Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Środowiska Archiwum

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:
Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Archiwum"

Formularz raportu wojewódzkiego dotyczącego gospodarki opakowaniami Formularz raportu wojewódzkiego dotyczącego gospodarki opakowaniami
Informacja o wynikach próby strzępienia Informacja o wynikach próby strzępienia
Informacje dotyczące planowanych lub nowych instalacji innych niż instalacje spalania paliw, uruchomionych po dniu 1 stycznia 2008 r. Informacje dotyczące planowanych lub nowych instalacji innych niż instalacje spalania paliw, uruchomionych po dniu 1 stycznia 2008 r.
Informacje dotyczące planowanych lub nowych instalacji spalania paliw, uruchomionych po dniu 1 stycznia 2008 r. Informacje dotyczące planowanych lub nowych instalacji spalania paliw, uruchomionych po dniu 1 stycznia 2008 r.
Informacje dotyczące procesów spalania Informacje dotyczące procesów spalania
Informacje dotyczące procesów technologicznych Informacje dotyczące procesów technologicznych
Informacje identyfikujące instalację dotyczące wielkości produkcji, energii wprowadzonej w biomasie, wielkości emisji CO2 i działań mających na celu obniżenie emisji CO2 Informacje identyfikujące instalację dotyczące wielkości produkcji, energii wprowadzonej w biomasie, wielkości emisji CO2 i działań mających na celu obniżenie emisji CO2
Informacje o redukcji emisji CO2, osiągniętej w wyniku podjętych działań wynikających z realizacji projektów wspólnych wdrożeń Informacje o redukcji emisji CO2, osiągniętej w wyniku podjętych działań wynikających z realizacji projektów wspólnych wdrożeń
Informacje o rodzajach i wielkości zużytego paliwa Informacje o rodzajach i wielkości zużytego paliwa
Karta informacyjna złoża gazu ziemnego, ropy naftowej oraz ich naturalnych pochodnych i metanu występującego w złożach węgla kamiennego Karta informacyjna złoża gazu ziemnego, ropy naftowej oraz ich naturalnych pochodnych i metanu występującego w złożach węgla kamiennego
Kwartalna informacja zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o przedsiębiorcach wpłacających opłaty produktowe wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym Kwartalna informacja zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o przedsiębiorcach wpłacających opłaty produktowe wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
OPAK-1 Sprawozdanie o masie wytworzonych opakowań OPAK-1 Sprawozdanie o masie wytworzonych opakowań
OPAK-2 Sprawozdanie o masie przywiezionych z zagranicy opakowań OPAK-2 Sprawozdanie o masie przywiezionych z zagranicy opakowań
OPAK-3 Sprawozdanie o masie wywiezionych za granicę opakowań OPAK-3 Sprawozdanie o masie wywiezionych za granicę opakowań
OŚ-SEE 1 OŚ-SEE 1
OŚ-SEE 2 OŚ-SEE 2
OŚ-SEE 3 OŚ-SEE 3
Protokół przekazania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego Protokół przekazania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego
Raport wojewódzki dotyczący gospodarki odpadami Raport wojewódzki dotyczący gospodarki odpadami
Raport z monitorowania osiągniętych efektów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych Raport z monitorowania osiągniętych efektów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych
Raport z weryfikacji raportu z monitorowania osiągniętych efektów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych Raport z weryfikacji raportu z monitorowania osiągniętych efektów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych
Roczne sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych Roczne sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych
Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji
Roczne sprawozdanie o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu Roczne sprawozdanie o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu
Roczne sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne Roczne sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne
Spis zdawczo-odbiorczy dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego przekazywanych Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego Spis zdawczo-odbiorczy dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego przekazywanych Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego
Sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju Sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju
Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu
Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu
Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu
Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych
Sprawozdanie o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków Sprawozdanie o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków
Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie
Sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów Sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów
Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych
Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej (objaśnienia w formacie PDF) Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej (objaśnienia w formacie PDF)
Sprawozdanie OŚ-OP2 o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych Sprawozdanie OŚ-OP2 o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych
Sprawozdanie z wydatkowanych środków uzyskanych z Rachunku klimatycznego oraz postępów w realizacji programu lub projektu Sprawozdanie z wydatkowanych środków uzyskanych z Rachunku klimatycznego oraz postępów w realizacji programu lub projektu
Tabela z informacjami o funkcjonowaniu systemu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami Tabela z informacjami o funkcjonowaniu systemu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami
Wcześniejsze dokumentacje i dodatki do dokumentacji dla złóż gazu ziemnego, ropy naftowej oraz ich naturalnych pochodnych i metanu występującego w złożach węgla kamiennego Wcześniejsze dokumentacje i dodatki do dokumentacji dla złóż gazu ziemnego, ropy naftowej oraz ich naturalnych pochodnych i metanu występującego w złożach węgla kamiennego
Wcześniejsze dokumentacje i dodatki do dokumentacji dla złóż kopalin stałych Wcześniejsze dokumentacje i dodatki do dokumentacji dla złóż kopalin stałych
Wniosek o wpis do rejestru weryfikatorów środowiskowych Wniosek o wpis do rejestru weryfikatorów środowiskowych
Wniosek o wpis do rejestru wprowadzającego baterie lub akumulatory Wniosek o wpis do rejestru wprowadzającego baterie lub akumulatory
Wniosek o zmianę wpisu do rejestru / wykreślenie z rejestru wprowadzającego baterie lub akumulatory Wniosek o zmianę wpisu do rejestru / wykreślenie z rejestru wprowadzającego baterie lub akumulatory
Wykaz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu Wykaz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu
Wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę Wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę
Wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat Wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat
Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych
Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
Wzór sprawozdania o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Wzór sprawozdania o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
Wzór wniosku o wpis do rejestru Wzór wniosku o wpis do rejestru
Wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru Wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla jednostek organizacyjnych w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla jednostek organizacyjnych w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin
Zbiorcza informacja dotycząca danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji Zbiorcza informacja dotycząca danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji
Zbiorcze sprawozdanie o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i zużytych akumulatorach Zbiorcze sprawozdanie o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i zużytych akumulatorach
Zestawienie zasobów bilansowych metanu występującego w złożach węgla kamiennego jako kopaliny Zestawienie zasobów bilansowych metanu występującego w złożach węgla kamiennego jako kopaliny
Zestawienie zasobów geologicznych dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz ich naturalnych pochodnych oraz przewidywanych zasobów wydobywalnych złoża Zestawienie zasobów geologicznych dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz ich naturalnych pochodnych oraz przewidywanych zasobów wydobywalnych złoża

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl