Money.pl Firma Wzory dokumentów

Inne

Wzór dokumentu : Uchwała o zwykłym podwyższeniu kapitału...

Stan na dzień: 2008-07-11 00:00:00
Kategoria dokumentu: Inne
Tytuł dokumentu: Uchwała o zwykłym podwyższeniu kapitału zakładowego
Opis: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. W tym celu konieczne jest podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego, która to musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna zawierać: sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony; oznaczenie, czy akcje nowej emisji są na okaziciela, czy imienne; szczególne uprawnienia, jeżeli uchwała przewiduje przyznanie takich uprawnień akcjom nowej emisji; cenę emisyjną nowych akcji lub upoważnienie zarządu albo rady nadzorczej do oznaczenia ceny emisyjnej; datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie; terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo upoważnienie udzielone zarządowi lub radzie nadzorczej do określenia tych terminów albo termin zawarcia przez spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1; przedmiot wkładów niepieniężnych i ich wycenę oraz osoby, które mają objąć akcje za takie wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich, jeżeli akcje mają być objęte za wkłady niepieniężne. Poniżej publikujemy przykładowy wzór protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Inne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI