Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Komunikacyjne

Wzór dokumentu : Żądanie rozpoznania sprawy na podstawie...

Stan na dzień: 2008-02-14 00:00:00
Kategoria dokumentu: Komunikacyjne
Tytuł dokumentu: Żądanie rozpoznania sprawy na podstawie odpisu skargi do sądu administracyjnego
Opis: Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Organ ten winien przekazać skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w tym czasie w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. W razie niezastosowania się do obowiązków przekazania skargi sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny. Jeżeli zaś organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny, sąd może na żądanie skarżącego rozpoznać sprawę na podstawie nadesłanego odpisu skargi, gdy stan faktyczny i prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości. Prezentujemy tu wzór żądania rozpoznania sprawy na podstawie odpisu skargi, który można złożyć w sądzie w takiej sytuacji.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Komunikacyjne"