Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Wzór wniosku dłużnika o ogłoszenie...

Stan na dzień: 2009-04-16 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Wzór wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
Opis: Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić tylko dłużnik. Konsumenckie postępowanie upadłościowe nie jest możliwe do przeprowadzenia z wniosku wierzyciela. Wniosek składa się do sądu powszechnego. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie 3 sędziów zawodowych. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy - sąd gospodarczy. Do rozpoznania spraw o ogłoszenie upadłości właściwy jest w tym przypadku sąd miejsca zamieszkania dłużnika, a gdy dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania albo siedziby, właściwy jest sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać przede wszystkim: imię i nazwisko dłużnika oraz jego miejsce zamieszkania, oznaczenie miejsca, w którym znajduje się majątek dłużnika oraz wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie (środkami uprawdopodobnienia mogą być np. pisemne oświadczenia osób trzecich, pisemna opinia rzeczoznawcy i inne). Aby więc sąd mógł ocenić sytuację finansową dłużnika, winien on do wniosku o ogłoszenie upadłości dołączyć kopie dokumentów, z których wynika, jakie ma długi i dochody. Pisząc wniosek, należy też uwzględnić pewne elementy, które zapobiegną jego oddaleniu przez sąd.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI