Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze...

Stan na dzień: 2006-03-20 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS-W3)
Opis: Rejestracja i zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem wysoce sformalizowanym i dość skomplikowanym. Po zawiązaniu spółki, czyli po zawarciu umowy między wspólnikami, kolejnym krokiem jest rejestracja spółki w sądzie rejestrowym, właściwym ze względu na siedzibę podmiotu. Wniosek o rejestracje spółki z o.o. sporządza się na formularzu KRS W3. Zgłoszenie spółki z ograniczona odpowiedzialnością do sadu rejestrowego powinno zawierać: firmę, siedzibę i adres spółki; przedmiot działalności spółki; wysokość kapitału zakładowego; określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział; nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki; nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej; jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej; jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności; czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony; jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma. Niniejszy formularz jest wypełniony. Formularz do wypełnienia można pobrać m.in. ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI