresowe, telefoniczne) on-line
58.12.20.0Wykazy i listy (np. adresowe, telefoniczne) on-line
58.12.3Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)
58.12.30Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)
58.12.30.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM GAZET
22.12.99-00.00
58.13.1Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)
22.12.99-00.00
58.13.10Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)
22.12.99-00.00
58.13.10.0Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)
22.12.99-00.00
58.13.2Gazety on-line
22.12.99-00.00
58.13.20Gazety on-line
22.12.99-00.00
58.13.20.0Gazety on-line
22.12.99-00.00
58.13.3Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach
22.12.99-00.00
58.13.31Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach drukowanych
22.12.99-00.00
58.13.31.0Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach drukowanych
22.12.99-00.00
58.13.32Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach ukazujących się w formie elektronicznej
22.12.99-00.00
58.13.32.0Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach ukazujących się w formie elektronicznej
22.12.99-00.00
58.14USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
22.13.99-00.00
58.14.1Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)
22.13.99-00.00
58.14.11Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców
22.13.99-00.00
58.14.11.0Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców
22.13.99-00.00
58.14.12Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), przeznaczone dla przedsiębiorców, specjalistów oraz naukowców
22.13.99-00.00
58.14.12.0Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), przeznaczone dla przedsiębiorców, specjalistów oraz naukowców
22.13.99-00.00
58.14.19Pozostałe czasopisma i pozostałe periodyki, drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)
22.13.99-00.00
58.14.19.0Pozostałe czasopisma i pozostałe periodyki, drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)
22.13.99-00.00
58.14.2Czasopisma i pozostałe periodyki on-line
22.13.99-00.00
58.14.20Czasopisma i pozostałe periodyki on-line
22.13.99-00.00
58.14.20.0Czasopisma i pozostałe periodyki on-line
22.13.99-00.00
58.14.3Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach
22.13.99-00.00
58.14.31Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach drukowanych
22.13.99-00.00
58.14.31.0Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach drukowanych
22.13.99-00.00
58.14.32Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach ukazujących się w formie elektronicznej
22.13.99-00.00
58.14.32.0Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach ukazujących się w formie elektronicznej
22.13.99-00.00
58.14.4Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków
22.13.99-00.00
58.14.40Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków
22.13.99-00.00
58.14.40.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków
22.13.99-00.00
58.19POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ
22.15.99-00.00
58.19.1Pozostałe wyroby drukowane
22.15.99-00.00
58.19.11Karty pocztowe, karty okolicznościowe i podobne wyroby drukowane
22.15.99-00.00
58.19.11.0Karty pocztowe, karty okolicznościowe i podobne wyroby drukowane
22.15.99-00.00
58.19.12Obrazki, rysunki i fotografie, drukowane
22.15.99-00.00
58.19.12.0Obrazki, rysunki i fotografie, drukowane
22.15.99-00.00
58.19.13Kalkomanie i kalendarze drukowane
22.15.99-00.00
58.19.13.0Kalkomanie i kalendarze drukowane
22.15.99-00.00
58.19.14Znaczki pocztowe nieskasowane, znaczki skarbowe lub podobne, drukowane; znaczki w arkuszach; formularze czekowe; banknoty, akcje, obligacje lub podobne papiery wartościowe
22.15.99-00.00
58.19.14.0Znaczki pocztowe nieskasowane, znaczki skarbowe lub podobne, drukowane; znaczki w arkuszach; formularze czekowe; banknoty, akcje, obligacje lub podobne papiery wartościowe
22.22.11-00.00
58.19.15Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne wyroby drukowane
22.15.99-00.00
58.19.15.0Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne wyroby drukowane
22.22.12-30.00, 22.22.12-50.00
58.19.19Pozostałe wyroby drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), gdzie indziej niesklasyfikowane
22.15.99-00.00
58.19.19.0Pozostałe wyroby drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), gdzie indziej niesklasyfikowane
22.22.13-00.10, 22.22.13-00.20, 22.22.13-00.90
58.19.2Pozostałe publikacje on-line
22.15.99-00.00
58.19.21Pozostałe publikacje dla dorosłych on-line
22.15.99-00.00
58.19.21.0Pozostałe publikacje dla dorosłych on-line
22.15.99-00.00
58.19.29Pozostałe publikacje on-line, gdzie indziej niesklasyfikowane
22.15.99-00.00
58.19.29.0Pozostałe publikacje on-line, gdzie indziej niesklasyfikowane
22.15.99-00.00
58.19.3Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych
22.15.99-00.00
58.19.30Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych
22.15.99-00.00
58.19.30.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych
22.15.99-00.00
58.2USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM OPROGRAMOWANIA
58.21USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM GIER KOMPUTEROWYCH
58.21.1Pakiety gier komputerowych
58.21.10Pakiety gier komputerowych
58.21.10.0Pakiety gier komputerowych
58.21.2Gry komputerowe pobierane z Internetu
58.21.20Gry komputerowe pobierane z Internetu
58.21.20.0Gry komputerowe pobierane z Internetu
58.21.3Gry on-line
58.21.30Gry on-line
58.21.30.0Gry on-line
58.21.4Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystanie z gier komputerowych
58.21.40Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystanie z gier komputerowych
58.21.40.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystanie z gier komputerowych
58.29USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
58.29.1Pakiety oprogramowania systemowego
58.29.11Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych
58.29.11.0Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych
58.29.12Pakiety oprogramowania sieciowego
58.29.12.0Pakiety oprogramowania sieciowego
58.29.13Pakiety oprogramowania do zarządzania bazami danych (DBMS)
58.29.13.0Pakiety oprogramowania do zarządzania bazami danych (DBMS)
58.29.14Pakiety oprogramowania do tworzenia i rozwoju oprogramowania
58.29.14.0Pakiety oprogramowania do tworzenia i rozwoju oprogramowania
58.29.2Pakiety oprogramowania użytkowego
58.29.21Pakiety oprogramowania użytkowego niespecjalizowanego
58.29.21.0Pakiety oprogramowania użytkowego niespecjalizowanego
58.29.29Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego
58.29.29.0Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego
58.29.3Oprogramowanie komputerowe pobierane z Internetu
58.29.31Oprogramowanie systemowe pobierane z Internetu
58.29.31.0Oprogramowanie systemowe pobierane z Internetu
58.29.32Oprogramowanie użytkowe pobierane z Internetu
58.29.32.0Oprogramowanie użytkowe pobierane z Internetu
58.29.4Oprogramowanie komputerowe on-line
58.29.40Oprogramowanie komputerowe on-line
58.29.40.0Oprogramowanie komputerowe on-line
58.29.5Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych
58.29.50Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych
58.29.50.0Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI