Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Urząd Skarbowy

Wzór dokumentu : Wniosek o rentę rodzinną z załącznikiem

Stan na dzień: 2007-05-10 00:00:00
Kategoria dokumentu: Urząd Skarbowy
Tytuł dokumentu: Wniosek o rentę rodzinną z załącznikiem
Opis: Publikujemy poniżej obowiązujący wzór druku ZUS Rp-2 - Wniosek o rentę rodzinną, wraz z wzorem druku ZUS Rp-2a - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną. Postępowanie o przyznanie renty rodzinnej wszczynane jest bowiem zawsze na wniosek. Powinny być do niego dołączone dokumenty lub oświadczenia potwierdzające okoliczności uzasadniające przyznanie świadczenia. Informację o tym, jakie załączniki są obowiązkowe w danym przypadku, można uzyskać w każdej jednostce ZUS. Tam też można otrzymać gotowe formularze. Datę urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, zgonu, stopień pokrewieństwa oraz fakt przysposobienia pracodawca ustala na podstawie dowodu osobistego albo wyciągu z akt stanu cywilnego, sporządzając notatkę lub odpis. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Na pracodawcach spoczywa obowiązek przygotowania i złożenia wniosku o rentę rodzinną w imieniu osób uprawnionych. Dostarczenie wymaganych załączników należy do zainteresowanych otrzymaniem renty.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Urząd Skarbowy"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI