Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Edukacja

Wzór dokumentu : Opłata z tytułu uzyskania koncesji na...

Stan na dzień: 2012-01-07 00:00:00
Kategoria dokumentu: Edukacja
Tytuł dokumentu: Opłata z tytułu uzyskania koncesji na obrót paliwami
Opis: W dniu 31 marca 2012 r. upływa termin wnoszenia przez przedsiębiorstwa energetyczne opłat koncesyjnych za 2012 r. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja, wysokość corocznej opłaty wnoszonej przez przedsiębiorstwo energetyczne stanowi iloczyn przychodów (netto) uzyskanych ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) lub towarów w zakresie jego działalności objętej koncesją, osiągniętych w roku poprzedzającym ustalenie opłaty oraz współczynników opłat, które określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Edukacja"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI