Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej"

Certyfikat importowy / Import Certificate Certyfikat importowy / Import Certificate
Dyplom uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny Dyplom uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
Dyplom uzyskania II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny Dyplom uzyskania II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
Ewidencja towarów objętych postępowaniem antydumpingowym E-DUMP Ewidencja towarów objętych postępowaniem antydumpingowym E-DUMP
Formularz zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej Formularz zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej
Informacja dotycząca przedsiębiorcy biorącego udział w realizacji branżowego projektu promocyjnego Informacja dotycząca przedsiębiorcy biorącego udział w realizacji branżowego projektu promocyjnego
Informacja o wyrobach zawierających azbest Informacja o wyrobach zawierających azbest
Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
Informacja podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi na temat zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę Informacja podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi na temat zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę
Informacje dotyczące inwestycji początkowej Informacje dotyczące inwestycji początkowej
Karta wypadku Karta wypadku
Kontrakt socjalny Kontrakt socjalny
Książka kasy rejestrującej Książka kasy rejestrującej
Kwartalne sprawozdanie/kwartalne zbiorcze sprawozdanie z realizacji dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Kwartalne sprawozdanie/kwartalne zbiorcze sprawozdanie z realizacji dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego
MG Formularz MG Formularz
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia sektorowego Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia sektorowego
Oświadczenie o stanie majątkowym (dotyczy wywiadu środowiskowego) Oświadczenie o stanie majątkowym (dotyczy wywiadu środowiskowego)
Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem
Podstawowe informacje dotyczące poniesionych kosztów oraz wyników produkcyjnych osiągniętych w roku poprzedzającym udzielenie dotacji Podstawowe informacje dotyczące poniesionych kosztów oraz wyników produkcyjnych osiągniętych w roku poprzedzającym udzielenie dotacji
Protokół pobrania próbek nawozu do badań Protokół pobrania próbek nawozu do badań
Protokół z posiedzenia komisji weryfikacyjnej dla pracowników dozoru i kierownictwa ruchu na odkrywce w kopalniach siarki lub węgla brunatnego oraz w kopalniach otworowych siarki Protokół z posiedzenia komisji weryfikacyjnej dla pracowników dozoru i kierownictwa ruchu na odkrywce w kopalniach siarki lub węgla brunatnego oraz w kopalniach otworowych siarki
Protokół z posiedzenia komisji weryfikacyjnej dla pracowników dozoru i kierownictwa ruchu pod ziemią lub pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych pod ziemią Protokół z posiedzenia komisji weryfikacyjnej dla pracowników dozoru i kierownictwa ruchu pod ziemią lub pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych pod ziemią
Protokół z posiedzenia komisji weryfikacyjnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych częściowo pod ziemią i częściowo na powierzchni dla udowodnienia pracy wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy Protokół z posiedzenia komisji weryfikacyjnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych częściowo pod ziemią i częściowo na powierzchni dla udowodnienia pracy wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy
Protokół z posiedzenia komisji weryfikacyjnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których zatrudnienia zalicza się w wymiarze półtorakrotnym Protokół z posiedzenia komisji weryfikacyjnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których zatrudnienia zalicza się w wymiarze półtorakrotnym
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
Sprawozdanie / Sprawozdanie zbiorcze z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Sprawozdanie / Sprawozdanie zbiorcze z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Sprawozdanie Centrum Integracji Społecznej Sprawozdanie Centrum Integracji Społecznej
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez samorząd województwa zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez samorząd województwa zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez samorząd województwa zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez samorząd województwa zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Świadectwo wzorcowania zbiorników statków Świadectwo wzorcowania zbiorników statków
Umowa o wykonywanie pracy przez poborowego skierowanego do odbycia służby zastępczej Umowa o wykonywanie pracy przez poborowego skierowanego do odbycia służby zastępczej
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli organizacji pożytku publicznego Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli organizacji pożytku publicznego
Wniosek o akredytację do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES Wniosek o akredytację do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES
Wniosek o dofinansowanie do inwestycji początkowej Wniosek o dofinansowanie do inwestycji początkowej
Wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego Wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego
Wniosek o dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Wniosek o dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych
Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia promocyjnego Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia promocyjnego
Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia wydawniczego promującego eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia wydawniczego promującego eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie
Wniosek o finansowanie kosztów wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego Wniosek o finansowanie kosztów wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego
Wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi Wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Wniosek o udzielenie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego Wniosek o udzielenie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego
Wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego Wniosek o wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego
Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej
Wniosek o zwrot kosztów poniesionych w związku ze skierowaniem ubezpieczonego na badania niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie Wniosek o zwrot kosztów poniesionych w związku ze skierowaniem ubezpieczonego na badania niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie
Wniosek podmiotu ubiegającego się o udzielenie pomocy na restrukturyzację Wniosek podmiotu ubiegającego się o udzielenie pomocy na restrukturyzację
Wzory tabel zawierających objętość cieczy, wyrażoną w litrach lub  decymetrach sześciennych lub metrach sześciennych, która znajduje się w zbiornikach statków Wzory tabel zawierających objętość cieczy, wyrażoną w litrach lub decymetrach sześciennych lub metrach sześciennych, która znajduje się w zbiornikach statków
Wzór formularza rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych Wzór formularza rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych
Wzór raportu dla Komisji Europejskiej z krajowego Systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw Wzór raportu dla Komisji Europejskiej z krajowego Systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw
Wzór raportu dla Rady Ministrów z krajowego Systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw Wzór raportu dla Rady Ministrów z krajowego Systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw
Załącznik do Karty Ewidencyjnej Pracownika do ewidencjonowania przepracowanych okresów pracy górniczej Załącznik do Karty Ewidencyjnej Pracownika do ewidencjonowania przepracowanych okresów pracy górniczej
Załącznik do Karty Ewidencyjnej Pracownika do ewidencjonowania przepracowanych okresów pracy górniczej zaliczanych w wymiarze półtorakrotnym Załącznik do Karty Ewidencyjnej Pracownika do ewidencjonowania przepracowanych okresów pracy górniczej zaliczanych w wymiarze półtorakrotnym
Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-ZK) - wzór Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-ZK) - wzór
Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych
Zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności Zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności
Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej
Zawiadomienie o odmowie dokonania wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego Zawiadomienie o odmowie dokonania wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego
Zawiadomienie o wpisie do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego Zawiadomienie o wpisie do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego
Zawiadomienie o wykreśleniu z rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego Zawiadomienie o wykreśleniu z rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI