Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Edukacja

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:
Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Edukacja"

Ankieta działalności nauczyciela akademickiego do oceny okresowej Ankieta działalności nauczyciela akademickiego do oceny okresowej
Dane uzupełniające do wniosku o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego Dane uzupełniające do wniosku o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego
Dziennik zajęć grupy w trakcie wypoczynku Dziennik zajęć grupy w trakcie wypoczynku
Formularz informacyjny dotyczący konferencji naukowej Formularz informacyjny dotyczący konferencji naukowej
Formularz informacyjny dotyczący projektu badawczego Formularz informacyjny dotyczący projektu badawczego
Formularz kosztorysu wydawniczego Formularz kosztorysu wydawniczego
Karta informacyjna kandydata na studia doktoranckie Karta informacyjna kandydata na studia doktoranckie
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku
Karta obiegowa byłego słuchacza studiów doktoranckich Karta obiegowa byłego słuchacza studiów doktoranckich
Kwestionariusz osobowy uczestnika studiów doktoranckich Kwestionariusz osobowy uczestnika studiów doktoranckich
Lista uczestników, osób prowadzących program i tłumaczy towarzyszących Lista uczestników, osób prowadzących program i tłumaczy towarzyszących
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kuratora oświaty Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kuratora oświaty
Opinia o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Opinia o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Opinia o pracy naukowo badawczej finansowanej ze środków na działalność statutową/badania własne Opinia o pracy naukowo badawczej finansowanej ze środków na działalność statutową/badania własne
Opłata z tytułu uzyskania koncesji na obrót paliwami Opłata z tytułu uzyskania koncesji na obrót paliwami
Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania
Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego
Orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indywidualnych Orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indywidualnych
Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indywidualnych Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indywidualnych
Oświadczenie o liczbie uczniówwychowanków internatu i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji dla publicznych szkół artystycznych Oświadczenie o liczbie uczniówwychowanków internatu i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji dla publicznych szkół artystycznych
Oświadczenie o nieposiadaniu otwartego przewodu doktorskiego i o niepobieraniu stypendium doktoranckiego Oświadczenie o nieposiadaniu otwartego przewodu doktorskiego i o niepobieraniu stypendium doktoranckiego
Podanie o przyjęcie na studia Podanie o przyjęcie na studia
Podanie o przyjęcie na studia (ECTS - Europejski System Transferu Kredytów) Podanie o przyjęcie na studia (ECTS - Europejski System Transferu Kredytów)
Protokół egzaminacyjny Protokół egzaminacyjny
Protokół zdawczo-odbiorczy pracy naukowo-badawczej realizowanej w ramach badań własnych/statutowych Protokół zdawczo-odbiorczy pracy naukowo-badawczej realizowanej w ramach badań własnych/statutowych
Raport końcowy z wykonanej pracy naukowo-badawczej w ramach badań własnych/statutowych Raport końcowy z wykonanej pracy naukowo-badawczej w ramach badań własnych/statutowych
Rozliczenie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych Rozliczenie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych
Rozliczenie przyznanych środków na dofinansowanie konferencji naukowej Rozliczenie przyznanych środków na dofinansowanie konferencji naukowej
Sprawozdanie finansowe z wykonanej pracy naukowo-badawczej realizowanej w ramach badań własnych/statutowych Sprawozdanie finansowe z wykonanej pracy naukowo-badawczej realizowanej w ramach badań własnych/statutowych
Sprawozdanie z audytu w morskiej jednostce edukacyjnej oraz wzór karty niezgodności Sprawozdanie z audytu w morskiej jednostce edukacyjnej oraz wzór karty niezgodności
Sprawozdanie z audytu w: uczelni, ponadgimnazjalnej szkole morskiej, morskim ośrodku szkoleniowym Sprawozdanie z audytu w: uczelni, ponadgimnazjalnej szkole morskiej, morskim ośrodku szkoleniowym
Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych (1) Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych (1)
Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych (2) Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych (2)
Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych (3) Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych (3)
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego
Umowa o nauce - ECTS - Europejski System Transferu Kredytów Umowa o nauce - ECTS - Europejski System Transferu Kredytów
Wniosek o dofinansowanie działalności biblioteki głównej Wniosek o dofinansowanie działalności biblioteki głównej
Wniosek o dofinansowanie konferencji naukowej Wniosek o dofinansowanie konferencji naukowej
Wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży Wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży
Wniosek o korzystanie/rezygnację Wniosek o korzystanie/rezygnację
Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - nagrody indywidualnej Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - nagrody indywidualnej
Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - nagrody zespołowej Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - nagrody zespołowej
Wniosek o przyznanie nagrody Prorektora dla słuchaczy studiów doktoranckich Wniosek o przyznanie nagrody Prorektora dla słuchaczy studiów doktoranckich
Wniosek o przyznanie nagrody rektorskiej nauczycielowi akademickiemu Wniosek o przyznanie nagrody rektorskiej nauczycielowi akademickiemu
Wniosek o przyznanie subwecji ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Program Techne) Wniosek o przyznanie subwecji ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Program Techne)
Wniosek o rejestrację konferencji naukowej Wniosek o rejestrację konferencji naukowej
Wniosek o sfinansowanie projektu badawczego Wniosek o sfinansowanie projektu badawczego
Wniosek o udzielenie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych Wniosek o udzielenie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych
Wniosek o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego Wniosek o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego
Wniosek o wpis do ewidencji placówek niepublicznych Wniosek o wpis do ewidencji placówek niepublicznych
Wniosek o wpis do ewidencji szkół niepublicznych Wniosek o wpis do ewidencji szkół niepublicznych
Wniosek-Ankieta szkoły wyższej o dotację podmiotową na badania własne Wniosek-Ankieta szkoły wyższej o dotację podmiotową na badania własne
Wspólny wniosek o dofinansowanie programu spotkania - wymiana Młodzieży Wspólny wniosek o dofinansowanie programu spotkania - wymiana Młodzieży
Wspólny wniosek o dofinansowanie programu spotkania - Wymiana Szkolna Wspólny wniosek o dofinansowanie programu spotkania - Wymiana Szkolna
Wykaz aparatury specjalnej Wykaz aparatury specjalnej
Wykaz ważniejszych konferencji, sympozjów i innych imprez naukowych Wykaz ważniejszych konferencji, sympozjów i innych imprez naukowych
Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej z ważnych powodów Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej z ważnych powodów
Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego
Zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne / kształcenie w szkole doktorskiej / o kontynuacji przez cudzoziemca studiów stacjonarnych / kształcenia w szkole doktorskiej Zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne / kształcenie w szkole doktorskiej / o kontynuacji przez cudzoziemca studiów stacjonarnych / kształcenia w szkole doktorskiej
Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych
Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych uprawniające osobę podejmującą kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym do zwolnienia z zajęć prowadzonych w ramach wymienionego w zaświadczeniu kursu Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych uprawniające osobę podejmującą kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym do zwolnienia z zajęć prowadzonych w ramach wymienionego w zaświadczeniu kursu
Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu zawodowego/egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu zawodowego/egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu
Zgłoszenie do utworzenia Lokalnego Punktu Kontaktowego Zgłoszenie do utworzenia Lokalnego Punktu Kontaktowego
Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży
Zgłoszenie wypoczynku organizowanego za granicą Zgłoszenie wypoczynku organizowanego za granicą

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI